• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejczycy nadają priorytet leczeniu dzieci

  11.04.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Lekarze i rodzice chcą jak najlepiej dla dzieci, a w osiąganiu tego celu ma pomóc inicjatywa PRIOMEDCHILD (Koordynacja badań nad najważniejszymi lekami dla dzieci), będąca skoordynowanym działaniem projektu ERA-NET Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE. W ramach inicjatywy PRIOMEDCHILD, dofinansowanej na kwotę ponad 1,7 mln EUR, powstała europejska platforma badań, rozwoju i innowacji w pediatrii poprzez finansowanie, koordynowanie i sieciowanie krajowych programów oraz naukowców w całej Europie, która teraz ogłasza wspólne zaproszenie o wartości 8 mln EUR.

  Zespół PRIOMEDCHILD, w którego skład wchodzą eksperci z Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Polski, Szwecji, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch, postawił sobie za cel nasilenie i usprawnienie krajowych działań oraz promowanie i ułatwianie paneuropejskiej współpracy w sektorze zarówno publicznym, jak i prywatnym. Ma to pomóc w opracowaniu programów badań publicznych nad priorytetami publicznej opieki zdrowotnej, doprowadzając do zbliżenia między naukowcami a przedsiębiorcami.

  Wykorzystując zidentyfikowane już badania nad lekami dla dzieci, partnerzy PRIOMEDCHILD zsieciowali i skoordynowali kierowników programów krajowych, aby pracować razem i osiągnąć wspólny cel europejski, jakim jest uruchomienie wspólnego, europejskiego programu badań naukowych nad lekami dla dzieci.

  Choroby zakaźne, terapie dla określonych grup pacjentów i rzadkie schorzenia to trzy priorytetowe obszary, o których mowa. Jak się okazuje, choroby wywoływane przez czynniki zakaźne stanowią jedno z największych obciążeń budżetu publicznej opieki zdrowotnej i są uznawane za główną przyczynę zgonów w krajach rozwijających się. Nieodzowne jest zatem, aby naukowcy zajęli się metodami walki z nowo pojawiającymi się chorobami i patogenami, które zyskują oporność na szczepienia i antybiotyki. Pośród innych problemów, jakie trzeba rozwiązać jest zwalczanie schorzeń przewlekłych, np. chorób serca, cukrzycy czy depresji.

  W ramach opublikowanego w 2010 r. międzynarodowego zaproszenia zapewnione zostało dofinansowanie wspólnych badań prowadzonych przez naukowców w obrębie dwóch tematów: opracowanie lub wykorzystanie innowacyjnej metodologii w badaniach nad lekami dla dzieci oraz innowacyjność w preparatach pediatrycznych i systemach podawania leków.

  W odpowiedzi na wspólne zaproszenie, do dnia zamknięcia tj. 7 stycznia 2011 r. wpłynęły 22 wstępne propozycje. W sumie 110 grup badawczych z 12 krajów utworzyło 22 konsorcja. Naukowcy z Naukowej Rady Doradczej ocenili pełne wnioski i sporządzili listę projektów do dofinansowania: MRD-FLOW-ALL (Ocena skuteczności leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej wieku dziecięcego poprzez monitorowanie minimalnej choroby resztkowej za pomocą ośmiokolorowej cytometrii przepływowej); CRESIM (Rzadka choroba - wykorzystanie symulacji testów klinicznych w celu wyboru i optymalizacji projektowania badań); ESNEE (Europejskie badania narażenia noworodków na kontakt z zaróbkami); RADICEA (Nowe leki na rzadkie choroby - modelowanie opłacalności na podstawie okresowych zespołów zależnych od kriopiryny); DCD-CANC-CHILD (Projektowanie nośnika leków i kontroli podawania lub terapii nowotworowej dzieci); oraz NEUROGENMRI (Zatwierdzanie nieinwazyjnego obrazowania układu serotoninergicznego i dopaminergicznego oraz neurogenezy u osób dorosłych za pomocą MRI - w kierunku lepszego poznania mechanizmów neurobiologicznych leżących u podstaw zaburzeń psychiatrycznych w populacji pediatrycznej).

  Skoordynowane działania opierają się na SSA Najważniejsze Leki programu ERA-NET oraz wynikach badań WHO pt. "Najważniejsze leki dla mieszkańców Europy i świata" (ang. Priority Medicines for the Citizens of Europe and the World). W toku 6PR projekt otrzymał 2 granty finansowane ze środków unijnych na kwotę ponad 1,8 mln EUR.

  Program ERA-NET, wprowadzony po raz pierwszy jako wysoce innowacyjny komponent 6PR (2002-2006), nadal wzmacnia swoje wsparcie dla budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej i zwiększania skali europejskich działań badawczych poprzez 7PR (2007-2013).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów.

  Gemtuzumab ozogamicyny — lek cytostatyczny, obecnie wycofany z rynku, stosowany dawniej w leczeniu ostrej białaczki szpikowej u pacjentów z dodatnimi wynikami badań w kierunku receptorów CD33, u których wystąpił nawrót choroby po wcześniejszym kursie leczenia oraz którzy nie kwalifikowali się do innych typów intensywnej chemioterapii. W dniu 18 października 2000 został oznaczony jako sierocy produkt leczniczy do leczenia ostrej białaczki szpikowej.

  Historia badań nad przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – przewlekła obturacyjna choroba płuc jest poważnym problemem medycznych. Jest to choroba przewlekła i nieuleczalna. Szacuje się, że ponad 10% osób w wieku >40 lat jest dotkniętych tą chorobą. Jest ona związana głównie z paleniem tytoniu, ale inne czynniki, w tym również genetyczne, biorą w udział w patogenezie. Poniżej przedstawiono zarys badań, które na przestrzeni lat doprowadziły do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów POChP.

  Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie – jedyna tego typu placówka dla dzieci na terenie województwa lubelskiego. Leczone są w nim choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego z uwzględnieniem mózgowego porażenia dziecięcego oraz schorzeń neurologicznych o zbliżonym obrazie klinicznym, choroby reumatologiczne, schorzenia dolnych i górnych dróg oddechowych, choroby układu ruchu i układu nerwowo-mięśniowego oraz otyłość.

  Dodano: 11.04.2011. 16:37  


  Najnowsze