• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy odkrywają geograficzny klucz do MRSA

  24.08.2012. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy od dawna zastanawiali się nad geograficzną dystrybucją patogenów drobnoustrojowych przede wszystkim dlatego, że poznanie jej wspomogłoby opracowanie strategii ograniczania ich przenoszenia się. Wyniki nowych badań finansowanych ze środków unijnych, opublikowane w czasopiśmie PLoS (Public Library of Science) Medicine, pokazują, że gronkowiec złocisty odporny na metycylinę (MRSA) pojawia się w różnych skupiskach geograficznych w Europie.

  W ciągu ostatniej dekady szpitale raportowały wzrost liczby zakażeń MRSA. W ramach ostatnich prac profesor Hajo Grundmann z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Groningen, Holandia, wraz z kolegami podjął w 2006 r. badania w 450 szpitalach w 26 krajach Europy. Szpitale gromadziły izolaty MRSA oraz gronkowca złocistego wrażliwego na metycylinę (MSSA) pobierane od zakażonych pacjentów (MRSA pojawia się, kiedy kolonie MSSA stają się odporne na antybiotyki).

  Laboratoria w poszczególnych krajach identyfikowały za pomocą metod typowania molekularnego konkretne szczepy gronkowca złocistego i wprowadzały dane do internetowej aplikacji mapującej.

  Na przekór przypuszczeniom niektórych osób wyniki badań pokazały, że MRSA rozprzestrzenia się wraz z przemieszczaniem się pacjentów między szpitalami, a nie swobodnie w populacji. Wyniki wskazują także na to, że szczepy MRSA mają tendencję do tworzenia skupisk niewykraczających poza granice regionu.

  "To ważne odkrycie sugeruje, że działania kontrolne ukierunkowane na przerwanie rozprzestrzeniania się zakażenia w granicach instytucji opieki zdrowotnej, jak również pomiędzy instytucjami, mogą być nie tylko wykonalne, ale ostatecznie zwieńczone sukcesem i jako takie powinny być zdecydowanie zalecane" - napisali autorzy raportu.

  "Wykazaliśmy również, że międzynarodowa sieć monitorowania, korzystająca ze wspólnych, zdecentralizowanych wyników typowania za pomocą platformy internetowej, może dostarczyć klinicystom, mikrobiologom-diagnostom oraz zespołom ds. kontroli infekcji kluczowych danych na temat dynamiki rozprzestrzeniania się gronkowca złocistego, a zwłaszcza szerzenia się izolatów MRSA, aby wysyłać wczesne ostrzeżenia o pojawiających się szczepach, rozprzestrzenianiu się przygranicznym i zawlekaniu w następstwie podróży."

  W publikacji pt. Perspective, która ukazała się na łamach PLoS Medicine, profesor Franklin Lowy z Uniwersytetu Columbia napisał, że wyniki badań "ilustrują możliwości wykorzystania technik przestrzennego mapowania do zrozumienia rozprzestrzeniania się nowych i ponownie pojawiających się patogenów zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym".

  Najważniejszym aspektem wyników badań jest "wykazanie potencjalnej wartości zintegrowanego podejścia" - zauważa. Wyniki badań przyniosły również informacje na temat tego, czy kolonie gronkowca złocistego są rozmieszczone losowo czy też tworzą skupiska.

  "Autorzy wykazują, że powiązanie profili szczepów z wynikami pacjentów może przynieść informacje na temat potencjalnej zjadliwości danej kolonii" - wyjaśnia profesor Lowy. "W przyszłości takie podejście będzie można wykorzystać w przypadku szczepów wyizolowanych z danej populacji, szczepów z różnych tkanek czy też szczepów z wyselekcjonowanymi genami zjadliwości albo bez nich."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  VRSA (ang. vancomycin-resistant Staphylococcus aureus, czyli Staphylococcus aureus oporny na wankomycynę) – nazwa szczepu gronkowca złocistego niewrażliwego na działanie antybiotyku wankomycyny. Ze względu na postępujący wzrost oporności gronkowca złocistego na metycylinę, wankomycyna jest najczęściej stosowanym lekiem w zakażeniach tymi bakteriami, szczególnie wobec szczepów MRSA. Pojawienie się VRSA oznacza, że leczenie zakażeń gronkowcem może się stać w przyszłości dużo trudniejsze. Linezolid – syntetyczny chemioterapeutyk z grupy oksazolidynonów stosowany w infekcjach wywołanych przez wielolekooporne szczepy bakterii wliczając paciorkowce i gronkowca złocistego: MRSA (opornego na metycylinę), a w szczególności VRSA (opornego na wankomycynę). Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę, MRSA (ang. methicyllin-resistant Staphylococcus aureus) – oporne na metycylinę szczepy gronkowca, będące częstą przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych. Stanowi on poważny problem finansowy dla służby zdrowia. Wykształcony przez drobnoustroje typ oporności oznacza brak wrażliwości na wszystkie antybiotyki z grupy beta-laktamów – w tym penicyliny, cefalosporyny, monobaktamy czy karbapenemy. Szczepy MRSA są jedynymi bakteriami Gram-dodatnimi, na które nie działają karbapenemy.

