• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Hałas wywołuje infekcje u pacjentów pooperacyjnych

  07.06.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki nowych badań przeprowadzonych w Szwajcarii wskazują, że hałaśliwe sale operacyjne mają negatywny wpływ na pacjentów przechodzących zabieg chirurgiczny. W toku zaprezentowanych w czasopiśmie British Journal of Surgery badań odkryto, że u chorych, którzy są poddawani operacji w sali o znacząco wyższym poziomie hałasu, pojawiają się infekcje rany pooperacyjnej (SSI), co zmusza ich do wydłużenia swojego pobytu w szpitalu średnio od 7 do 13 dni i w efekcie potraja koszty.

  Naukowcy z uniwersytetów w Neuchâtel i Brnie w Szwajcarii przeanalizowali przypadki 35 pacjentów, którzy zostali poddani planowym, poważnym operacjom chirurgicznym jamy brzusznej. Zbadali czas trwania operacji, parametry demograficzne oraz poziom hałasu w salach operacyjnych. Według zespołu u 17% wystąpiły SSI, a jedyną zmienną był poziom hałasu w sali operacyjnej, który był znacząco wyższy w przypadku zakażonych pacjentów.

  "SSI były przyczyną pozostawania pacjentów w szpitalu o 13 dni dłużej, co powodowało trzykrotny wzrost kosztów" - wyjaśnia dr Guido Beldi, naczelny autor artykułu z Wydziału Chirurgii Wewnętrznej i Medycyny Szpitala Uniwersyteckiego w Bernie.

  "Dzięki odkryciu istotnego powiązania między pojawieniem się SSI w ciągu 30 dni od operacji a podwyższonym poziomem hałasu w sali operacyjnej, możemy jedynie wywnioskować, że hałas wiąże się ze stresującym środowiskiem lub brakiem koncentracji, co wpływa na wynik operacji."

  Dane pokazują, że średni poziom hałasu w czasie operacji był znacznie wyższy u chorych dotkniętych SSI, tj. 43,5 decybela (dB), w porównaniu do pacjentów wolnych od SSI, w przypadku których poziom ten sięgał 25 dB. Naukowcy stwierdzili poziom szczytowy rzędu co najmniej 4 dB powyżej średniej u 23% chorych, u których wstąpiły SSI wobec 11% w przypadku innych operacji.

  Według zespołu hałas wydawał się zwiększać w obydwu grupach godzinę po pierwszym nacięciu. Sugerują, że wzrost może wiązać się ze złożonością interwencji chirurgicznej, niemniej rozmowy na tematy niezwiązane z pacjentem również były przyczyną zwiększenia hałasu, co jest prawdopodobnie powodowane brakiem koncentracji zespołu. Niemniej naukowcy wskazują, że ta interpretacja opiera się na przypuszczeniach, ponieważ czas rozmów, które nie dotyczyły pacjentów nie był rejestrowany.

  "Wyniki badań sugerują, że podwyższony poziom hałasu w sali operacyjnej może wskazywać na kwestie takie jak trudności natury chirurgicznej, stresujące środowisko, rozluźniona dyscyplina czy obniżona koncentracja" - zauważa dr Beldi. "Każdy z tych czynników może zwiększyć ryzyko wystąpienia SSI lub innych komplikacji, stąd dalsze badania analizujące źródła hałasu w sali operacyjnej i jego konkretny wpływ na zachowanie i sprawność chirurgów są uzasadnione."

