• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejscy naukowcy radzą: wykorzystać żywienie do zindywidualizowanej opieki zdrowotnej

  21.07.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy możemy wykorzystać żywienie jako podstawę zindywidualizowanej opieki zdrowotnej? Europejscy naukowcy są przekonani, że możemy i powinniśmy. Uruchomiony w tym roku projekt FOOD4ME (Zindywidualizowane żywienie - zintegrowana analiza możliwości i wyzwań) postawił sobie za cel analizę potencjału zindywidualizowanego żywienia. Projekt FOOD4ME uzyskał dofinansowanie w kwocie 8,94 mln EUR z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" (Bio-gospodarka oparta na wiedzy, KBBE) Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Zapewnienie poszczególnym osobom diety dostosowanej do ich potrzeb przyczyni się do poprawy ich zdrowia i dobrego samopoczucia. Ocenie poddawany byłby stan zdrowia i genetyczny garnitur każdej osoby, aby zagwarantować jej dietę, która się sprawdzi.

  W toku badań w 2010 r. odkryto, że ludzie odmiennie reagują na rozmaite składniki odżywcze. Weźmy za przykład wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. J. F. Ferguson i in. napisali w czasopiśmie Atherosclerosis, że te "zdrowe kwasy" występujące w tłustych rybach i umieszczane na szczycie listy artykułów, które należy spożywać w ramach profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych, wpływają tak naprawdę korzystniej na osoby o określonym garniturze genetycznym.

  Konkluzja jest taka, że ludzie są wyjątkowi i ta wyjątkowość domaga się zindywidualizowanej diety, ponieważ nasze organizmy reagują różnie. Według Europejskiej Rady Informacji o Żywności (EUFIC) wyniki badań sugerują, że "uniwersalne zalecenia dietetyczne" prawdopodobnie nie są najlepszym narzędziem do wspomagania potrzebnej poprawy zdrowia publicznego.

  Natomiast zindywidualizowane żywienie pomaga danej osobie uwzględnić własne, specyficzne cechy fizyczne i genetyczne - twierdzi EUFIC. Obecne działania kładą większy nacisk na zapewnienie "parasolowych" wytycznych dietetycznych dla całej populacji. Coraz więcej dietetyków jest przekonanych, że zindywidualizowane żywienie jest prawidłową ścieżką. Należy zauważyć jednak, że działania podjęte na rzecz spopularyzowania tego podejścia przyniosły ograniczone efekty.

  W tym miejscu do akcji wkracza konsorcjum FOOD4ME, którego pracami kieruje University College w Dublinie, Irlandia. Rozpoczynające się badania nad tworzeniem lepszych diet, opartych na indywidualnym garniturze genetycznym, powinny przynieść oczekiwane owoce.

  Konsorcjum, w skład którego wchodzą eksperci ze świata nauki i przemysłu z Belgii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, USA i Wlk. Brytanii, analizuje zastosowanie badań nutrigenomicznych (analizujących wpływ żywności na ekspresję genów) w zindywidualizowanym żywieniu. Ujmując rzecz krótko, projekt FOOD4ME pogłębi naszą wiedzę na temat żywności i naszych genów w celu opracowania udoskonalonej, zdrowej i bardziej niepowtarzalnej diety.

  "Obierając to holistyczne podejście mamy nadzieję przeprowadzić wspólnie nowatorskie badania i poczynić znaczący krok naprzód w dziedzinie zindywidualizowanego żywienia" - wyjaśnia profesor Mike Gibney z Instytutu Żywności i Zdrowia przy University College w Dublinie.

  Osoby biorące udział w badaniach otrzymają zalecenia dietetyczne na różnym poziomie: od indywidualnej porady opartej na garniturze genetycznym do porady bez jakiejkolwiek indywidualizacji. Informacje obejmą również cechy fizyczne każdej z osób. Na potrzeby badań partnerzy FOOD4ME przeprowadzą rekrutacje ponad 1.000 ochotników w 8 państwach członkowskich UE.

