• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Inauguracja projektu ATOPICA, Wiedeń, Austria

  11.10.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 17 - 18 października w Wiedniu, Austria, odbędzie się inauguracja projektu ATOPICA (Choroby atopowe w zmieniających się klimacie, zagospodarowaniu terenu i jakości powietrza).

  Głównym celem projektu jest pogłębienie, za pomocą ilościowych modeli fizycznych i statystycznych, wiedzy na temat tego jak zmiany globalnego i regionalnego klimatu, zagospodarowania terenu i jakości powietrza wpływać będą na zdrowie człowieka, zwłaszcza pod kątem alergii. W ramach projektu ma zostać opracowane zintegrowane i interdyscyplinarne podejście do oceny zagrożeń zdrowotnych będących następstwem poważnej zmiany środowiskowej oraz mają być zaprojektowane odpowiednie strategie adaptacyjne.

  Kluczowa strategia projektu poświęcona jest inwazyjnej i wysoce alergogennej roślinie - Ambrosia artemisiifolia L. (Asteraceae). Inaczej zwana ambrozją bylicolistną jest rośliną jednoroczną pochodzącą z Ameryki Północnej. Po raz pierwszy zaobserwowano ją w Europie w połowie XIX w. Od tamtej pory stale rozprzestrzeniała się w wielu krajach Europy kontynentalnej. To wysoce inwazyjna roślina o alergogennym pyłku, który wywołuje katar sienny (zajęcie błony śluzowej nosa), astmę i atopowe zapalenie skóry.

  Pośród partnerów projektu z Austrii, Belgii, Chorwacji, Francji, Niemiec, Wlk. Brytanii i Włoch znaleźli się biologowie komórkowi i molekularni, immunologowie, alergolodzy, dermatolodzy, fizycy, eksperci ds. klimatu i jakości powietrza oraz planiści zagospodarowania terenu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Na parametry projektu składają się: zakres projektu, koszt projektu i czas projektu. Parametry projektu określa się czasami mianem „magicznego trójkąta”. Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta). Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi.

  Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) – decyzja ustalająca warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych. Decyzja została wprowadzona na podstawie ustawy z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zastępując ówczesną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Inaczej niż swoja poprzedniczka, decyzja w obecnej formie jest wydawana tylko dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Wirtualne Muzea Małopolski - projekt, którego celem jest digitalizacja zbiorów muzealnych, utworzenie Regionalnej Pracowni Digitalizacji oraz portalu prezentującego 700 eksponatów z kolekcji 35 muzeów z terenu Małopolski. WMM to projekt, realizowany przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Lidera projektu, w partnerstwie z Małopolskim Instytutem Kultury – Partnerem i głównym realizatorem projektu, w porozumieniu z 35 małopolskimi muzeami. Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące:

  Standardy zapachowej jakości powietrza – wartości określające poziom uciążliwości niepożądanych zapachów powietrza atmosferycznego, który nie powinien być przekraczany w danym miejscu. Ochrona zapachowej jakości powietrza jest elementem opieki zdrowotnej, zgodnie z definicją zdrowia, sformułowaną przez WHO w roku 1948 – odrzucającą postrzeganie zdrowia i choroby wyłącznie w kategoriach biologiczno-medycznych, a przywiązującą wagę do wymiaru psychicznego i społecznego (w kolejnych latach wprowadzono bardziej rozbudowane pojęcie „dobrostanu”). Anemometryczna analiza terenu – badanie i ocena wpływu właściwości terenu na rozprzestrzenianie się obłoku wybuchu jądrowego i powietrza skażonego środkami trującymi. Anemometrycznej oceny terenu dokonuje się na podstawie mapy lub bezpośrednich pomiarów w terenie.

  Astma oskrzelowa, dychawica oskrzelowa (łac. asthma bronchiale) – przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych, u podłoża której leży nadreaktywność oskrzeli, która prowadzi do nawracających napadów duszności i kaszlu, występujących szczególnie w nocy i nad ranem. U podłoża tych napadów leży wydzielanie przez komórki układu oddechowego licznych mediatorów doprowadzających do rozlanego, zmiennego ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych, które często ustępuje samoistnie lub pod wpływem leczenia. Astma oskrzelowa zaliczana jest do chorób psychosomatycznych. Może być spowodowana przez przewlekły alergiczny nieżyt nosa (katar sienny), który wymaga leczenia.

  Dyskusja Wikipedysty:Whinyexert: Witaj. Dziękuję, że zająłeś się uzupełnianiem źródeł na Wikipedii. To naprawdę pożyteczna praca która wzmacnia jakość tego projektu. Zapoznaj się jednak proszę z Jakubtr (dyskusja) 17:49, 12 sty 2013 (CET)

  Władztwo planistyczne gminy to przekazanie przez ustawodawcę gminie kompetencji w zakresie władczego przeznaczania i zasad zagospodarowania terenu (w drodze aktu prawa miejscowego – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu – w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Często używane jest zamiennie pojęcie samodzielności planistycznej gminy. Microsoft Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to zaawansowane i bardzo popularne narzędzie oferujące czytelne narzędzia raportujące, rozbudowane interfejsy do zarządzania ważnymi aspektami projektu.

  Pre-umowa – termin występujący w regionalnych programach operacyjnych w ramach polityki spójności UE w latach 2007–2013. Jest to forma umowy stosowana w projektach unijnych znajdujących się w indykatywnych wykazach indywidualnych projektów kluczowych dla poszczególnych regionów. Pre-umowa jest zobowiązaniem beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji w ramach regionalnego programu operacyjnego. Określa niezbędne warunki do spełnienia przez beneficjenta przed złożeniem przez niego wniosku o dofinansowanie dla indywidualnego projektu kluczowego. Clang - to front-end kompilatora dla języków C, C++ oraz Objective-C, stworzony w ramach projektu LLVM, który jest używany jako back-end (generator kodu natywnego i optymilizator). Celem projektu jest stworzenie alternatywy dla kompilatora z projektu GCC. Prace nad nim sponsorowane są przez Apple, a sam program wydany jest na licencji BSD.

  Projektowanie zintegrowane - jest to sposób realizacji inwestycji, który w optymalny sposób, pod względem współpracy zespołu projektowego, w skład którego wchodzą: architekt, inżynier, inwestor, wykonawca i użytkownik, pozwala stworzyć obiekt zrównoważony pod względem kosztów budowy jak i kosztów eksploatacji. Na każdym etapie projektowania przedstawiciele poszczególnych branży mają możliwość wyrażania własnych opinii na temat powstającego projektu, natomiast architekci są angażowani podczas prac wykonawczych. W fazie przygotowania koncepcji projektu architekt i specjalista z dziedziny efektywności energetycznej budynku stanowią podstawę zespołu projektowego odpowiedzialnego za powstanie projektu. Pozwala to na zaangażowanie kolejnych członków zespołu wraz z ich wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji, a także elektryki, na poszczególnych etapach powstawania inwestycji. Taki system współpracy pozwala na osiągnięcie konsensusu pośród osób włączonych w realizację inwestycji, a w rezultacie osiągnięcie perfekcyjnej jakości projektowanych i budowanych przedsięwzięć.

  Dodano: 11.10.2011. 16:26  


  Najnowsze