• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kobiety często czują się nieświadome w kwestii ciąży i porodu

  06.04.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W społeczeństwie przeważa opinia, że kobiety są z natury przygotowane, z uwagi na płeć i geny, do spokojnego radzenia sobie z trudnościami ciąży, porodu i wychowania dziecka. Wyniki nowych badań przeprowadzonych przez brytyjski Uniwersytet Warwick sugerują, że może być inaczej, gdyż wiele kobiet w rzeczywistości czuje, że są nieprzygotowanie i zarazem nieświadome wyzwań związanych z ciążą i macierzyństwem.

  Wyniki badań sugerują, że często wrażenie kobiet o niedostatku wiedzy na temat ciąży i opieki nad nowonarodzonym dzieckiem wiąże się po części z utrzymującym się od kilku ostatnich dekad trendem wyprowadzania się z rodzinnego miasta i opuszczania domu rodzinnego, aby pracować i uczyć się, przez co kobiety pozbawione zostały wsparcia i rady, których potrzebują od swoich bliskich. Sugerują również, że praktyka zachęcania kobiet do porodu w szpitalu zamiast w domu oznacza, że większość kobiet nie ma doświadczeń związanych z porodem, zanim same nie będą rodzić.

  Dr Angela Davis z Leverhulme Research Fellow przy Centrum Historii Medycyny Uniwersytetu Warwick przeprowadziła w ramach badań wywiady z ponad 90 kobietami na temat doświadczeń związanych z ciążą, porodem i wychowaniem dziecka.

  Według niej "mobilność geograficzna oznacza, że dzisiejsze kobiety częściej żyją z dala od rodziny, co oznacza, że mają obok siebie mniej krewnych. Większość porodów odbywa się w szpitalu, zatem niewiele kobiet bierze obecnie udział w porodzie, zanim nie urodzą własnego dziecka".

  Pierwsza część badań, poświęcona macierzyństwu w latach 1930-1970, przyniosła dr Davis pewne zaskakujące wyniki. Wprawdzie w latach 30. i 40. ubiegłego stulecia kobiety również czuły się nieświadome w materii seksu i porodu, ale wynikało to zasadniczo z faktu, że były to tematy tabu, rzadko poruszane na łonie rodziny.

  Dr Davis jest przekonana, że odczucia te przeważają w XXI w. dlatego, że pomimo lepszego wyedukowania kobiet w zakresie seksu, nadal otrzymują one zbyt mało informacji na temat przebiegu ciąży, porodu i wychowania dziecka.

  Wiele z kobiet, z którymi rozmawiała dr Davis twierdziło, że starały się podchodzić do tematu seksu w sposób bardziej otwarty wobec swoich dzieci, niemniej większość była przekonana, że szersza edukacja seksualna niekoniecznie jest pożądana.

  "Wykazały pewien poziom ambiwalencji w tym zakresie, a wiele z nich nie miało pewności, czy ta poszerzona wiedza jest całkowicie dobrym rozwiązaniem" - powiedziała dr Davis. "Zarysowała się również różnica między tym tematem a edukacją na temat ciąży i porodu, co do której były bardziej pozytywnie nastawione niż do edukacji seksualnej."

  Wyniki badań wykazały, że wiele kobiet czuje się nieprzygotowanych na opiekę nad noworodkiem oraz że macierzyństwo nie zawsze jest instynktowne. Większość badanych kobiet zgodziła się, że odczuwały naturalny instynkt opieki nad dzieckiem, ale nie zawsze wiedziały jak się do niej zabrać.

  "Relacje kobiet zebrane w wywiadach przeprowadzonych na potrzeby badań wskazują, jak wiele z nich czuło się nieświadomych i nieprzygotowanych w kwestii ciąży, porodu i opieki nad dzieckiem jeszcze w latach 60. XX w., co może nadal mieć miejsce w przypadku współczesnych kobiet" - powiedziała dr Davis.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Centrum Historii Medycyny Uniwersytetu Warwick:
  http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/history/chm/

  Źródło danych: Uniwersytet Warwick
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Uniwersytetu Warwick