  Odnosząc się do możliwego wpływu głośnego środowiska chirurgicznego na skoncentrowanie się chirurga na wykonywanym zadaniu, profesor Ara Darzi z Wydziału Chirurgii Imperial College London tak pisze w artykule wstępnym: "Autorów należy pochwalić za poszukiwanie klinicznie istotnych parametrów dotyczących jakości i bezpieczeństwa, wedle których należy mierzyć rezultat. Warto również zauważyć, że badania wywodzą się z prostego pytania badawczego i nie wymagały badania wieloośrodkowego. Niemniej przyniosły interesujące i znaczące wyniki dla społeczności chirurgów. Nie wszystkie wielkie badania muszą koniecznie być zakrojone na dużą skalę. Chirurgów należy zachęcać do analizowania codziennych problemów, z jakimi się spotykają i do poszukiwania innowacyjnych sposobów badania ich."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Skala Alvarado (ang. Alvarado score) – dziesięciopunktowa skala stosowana w diagnostyce zapalenia wyrostka robaczkowego, oparta na objawach klinicznych i liczbie leukocytów. W oryginalnej pracy Alvarado proponował interwencję chirurgiczną u wszystkich pacjentów z liczbą punktów 7 lub więcej i obserwację u pacjentów z 5 lub 6 punktami. Kolejne badania kliniczne nie dowiodły skuteczności samej skali Alvarado, ale wykazywano, że skala może być przydatna w klasyfikowaniu pacjentów do badań obrazowych. Teleoperacja, telechirurgia, zdalna chirugia - rodzaj operacji, przeprowadzanej przy pomocy robota chirurgicznego, sterowanego przez chirurga zdalnie. Dziedzina ta jest specjalistyczną formą telemedycyny. Łączy w sobie elementy chirurgii, telekomunikacji, informatyki oraz robotyki. W odróżnieniu od chirurgii zrobotyzowanej, telechirurgia pozwala na przeprowadzenie operacji, w której fizyczna odległość między pacjentem a lekarzem przestaje być istotna. Zadania chirurgiczne są wykonywane bezpośrednio przez robota medycznego, wyposażonego w odpowiednie narzędzia chirurgiczne. Robotem za pomocą konsoli sterowania zawierającej manipulatory kieruje lekarz, znajdujący się w innej lokalizacji. Ruchy manipulatorów przesyłane są za pomocą bezpiecznego połączenia telekomunikacyjnego do urządzenia na sali operacyjnej, które zamienia je na precyzyjne akcje narzędzi chirurgicznych. Chirurg przez cały czas trwania operacji otrzymuje sygnał audiowizualny wraz z pomiarami czujników w które wyposażony jest robot. Estymator Kaplana-Meiera – używany w statystycznej analizie przeżycia estymator prognozujący funkcję przeżycia. W badaniach medycznych może być użyty np. do przewidywania frakcji pacjentów, którzy przeżyją określony czas po operacji. Ekonomista może szacować czas jaki ludzie pozostają bezrobotni po utracie pracy. Inżynier może mierzyć czas do awarii urządzenia.

  Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) – zbiór danych, mogący stanowić element systemu informatycznego do obsługi szpitala (HIS – Hospital Information System) przechowujący całość lub wybrane elementy dokumentacji medycznej indywidualnej (odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych) i zbiorczej (odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych). Skala CHA2DS2–VASc – w medycynie, skala służąca do oceny ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo–zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków. Skala umożliwia wskazanie pacjentów z migotaniem przedsionków, u których konieczne jest wdrożenie terapii przeciwpłytkowej lub przeciwzakrzepowej.

  Skala CHADS – zwana także skalą CHADS2, w medycynie, skala służąca do oceny ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo – zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków. Skala umożliwia wskazanie pacjentów z migotaniem przedsionków, u których niekoniecznym jest wdrożenie terapii przeciwpłytkowej lub przeciwzakrzepowej. Acrysof Toric - toryczna soczewka wewnątrzgałkowa przeznaczona dla pacjentów po usunięciu zaćmy w celu korekcji bezsoczewkowości oraz astygmatyzmu rogówkowego (od wartości około 0,75 do ponad 4 dioptrii). Zabieg usunięcia zmętniałej naturalnej soczewki poprzedzający implantacją soczewki torycznej nie różni się od standardowej operacji zaćmy. Natomiast wszczep soczewki Toric wymaga wcześniejszego oznaczenia osi w której soczewka ma się znaleźć na koniec operacji. Oznaczenie osi dokonuje się poprzez odciśnięcie na rogówce znaczników które pomogą chirurgowi ustawić soczewkę. Wszczep soczewki Toric dokonuje się przez równie małe cięcie jak innych zwijalnych soczewek.

