• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Łączenie rejestrów onkologicznych - unijny projekt w toku

  14.12.2011. 12:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Celem niedawnego szczytu zorganizowanego przez Europejską Organizację Onkologiczną (ECCO) był przegląd postępów w projekcie finansowanym ze środków unijnych, który ma połączyć europejskie rejestry onkologiczne.

  W czasie szczytu pt. "Szczyt onkopolityki Eurocourse", który odbył się po koniec listopada w Brukseli, interesariusze związani z projektem mogli ocenić postęp prac nad projektem EUROCOURSE (Europa w walce z nowotworami - optymalizacja wykorzystania rejestrów na rzecz doskonałości naukowej w badaniach).

  Projekt EUROCOURSE, któremu przyznano dofinansowanie na kwotę 1.999.408 EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR), gromadzi partnerów z Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii, Rumunii, Szwecji, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Jeden z głównych problemów w walce z nowotworami dotyczy łączenia rejestrów onkologicznych i redukowania fragmentacji, i to właśnie w tym celu podjęto działania w ramach projektu. Pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na bardziej szczegółową ocenę jakości postępowania diagnostyczno-terapeutycznego i powstają coraz liczniejsze bazy danych klinicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i europejskim. Aby podnieść efektywność, nieodzownym jest łączenie i synergia tych różnorodnych baz danych.

  Głównym celem projektu jest znalezienie nowych sposobów na łączenie i integrację programów krajowych i regionalnych, w ramach których obsługiwane są rejestry onkologiczne i prowadzone są badania naukowe z wykorzystaniem danych z tych rejestrów. Projekt EUROCOURSE dąży również do poprawy wykorzystania danych z rejestrów onkologicznych, aby zwiększać kontrolę nad nowotworami i umacniać onkologiczne badania populacyjne w Europie.

  Jan Willem Coebergh, koordynator projektu z Stichting Integraal Kankercentrum Zuid w Eindhoven, Holandia, chwalił prace dotyczące 12 rejestrów, wykonane podczas warsztatów w Iasi, Rumunia. Stwierdził, że warsztaty pomogły interesariuszom pracującym nad rejestrami uchwycić skalę problemów, w obliczu których staje opieka onkologiczna w Europie Południowo-Wschodniej.

  Wstępne wyniki pokazują, że Europa Południowo-Wschodnia doświadcza problemów unikalnych dla tego obszaru. Odnotowuje się tutaj wyższe wskaźniki zachorowalności i umieralności.

  Projekt funkcjonuje, kiedy organizacje finansujące wymieniają informacje, najlepsze praktyki i specjalistyczną wiedzę techniczną w celu jednolicenia finansowania i strukturyzowania rejestrów onkologicznych. Rejestry te są wyposażane wówczas w niezbędną infrastrukturę w celu ujednolicenia danych poprzez wymianę specjalistycznej wiedzy technicznej i najlepszych praktyk oraz opracowywanie zaleceń. Ponadto proces gromadzenia danych zostanie usprawniony, aby zapewnić porównywalne, dokładne i aktualne statystyki na szczeblu europejskim.

  Do zakończenia projektu EUROCOURSE pozostało jeszcze sześć miesięcy i partnerzy mają nadzieję, że uda im się jeszcze wypracować nowe pomysły na wsparcie walki z nowotworami w Europie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Algorytm Sethi-Ullmana – algorytm konwersji drzewa na taki szereg prostych instrukcji w którym zostanie użyta minimalna liczba rejestrów (lub zmiennych tymczasowych jeśli rejestry się wyczerpią). Jest to bardzo ważne, ponieważ większość współczesnych komputerów ma relatywnie niewielką ilość rejestrów. Normalizacja bazy danych jest to proces mający na celu eliminację powtarzających się danych w relacyjnej bazie danych. Główna idea polega na trzymaniu danych w jednym miejscu, a w razie potrzeby linkowania do danych. Taki sposób tworzenia bazy danych zwiększa bezpieczeństwo danych i zmniejsza ryzyko powstania niespójności (w szczególności problemów anomalii). Przemianowanie rejestrów - technika w inżynierii komputerowej używana w celu uniknięcia niepotrzebnego szeregowego wykonania instrukcji narzuconego przez wykorzystanie tych samych rejestrów procesora przez następujące po sobie instrukcje.

  Wikidane, w języku angielskim Wikidata – projekt internetowy mający na celu stworzenie wolnej, otwartej, wielojęzycznej bazy różnorodnych danych. Głównym zastosowaniem tej bazy danych jest używanie jej w projektach Fundacji Wikimedia, przede wszystkim w Wikipedii. Projekt "The Europlanet Research Infrastructure - ERI" (Infrastruktura Naukowa Europlanet) jest czteroletnim projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej pod patronatem Siódmego Programu Strukturalnego. Od stycznia 2009 ERI ułatwia dostęp do infrastruktury naukowej z zakresu planetologii zwiększając wydajność pracy naukowców poprzez możliwość wspólnego korzystania z danych.