  Partnerzy projektu skonsolidują swoje odkrycia w formie modeli biznesowych pomagających w opracowaniu, wytwarzaniu i dystrybuowaniu zindywidualizowanej żywności. Następnie poddadzą je testom w ramach trwającego projektu, aby rozważyć wykonalność przyszłych, zindywidualizowanych podejść żywieniowych. Realizację projektu FOOD4ME zaplanowano do końca 2015 r.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nutrigenomika - dział nauki zajmujący się badaniem wpływu składników żywności na regulację ekspresji genów, które mogą warunkować m.in. występowanie stanu zdrowia lub choroby . Jednym z celów nutrigenomiki jest opracowanie indywidualnej diety zmniejszającej ryzyko wystąpienia choroby i poprawiającej stan zdrowia poszczególnych osób i społeczeństw . Termin nutrigenomika często jest mylony z terminem nutrigenetyka. Normy żywienia – przyjęta na podstawie badań ilość energii i składników odżywczych wystarczająca zaspokojeniu znanych potrzeb żywieniowych praktycznie wszystkich zdrowych osób w populacji. Spożycie zgodne z określonymi w normach ma zapobiec chorobom z niedoboru energii i składników odżywczych, a także szkodliwym skutkom ich nadmiernej podaży. Należy pamiętać, że normy opracowywane są dla grup ludności, a nie dla poszczególnych osób i przeznaczone są dla ludzi zdrowych. Osoby chore powinny stosować się do zaleceń żywieniowych wyznaczonych przez lekarza specjalistę. Normy żywienia człowieka stosowane są w wielu dziedzinach związanych z żywnością i żywieniem, w tym przede wszystkim w: TMR (ang. total mixed ration - całkowicie wymieszana dawka) - jest to najpopularniejszy system żywienia krów posiadających wysoki potencjał produkcyjny. Wedle prawideł żywienia krów mlecznych, niemożliwe jest optymalne żywienie krowy mlecznej, której roczna wydajność mleka przekracza 8000 kg, bez zastosowania TMR.

  Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, w skrócie FDA) – amerykańska agencja rządowa utworzona w 1906. Wchodzi w skład Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych i jest odpowiedzialna za kontrolę żywności (dla ludzi i zwierząt), suplementów diety, leków (dla ludzi i zwierząt), kosmetyków, urządzeń medycznych i urządzeń emitujących promieniowanie (w tym także niemedycznych), materiałów biologicznych i preparatów krwiopochodnych w Stanach Zjednoczonych. Polityka zdrowotna – dział polityki społecznej, który, według Światowej Organizacji Zdrowia, "odnosi się do decyzji, planów i działań, które podejmowane są w celu osiągnięcia konkretnych celów opieki zdrowotnej w społeczeństwie. (...) Określa wizję przyszłości, która z kolei pomaga ustalić cele i punkty odniesienia w perspektywie krótko i średnioterminowej. To wyznacza priorytety oraz oczekiwane role poszczególnych grup. Buduje konsensus i informuje ludzi".

  e-zdrowie- narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) – fundacja charytatywna, której podstawowym celem zgodnie ze statutem jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.

  Nina Baryłko-Pikielna (ur. 1930 w Warszawie) − polska specjalistka w dziedzinie badań jakości artykułów żywnościowych, a przede wszystkim sensorycznych analiz jakości, profesor nauk rolniczych, związana z Instytutem Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła i SGGW w Warszawie oraz Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Porozumienie Zielonogórskie – federacja związków pracodawców ochrony zdrowia, głównie działających w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i specjalistyki ambulatoryjnej, które powstało w celu stworzenia jednolitej organizacji, występującej w zbiorowym interesie swoich członków, zwłaszcza wobec dysponentów publicznych funduszy na rzecz ochrony zdrowia w Polsce. Obecnie do Porozumienia należą świadczeniodawcy wszystkich województw z wyjątkiem zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, tworząc 15 związków regionalnych.

  Obserwacja w pielęgniarstwie: "Obserwacja jest to uważne oglądanie, spostrzeganie elementów wyglądu i zachowania człowieka lub przedmiotów i zjawisk, w tym m. in. niewerbalnych aspektów komunikowania się." Celem obserwacji pielęgniarskiej jest uzyskanie informacji (danych) o pacjencie, jego rodzinie i środowisku. Istotą obserwacji jest obiektywne spostrzeganie objawów, różnego rodzaju zmian w zachowaniu podmiotu opieki, których nie można uzyskać za pomocą wywiadu, analizy dokumentacji czy pomiaru. Jeśli mamy do czynienia z dzieckiem jako podmiotem opieki, którego wiek i stan zdrowia uniemożliwiają bezpośredni werbalny kontakt, obserwacja jest często podstawową metodą w ocenie stanu zdrowia i w dużej mierze zależy od niej postępowanie pielęgniarskie, lekarskie, umożliwiające ratowanie zdrowia i życia pacjenta.

  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia. Respondent - osoba, której opinie stanowią przedmiot badania w naukach społecznych, najczęściej w badaniach kwestionariuszowych, także: telefonicznych, pocztowych, internetowych. W niektórych typach badań respondenci dobierani są do badań na podstawie założeń badania probabilistycznego. W praktyce opisu badań używa sie również słowa respondent w stosunku do pojedynczje osoby, która nie jest dobierana losowo, a z która prowadzi się na przykład wywiad swobodny.

  Dodano: 21.07.2011. 16:17  


  Najnowsze