• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy proponują ramowe założenia walki z zaniedbanymi chorobami tropikalnymi

  18.01.2010. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naukowcy, których prace są częściowo finansowane ze środków unijnych, przedstawili ramowy plan prac nad zintegrowanym systemem monitoringu i oceny, który ma wspomóc działania podejmowane, by walczyć z zaniedbanymi chorobami tropikalnymi (NTD). W artykule opublikowanym w czasopiśmie The Lancet zespół naukowców porównał protokoły mapowania, monitorowania i nadzoru konkretnych chorób, zbadał integrację działań związanych z ich zwalczaniem, szczegółowo opisał proponowane innowacyjne rozwiązania oraz przedstawił ramy koncepcyjne.

  Prace były finansowane z projektu CONTRAST (Interdyscyplinarny sojusz na rzecz optymalizacji kontroli i nadzoru nad przenoszeniem schistosomatozy w Afryce subsaharyjskiej). Projekt CONTRAST, dofinansowany na kwotę 2,9 mln EUR z Szóstego Programu Ramowego (6PR), łączy kluczowe umiejętności i kompetencje instytutów naukowych oraz sektora prywatnego, aby wypracować nową wiedzę na temat czynników biologicznych, środowiskowych i socjoekonomicznych związanych ze schistosomatozą w Afryce subsaharyjskiej.

  W raporcie czytamy, że potrzebne jest szczegółowe mapowanie, by umożliwić planowanie wdrożenia rozwiązań, a autorzy identyfikują kilka skutecznych strategii mapowania, które opierają się na szybkiej, prostej i taniej metodologii. Na przykład w ramach Afrykańskiego Programu Kontroli Onchocerkozy opracowano szybkie narzędzie mapowania epidemiologicznego w celu oceny ryzyka. Onchocerkoza to druga na świecie zakaźna przyczyna ślepoty, a narzędzie mierzy podstawy do obliczania bliskości prawdopodobnych stanowisk lęgowych owadów, które mogą przenosić zakażenie.

  "Zagadnienia te obejmują identyfikację najbardziej ekonomicznych sposobów szybkiego mapowania obszarów zagrożonych wysokim ryzykiem pojawienia się zaniedbanych chorób tropikalnych oraz wprowadzenie najodpowiedniejszych systemów monitorowania i opracowanie strategii nadzoru po interwencji, kiedy programy walki z filariozą limfatyczną, onchocerkozą czy jaglicą osiągają etap eliminacji"- twierdzą naukowcy pochodzący z Nigru, Sierra Leone, USA i Wlk. Brytanii.

  Naukowcy wskazali również na kilka innowacyjnych podejść do integracji mapowania. W Kamerunie wdrożono procedury szybkiej oceny loajozy, choroby skóry i oczu wywoływanej przez zakażenie oraz szybkie sondaże epidemiologiczne pod kątem onchocerkozy. W Etiopii wyniki połączonych badań nad malarią i jaglicą pokazały, że szacunki dotyczące rozpowszechnienia, wskaźniki i dane nt. czynnika ryzyka dla obydwu chorób można uzyskać w ramach kosztów badania jednej choroby. Jaglica, zakaźna choroba oczu, jest główną przyczyną ślepoty z powodów zakaźnych na świecie.

  Autorzy twierdzą, że pod względem monitoringu postęp w kierunku integracji zależy od znormalizowania definicji obszaru zasięgu i stworzenia wspólnych, uzgodnionych formularzy sprawozdawczych, które zapewnią porównywalność danych na temat krajów i chorób. Wzywają również do stworzenia nowych wskaźników, aby donatorzy mogli dokładniej monitorować sukces programu mierzony całkowitą liczbą terapii przeprowadzonych w ramach profilaktycznej chemioterapii i odsetkiem osób zagrożonych tymi chorobami - takie dane byłyby przydatne w zdobywaniu dalszej pomocy.

  Nadzór ma bez wątpienia decydujące znaczenie dla ogłoszenia sukcesu jakiegokolwiek programu NTD. Autorzy jako przykład podają programy dotyczące filariozy limfatycznej, w których zalecanym narzędziem oceny postępów w eliminacji choroby jest karta testowa, jak ta wykorzystywana do oceny grup dzieci urodzonych po podjęciu działań interwencyjnych. To podejście przyjęto w Egipcie i zostanie ono wdrożone na szeroką skalę, ponieważ inne kraje dążą do zastąpienia masowego podawania leków nadzorem.

