• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jakość życia pacjenta - dodatkowe kryterium oceny skuteczności leczenia

  09.09.2010. 00:05
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Konferencję poświęconą jakości życia w chorobach przewlekłych organizują 11 września w Gdańsku: Zakład Badań nad Jakością Życia Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne.

  Spotkanie jest adresowane do jest pacjentów i ich rodzin, lekarzy, a także specjalistów Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Pojęcie poprawy jakości życia odnosi się szczególnie do pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe, a zwłaszcza choroby nowotworowe, układu krążenia, reumatologiczne i dermatologiczne. Zagadnieniem tym zajmują się klinicyści, lekarze praktycy, badacze nowych leków oraz administracja medyczna.

  "Dzięki wprowadzeniu pojęcia jakości życia pacjent staje się współuczestnikiem procedur leczniczych. Ocena jakości życia służy również pośrednio do badania jakości opieki oraz stanowi istotne kryterium oceny wartości leków" - ocenia dr hab. Mikołaj Majkowicz, kierownik samodzielnego Zakładu Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Jak powiedział PAP rzecznik uczelni, prof. Roman Nowicki, często podczas studiów medycznych brakuje czasu, żeby nauczyć lekarzy, jak podejść do pacjenta, który cierpi. Dlatego niejednokrotnie lekarze nie zdają sobie sprawy, jak bardzo cierpią ich podopieczni i jak bardzo jest im potrzebna pomoc psychologiczna.

  "Konferencja jest także dedykowana specjalistom Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy wydają się w ogóle nie mieć pojęcia, że pacjenci cierpią, kiedy zabierają im pieniądze. Urzędnik zdaje sobie sprawę, jak ważny jest to problem, dopiero kiedy sam zostaje pacjentem, na przykład na oddziale leczenia astmy" - dodał prof. Nowicki.

  Do Gdańska zaproszono przedstawicieli różnych specjalności medycznych. Pierwszej sesji będą przewodniczyć: prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska i prof. dr hab. Ewa Jassem, która zajmie się zintegrowaną opieką nad chorymi z przewlekłą chorobą obturacyjną płuc.

  Uwarunkowania jakości życia w chorobach układu krążenia omówi prof. dr hab. Grzegorz Raczak. Jakość życia w chorobach przewlekłych nerek to temat wystąpienia dr hab. Moniki Lichodziejewskiej-Niemierko.

  O zmianach jakości życia u pacjentek onkologicznych po rekonstrukcji piersi będzie mówił dr med. Jerzy Jankau. Rolę jakości życia w dermatologii omówi prof. dr hab. Roman Nowicki. Związki między leczeniem operacyjnym schorzeń kręgosłupa a jakością życia przedstawi dr hab. Wojciech Kloc.

  Przewodniczącymi kolejnej sesji będą: prof. dr hab. Grzegorz Raczak oraz dr hab. Andrzej Basiński, który wygłosi referat na temat jakości życia w medycynie ratunkowej. Prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko wystąpi z wykładem "Różne rodzaje wsparcia a poprawa jakości życia". O ocenie jakości życia w nauce i praktyce mówić będzie dr hab. Mikołaj Majkowicz. Z problemami dzieci z chorobą nowotworową zmierzy się dr hab. Marzena Samardakiewicz.

  Dr Maciej Walkiewicz zaprezentuje natomiast raport z badań nad jakością życia lekarzy i jej uwarunkowaniami.

  Część warsztatowa obejmie problematykę trudnych rozmów z pacjentami i rodziną, w tym w okresie wznowy choroby nowotworowej, przekazywania niepomyślnych wiadomości oraz radzenia sobie z problemami osierocenia.

  Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00 w Atheneum Gedanense Novum, Al. Zwycięstwa 41/42 w Gdańsku.

  PAP - Nauka w Polsce, KOL

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Znak jakości Q – krajowy certyfikat nadawany produktom przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Przyznanie certyfikatu Q oznacza, iż wyrób spełnia ponadpodstawowe wymagania a jego jakość jest porównywalna z jakością renomowanych producentów światowych. Dotyczy nie tylko jakości ale również bezpieczeństwa używania i ochrony środowiska. Towaroznawstwo - nauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość. Szerzej to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, czynnikach, zjawiskach i procesach rzutujących na jakość i wartość użytkową, o właściwym ukształtowaniu jakości wyrobów w sferach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej. Koło jakości (ang. quality circles) - grupa pracowników różnych szczebli hierarchicznych, których celem jest analizowanie procesów produkcyjnych ze względu na kryterium jakości; także cały proces grupowania - tworzenia ww. kół jako metody podnoszenia jakości w organizacji.

  Skala Lansky’ego – skala pediatryczna, pozwalająca określić stan ogólny i jakość życia pacjenta z chorobą nowotworową. Application Lifecycle Management (ALM, zarządzanie cyklem życia aplikacji) to ciągły proces zarządzania życiem wytwarzanego oprogramowania związany z 4 podstawowymi pojęciami: kod, proces, jakość, architektura.