  Orientowanie operacyjne - jest to wstępna czynność dowództwa operacyjnego lub operacji sił połączonych związana z planowaniem operacji. Zespół Tersona – obecność krwotoków w ciele szklistym, przestrzeni podszklistkowej lub przed siatkówką, w związku z ostrym krwawieniem podpajęczynówkowym. Prawdopodobną przyczyną zespołu jest szybki wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Przy krwotoku podpajęczynówkowym u 13% pacjentów występuje zespół Tersona wskazując na poważne krwawienie, a w związku z tym większe ryzyko zgonu.

  Rumień dłoni (łac. erythema palmarum; ang. palmar erythema, liver palms) – zaczerwienienie kłębu i kłębika na dłoniach. Występowanie rumenia dłoni wiąże się z różnymi stanami fizjologicznymi jak i patologicznymi, wśród których głównym jest nadciśnienie wrotne. Występuje także w niewydolności wątroby. Rumień dłoni może być wywoływany różnymi dermatozami, takimi jak łuszczyca i wyprysk. Może także występować bez związku z jakąkolwiek chorobą. Uważa się, że rumień powstaje w wyniku działania podwyższonego poziomu estrogenów. Rumień dłoni występuje u około 30% pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, zwłaszcza u tych, którzy mają podniesiony poziom hemoglobiny.

  Monitor badań klinicznych (ang. Clinical Research Associate, CRA) – pracownik firmy sponsorującej badanie kliniczne lub jego przedstawiciel np. firma CRO (Contract Research Organization), którego głównym zadaniem jest monitorowanie badania. Monitor badań klinicznych jest odpowiedzialny za ocenę zgodności prowadzonego badania klinicznego z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, zapewnienie przestrzegania protokołu badania, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu w tym prawidłowe raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, wyjazdy monitorujące do ośrodków badawczych, weryfikowanie danych wpisanych do Karty Obserwacji Klinicznej z historią choroby pacjenów, kontrolę gospodarki badanym produktem, raportowaniem po każdej wizycie monitorującej faktycznego stanu badania w poszczególnych ośrodkach badawczych, rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i Komisji Bioetycznej oraz rutynowymi kontaktami z zespołem badawczym każdego ośrodka uczestniczącego w badaniu. Jakość uzyskiwanych danych przez ośrodki badawcze jest na bieżąco kontrolowana przez Monitora Badań Klinicznych, jest to pierwsza osoba weryfikująca wiarygodność danych.

  Pożar w szpitalu psychiatrycznym – pożar, który miał miejsce w nocy z 31 października na 1 listopada 1980 w miejscowości Górna Grupa. W budynku przebywało od 300 do 400 pacjentów (oficjalnie 319). Bezpośrednią przyczyną pożaru, który wybuchł tuż po 23:00, była nieszczelność przewodu kominowego. W wyniku rażących zaniedbań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w pożarze zginęło 55 pacjentów szpitala psychiatrycznego, a 26 zostało ciężko poparzonych. Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Raport z Belmont – Raport Państwowej Komisji dla Ochrony Ludzkich Uczestników Badań Biomedycznych i Behawioralnych powołanej w czerwcu 1974 roku przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Komisja została powołana pod wpływem ujawniane szokujących informacji na temat prowadzenia badań na ludziach przez amerykańskich lekarzy m.in. badania w Tuskegee nad nieleczonym syfilisem.Raport zatytułowany „Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research” (zwany też krótko Raportem z Belmontu biorący swoją nazwę od ośrodka Belmont Conference Center w którym go zredagowano) nakreśla 3 podstawowe zasady etyki badań klinicznych: szacunek dla pacjentów, dobroczynność i sprawiedliwość. Raport zawiera również praktyczne postulaty takie jak: świadoma, dobrowolnie udzielona i zrozumiała dla pacjenta zgoda na udział w badaniu, wyważenie właściwych z punktu widzenia jednostki (pacjenta) proporcji pomiędzy korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w badaniu a ryzykiem z nim związanym, a także sprawiedliwy dobór grup pacjentów.

  Dodano: 07.06.2011. 16:49  


  Najnowsze