  Atak korelacyjny - klasa ataków tekstowych ukierunkowanych na łamanie szyfrów strumieniowych, których strumień jest generowany przez połączenie kilku liniowych przesunięć rejestrów (LFSR). Wykorzystują funkcję logiczną Boolean. AMD Turion 64 X2 – mobilny procesor dwurdzeniowy. Posiada podobnie jak swój poprzednik możliwość adresowania 40–bitowych adresów fizycznych i 48–bitowych adresów wirtualnych oraz podwojoną liczbę rejestrów wewnętrznych: 16 64–bitowych rejestrów całkowitoliczbowych oraz 16 128–bitowych rejestrów SSE/SSE2/SSE3. Przeznaczona do procesora podstawka to Socket S1.

  OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) założona w 1997 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku (w przeciwieństwie do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii skupiającego badaczy opinii jako osoby indywidualne). OFBOR za swój podstawowy cel przyjęła budowę i umacnianie publicznego zaufania do badań opinii i rynku, stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badawczym oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. OFBOR przyjmuje jako obowiązujące dla swoich członków zalecenia “Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR), a jednocześnie w oparciu o nie przygotowuje własne zbiory zasad profesjonalnego postępowania przeznaczone dla rynku polskiego oraz kontroluje ich przestrzeganie. OFBOR jest twórcą oraz administratorem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów mającym na celu podniesienie jakości zbierania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Ponadto od września 2005 roku OFBOR realizuje program „Twoja Opinia ma znacznie” mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii oraz zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach opinii i rynku poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają wpływ na rzeczywistość, społeczeństwo, gospodarkę. Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny – zbiór wszystkich cyfrowych i analogowych materiałów (zbiory map oraz dokumenty w postaci operatów, rejestrów, wykazów, katalogów, wydawnictw, zdjęć lotniczych i satelitarnych, baz danych oraz banków danych), geodezyjnych i kartograficznych, służący gospodarce narodowej, obronności państwa, nauce, kulturze i potrzebom obywateli.

  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Wyciek rejestrów jest to przerzucanie zmiennych do stosu z powodu przewagi liczby zmiennych do liczby rejestrów. Pojawia się on w programach napisanych w języku wysokiego poziomu.

  Projekt techniczny lub Projekt wykonawczy - jest dokumentem stanowiącym ostatnie stadium dokumentacji projektowej, opracowywanym dla poszczególnych zadań lub obiektów, na podstawie zatwierdzonego przez inwestora projektu wstępnego. Projekt techniczny sporządzany jest w celu określenia wszystkich szczegółów budowy obiektu, uzupełnienia zamówień aparatury i urządzeń, wykonania prefabrykatów, prowadzenia robót budowlano-montażowych oraz wykonania prac rozruchowych. Preselekcja (telekomutacja) (szukanie liniowe, wybieranie wstępne) - jedna z faz łączeniowych centrali telefonicznej podczas której następuje dołączenie abonenta wywołującego (tzw. Abonent A) do jednego z wolnych rejestrów.

  Hibernate - framework do realizacji warstwy dostępu do danych (ang. persistance layer). Zapewnia on przede wszystkim translację danych pomiędzy relacyjną bazą danych a światem obiektowym (ang. O/R mapping). Opiera się na wykorzystaniu opisu struktury danych za pomocą języka XML, dzięki czemu można "rzutować" obiekty, stosowane w obiektowych językach programowania, takich jak Java bezpośrednio na istniejące tabele bazy danych. Dodatkowo Hibernate zwiększa wydajność operacji na bazie danych dzięki buforowaniu i minimalizacji liczby przesyłanych zapytań. Jest to projekt rozwijany jako open source. Głównym inicjatorem i liderem projektu jest Gavin King. Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013.

  Nauki stosowane – część zgromadzonej wiedzy, która umożliwia rozwiązywanie określonych rzeczywistych problemów albo część działalności naukowej, która jest podejmowana w celu rozwiązania tych problemów. Tak zdefiniowana „nauka stosowana” spełnia treściowe i metodologiczne wymagania stawiane „nauce”. Podział wszystkich nauk na podstawowe i stosowane jest dyskusyjny, ponieważ wszystkie badania naukowe zwykle przynoszą korzyści, a badania podejmowane w celu rozwiązania istniejących problemów często wymagają wzbogacenia wiedzy podstawowej.

  Dodano: 14.12.2011. 12:49  


  Najnowsze