• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grant startowy organizacji ERC jako pomoc w rozpoczęciu niezależnych badań naukowych nad cukrzycą

  15.09.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council, w skrócie ERC) zezwoliła na rozpoczęcie badań przez dr Lehtonen i jej zespół badawczy nad powstawaniem albuminurii będącej oznaką chorób wątroby. Fundusz organizacji ERC, znany jako grant startowy, umożliwia początkującym naukowcom prowadzenie niezależnych badań.

  Dr Sanna Lehtonen z Uniwersytetu Helsińskiego w Finlandii jest jednym z dwustu liderów badań, którym zostały przyznane środki w wysokości do 2 mln euro (na okres 5 lat) z najnowszej puli grantu startowego organizacji ERC. Pierwsza pula funduszy została rozdysponowana w 2007 roku. Na samodzielnie określone tematy badań i obszary badawcze wsparcie od organizacji ERC otrzymało 299 naukowców.

  Grant startowy daje rozwijającym się naukowcom szansę, by przestać pracować pod przewodnictwem innych liderów i by objąć kierownictwo nad własnym zespołem badawczym. Co ważne, taka inicjatywa daje także kandydatom swobodę zgłaszania własnych pomysłów zamiast ubiegania się o projekty badawcze w ramach zgłoszeń na z góry określone tematy.

  "Otrzymanie grantu z organizacji ERC było dla mnie fantastyczną wiadomością. Teraz możemy dokonać rzeczy, o których wcześniej mogliśmy tylko marzyć", mówi dr Lehtonen, której zespół wykorzystał fundusze do badań nad poważnym powikłaniem cukrzycowym w projekcie o nazwie DiaDrug.

  Powikłanie to, nazywane nefropatią, pojawia się u jednej trzeciej cierpiących na cukrzycę. Najwcześniejszym jej objawem jest mikroalbuminuria, która może nawet doprowadzić do choroby nerek wymagającej w rezultacie dializy lub przeszczepu.

  Wzrost ryzyka nefropatii cukrzycowej jest powiązany z odpornością na insulinę. Dwa cele projektu DiaDrug to badanie związku tej odporności i powstawania albuminurii oraz lepsze zrozumienie mechanizmów prowadzących do wykształcenia odporności na insulinę w podocytach (kłębkowate komórki nabłonkowe).

  Według dr Lehtonen niedawno odkryto, że podocyty reagują na insulinę i podczas pobudzania tą substancją zwiększają swój pobór glukozy. "Nasze badania koncentrują się na analizie roli sygnalizacji insulinowej i transportu glukozy oraz regulacji aktynowego cytoszkieletu podocytów, co ma na celu określenie mechanizmów prowadzących do zakłóceń w funkcji ultrafiltracji wątroby i rozwoju albuminurii", wyjaśnia.

  Dr Lehtonen prowadziła badania w tym zakresie od wczesnych lat dziewięćdziesiątych i ma nadzieję na identyfikację leku działającego we wczesnej fazie nefropatii.

  "Liczba zachorowań na cukrzycę na całym świecie rośnie w alarmującym tempie. Dysfunkcja nerek jest jednym z najbardziej poważnych powikłań i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia", zauważa dr Lehtonen.

  "Leczenie cukrzycy stanowi znaczną część kosztów opieki zdrowotnej we wszystkich krajach. Dlatego obecnie trwają intensywne badania nad mechanizmami prowadzącymi do rozwoju powikłań, szczególnie nefropatii, oraz ich identyfikacją we wczesnej fazie rozwoju. Opracowywane są także nowe leki i ich nośniki w celu uniknięcia rozwoju tego typu komplikacji".

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN):
  http://erc.europa.eu/

  Uniwersytet Helsiński:
  http://www.helsinki.fi/university/

  Źródło danych: Uniwersytet w Helsinkach; ERC
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji udzielonych przez Uniwersytet Helsiński.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Zespół metaboliczny (zespół polimetaboliczny, zespół X, zespół insulinooporności, zespół Raevena) – zbiór wzajemnie powiązanych czynników zwiększających istotnie ryzyko rozwoju miażdżycy i cukrzycy typu 2 oraz ich powikłań naczyniowych. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Cukrzyca – grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Ze względu na przyczynę i przebieg choroby, można wyróżnić cukrzycę typu 1, typu 2, cukrzycę ciężarnych i inne. Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Instytut Badań Seksualnych - niezależna, pozarządowa placówka naukowo-badawcza, prowadzona w formie fundacji mająca swoja siedzibę w Opolu. Instytut rozpoczął działalność w 2008 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Jego celem nadrzędnym jest przyczynianie się do rozwoju badań naukowych nad seksualnością człowieka. Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty badań klinicznych stworzona w celu zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań. Komisja Bioetyczna sprawdza m.in.: zasadność, wykonalność i plan badania klinicznego, analizę przewidywanych korzyści i ryzyka, poprawność protokołu badania klinicznego. Badania klinicznego nie można rozpocząć bez zgody komisji bioetycznej.

  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

  Badania rynku to zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Celem badań rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży itp. Badania rynku są częścią badań marketingowych. Prowadzenie badań rynku zarówno polepsza pozycje konkurencyjną przedsiębiorstwa jak i jest zalecane przez normy ISO 9000.

  Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Dodano: 15.09.2009. 15:11  


  Najnowsze