• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Innowacje w leczeniu nowotworów nerki - zjazd onkologów w Polsce

  16.05.2011. 10:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Na wszystkich etapach drogi pacjenta onkologicznego wciąż pozostaje wiele pytań, na które odpowiedź muszą dać badania podstawowe i prospektywnie prowadzone badania kliniczne. Dlatego tak ważna jest platforma wymiany doświadczeń między lekarzami i uczonymi - uważa dr n. med. Iwona Skoneczna z Centrum Onkologii w Warszawie. W wywiadzie dla serwisu PAP - Nauka w Polsce uroonkolog mówi o znaczeniu międzynarodowego sympozjum poświęconego rakowi nerki, które po raz pierwszy odbyło się w Polsce.

  "Nowoczesna onkologia jest wypadkową dorobku wielu dyscyplin nauki. Leczenie łączy w sobie wiele etapów, od zrozumienia mechanizmów patofizjologicznych nowotworzenia, poprzez metody diagnostyczne, aż do optymalnej w poszczególnych stadiach zaawansowania terapii, z określeniem czynników predykcyjnych pozwalających na skuteczne i ekonomiczne działanie" - powiedziała PAP dr Skoneczna, onkolog z Pracowni Edukacji Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

  Podkreśliła, że wspólne spotkania wielodyscyplinarne często stają się inspiracją do dalszych badań i rozwoju medycyny. Należy też edukować pacjentów, bo ich świadome uczestnictwo w procesie leczenia jest bardzo istotne.

  Zapytana o to, w jaki sposób pacjenci mogą aktywnie włączać się w proces swojego leczenia, dr Skoneczna zachęciła do korzystania z licznych serwisów informacyjnych i popularyzatorskich. Jej zdaniem, dobrowolne poszerzanie i pogłębianie wiedzy w społeczeństwie może zmienić stereotypowe spojrzenie na tematykę onkologiczną.

  Od kilku miesięcy w Polsce w ramach współpracy Ministerstwa Zdrowia i Centrum Onkologii w Warszawie, z wykorzystaniem środków unijnych, realizowany jest unikatowy w skali europejskiej projekt dotyczący programu profilaktycznego wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego. Program obejmuje pracujących mężczyzn od 45. roku życia, w szczególności osoby wykonujące zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo-płciowego. W ramach tego projektu badana jest świadomość zachowań prozdrowotnych wśród mężczyzn. Przygotowywana jest także ogólnopolska kampania medialna popularyzująca wczesną diagnostykę onkologiczną.

  Rozmówczyni PAP dodała, że organizacja międzynarodowego sympozjum onkologicznego w Polsce jest nie tylko kwestią prestiżową dla promocji polskiego dorobku naukowego. W jej opinii, wymiana poglądów i doświadczeń poprawia kondycję polskiej onkologii klinicznej. Jak podkreśliła onkolog, w Polsce wyniki leczenia raka nerki odbiegają in minus od poziomu europejskiego; umiera więcej chorych niż w innych krajach, choroba jest diagnozowana na późniejszym etapie, a dostęp do specjalistycznego leczenia - mimo, że ulega systematycznej poprawie - nadal jest niedoskonały.

  Dr Skoneczna wskazała, że tylko jeden sześciu zarejestrowanych przez EMEA leków do leczenia zaawansowanego raka nerki dostępny jest w rutynowy sposób dla polskich pacjentów. Przyznała, że nawet w przypadku zarejestrowanych terapii, wciąż pojawia się wiele pytań dotyczących optymalnego prowadzenia takich leczeń. Dotyczą podstawowych kwestii - momentu rozpoczęcia leczenia, wyboru leku u danego pacjenta, długości terapii i sposobu monitorowania skuteczności leczenia. Kolejne kwestie, które wymagają pogłębionych badań, to łączenie różnych sposobów leczenia. Chodzi na przykład o wybór najlepszego terminu i zakresu operacji.

  VI Europejskie Międzynarodowe Sympozjum Kidney Cancer Association odbywało się 6 i 7 maja w Warszawie. W komitecie organizacyjnym konferencji Polskę reprezentowali: dr med. Iwona Skoneczna oraz prof. dr hab. med. Cezary Szczylik. W zjeździe wzięło udział ponad 700 lekarzy oraz naukowców z całego świata, komitet naukowy skupił wybitnych ekspertów zajmujących się w pracy praktycznej i teoretycznej problematyką nowotworów nerki.

  Nowe leki, wyniki prac badawczych i koncepcje terapii, ale również aspekty związane z optymalnym wykorzystaniem dostępnych bardziej i mniej inwazyjnych metod operacyjnych, dyskutowało i prezentowało w Warszawie ponad 700 badaczy z całego świata. Przyszłoroczne spotkanie stowarzyszenia Kidney Cancer Association odbędzie się w Wiedniu, poprzednie organizowano m.in. w Londynie, Berlinie i Madrycie.

  Kidney Cancer Association to organizacja typu non-profit stworzona w USA w 1990 r. przez pacjentów, ich rodziny, lekarzy i badaczy. Jej działalność skupia się na edukowaniu pacjentów i rodzin, ale również wspieraniu rozwoju medycyny poprzez m.in. stwarzanie platformy do spotkań lekarzy i naukowców wielu specjalności, wspomagania badań klinicznych i innych działań prowadzących do "Świata bez raka nerki".

  PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Terapia fotodynamiczna (PDT) – forma leczenia, w której wykorzystuje się nietoksyczne związki światłoczułe, które po ekspozycji na specyficzny rodzaj światła, stają się toksyczne dla komórek nowotworowych i innych chorych komórek. PDT wykazuje również zdolność do zabijania komórek mikroorganizmów, w tym bakterii, grzybów i wirusów. PDT jest powszechnie stosowana w leczeniu trądziku. Jest ona stosowana klinicznie do leczenia wielu schorzeń, w tym związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej i nowotworów złośliwych. Jest uznanawana jako strategia leczenia, która jest zarówno mało inwazyjna jak i minimalnie toksyczna.

  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie istnieje od ponad czterdziestu lat. Zaspokaja potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży do okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jeśli jest niezbędna kontynuacja leczenia Szpitalu, możliwa jest opieka nad pacjentami do wieku 25 lat. Część swojej oferty Szpital kieruje również do pacjentów dorosłych. Dotyczy to przede wszystkim badań diagnostycznych, ale także porad specjalistycznych i rehabilitacji leczniczej.

  Polski Komitet do Zwalczania Raka – medyczna organizacja pozarządowa zajmująca się organizacją profilaktyki i leczenia nowotworów. Należy do Stowarzyszenia Europejskich Lig Zwalczania Raka. Powstał 6 lutego 1906 roku z inicjatywy Mikołaja Rejchmana i Józefa Jaworskiego. 6 czerwca 1921 w Warszawie został powołany na nowo pod obecną nazwą. Ponownie działalność Komitetu wznowiono w 1982 roku, z inicjatywy prof. Zbigniewa Wronkowskiego.

  Klauzula sumienia – szczególna i wyjątkowa regulacja prawna, zgodnie z którą lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem. W polskim prawie wynika z art. 39 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996. Klauzula nie upoważnia lekarza do powstrzymania się od leczenia pacjenta w ogóle (tj. powstrzymania się od wszystkich możliwych do udzielenia mu świadczeń zdrowotnych), lecz wyłącznie do powstrzymania się od wykonania tych świadczeń zdrowotnych, które są niezgodne z jego sumieniem. Jest to więc ograniczone prawo do odmowy leczenia . Uregulowania dotyczące klauzuli sumienia znajdują się także w Kodeksie Etyki Lekarskiej (KEL). Zgodnie z treścią art. 7, w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz może nie podjąć się lub odstąpić od leczenia chorego, jednakże z wyjątkiem przypadków nie cierpiących zwłoki. Nie podejmując albo odstępując od leczenia lekarz powinien jednak wskazać choremu inną możliwość uzyskania pomocy lekarskiej. Przepis ten jest powiązany z art. 4, w myśl którego dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną. Klauzula sumienia dotyczy nie tylko lekarzy, ale również pielęgniarek i położnych. Zgodnie z art. 23 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna może powstrzymać się, po uprzednim powiadomieniu na piśmie przełożonego, od wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jej sumieniem, jednakże z wyjątkiem przypadków niebezpieczeństwa utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Powoływanie się na klauzulę sumienia jest niedopuszczalne w celu dyskryminacji jakiejś grupy pacjentów ze względu na rasę, narodowość, poglądy polityczne, przekonania religijne czy orientację seksualną. Rozwiązanie to wydaje się uzasadnione nie tylko obowiązkiem przestrzegania praw człowieka. W myśl przepisów obowiązującego prawa konflikt z sumieniem może dotyczyć jedynie danego świadczenia zdrowotnego, a nie osoby pacjenta .

  Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii - procedura z zakresu onkologii i chirurgii onkologicznej, służąca do leczenia zmian nowotworowych, stanowi połączenie metod chemioterapii i hipertermii terapeutycznej. Stanowi element leczenia wieloetapowego, stosowana jest w trakcie zabiegu chirurgicznego.

  Medycyna niekonwencjonalna – metody leczenia wcale lub słabo akceptowane przez medycynę opartą na badaniach naukowych. Zalicza się do niej zarówno metody leczenia, które w opinii większości lekarzy są bezwartościowe (np. bioenergoterapia), jak i takie, których pewne elementy zaadaptowano do medycyny głównego nurtu (np. akwaterapia i fitoterapia). Część metod leczenia zaliczanych do medycyny niekonwencjonalnej ma swoje źródło w wielowiekowej tradycji (np. akupunktura, medycyna ludowa), a inne powstały stosunkowo niedawno (np. homeopatia i bioenergoterapia).

  Medycyna niekonwencjonalna – metody leczenia wcale lub słabo akceptowane przez medycynę opartą na badaniach naukowych. Zalicza się do niej zarówno metody leczenia, które w opinii większości lekarzy są bezwartościowe (np. bioenergoterapia), jak i takie, których pewne elementy zaadaptowano do medycyny głównego nurtu (np. akwaterapia i fitoterapia). Część metod leczenia zaliczanych do medycyny niekonwencjonalnej ma swoje źródło w wielowiekowej tradycji (np. akupunktura, medycyna ludowa), a inne powstały stosunkowo niedawno (np. homeopatia i bioenergoterapia).

  Dodano: 16.05.2011. 10:19  


  Najnowsze