  QALY (z ang. quality-adjusted life year) - liczba lat życia skorygowana jego jakością. Metoda ta stanowi jedną z prób analizy użyteczności procedur medycznych w systemie ochrony zdrowia. Polityka jakości - część strategii organizacji dotycząca problematyki zarządzania jakością. Najczęściej przez "politykę jakości" rozumie się zwięźle zredagowany zbiór głównych tez związanych z zapewnieniem jakości i jako taki jest najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jakością. Jest to dokument zespołowo redagowany i rozwijany przez zarząd we współpracy z pełnomocnikiem systemu zarządzania jakością. Polityka jakości ukazuje w krótkiej formie zadania realizowane długoterminowo na strategicznym poziomie zarządzania w wieloletniej, często nawet 10-letniej perspektywie. Polityka jakości określa działanie, rozwój i doskonalenie systemu jakości. Sekcja 5.3 normy ISO 9001 definiuje politykę jakości, m.in. wymaga by polityka jakości była sformułowana pisemnie, zakomunikowana i zrozumiała dla każdego pracownika organizacji.

  Komputerowe wspomaganie sterowania jakością (CAQ) (ang.: Computer-aided quality assurance) – narzędzie informatyczne wspomagające procesy zarządzania jakością. Jakość energii elektrycznej (parametry jakości energii elektrycznej) – to grupa wielkości charakteryzujących napięcie zasilające, których zapewnienie jest warunkiem poprawnej pracy zasilanych urządzeń elektrycznych.

  Rehabilitacja pulmonologiczna jest to postępowanie medyczne polegające na stosowaniu indywidualnego, wielospecjalistycznego programu obejmującego rozpoznanie, leczenie, wsparcie psychologiczne i edukację chorych na przewlekłe choroby układu oddechowego związane ze zmniejszeniem wydolności czynnościowej lub obniżeniem jakości życia.

  Audyt jakości – usystematyzowane i niezależne badanie mające stwierdzić, czy działania odnoszące się do jakości i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami oraz, czy ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów (definicja według PN-ISO 8402).

  Supplier Quality Assurance (SQA) (pol. zapewnienie jakości dostaw) - planowe i systematyczne działania niezbędne do zapewnienia i spełnienia wymagań jakości materiałów i półproduktów używanych do produkcji. Polega na prowadzeniu działań prewencyjnych poprzez systematyczną pracę z dostawcą. Monitorowaniu trendów jakościowych w procesie produkcji dostawcy (raporty, audyty). W celu wyegzekwowania oczekiwanej jakości komponentów stosuje się tzw. Incoming Inspection (Inspekcję Wejściową). Księga jakości jest drugim, co do ważności dokumentem systemu zarządzania jakością. W języku angielskim nazywana jest quality manual, co można by przetłumaczyć jako podręcznik jakości.

  Sprawiedliwość ekologiczna to koncepcja, będąca m.in. elementem zielonej polityki, która podkreśla równy dostęp ludzi niezależnie od narodowości, religii, rasy, statusu materialnego czy jakiegokolwiek innego czynnika do wysokiej jakości, czystego środowiska naturalnego. Uwzględnia ona także egalitarny dostęp do dóbr i usług wpływających na jakość życia, takich jak zdrowa żywność, zieleń miejska i tereny rekreacyjne, opieka zdrowotna czy edukacja. Instytut Jakości Monde Selection - najstarsza na świecie instytucja badająca jakość produktów spożywczych. Instytut założony w 1961 r. w Belgii przyznaje wyróżnienia w takich dziedzinach jak:

  Storytelling – metoda badawcza z zakresu badań jakościowych opierającą się na analizie narracji tworzonych przez członków danej społeczności. Może polegać na przeprowadzaniu wywiadów, ze szczególnym naciskiem na historie z życia badanego, może także opierać się na analizie powtarzanych mitów. Leczenie, terapia, kuracja – szereg czynności medycznych, z użyciem stosownych leków i aparatury, zmierzających do przywrócenia równowagi (homeostazy) organizmu dotkniętego chorobą lub kalectwem; postępowanie lekarskie, którego celem jest przywrócenie zdrowia choremu lub poprawa jego jakości życia. Wyróżniamy różne rodzaje leczenia:

  Imperatyw jakości - niezmiennie stałe dążenie określonej firmy do osiągnięcia dość wysokiej jakości we wszystkich dziedzinach jej działania oraz na wszystkich możliwych szczeblach zarządzania nią. Obecnie wysoka jakość każdego wyrobu jest główną podstawą wszelkiej konkurencji. Imperatyw jakości jest coraz bardziej podnoszony przez każdą współczesną firmę.

  Dodano: 09.09.2010. 00:05  


  Najnowsze