• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejczycy badają wpływ substancji toksycznych na noworodki

  19.04.2010. 16:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zespół naukowców, którego prace są finansowane ze środków unijnych, z powodzeniem bada, jaki wpływ na noworodki mają środowiskowe i żywieniowe chemiczne substancje toksyczne w okresie ciąży oraz jaki mają one wpływ na pojawianie się nowotworów wieku dziecięcego i zaburzeń immunologicznych. Projekt NEWGENERIS (Opracowane i zastosowanie biomarkerów dietetycznego kontaktu z chemikaliami genotoksycznymi i immunotoksyczymi oraz biomarkerów wczesnych objawów przy użyciu kohort matek z noworodkami i biobanków) otrzymał niemal 13,6 mln EUR z tematu "Jakość i bezpieczeństwo żywności" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Uruchomiony w 2006 r. projekt NEWGENERIS szybko zbliża się do celu, jakim jest zgromadzenie danych o współczynnikach genetycznych od około 1.000 matek i ich niemowląt. Partnerzy projektu twierdzą, że wykorzystają informacje gromadzone w pięciu europejskich krajach (w państwach członkowskich UE, tj. w Danii, Grecji, Hiszpanii i Wlk. Brytanii oraz w Norwegii) do oceny wpływu dietetycznych chemikaliów i składników na zdrowie dzieci.

  Sieć NEWGENERIS, koordynowana przez Uniwersytet w Maastricht, Holandia, liczy 25 partnerów z 16 krajów europejskich, w tym z Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Norwegii, Słowacji, Węgier i Wlk. Brytanii. Zdaniem zespołu projektowego naukowcy coraz bardziej interesują się badaniem skutków ekspozycji in utero na zdrowie zarówno dorosłych, jak i dzieci. Wyniki wcześniejszych badań pokazują, że wystawienie matki na różne czynniki może modulować ekspresję genów płodu. Naukowcy podejrzewają, że reakcje adaptacyjne płodu na różne typy oddziaływań w łonie matki mogą wywoływać zmiany wpływające na zdrowie dziecka w przyszłości.

  Przykładem na to, że ekspozycja in utero prawdopodobnie ma wpływ na zagrożenie nowotworem jest białaczka u dzieci. W tym przypadku nieprawidłowości chromosomalne pojawią się w okresie rozwoju płodowego, kiedy procesy epigenetyczne takie jak metylacja DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego) - rodzaj chemicznej modyfikacji DNA stabilnej w czasie cyklów podziału komórkowego, która nie wiąże się ze zmianami w zasadniczej sekwencji DNA organizmu - wpływają na aktywność genów i zapewniają alternatywne ścieżki, przez które czynniki oddziałujące we wczesnym okresie życia mogą mieć wpływ na ryzyko pojawienia się choroby.

  W tym miejscu do akcji wkracza projekt NEWGENERIS. Partnerzy projektu twierdzą, że dzięki dostarczeniu danych na temat prenatalnej ekspozycji oraz ustaleniu biomarkerów jej następstw zapewnią informacje o tym, czy dana ekspozycja skutkuje zmianami, które wskazują na podwyższone ryzyko zachorowalności. Nie mniejsze znaczenie ma przeprowadzana przez partnerów ocena tego, czy poszczególne dzieci są wrażliwsze na genotoksyczne i immunotoksyczne prowokacje.

  Od momentu rozpoczęcia prac konsorcjum zorganizowało wiele wydarzeń i warsztatów, a ostatnie doroczne spotkanie odbyło się w lutym w Sztokholmie, Szwecja. W czasie spotkania odbyły się warsztaty pt. "Stres oksydacyjny u noworodków i jego skutki dla zdrowia dzieci" oraz sesja plakatowa. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich oraz członkowie zewnętrznych ciał doradczych. Spotkanie objęło rozmaite tematy, w tym ocenę ekspozycji, kohorty chorób wieku dziecięcego oraz interakcje geny-środowisko.

  Jako całość projekt NEWGENERIS pomoże decydentom uzyskać rzetelne informacje na temat bezpieczeństwa żywności, a zwłaszcza jej wpływu na dzieci. Partnerzy mają nadzieję, że wyniki ich badań "staną się również solidną platformą do ewaluacji ekspozycji środowiskowych, które wiążą się z żywnością oraz innymi czynnikami środowiskowymi", takimi jak zanieczyszczenie powietrza i wody.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Co ty na to, tato? – oryginalna nazwa "Parental Control", amerykański program rozrywkowy o zdesperowanych rodzicach szukających nowych partnerów życiowych dla swoich pociech. Ponieważ dotychczasowi partnerzy ich dzieci nie do końca im odpowiadają i jedynym sposobem na pozbycie się tej drugiej osoby jest podsunięcie synowi/córce ciekawych nowych osób, które być może zdołają zainteresować ich dzieci na tyle, że te zdecydują się porzucić dla nich swojego dotychczasowego partnera/partnerkę. Wyboru nowej miłości dokonują zarówno ojcowie, jak i matki. Potem oni i dotychczasowa dziewczyna/chłopak ich pociechy podglądają i komentują poszczególne randki ich synów lub córek z potencjalnymi kandydatkami i kandydatami na przyszłych partnerów, nie szczędząc kąśliwych komentarzy na temat kandydatów. Pod koniec programu dzieci wybierają, z kim mają zostać: z dotychczasowym partnerem czy z nowo poznaną osobą. Zdrowie środowiskowe − według WHO to dziedzina zdrowia publicznego zajmująca się aspektami zdrowia człowieka, które są determinowane przez czynniki biologiczne, chemiczne, fizyczne oraz teorią i praktyką z zakresu oceny, eliminacji i zapobiegania obecności w środowisku tych czynników, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie ludzi. Animizm (łac. anima) – cecha myślenia dziecięcego, stan postrzegania świata, które przypisuje posiadanie "duszy" i żywotność lalkom i innym przedmiotom. Jest to cecha charakteryzująca dzieci w początkowym okresie wczesnego dzieciństwa lat (zdaniem Jeana Piaget w okresie wyobrażeń przedoperacyjnych (inteligencji reprezentującej)). Piaget (1973) sugerował, że dzieci posiadają tę cechę w wieku 2-4 lat, jednakże Subbotsky (2000) podsumował, że dzieci nawet do 6 roku życia mogą wykazywać animizm.