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Poród domowy - poród, który odbywa się w domu ciężarnej przy udziale położnej posiadającej uprawnienia do odbierania porodu w takich warunkach i często przy obecności rodziny. Jest on alternatywą dla porodu szpitalnego. Kobieta podczas takiego porodu czuje się swobodniej i spokojniej niż w szpitalu. Kobiety w muzyce – przedmiot badań historii kobiet i muzykologii genderowej, zwracający uwagę na relacje między społeczną sytuacją kobiet a ich udziałem i rolą w kulturze muzycznej. Opisując historię muzyki, zwraca specjalną uwagę na role, jakie pełniły w niej kobiety i w ten sposób poszerza obraz historii muzyki, stworzony przez tradycyjną muzykologię, zajmującą się głównie twórczością zawodowych kompozytorów. Do kluczowych zagadnień należy zebranie dokumentacji i próba wyjaśnienia następujących zjawisk: Szkoła rodzenia to zajęcia organizowane dla kobiet ciężarnych i ich partnerów, przygotowujące do porodu, w tym do porodu rodzinnego. Pierwsze szkoły rodzenia powstały po II wojnie światowej w Wielkiej Brytanii, a w Polsce funkcjonują one od 1956 roku. Patronat nad polskimi szkołami rodzenia sprawuje warszawski Instytut Matki i Dziecka.

  Partogram, inaczej karta obserwacji porodu – formularz dokumentacji medycznej, służący do zapisania najistotniejszych informacji dotyczących przebiegu porodu, stanu rodzącej, stanu płodu i postępu porodu. Prawa pacjentki ciężarnej - prawa kobiet ciężarnych odnoszące się do opieki medycznej podczas ciąży i porodu. Dotyczą szczególnie praw pacjentki w otoczeniu szpitalnym.

  Indukcja porodu, wzniecenie porodu – sztuczne wywołanie czynności skurczowej macicy u ciężarnej, mające na celu urodzenie dziecka drogami natury. Przez preindukcję rozumie się farmakologiczne lub fizyczne postępowanie mające na celu przyspieszenie dojrzewania szyjki macicy. Grupa Edukatorów Seksualnych "Ponton" – nieformalna grupa działająca od 2002 roku przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w Warszawie. Grupa zajmuje się edukacją seksualną zgodnie z ideą tzw. edukacji rówieśniczej. Zrzesza wolontariuszy od 18. do 30. roku życia, którzy prowadzą pogadanki w gimnazjach i liceach, udzielają porad przez telefon i Internet oraz organizują akcje uliczne. Mają one na celu uświadomienie społeczeństwu problemów związanych z dostępnością edukacji seksualnej w Polsce. W lutym 2008 r. zainaugurował działalność pierwszy regionalny oddział grupy, "Ponton Gdańsk", działający przy Naukowym Kole Seksuologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

  Kubańska Federacja Kobiet hisz. Federación de Mujeres Cubanas (FMC) – kubańska organizacja społeczno-polityczna założona w 1960 r., mająca 73710 placówek w całym kraju. Do FMC należy 85% kobiet w wieku powyżej 14 roku życia. Federacja ma bliskie powiązania z wieloma ministerstwami i przez tę organizację głos kobiet w walce o pełne prawa może zostać usłyszany. W dzisiejszej Kubie 44,5% członków związków zawodowych, 64% prawników, 49% sędziów i 47% sędziów Sądu Najwyższego to kobiety. 45,2% deputowanych do parlamentu to kobiety – to trzeci na świecie odsetek kobiet uczestniczących w życiu publicznym. Liga Kobiet Polskich – Liga Kobiet Polskich jest stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonanie czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin( § 1 Statutu LKP). Została oficjalnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2001 roku, ale odwołuje się do tradycji Ligi Kobiet Polskich założonej w 1913 roku.

  Kobiety w nauce: Udział kobiet w działalności naukowej odróżnia się od udziału mężczyzn w wielu aspektach m.in.: mniejszego zaangażowania kobiet w działalność naukową w każdej epoce (także współcześnie), preferowania przez kobiety określonych dziedzin naukowych, mniejszej obecności kobiet na eksponowanych stanowiskach naukowych itp. Te zjawiska były przedmiotem zainteresowania w Europie już w średniowieczu (np. Christine de Pisan), a od XVIII w. (np. Jean Condorcet) stały się przedmiotem badań i rozważań różnych dziedzin nauki np. historii kobiet, psychologii, socjologii, antropologii, filozofii, kulturoznawstwa, czy badań gender. Wnioski wysnute na tej podstawie nie są do dzisiaj powszechnie akceptowane i niekiedy są uznawane za kontrowersyjne.

