• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Innowacyjna rehabilitacja dla ofiar udaru

  11.01.2013. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Opracowywany właśnie nowy system rehabilitacji ma podnieść jakość życia osób, które doznały uszkodzenia mózgu.

  Projekt WALKX to dwuletnie przedsięwzięcie badawcze współfinansowane przez Komisję Europejską z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) i przygotowane przez hiszpański Instytut Biomechaniki w Walencji (IBV).

  Domowy system rehabilitacji ma wspomagać pacjenta w przechodzeniu z pozycji siedzącej do stojącej oraz poprawiać ogólną sprawność. Celem jest zwiększenie niezależności pacjentów, zwłaszcza tych po udarze (incydencie mózgowo-naczyniowym), który jest najpowszechniejszą przyczyną niepełnosprawności osób dorosłych w Europie. Przeżywalność chorych kształtuje się na poziomie 75%, ale wiele osób traci zdolność do samodzielnego radzenia sobie we własnym domu.

  Zważywszy, że udary często prowadzą do długoterminowej niepełnosprawności, rehabilitacja i hospitalizacja są poważnym obciążeniem ekonomicznym dla UE, sięgającym rocznie kwoty 34 mld EUR. Obecnie zachorowalność w ciągu roku to około 2 przypadki na 1.000 mieszkańców UE, a liczba ta ma się podwoić w ciągu kolejnych 50 lat z powodu starzenia się populacji.

  Ignacio Bermejo, dyrektor ds. innowacji rynkowych z IBV, powiedział: "Opracowana zostanie stabilizująca ciało i sterowana kamizelka podtrzymująca. Będzie wykorzystywana na pierwszych etapach procesu rehabilitacji pod nadzorem terapeuty, znacząco zmniejszając potrzebę fizycznego wspomagania przez terapeutów. Ma ograniczyć potrzebę polegania na pomocy innych osób i zwiększyć swobodę ruchu oraz niezależność chorego".

  Jednym z aspektów urządzenia jest kamizelka z zaczepami na pasie chorego do regulowania mobilności tułowia. To będzie modułowe urządzenie udostępniane stosunkowo niedrogo. Przeprowadzono już testy przedkliniczne we współpracy z Oddziałem Fizykoterapii i Rehabilitacji Szpitala Universitari i Polit?cnic La Fe w Walencji.

  Koordynatorem projektu jest również norweskie przedsiębiorstwo Made for Movement Group. W skład konsorcjum, prócz IBV, weszli Eesti Innovatsiooni Instituut (Estonia), Innora Robotics (Grecja), Newtrim i MCT (Wlk. Brytania), ENIX (Francja), Motus (Włochy) i Mobile Robotics Sweden.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  European Platform for Rehabilitation (EPR) – sieć europejskich usługodawców w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz innych grup marginalizowanych. Członkowie EPR świadczą usługi w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, reintegracji użytkowników usług na otwartym rynku pracy, poprawy szans zatrudnienia, rehabilitacji fizycznej oraz opieki społecznej. Międzynarodowa Liga Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych SENI Cup – sportowe przedsięwzięcie, mające na celu popularyzację piłki nożnej wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie, dla których aktywność fizyczna jest ważnym elementem rehabilitacji. Rehabilitacja medyczna – kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Twórcami współczesnej rehabilitacji są: profesor Howard Rusk a w Polsce profesor Wiktor Dega. Rehabilitacja to proces medyczny i społeczny. Rehabilitacja ruchowa – usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej – fizjoterapeuta – stosuje w procesie usprawniania metody fizjoterapii.

  Niepełnosprawność: zagadnienia, problemy, rozwiązania – polski kwartalnik naukowy wydawany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Redaktorem naczelnym jest Aleksandra Perchla-Włosik, przewodniczącym Rady Programowej – Wojciech Skiba, pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – organ administracji publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. PFRON tworzy własne programy pomocowe. Obecnie realizowanych jest kilkanaście programów skierowanych przede wszystkim do indywidualnych osób niepełnosprawnych. Fundusz utworzono na mocy ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 201). Aktualnie organ działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776), którą ustawodawca w latach 1997-2013 zmieniał ponad 60 razy.

  Integracja w edukacji: W pedagogice specjalnej integracja rozumiana jest jako wielokierunkowe, zespolone działanie, mające na celu rewalidację jednostek odbiegających od normy lub też proces integrowania (włączania) osób niepełnosprawnych (w miarę możliwości i w odpowiednich warunkach) w zwykłe formy życia osobistego i społecznego, a także jako cel kształcenia ogólnego oraz specjalnego bądź wynik procesu rehabilitacji niepełnosprawnych. Integracja jako włączenie osób niepełnosprawnych w zwykłe formy życia społecznego odbywa się na różnych poziomach i w różnorodnym zakresie ludzkiej działalności, dając szansę pełnej samorealizacji dzięki umożliwieniu realizacji różnych funkcji. Hipoterapia – forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest zarówno u dzieci, u młodzieży, jak i u dorosłych. Terapia niepełnosprawnych z zastosowaniem metody hipoterapii obejmuje głó—wnie osoby niepełnosprawne ruchowo, sensorycznie i umysłowo. Dobroczynne dla zdrowia skutki kontaktu z koniem znane były już w starożytności; jako metoda leczenia pojawiły się w nowoczesnej medycynie w latach 50.-60. XX w., zwłaszcza w neurologii, ortopedii i psychiatrii.

