• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy odkrywają, że fale mózgowe mogą zapowiadać napady padaczki

  22.10.2010. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy z Centrum im. Bernsteina Uniwersytetu we Freiburgu, Niemcy, zrobili krok naprzód w pracach nad przewidywaniem napadów padaczki na podstawie monitorowania zmian przednapadowych w mózgach chorych. Badania zostały dofinansowane w części z projektu EPILEPSIAE (Ewoluująca platforma na rzecz poprawy życia pacjentów cierpiących na schorzenia udarowe), który otrzymał niemal 3 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Wyniki badań zostały ostatnio opublikowane w czasopiśmie Epilepsia.

  Padaczka jest jedną z najpowszechniejszych, poważnych chorób mózgu, która dotyka około 1% populacji na świecie. W Europie cierpi na nią niemal 6 milionów ludzi, a przewiduje się, że u 15 milionów zostanie ona zdiagnozowana na pewnym etapie ich życia.

  Najbardziej dokuczliwym objawem choroby są na pozór nieprzewidywalne napady. Napad jest przejściowym zakłóceniem aktywności elektrycznej mózgu powodującym nagłe przeciążenie elektryczne. Wpływa na normalne funkcje mózgu i powoduje zmiany w ruchach, zachowaniu czy świadomości chorego.

  Profesor Jens Timmer, lekarz z Instytutu Badań Zaawansowanych we Freiburgu (FRIAS) wyjaśnia, że "w ostatnich latach opracowano kilka metod obliczania cech prognozujących na podstawie elektroencefalogramu, który mierzy fale mózgowe". Niemniej przed tymi badaniami nie odnotowano satysfakcjonujących wyników żadnej pojedynczej metody prognozowania.

  Naukowcy mieli zbadać, czy połączenie różnych metod może poprawić wyniki prognozowania. Ustalili, że ostrzeżenie powinno być wysyłane jedynie wówczas, kiedy dwie metody wywołają alarm w krótkim przedziale czasu.

  Profesor Andreas Schulze-Bonhage, kierownik Centrum Epilepsji Uniwersytetu we Freiburgu, stwierdził, że badania były istotne, gdyż " niestety znaczna część chorych na padaczkę nie reaguje dobrze na powszechnie stosowane środki farmaceutyczne".

  Tym pacjentom zdecydowane korzyści przyniesie "automatyczne prognozowanie nagłych napadów", ponieważ umożliwi im "przygotowanie się na atak padaczki poprzez zażycie na przykład szybko działającego leku". Będą mieć wówczas możliwość podjęcia działań, aby zabezpieczyć się przed sytuacjami powodującymi urazy i ekspozycję społeczną - zdaniem naukowca.

  Badania opierały się na wynikach elektroencefalogramu (EEG) kory ośmiu pacjentów. Naukowcy odkryli, że średnio w przypadku wszystkich pacjentów połączenie metod przyniosło poprawę wyników prognozowania o ponad 50%.

  "W ramach naszych badań mniej więcej co drugi napad można było prawidłowo przewidzieć" - stwierdza Hinnerk Feldwisch-Drentrup z Centrum im. Bernsteina, przyznając jednak, że wyniki jedynie tych badań nie są wystarczające do zastosowania techniki w rzeczywistych sytuacjach. "Podczas gdy jest to lepsze od prognozowania losowego, obecny stan nie wydaje się być na razie dostateczny, by myśleć o realnych zastosowaniach klinicznych" - dodaje.

