• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy obalają teorie dotyczące choroby neuronu ruchowego

  06.03.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Kiedy myślimy o tym, jak wyniki badań mogą zmienić świat lub pomóc przekroczyć kolejne granice w medycynie, mamy zwykle na myśli wysunięcie nowej hipotezy lub rozwiązanie zagadki. Czasem jednak badania, które obalają jakąś teorię, bywają równie pożyteczne, gdyż dzięki nim naukowcy mogą wyeliminować niektóre hipotezy i oszczędzić sobie lat bezowocnych poszukiwań. Grupa niemieckich naukowców dokonała właśnie tego.

  Na łamach czasopisma Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) naukowcy obalają powszechnie przyjętą hipotezę dotyczącą jednej z przyczyn chorób neurodegeneracyjnych. Wyniki badania dotyczą konkretnie modeli zwierzęcych ludzkiego stwardnienia zanikowego bocznego (ALS), znanego także jako choroba neuronu ruchowego, ale są powiązane też z innymi chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera czy Huntingtona.

  Praca otrzymała wsparcie ze środków projektu iPSoALS ("Modelowanie sporadycznej formy ALS w neuronach ruchowych poprzez genetyczne przeprogramowanie fibroblastów skóry pacjenta"), finansowanego w ramach inicjatywy Nuero ERA-NET siódmego programu ramowego (7PR).

  Choroby neurodegeneracyjne objawiają się między innymi utratą aksonów - linii transmisyjnych przekazujących sygnały elektryczne między poszczególnymi komórkami nerwowymi - i synaps, które są najważniejszymi połączeniami między aksonami. W przeszłości uszkodzenia takie przypisywano niewystarczającemu dwukierunkowemu transportowi organelli, takich jak mitochondria, za pośrednictwem aksonów komórek nerwowych.

  Naukowcy z Technische Universitaet Muenchen (TUM) i Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen (LMU) poddali w wątpliwość te dotychczasowe hipotezy w jednym z najbardziej kompleksowych badań, jakie kiedykolwiek przeprowadzano w tym zakresie. Wykorzystali nowe techniki obrazowania - bardzo precyzyjne w wymiarze przestrzennym, jak i czasowym - aby zaobserwować zmiany w morfologii aksonów i transporcie organelli w kilku różnych modelach zwierzęcych ALS. Wyniki badań dowodzą, że zakłócenia transportu i zwyrodnienie aksonów mogą rozwijać się niezależnie od siebie, co podważa teorię, według której zjawiska te pozostawały w związku przyczynowo-skutkowym.

  Badacze obserwowali w czasie rzeczywistym aksonowy transport organelli w żywej tkance - w taki sposób, aby móc śledzić ruch poszczególnych mitochondriów - korzystając z nowej metody obrazowania obejmującej znakowanie transgeniczne. Naukowcy mogli także obserwować transport innego rodzaju organelli, pęcherzyków endosomalnych. Badano kilka różnych modeli zwierzęcych ALS, opartych na ludzkich, wiązanych z tą chorobą mutacjach.

  Jeden z autorów badania, prof. Thomas Misgeld z Instytutu Neurobiologii na Technische Universitaet Muenchen, komentuje wyniki: "Jesteśmy przekonani, że odkrycie to niesie ze sobą implikacje dla innych badań ALS, a nawet badań innych chorób neurodegeneracyjnych. Nasze badania dowodzą, że nie jest łatwo stworzyć wierne modele chorób neurodegeneracyjnych. Warto więc poświęcić więcej czasu na przygotowanie lepszych modeli zwierzęcych - gdyż jest to jedyna droga rozwoju badań mechanistycznych - kontrolując je stale względem patologii człowieka lub ludzkich modeli komórkowych. Na razie najlepiej chyba pracować na kilku dostępnych modelach równolegle. W ogólniejszych kategoriach biologicznych, wyniki naszego badania przynoszą też nowe informacje na temat powiązania między transportem aksonalnym i zwyrodnieniem aksonów, które może nie być tak ścisłe, jak zakładaliśmy. Mamy jeszcze bardzo wiele do zbadania".

  Celem projektu iPSoALS, w którym biorą udział naukowcy z Francji, Niemiec, Izraela i Szwecji, jest lepsze poznanie mechanizmów choroby ALS.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Choroby zwierząt, podobnie jak choroby ludzi, mogą mieć różną etiologię, od zakaźnych, wirusowych począwszy, a na zwyrodnieniowych czy autoagresyjnych skończywszy. Większość chorób zwierzęcych jest ściśle przypisana do jakiegoś taksonu, istnieją jednak również takie, które łatwo przenoszą się między grupami zwierząt. Zdarza się, że niektóre z tych chorób atakują człowieka, zwane są wówczas zoonozami. Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – skrupulatne, precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Medycyna oparta na faktach umożliwia więc klinicystom korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych. Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – postępowanie kliniczne oparte na najlepszych dostępnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo).

