• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Model opieki zdrowotnej nad wirtualnym człowiekiem

  02.07.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Rewolucja w opiece zdrowotnej i diagnostyce może być już bliska dzięki paneuropejskiemu, projektowi spersonalizowanej opieki zdrowotnej o nazwie Wirtualny Fizjologiczny Człowiek, Sieci Doskonałości (NoE). Finansowana na kwotę 72 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" Siódmego Programu Ramowego (7PR), sieć VPH ma na celu stworzenie kompletnych ram dla spersonalizowanych modeli komputerowych pacjentów do predyktywnej opieki zdrowotnej w przyszłości. Udany wynik tego projektu może znacznie ograniczyć potrzebę przeprowadzania testów na zwierzętach oraz testowania leków na pacjentach.

  Łącznie 13 instytucji z 7 krajów jest zaangażowanych w sieć VPH. Partnerzy liczą, że po stworzeniu "ram spersonalizowanej opieki zdrowotnej", szerokie grono lekarzy, naukowców i badaczy będzie w stanie wirtualnie badać człowieka jako jeden złożony organizm.

  Projekt VPH stworzy również stale rozbudowywaną bazę wiedzy, która będzie wykorzystywana do doskonalenia diagnostyki i terapii.

  Podyplomowy program szkoleń w zakresie VPH na Uniwersytecie w Nottingham, Wlk. Brytania, pomoże naukowcom z różnych dziedzin w prowadzeniu wspólnych badań w całej UE. Matematycy i naukowy prowadzący badania medyczne i wykorzystujący matematyczne modelowanie będą na przykład wspólnie poszukiwać rozwiązań złożonych problemów medycznych. Naukowcy ze środowiska akademickiego i przedsiębiorstw spotkają się w tym tygodniu, aby przedstawić problemy techniczne pojawiające się w medycynie regeneracyjnej, zwłaszcza w związku z komórkami nabłonkowymi skóry, pęcherza, płuc, serca i piersi.

  Zespoły badawcze mają opracować nowe, teoretyczne modele choroby, które mogłyby ostatecznie posłużyć za podstawę nowych projektów badawczych.

  Dr Bindi Brook z Wydziału Nauk Matematycznych Uniwersytetu w Nottingham powiedziała: "Ten zespół badawczy jest jednym z prototypów współpracy badawczej, która będzie kluczowym elementem naszego nowego programu szkoleniowego w zakresie VPH. Kurs umożliwi również absolwentom szkolenie się w ramach sieci VPH europejskich uniwersytetów, a co najważniejsze także dostęp do wirtualnej akademii internetowej VPH i aktywny w niej udział."

  Projekt VPH może zrewolucjonizować medyczną opiekę zdrowotną w przyszłości. Wykorzystanie pojawiających się technologii takich jak genomika oznacza, że naukowcy ze wszystkich dziedzin mogą wykorzystywać ogromne ilości istotnych i szczegółowych danych fizjologicznych. Jednocześnie postępy w technologii komputerowej i informacyjnej ułatwią wykorzystanie danych do tworzenia genetycznych profili pacjentów. Jest nadzieja, że w ciągu kolejnych 10 lat pojawią się postępy w leczeniu nowotworów i HIV/AIDS.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Uniwersytet w Nottingham:
  http://www.nottingham.ac.uk

  VPH NoE:
  http://www.vph-noe.eu/

  Aby uzyskać więcej informacji nt. badań medycznych finansowanych ze środków unijnych, kliknij:
  (http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html) tutaj

  Źródło danych: Uniwersytet w Nottingham
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Uniwersytetu w Nottingham

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki. System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.

  Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej. Technologia medyczna - w ujęciu szerokim to dowolny rodzaj wiedzy zaangażowanej w realizację zadań i osiąganie określonych rezultatów systemu opieki zdrowotnej. W ujęciu wąskim technologie medyczne to środki niematerialne (wiedza, umiejętności, procedury, rozwiązania organizacyjne) i materialne (leki, urządzenia) związane bezpośrednio lub pośrednio z udzielanymi świadczeniami opieki zdrowotnej i konkretnymi interwencjami (leczniczymi, diagnostycznymi, rehabilitacyjnymi bądź prewencyjnymi).

  Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce. Sanitariusz/sanitariuszka – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej.

  Sanitariusz (w odniesieniu do kobiet stosuje się formę sanitariuszka) – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski.

  Dodano: 02.07.2009. 15:11  


  Najnowsze