  Klindamycyna (łac. Clindamycinum) – półsyntetyczny antybiotyk z grupy linkozamidów. Spektrum jego działania obejmuje bakterie Gram-dodatnie (w tym wiele szczepów MRSA) oraz bakterie beztlenowe. Wykazuje skuteczność w zakażeniach Mycoplasma, Toxoplasma gondii, Pneumocystis carini, Chlamydia oraz niektórych inwazjach pierwotniakowych np. Plasmodium falciparum i Plasmodium vivax. MSSA (ang. methicillin-sensitive Staphylococcus aureus czyli Staphylococcus aureus wrażliwy na metycylinę) – szczep gronkowca złocistego, który jest wrażliwy na metycylinę, ale wytwarza penicylinazę i dlatego jest oporny na penicyliny naturalne.

  Informacja geologiczna - dane i próbki geologiczne wraz z wynikami ich przetworzenia i interpretacji, w szczególności przedstawione w dokumentacjach geologicznych oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych (art. 6 ust. 1 pkt 2 PGG). "Pochodzą one zarówno z badań geologicznych (metody, wyniki, sporządzone mapy, dane tabelaryczne, wyniki analiz i syntez), jak i z etapu projektowania badań oraz ich dalszego przetworzenia i interpretacji (czyli dalszych badań, analiz, syntez itd.)".
  Obecne zasady encykloepdyczności są o tyle kuriozalne, że nic nie mówią o dorobku naukowym. Rozumiem, że jest on kłopotliwy w jednoznacznej ocenie, a kryteria typu, rektor, prof. dr hab. są o tyle łatwe, że albo są albo ich nie ma. Jednak naukowiec ma badać i publikować wyniki badań, a nie wyłącznie robić tytuły czy brać funkcje. I to ranga tych badań, wyników, wyrażona jakością czasopism, gdzie są publikowane plus cytowalnością jest kluczowa dla oceny encyklopedyczności. Dlatego proponuję dodać zapis, że encyklopedycznym naukowcem jest osoba, która ma dajmy na to min. 7 publikacji w czasopismach międzynarodowych (tzn. anglojęzycznych, być może są też niemeickojęzyczne np. w archeologii) z listy fladelfisjkiej, lub 1 artykuł z najwyższych pism Nature, Science, lub wysoką dla danej dziedziny cytowalność lub kilka (2?) monografie naukowe autorskie. Uzasadnienie; w kwestionariuszu recenzenckim jest pytanie, a na stronach filadelfijskich pism opinia, że do publikacji przyjmuje się artykuły o ważnych dla nauki zagadnieniach i prezentujące ważne naukowe wyniki, z reguły jest zapis o ich ponadregionalności. W miarę wysoki IF oraz umieszczenie takich czasopism na liście ministerialnej, filadelf. w wyższych kategoriach niż lokalne, wskazuje, że podchodzą one na poważnie do swoich wytycznych. Skoro więc artykuł wychodzi, tzn. że zarówno 2-3-5 recenzentów specjalistów z danej branży, jak i redakcja uznała, że dany artykuł spełnia takie kryteria. Nie nam więc oceniać czy słusznie, przypomnę Wiki ma odtwarzać rzeczywistość, a nie ją naprawiać/weryfikować. Przyznaję, nie wiem jak tu umieścić humanistów - u nich chyba bardziej liczą się ksiązki, monografie niż artykuły. Może ktoś ma pomysł. Ostatnio masowe stało się zgłaszanie osób bez hab. i prof. do usunięcia tylko na tej podstawie. Moze warto przywrócić sens słowa naukowy, przez zwracanie uwagi też na dorobek --Piotr967 podyskutujmy 18:17, 29 paź 2012 (CET)

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – skrupulatne, precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Medycyna oparta na faktach umożliwia więc klinicystom korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych.

  Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Public Library of Science (PLoS) – projekt non-profit rozwijania zbioru czasopism naukowych i innej literatury naukowej, dostępnego na licencjach wolnej dokumentacji. W 2006 r. w ramach tego projektu publikowane były następujące czasopisma: PLoS Biology, PLoS Medicine, PLoS Computational Biology, PLoS Genetics, PLoS Pathogens i PLoS Clinical Trials.

  PSSA (ang. penicillin-sensitive Staphylococcus aureus czyli Staphylococcus aureus wrażliwy na penicylinę) – szczep gronkowca złocistego, który jest wrażliwy na penicylinę naturalną. Raport z Belmont – Raport Państwowej Komisji dla Ochrony Ludzkich Uczestników Badań Biomedycznych i Behawioralnych powołanej w czerwcu 1974 roku przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Komisja została powołana pod wpływem ujawniane szokujących informacji na temat prowadzenia badań na ludziach przez amerykańskich lekarzy m.in. badania w Tuskegee nad nieleczonym syfilisem.Raport zatytułowany „Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research” (zwany też krótko Raportem z Belmontu biorący swoją nazwę od ośrodka Belmont Conference Center w którym go zredagowano) nakreśla 3 podstawowe zasady etyki badań klinicznych: szacunek dla pacjentów, dobroczynność i sprawiedliwość. Raport zawiera również praktyczne postulaty takie jak: świadoma, dobrowolnie udzielona i zrozumiała dla pacjenta zgoda na udział w badaniu, wyważenie właściwych z punktu widzenia jednostki (pacjenta) proporcji pomiędzy korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w badaniu a ryzykiem z nim związanym, a także sprawiedliwy dobór grup pacjentów.

  World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji.

  Dodano: 24.08.2012. 18:26  


  Najnowsze