  Medycyna pracy – specjalność lekarska, której przedmiotem jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy zajmuje się badaniami profilaktycznych pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne), prowadzeniem poradni zakładowej dla pracowników z gabinetami specjalistycznymi, przeprowadzeniem badań uczniów, badań kierowców, osób pracujących na morzu (marynarzy, rybaków), nurków i płetwonurków oraz badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – jednostka prowadząca badania podstawowe w dziedzinach nauk rolniczych, weterynaryjnych oraz biologicznych. Wyniki badań mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, przetwórczym, w hodowli zwierząt a także w medycynie weterynaryjnej i ludzkiej. Historia badań nad przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – przewlekła obturacyjna choroba płuc jest poważnym problemem medycznych. Jest to choroba przewlekła i nieuleczalna. Szacuje się, że ponad 10% osób w wieku >40 lat jest dotkniętych tą chorobą. Jest ona związana głównie z paleniem tytoniu, ale inne czynniki, w tym również genetyczne, biorą w udział w patogenezie. Poniżej przedstawiono zarys badań, które na przestrzeni lat doprowadziły do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów POChP.

  Ciekawość (łac. curiosus) – zachowanie polegające na nieświadomym pragnieniu poznania, poszukiwania, badania lub uczenia się. Ciekawość jest cechą człowieka jak i wielu zwierząt. Zachowanie to w dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych, środowiska, a także od doświadczenia we wcześniejszej znajomości tematu. Termin może być także używany do określenia zachowania powodowanego przez emocje, polegającego na dążeniu do poznania nowych rzeczy, będących siłą napędową badań naukowych i innych dyscyplin ludzkiej pracy. Stockholm International Peace Research Institute (ang. Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem) – instytut założony w 1966 roku przez szwedzki parlament dla uczczenia 150. rocznicy nieprzerwanego pokoju w Szwecji. Jego celem są badania naukowe nad kwestiami konfliktu i współpracy, by pomóc w zrozumieniu warunków potrzebnych dla pokojowego rozwiązania światowych konfliktów. SIPRI udostępnia informacje o rozwoju broni, wydatkach na zbrojenia w poszczególnych krajach, produkcji i sprzedaży broni przez różne kraje, o jej kontroli i rozbrojeniach, a także o konfliktach, zapobieganiu im i bezpieczeństwie regionalnym. Wyniki badań SIPRI publikowane są głównie w książkach, w raportach oraz innych publikacjach Instytutu, a także na jego stronie internetowej. Długoletnim szefem SIPRI (w latach 1991-2002) był polski dyplomata prof. Adam Daniel Rotfeld.

  Wiarygodność rozpoznań wprowadza trudności w zmierzeniu względnego wpływu genów i środowiska (przykładowo, objawy w pewnym stopniu pokrywają się z chorobą dwubiegunową i wielką depresją), ale wyniki badań wskazują na to, że czynniki genetyczne w połączeniu ze środowiskowymi są ważnymi czynnikami etiologicznymi schizofrenii. Wyniki badań wykazują, że przyczyny powstania schizofrenii mają silną komponentę dziedziczną, ale początek choroby jest pod silnym wpływem czynników środowiskowych i stresorów. Hipoteza wrodzonej podatności na zranienie (diatezy) u niektórych ludzi, która może być ujawniona przez biologiczne, psychologiczne i środowiskowe stresory jest znana jako model stresu i diatezy (lub encefalopatii). Model wskazujący na istotność czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych nosi nazwę "biopsychosocjalnego".

  Hipsylofodonty (Hypsilophodontidae) były niewielkimi (ok. 1-2 m), przystosowanymi do szybkiego biegu, dwunożnymi zwierzętami. Znane z terenów obu Ameryk, Azji, Australii od środkowej jury do późnej kredy. początkowo hypsilofodonty traktowano jako grupę naturalną, jednak nowsze badania dowodzą ich parafiletyczności. Według niektórych badań część, być może nawet większość taksonów tradycyjnie zaliczanych do Hypsilophodontidae nie należy nawet do Ornithopoda. Obecnie jedynym dinozaurem, który z pewnością należy do Hypsilophodontidae, jest Hypsilophodon. Terminu "hypsilofodony" używa się czasem jako potocznego określenia bazalnych, nie tworzących kladu ornitopodów.

  Dodano: 06.03.2012. 17:17  


  Najnowsze