• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy odkryli związek między ryzykiem udaru a hałasem drogowym

  14.02.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki nowych badań pokazują, że ludzie są zagrożeni wyższym ryzykiem udaru, kiedy są narażeni na oddziaływanie hałasu drogowego na podwyższonym poziomie. Naukowcy z Danii twierdzą, że ryzyko w przypadku osób w wieku 65 lat i starszych jest większe. Wyniki badań zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie European Heart Journal.

  Naukowcy z Instytutu Epidemiologii Nowotworów Duńskiego Towarzystwa Onkologicznego w Kopenhadze zbadali 51.485 osób i odkryli, że wzrost poziomu hałasu o każde kolejne 10 decybeli (dB) powoduje wzrost ryzyka udaru o 14%. Dalsza analiza wykazała, że osoby poniżej 65 roku życia nie są zagrożone podwyższonym ryzykiem udaru, niemniej wzrasta ono o ponad jedną czwartą wraz z nasileniem się hałasu drogowego o każde 10dB. Dane wskazały również na wartość progową na poziomie około 60 dB, powyżej której ryzyko udaru jest jeszcze wyższe.

  "Wyniki naszych badań pokazują, że kontakt z hałasem drogowym wydaje się zwiększać ryzyko udaru" - wyjaśnia dr Mette S?rensen z Instytutu Epidemiologii Nowotworów. "Wcześniejsze badania powiązały hałas drogowy z podwyższonym ciśnieniem krwi i atakami serca, a nasze prace dostarczają kolejnych dowodów na to, że hałas drogowy może wywoływać szereg chorób sercowo-naczyniowych. Wyniki te wskazują na potrzebę podjęcia działań zmierzających do zredukowania oddziaływania hałasu na ludzi" - mówi kierowniczka projektu. "To pierwsze tego typu prace, badające powiązanie między narażeniem na hałas drogowy a ryzykiem udaru, a zatem potrzebne są dalsze badania zanim będzie można sformułować jakiekolwiek jednoznaczne wnioski."

  W swoich pracach zespół oparł się na duńskich badaniach kohortowych "Dieta, nowotwory i zdrowie" z lat 1993-1997, które objęły grupę 57.053 osób w wieku od 50 do 64 lat. Uczestnicy pochodzili z obszaru Kopenhagi i Aarhus. W ramach ostatnich badań naukowcy uzyskali dostęp do dokumentacji medycznej i historii miejsc zamieszkania badanych osób, a średni okres obserwacji wyniósł 10 lat. W tym okresie 1.881 osób doznało udaru.

  Dr S?rensen wraz z zespołem uwzględniła w swoich obliczeniach wpływ zanieczyszczenia powietrza, wystawienie na działanie hałasu kolejowego i lotniczego oraz szereg innych czynników zakłócających związanych z trybem życia, takich jak dieta, palenie tytoniu oraz spożywanie alkoholu i kofeiny.

  Naukowcy stwierdzili również, że informacje na temat badanych i terenu, na jakim zamieszkiwali były powiązane z programem obliczania hałasu, który był wykorzystywany przez wiele lat do mapowania poziomu hałasu w różnych lokalizacjach w całej Skandynawii. W ramach programu uwzględniono prędkość i rodzaj poruszających się pojazdów oraz typ drogi (np. wiejskie drogi szybkiego ruchu, autostrady) i jej nawierzchnię, jak również usytuowanie i wysokość nad drogą miejsca zamieszkania.

  Naukowcy stwierdzili, że 35% badanych było narażonych na poziom hałasu przekraczający 60dB w momencie przystąpienia do badań, a 72% zamieszkiwało pod tym samym adresem przez cały okres prowadzenia badań. Najniższy szacowany poziom oddziałującego hałasu wyniósł 40dB, a najwyższy 82dB - podkreślają.

  Wypowiadając się na temat wyników dr S?rensen stwierdziła: "Jeżeli założymy, że uzyskane przez nas wyniki wskazują na realne ryzyko, a powiązanie między hałasem drogowym a udarem jest przyczynowe, wówczas szacunkowo 8% wszystkich przypadków udarów i 19% przypadków wśród osób powyżej 65 roku życia, można przypisać hałasowi drogowemu. Populacja objęta tymi badaniami zamieszkiwała głównie tereny miejskie i nie jest przez to reprezentatywna dla całej populacji pod względem wystawienia na działanie hałasu drogowego. Aczkolwiek, jeżeli weźmiemy pod uwagę rozmieszczenie wszystkich zabudowań mieszkalnych narażonych na hałas drogowy w Danii, to odkryjemy, że niemal 600 nowych przypadków udarów, jakie zdarzają się tutaj co roku, można przypisać temu czynnikowi. Dania ma 5,5 mln mieszkańców a co roku odnotowuje się tutaj 12.400 nowych przypadków udaru."