  W celu zbadania dalszych możliwości udoskonalenia naukowcy wraz z partnerami z Francji i Portugalii zbudowali obszerną bazę danych zapisów EEG 200 pacjentów, aby w najbliższej przyszłości przeprowadzić badanie swoich metod w czasie rzeczywistym.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Prognozowanie analogowe - jedna z metod prognozowania przyszłości danej zmiennej poprzez użycie informacji o zachowaniu innej zmiennej, której zmiany w czasie są podobne ale nie równoczesne. Padaczka fotogenna (fotoczuła, światłoczuła) – szczególny rodzaj epilepsji, w którym napady wywoływane są szybko zmieniającymi się bodźcami świetlnymi, którymi mogą być m.in. telewizja, gry komputerowe, światła dyskotekowe, a także naturalne źródła światła tj. jazda samochodem lub rowerem w słoneczny dzień wzdłuż obsadzonej drzewami drogi, wzdłuż płotu, patrzenie na fale morskie. Napady epilepsji fotogennej mogą wywoływać również określone wzory geometryczne, np. czarno-biała szachownica. Etosuksymid (łac. Ethosuximidum) – lek działający przeciwdrgawkowo. Hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki. Zmniejsza i łagodzi napady padaczkowe, zapobiega ich powstawaniu.

  Wybór ekspertów to procedura, z grupy metod heurystycznych, mająca na celu wyłonienie odpowiedniej grupy ekspertów w celu prowadzenia badań. W procesie prognozowania może brać udział od kilku do kilkuset ekspertów. Międzynarodowa Liga Przeciwpadaczkowa (ang. International League Against Epilepsy, ILAE) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, zainteresowanych działaniami na rzecz poprawy jakości życia chorych na padaczkę. Celem ILAE jest „zapewnienie pracownikom służby zdrowia, pacjentom i ich opiekunom, rządom i społeczeństwom na całym świecie środków niezbędnych do zrozumienia, diagnozowania i leczenia osób z padaczką”. ILAE publikuje między innymi standardy opieki nad chorymi z padaczką i klasyfikacje napadów padaczkowych (pierwsza w 1960, ostatnia modyfikacja w 1981). W 2010 przedstawiono propozycję nowej klasyfikacji.

  Monitor badań klinicznych (ang. Clinical Research Associate, CRA) – pracownik firmy sponsorującej badanie kliniczne lub jego przedstawiciel np. firma CRO (Contract Research Organization), którego głównym zadaniem jest monitorowanie badania. Monitor badań klinicznych jest odpowiedzialny za ocenę zgodności prowadzonego badania klinicznego z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, zapewnienie przestrzegania protokołu badania, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu w tym prawidłowe raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, wyjazdy monitorujące do ośrodków badawczych, weryfikowanie danych wpisanych do Karty Obserwacji Klinicznej z historią choroby pacjenów, kontrolę gospodarki badanym produktem, raportowaniem po każdej wizycie monitorującej faktycznego stanu badania w poszczególnych ośrodkach badawczych, rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i Komisji Bioetycznej oraz rutynowymi kontaktami z zespołem badawczym każdego ośrodka uczestniczącego w badaniu. Jakość uzyskiwanych danych przez ośrodki badawcze jest na bieżąco kontrolowana przez Monitora Badań Klinicznych, jest to pierwsza osoba weryfikująca wiarygodność danych. Burza mózgów – technika wywodząca się z psychologii społecznej, która ma na celu doskonalenie decyzji grupowych. Burza mózgów jest również formą dyskusji dydaktycznej, wykorzystywaną jako jedna z metod nauczania. Zalicza się ją wówczas do metod aktywizujących, która stanowi podgrupę metod problemowych. Jedna z tak zwanych metod heurystycznych.

  Komisurotomia – zabieg chirurgiczny polegający na przecięciu spoideł mózgowych łączących półkule mózgu. Wykorzystuje się go do łagodzenia objawów padaczki, ponieważ ogranicza rozprzestrzenianie się ataków epileptycznych pomiędzy półkulami. Ogranicza także przepływ informacji pomiędzy nimi co wiąże się z występowaniem objawów zespołów spoidłowych. Test Hardinga (ang. Harding test) jest algorytmem komputerowym sprawdzającym zgodność materiałów video przeznaczonych do emisji z normami i zaleceniami OfCom i ITU. Test ma na celu ocenę materiału pod kątem możliwości wywołania napadów epileptycznych (u chorych na szczególny rodzaj epilepsji - padaczkę fotogenną). Nazwa testu pochodzi od nazwiska profesora Grahama Hardinga, uznanego eksperta ds. epilepsji fotogennej, współtworzącego oprogramowanie Harding Flash and Pattern Analyser.

