• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Innodoktorantka z Gdańska opracowuje lek na blizny

  11.02.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Blizny są problemem wielu osób i prawie każda z nich chciałaby się ich pozbyć. Niestety, nie da się całkowicie usunąć blizny, ale można sprawić, by wyglądem dopasowała się do otaczającej ją skóry. Nad nowym sposobem leczenia blizn pracuje doktorantka Maria Żebrowska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. "Preparat, który, z niewielkim kosztem produktu oraz małym ryzykiem wystąpienia działań opracowujemy, łączy w sobie dużą skuteczność, udowodnioną w badaniach na ludziach chorychubocznych" - zapewnia w rozmowie z PAP.

  Tematem przygotowywanej przez nią pracy doktorskiej są "Silikonowe preparaty z wyciągiem z cebuli i heparyną drobnocząsteczkową na blizny hipertroficzne i keloidy". Badania, które prowadzi pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Szmitowskiej mają na celu opracowanie nowej postaci leku, analizę jego właściwości oraz badanie dostępności farmaceutycznej sporządzonego produktu.

  "Preparaty dostępne w aptekach działają na tej właśnie zasadzie - sprawiają, że blizna upodabnia się do skóry. Mają małą skuteczność, a mimo to są chętnie nabywane przez pacjentów ze względu na stosunkowo niską cenę i łatwość użycia (zwykle są to maści lub kremy). Z kolei metody inwazyjne - na przykład iniekcje czy terapia laserowa - mają duży koszt i wiążą się z ryzykiem działań ubocznych. Wiemy, że istnieje zapotrzebowanie na taki produkt, stąd wybór tematu" - wyjaśnia PAP autorka dysertacji.

  Za swoją pracę Maria Żebrowska otrzymała jedno ze stypendiów II edycji programu "InnoDoktorant", w którym przyznawane są nagrody za prace dotyczące zagadnień istotnych dla rozwoju innowacyjności w województwie pomorskim. Jak podkreśla, wielkość otrzymanego stypendium pozwoliła jej skupić się w całości na pracy naukowej.

  "Większość doktorantów z uwagi na niezbyt duże dochody otrzymywane z uczelni musi łączyć pracę naukową z pracą zawodową, co nie zawsze pozwala poświęcić wystarczająco dużo uwagi na badania naukowe. Nie bez znaczenia również jest fakt, że otrzymanie takiego stypendium jak +InnoDoktorant+ nobilituje zarówno doktoranta, jak i realizowany przez niego projekt, umożliwiając mu dalsze zdobywanie pieniędzy na badania naukowe" - tłumaczy Żebrowska.

  Badaczka kończy już prace doświadczalne. Produkt jest teraz w fazie patentowania. Kwestie patentowe będą musiały się rozstrzygnąć w połowie 2011 roku, ponieważ wówczas zaplanowana jest publiczna obrona pracy doktorskiej.

  W przyszłości, po zapewnieniu wynikom badań należytej ochrony, współpracą partnerską mogłyby być zainteresowane przedsiębiorstwa z branży kosmetycznej i firmy farmaceutyczne.

  "Mój temat pracy został opracowany we współpracy z przemysłem, więc od samego początku współpracujemy z sektorem gospodarczym. Współpraca z przemysłem jest bardzo ważna dla pracowników naukowych. Oprócz świadomości, że produkt będący efektem doktoratu ma trafić do sprzedaży, naukowiec wie również, że musi jak najbardziej uprościć wszelkie metody i sposoby otrzymywania produktu, aby można je było wdrożyć później na skalę przemysłową" - ocenia Żebrowska.

  Przyznaje, że realizowanie projektu od początku przeznaczonego do wdrożenia, we współpracy z przemysłem, jest z jednej strony trudnym przedsięwzięciem, ale z drugiej niezwykle motywującym i satysfakcjonującym.

  Na etapie pracy naukowej autorka badań nawiązała współpracę z różnymi jednostkami naukowymi, nie tylko w obrębie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

  "Prowadzone badania wymagają posiadania wiedzy nie tylko specjalistycznej, ale również ogólnej wiedzy farmakologicznej oraz kreatywności w rozwiązywaniu napotykanych problemów naukowych. Interdyscyplinarny charakter projektu wymaga umiejętności pracy w zespole oraz łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi. W czasie realizacji projektu nabyłam umiejętności umożliwiające mi wykonywanie różnych zadań badawczych, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań oraz efektywną pracę w zespole" - podsumowuje doktorantka.

  Projekt "InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów" jest realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Stypendia w wysokości 30 tys. zł przyznano w 2010 roku już po raz trzeci.

  PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

  Praca grupowa – forma współpracy naukowej. Ma ona na celu odkrycie różnic indywidualnych uczniów, kształtowanie ich wiedzy, umiejętności ogólnych (m.in. umięjętność współpracy, umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność krytycznego myślenia), postawy, jak również uczenia się od siebie i łączenia umiejętności poszczególnych uczniów do określonego zadania

  Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi: The Scientific Research Society) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1886 w Cornell University, dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Celem towarzystwa jest wspieranie i promocja oryginalnej pracy naukowej. W tym celu Sigma Xi wydaje magazyn American Scientist, przyznaje granty naukowe wyróżniającym się studentom i sponsoruje różne programy wspierające etykę w badaniach, w nauce i w edukacji, a także współpracę międzynarodową. Duży nacisk kładzie też na badania interdyscyplinarne, współpracę nauki z przemysłem oraz rozwój laboratoriów rządowych.

  Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji.

  Outplacement - jest to program aktywizacji zawodowej osób (określany również jako zwolnienie monitorowane), u których doszło do rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy tj. na rzecz pracowników będących w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia pracodawca, który zamierza zwolnić co najmniej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom programu pomocy oraz zgłosić to odpowiednim instytucjom. Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom usług rynku pracy w formie programu. Program ten może być realizowany przez urząd pracy, agencje zatrudnienia lub wyspecjalizowane firmy. Program ten finansowany jest głównie przez pracodawcę lub w porozumieniu pracodawcy z odpowiednimi jednostkami. Celem prowadzonego programu outplacement jest także skrócenie okresu poszukiwań nowej pracy.

  Pedagogika pracy – dział pedagogiki, którego przedmiotem badań jest praca człowieka, jej różnorodne uwarunkowania i wpływ wychowawczy na jednostkę, znaczenie pracy wytwórczej w kształceniu ogólnym, dostosowane stanowiska pracy do człowieka, przystosowanie pracownika do jego warunków pracy itp.

  (Learning by doing) Uczenie się poprzez pracę to pojęcie związane z teorią ekonomii. Odnosi się do zdolności pracowników do zwiększania ich wydajności poprzez wykonywanie regularnych czynności podczas pracy. Wzrastająca wydajność jest efektem praktyki, samoudoskonalania się pracownika oraz tylko w niewielkim stopniu zależna od rozwoju technologicznego. Kapitał ludzki jest więc w produkcji równie istotny jak kapitał rzeczowy. Wydajność pracy rośnie wraz ze wzrostem doświadczenia.

  Dodano: 11.02.2011. 00:19  


  Najnowsze