  Genetyka konserwatorska – dział biologii konserwatorskiej zajmujący się ochroną różnorodności genetycznej organizmów tak, by były one w stanie radzić sobie ze zmianami środowiska. Bada czynniki genetyczne, które mogą wpływać na ryzyko wyginięcia gatunku, oraz metody, które je minimalizują. Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta).

  Współczynnik umieralności niemowląt – liczba zgonów niemowląt (tj. dzieci w wieku 0-1 roku) w danym przedziale czasowym przypadająca na 1000 urodzeń żywych; jeden ze wskaźników oceny stanu zdrowia populacji. Dzieciństwo – jeden z okresów rozwojowych w życiu człowieka. Osobnika ludzkiego w tym okresie nazywa się dzieckiem. Dokładne granice tego okresu są trudne do określenia, ponieważ przechodzenie z okresu dziecięcego w dorosłość jest bardzo powolne i brak tu gwałtownych zmian, które mogłyby stanowić granicę. Według S. Baleya dzieciństwo to okres od ukończenia pierwszego roku życia do około 14 lat. Wtedy pamięć dziecka jest coraz lepsza, zaczyna odczuwać chęć kontaktu z rówieśnikami. Ma ogromną chęć poznawania świata przez co zadaje nieustające pytania. Nabywa różnych umiejętności, które będą mu niezbędne w dalszym życiu. W tym czasie kształtuje się charakter i osobowość dziecka.

  Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca. Echo serca płodu jest rodzajem badania echokardiograficznego wykonywanego kobietom ciężarnym. Badanie obejmuje ocenę anatomii klatki piersiowej i serca płodu oraz jego funkcjonowania. Podczas tego badania można zdiagnozować nieprawidłowości budowy (wady serca) oraz zaburzenia rytmu i funkcji serca. Informacje uzyskane w czasie badania płodu mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o dalszym przebiegu ciąży oraz miejscu i czasie porodu. Dzieci z rozpoznanymi wadami serca powinny się rodzić w wysokospecjalistycznych ośrodkach posiadających odpowiednie doświadczenie i warunki do opieki.

  Pica (łaknienie spaczone) – zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia). Aby uznać tego typu zachowania za zaburzenie, muszą trwać przynajmniej miesiąc w wieku, w którym próbowanie jedzenia ziemi, błota itp. jest uznawane za niedostosowane do poziomu rozwoju człowieka. Obserwuje się je u wszystkich grup wiekowych, ale najczęściej u kobiet w ciąży i u małych dzieci, zwłaszcza opóźnionych w rozwoju, wśród których jest to najbardziej rozpowszechnione zaburzenie odżywiania. Wówczas rozpoznawane jest jako pica u niemowląt lub dzieci (ICD-10 F98.3). Łaknienie spaczone może się także wiązać z chorobami organicznymi mózgu lub histerią.

  Wiarygodność rozpoznań wprowadza trudności w zmierzeniu względnego wpływu genów i środowiska (przykładowo, objawy w pewnym stopniu pokrywają się z chorobą dwubiegunową i wielką depresją), ale wyniki badań wskazują na to, że czynniki genetyczne w połączeniu ze środowiskowymi są ważnymi czynnikami etiologicznymi schizofrenii. Wyniki badań wykazują, że przyczyny powstania schizofrenii mają silną komponentę dziedziczną, ale początek choroby jest pod silnym wpływem czynników środowiskowych i stresorów. Hipoteza wrodzonej podatności na zranienie (diatezy) u niektórych ludzi, która może być ujawniona przez biologiczne, psychologiczne i środowiskowe stresory jest znana jako model stresu i diatezy (lub encefalopatii). Model wskazujący na istotność czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych nosi nazwę "biopsychosocjalnego".

  Książeczka zdrowia dziecka - książeczka dla dzieci w wieku od 0-18 lat, wydawana przez szpital po urodzeniu się dziecka, zawierająca informacje na temat stanu jego zdrowia, przebytych chorób i szczepień. World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji.

  Dodano: 19.04.2010. 16:12  


  Najnowsze