  Badania pozwoliły jedynie określić, czy istnieje powiązanie między hałasem drogowym a wyższym ryzykiem udaru, a nie czy hałas tak naprawdę zwiększa ryzyko z powodu swojej epidemiologicznej natury.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Ryzyko operacyjne jest rodzajem ryzyka związanego z realizacją swoich funkcji przez przedsiębiorstwo. Jest to szerokie pojęcie obejmujące między innymi ryzyko nadużyć finansowych, ryzyko prawne, fizyczne lub zagrożenia dla środowiska. Pojęcie ryzyka operacyjnego jest najczęściej związane z zarządzaniem ryzykiem programowym instytucji finansowych, które muszą być dostosowane do zaleceń Nowej umowy kapitałowej, znanej jako Bazylea II. W postanowieniach Bazylei II, zarządzanie ryzykiem rozdzielono na ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne. W wielu przypadkach ryzyko kredytowe oraz ryzyko rynkowe jest obsługiwane przez wydziały finansowe spółek z tego względu, że zarządzanie ryzykiem operacyjnym może być koordynowane centralnie, lecz najczęściej zarządzanie wdrażane jest przez różne jednostki operacyjne.

  Ryzyko rynkowe (ang. market risk) zwane również ryzykiem systematycznym (ang. systematic risk), systemowym lub ryzykiem niedywersyfikowalnym – jest spowodowane czynnikami ogólnogospodarczymi (ustrój gospodarczy, polityka, czynniki koniunkturalne) oraz losowymi (np. inflacja i wojna). Czynniki te mają wpływ na cały rynek. W związku z tym ryzyka systematycznego nie da się zmniejszyć ani wyeliminować. Ryzyko rynkowe (systematyczne) ma swoje źródło w siłach, od których nie da się uniezależnić, takich jak ogólna kondycja gospodarki. Ryzyko rynkowe dotyczy ogółu społeczeństwa. W zależności od sfery finansów na jaką oddziałuje będzie nieco odmiennie definiowane.

  Etiologia pogranicznego zaburzenia osobowościNaukowcy powszechnie uważają, że pograniczne zaburzenie osobowości wynika z połączenia takich czynników jak traumatyczne dzieciństwo, podatność na zranienie oraz stresujące wydarzenia w czasie dojrzewania lub dorosłości. Otto Kernberg sformułował teorię osobowości borderline opartą na założeniu wystąpienia defektów w rozwoju w czasie dzieciństwa. Według Kernberga istnieją 3 cele rozwojowe, które każda osoba musi osiągnąć, a jeśli któryś nie zostanie spełniony, to często wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem rozwinięcia się pewnych psychopatologii. Niepowodzenie w pierwszym celu, psychicznej klaryfikacji ja oraz innych osób wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia różnych psychoz. Nieukończenie drugiego zadania, przezwyciężenia rozszczepienia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwinięcia się osobowości z pogranicza.

  Wypadek drogowy – potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci. Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602) wypadkiem jest zdarzenie drogowe, niezależnie od tego, czy ktoś został ranny lub poniósł śmierć.

  Straty nadzwyczajne – skutki finansowe zdarzeń niepowtarzalnych, trudnych do przewidzenia, niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności.

  Ryzyko rezydualne – ryzyko lub niebezpieczeństwo zdarzenia, zjawiska lub okoliczności, które po zastosowaniu wszelkich możliwych, bądź częściowych środków kontroli oraz najlepszych praktyk w postępowaniu z nim nadal pozostaje. Nawet jeśli wszystkie teoretycznie możliwe środki bezpieczeństwa zostaną zastosowane. Jest to ryzyko jakie pozostaje po przeprowadzeniu przez kierownictwo firmy lub innej organizacji działań zmierzających do zminimalizowania wpływu (skutków) oraz prawdopodobieństwa wystąpienia niepomyślnych zdarzeń, włączając działania kontrolne podjęte w odpowiedzi na ryzyko.

  Penumbra (inaczej "strefa półcienia") – obszar bezpośrednio otaczający ognisko rozmiękania tkanki nerwowej i śmierci komórek śródbłonka po wystąpieniu udaru niedokrwiennego, w którym nie doszło do martwicy dzięki istnieniu krążenia obocznego. Penumbra jest natomiast otoczona zdrową tkanką nerwową. Centralnym punktem ogniska udaru jest krytycznie zwężone lub zamknięte naczynie.

  Dodano: 14.02.2011. 16:49  


  Najnowsze