  Padaczka odruchowa – szczególny typ padaczki, w którym napad padaczkowy wyzwalany jest przez zewnętrzny bodziec zmysłowy lub czuciowy. Według Komisji ds. Klasyfikacji i Terminologii przy Międzynarodowej Lidze Przeciwpadaczkowej klasyfikowana jest w grupie padaczek nieokreślonych.

  Czynnik bioleczniczy – drobnoustroje, które przyspieszają wyleczenie lub zapobiegają powikłaniom wskazanej choroby u człowieka. Skuteczność czynników bioleczniczych została dowiedziona naukowo, z udziałem dużych grup pacjentów, randomizowanych badań, testów z użyciem placebo oraz podwójnej ślepej próby. Inaczej wygląda to w przypadku probiotyków, których skuteczność leczenia chorób nie została potwierdzona naukowo (lub została potwierdzona jedynie in vitro), częściowo z powodu nie wykonania jeszcze odpowiedniej ilości testów u człowieka. Probiotyki mogą, ale nie muszą, być także czynnikami bioleczniczymi, jednak ich użycie bez badań klinicznych jest dyskusyjne. Spożywanie probiotyków wpływa jednak korzystne – między innymi z powodu immunomodulacji – na stan zdrowia organizmu, ale nie powoduje wyleczenia z żadnej choroby.

  Padaczka (inaczej epilepsja, historycznie kaduk), w klasycznym języku greckim: ἐπιληψία (epilēpsía) – choroba o złożonej, różnej etiologii, cechująca się pojawianiem napadów padaczkowych. Napad padaczkowy zaś jest wyrazem przejściowych zaburzeń czynności mózgu, polegających na nadmiernych i gwałtownych, samorzutnych wyładowaniach bioelektrycznych w komórkach nerwowych. Biochemicznymi przyczynami pojawiania się tych wyładowań mogą być: Badania panelowe metoda badań socjologicznych polegająca na tym, że wcześniej badane osoby lub populacje zostają poddane kolejnym badaniom, pomiarom (obserwacji, badaniom ankietowym) po pewnym odstępie czasu na tej samej próbie, tym samym narzędziem. Celem badań jest uchwycenie dynamiki zmian. Zmiany te to np. zmiana preferencji wyborczych członków jakiejś zbiorowości, zmiana postaw politycznych studentów w czasie studiów. Bardzo istotne przy stosowaniu tej metody jest to, by danemu badaniu poddane były zawsze te same osoby lub zbiorowości np. kluby sportowe (jednostki badawcze).

  Leki przeciwpadaczkowe to leki stosowane w leczeniu padaczki (epilepsji). Ponieważ padaczka polega na samorzutnym wyładowywaniu się neuronów w pewnych rejonach ośrodkowego układu nerwowego, leki przeciwpadaczkowe, w ogólnym ujęciu, mogą działać na dwa sposoby: Padaczka skroniowa (ang. temporal lobe epilepsy, TLE) – przewlekła choroba neurologiczna, typ padaczki ogniskowej. Charakteryzuje się nawracającymi napadami padaczkowymi wywołanymi gwałtownymi, synchronicznymi wyładowaniami komórek nerwowych powstającymi w płacie skroniowym mózgu.

  Skala Alvarado (ang. Alvarado score) – dziesięciopunktowa skala stosowana w diagnostyce zapalenia wyrostka robaczkowego, oparta na objawach klinicznych i liczbie leukocytów. W oryginalnej pracy Alvarado proponował interwencję chirurgiczną u wszystkich pacjentów z liczbą punktów 7 lub więcej i obserwację u pacjentów z 5 lub 6 punktami. Kolejne badania kliniczne nie dowiodły skuteczności samej skali Alvarado, ale wykazywano, że skala może być przydatna w klasyfikowaniu pacjentów do badań obrazowych.

  Dodano: 22.10.2010. 15:49  


  Najnowsze