  Amniotomia – chirurgiczne przerwanie błon płodowych mające na celu wzniecenia porodu lub poronienia. Należy do jednych z najstarszych metod indukcji porodu. Wykonywana jest poprzez nakłucie lub przerwanie pęcherza płodowego powodując w ten sposób skrócenie czasu porodu poprzez wzmożenie częstości skurczów macicy.

  Praca dzieci oznacza stałe zatrudnienie dzieci jako najemników. Wiele międzynarodowych organizacji uważa taką praktykę za wyzysk. W wielu krajach jest nielegalna. Zjawisko to występowało w historii w różnym nasileniu. Publiczna dyskusja na ten temat występowała wraz z początkami działania szkół publicznych, podczas rewolucji przemysłowej oraz w związku z pojawieniem się postulatów na temat praw dziecka i pracownika. Opieka perinatalna – opieka medyczna obejmująca profilaktykę oraz leczenie matki, płodu i dziecka w okresie przedkoncepcyjnym, podczas ciąży, porodu i połogu. Sprawowana jest głównie przez lekarzy specjalistów perinatologów i neonatologów oraz wykwalifikowane położne.

  Doula (z jęz. gr. δούλη, dosłownie: kobieta, która służy) – wykształcona i doświadczona również w swoim macierzyństwie kobieta, zapewniająca ciągłe niemedyczne, fizyczne, emocjonalne i informacyjne wsparcie dla matki i rodziny na czas ciąży, porodu i po porodzie. Historia kobiet – (ang. history of women lub herstory) dyscyplina historii zajmująca się rolą, jaką kobiety odgrywały w dziejach ludzkości, oraz metodami naukowymi stosowanymi do studiowania roli i statusu kobiet.

  Zjazd Kobiet w Seneca Falls – spotkanie na temat praw kobiet, które odbyło się w dniach 19-20 lipca 1848 roku w Seneca Falls w USA. Jest często uważane za miejsce narodzin feminizmu w Stanach Zjednoczonych, jako że przyjętą w ramach zjazdu Deklarację (ang. Declaration of Sentiments) podpisało 100 osób (z 300 uczestniczek i uczestników zjazdu), w tym kobiety i mężczyźni. Alienacja rodzicielska (ang. parental alienation, PA) – zespół świadomych, bądź nieświadomych zachowań wywołujących zaburzenia w relacji pomiędzy dzieckiem, a drugim rodzicem na skutek niewłaściwych postaw jednego lub obojga głównych opiekunów, najbliższego otoczenia dziecka i funkcjonowania prawa rodzinnego i jego instytucji, w sytuacji rozchodzenia się rodziców. Stosowane metody alienacji rodzicielskiej to manipulowanie strachem i lękami dziecka, szantaż emocjonalny, utrudnianie kontaktów oraz inne negatywne działania. Podczas niej indukowane są dziecku negatywne emocje, postawy i przekonania wobec drugiego rodzica. Może przyczyniać się do powstawania zaburzeń emocjonalnych, rozwojowych, osobowościowych i psychicznych u dziecka. Często stosowana jest przez głównego opiekuna w działaniach mających doprowadzić do wykluczenia z życia dziecka drugiego rodzica. Alienacja rodzicielska jest formą przemocy emocjonalnej.

  Wynicowanie macicy – rzadkie powikłanie porodu, polegające na wpukleniu się dna macicy i równoczesnym wywinięciu błony śluzowej na zewnątrz. Występuje zwykle w czwartym okresie porodu jako skutek nieprawidłowego prowadzenia porodu w trzecim okresie. Objawia się ciężkim wstrząsem i związane jest z utratą krwi. Leczenie polega na odprowadzeniu wynicowanej macicy.

  Dodano: 06.04.2009. 15:11  


  Najnowsze