  Olimpiady Specjalne - celem Olimpiad Specjalnych jest wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie sportowym. Drugim, równie ważnym celem jest zwiększenie świadomości społecznej poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z tą formą niepełnosprawności. Rehabilitacja w Praktyce – dwumiesięcznik o charakterze poradnikowym, przeznaczony dla praktyków rehabilitacji (fizjoterapeutów i lekarzy specjalistów rehabilitacji). Propaguje nowoczesne techniki stosowane w rehabilitacji, fizjoterapii, odnowie biologicznej, popularyzuje nowatorskie rozwiązania w procesach terapeutycznych i diagnostycznych, a także rozpowszechnia rozwiązania umożliwiające osobom niepełnosprawnym czynne życie społeczne.

  Zaopatrzenie ortopedyczne obejmuje całokształt działań związanych z doborem, budową, dopasowaniem i stosowaniem przedmiotów ortopedycznych. Przedmioty te pełnią istotną rolę w leczeniu i kompleksowej rehabilitacji chorych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym powstałą w wyniku udaru mózgu. Spełniają one proste funkcje mechaniczne, tworząc podparcie masy ciała(laski,trójnogi, czwórnogi, kule łokciowe, chodziki, balkoniki, korygują zniekształcenia oraz poprawiają stabilizację kończyn górnych i dolnych (łuski, temblaki, stabilizatory, aparaty zapobiegające przeprostowi, obuwie ortopedyczne). Stosuje się je w celu poprawy warunków statyczno-dynamicznych i funkcjonalnych u osób z dysfunkcjami kończyn górnych, dolnych oraz tułowia. Wykorzystanie przedmiotów ortopedycznych w procesie rehabilitacji może przyczynić się do uzyskania poprawy funkcji poprzez odciążenie, stabilizację, korekcję, jak również kontrolę ruchu w stawach. Jedną z podstawowych zasad prawidłowego zastosowania nowoczesnego zaopatrzenia ortopedycznego jest zminimalizowanie konstrukcji każdego sprzętu, znacznie zmniejszenie jego ciężaru, przy jednoczesnym uzyskaniu jak najlepszej pomocy w poprawie funkcji osoby niepełnosprawnej.

  Renta Rolnicza Szkoleniowa jest to świadczenie przeznaczone dla osób ubezpieczonych w KRUS i spełniających warunki niezbędne do uzyskania renty rolniczej z tytułu trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Koszty przekwalifikowania zawodowego pokrywane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoba zakwalifikowana do grupy osób otrzymujących powyższe świadczenie kierowana jest do Powiatowego Urzędu Pracy w celu przekwalifikowania zawodowego. Rentę można pobierać przez 6 miesięcy lub dłużej (maksymalnie do 36 miesięcy), jeśli czas potrzebny do przekwalifikowania się wydłuży. Jeśli ustanie prawo do pobierania renty szkoleniowej wypłacana jest renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy.

  Inżynieria rehabilitacyjna jest dziedziną inżynierii biomedycznej, zajmującą się wykorzystaniem osiągnięć techniki w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Obejmuje szereg zagadnień głównie z zakresu biomechaniki, protetyki i propedeutyki nauk medycznych. Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. (do 2009 r. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji) – ośrodek medyczny specjalizujący się w leczeniu schorzeń narządu ruchu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zlokalizowany w Konstancinie-Jeziornie, w powiecie piaseczyńskim, w woj. mazowieckim (ul. Gąsiorowskiego 12/14).

  Start Katowice, znany również jako WSSiRN "Start" Katowice (pełna nazwa: Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "Start") – polski klub wielosekcyjny z Katowic. W klubie są następujące sekcje: pływanie, tenis stołowy, szachy, siatkówka, koszykówka, narciarstwo zjazdowe, podnoszenie ciężarów, lekko atletyka, kręgle, golball. Obecnie klub jest przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych. Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, oligofrenopedagogika) (grec.: "oligos" - pomniejszenie, "phren" - umysł; pomniejszona, obniżona sprawność umysłowa) dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem i nauczaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podmiotem jest jednostka upośledzona umysłowo, przedmiotem proces jej rewalidacji obejmujący wszechstronny rozwój i przystosowanie do życia w społeczeństwie.

  Dodano: 11.01.2013. 16:17  


  Najnowsze