  "Mimo iż niewykonalna jest pełna integracja wszystkich elementów strategii mapowania, monitorowania i nadzoru chorób objętych profilaktyczną chemioterapią, może pojawić się wiele okazji do integracji strategii, kiedy integracja jest najlepszym rozwiązaniem" - podsumowują autorzy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Biopsja wątroby – badanie medyczne, który wykonuje się w celu rozpoznania chorób wątroby, oceny stopnia zaawansowania chorób wątroby i monitorowania postępów leczenia. Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: sanepid) – wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również m.in. dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych. Choroby układowe - grupa chorób dotykających kilka rodzajów tkanek i narządów lub zajmująca całe ciało. Wiele chorób w swoich końcowych stadiach dotyka różnych narządów (np. niewydolność wielonarządowa), ale tylko choroby, w których dochodzi do zajęcia licznych organów we wczesnym etapie są uważane za choroby układowe.

  Choroby zwierząt, podobnie jak choroby ludzi, mogą mieć różną etiologię, od zakaźnych, wirusowych począwszy, a na zwyrodnieniowych czy autoagresyjnych skończywszy. Większość chorób zwierzęcych jest ściśle przypisana do jakiegoś taksonu, istnieją jednak również takie, które łatwo przenoszą się między grupami zwierząt. Zdarza się, że niektóre z tych chorób atakują człowieka, zwane są wówczas zoonozami. CAF (ang. The Common Assessment Framework), Wspólna Metoda Oceny - jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością (TQM) przeznaczonym dla administracji publicznej. Opracowano je w oparciu o Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM). Metoda CAF zakłada, że osiąganie celów organizacji jest uzależnione od jakości przywództwa, strategii i planowania, ludzi, partnerstwa i zasobów oraz procesów. Są to tzw. kryteria potencjału, w ramach których organizacja powinna podejmować określone działania, aby funkcjonować efektywnie. Działania te ocenia się w odniesieniu do wyników osiąganych przez organizację (zdefiniowanych w ramach tzw. kryteriów wyników). Metodę CAF opracowali eksperci powołani przez dyrektorów generalnych urzędów odpowiedzialnych za administrację w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Zespół na rzecz Innowacji w Usługach Publicznych - IPSG, działający w ramach nieformalnej Sieci UE ds. Administracji Publicznej - EUPAN). Metoda powstała w 2000 roku, w latach 2002 i 2006 roku przedstawiono kolejne zrewidowane wersje (CAF2002 i CAF2006). Obecnie aktualna wersja to CAF2013, ogłoszona podczas Europejskiego Spotkania Użytkowników CAF w Oslo w roku 2012. W Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA) działa Centrum Zasobów CAF[1], które prowadzi szkolenia oraz, we współpracy z IPSG, prace nad popularyzacją i rozwojem Metody.

  Choroby przenoszone drogą płciową (ang. sexually transmitted diseases, STD; sexually transmitted infections, STI) dawniej zwane także chorobami wenerycznymi – grupa chorób zakaźnych i pasożytniczych, które przenoszone są na drodze kontaktu płciowego. Najczęstszą chorobą przenoszoną drogą płciową jest zakażenie wywołane przez Chlamydia trachomatis. Piotr Pawłowski (ur. 30 marca 1966 w Legionowie) – założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja, znanych pod wspólną nazwą INTEGRACJA – organizacji pożytku publicznego, których głównym celem jest inicjowanie i skuteczne wdrażanie rozwiązań na rzecz osób z niepełnosprawnością, poprawy jakości ich życia, wyrównywania szans oraz integracji społecznej. W życiu i pracy kieruje się maksymą Billa Drayton’a, założyciela międzynarodowej organizacji Innowatorzy dla Dobra Publicznego „ASHOKA”, zgodnie z którą nie chodzi o to, by dawać komuś rybę. Czasem nawet nie chodzi o to, aby dać komuś wędkę. Chodzi o to, aby zmienić całe rybołówstwo.

  Medycyna nuklearna – gałąź medycyny zajmująca się leczeniem i diagnozowaniem chorób przy użyciu izotopów promieniotwórczych, zajmuje się głównie fizjologią ciała, organów, i chorób. Metody medycyny nuklearnej wykorzystywane są między innymi w onkologii, w leczeniu niektórych typów nowotworów oraz jako zabiegi paliatywne, mające na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, związanych z występowaniem rozsianego procesu nowotworowego (np. przerzuty do kości). Stosowane są również w celu lokalizacji zmian niewidocznych przy użyciu innych środków. Medycyna nuklearna stosowana jest również jako narzędzie w diagnostyce i leczeniu chorób, np. endokrynologicznych (głównie chorób tarczycy). Zastosowanie tej techniki umożliwia zróżnicowanie między "zimnymi" i "ciepłymi" guzami. Choroby tkanki łącznej (ang. Connective tissue disease – CTD) – grupa różnorodnych chorób, w których zmiany patologicznie pierwotnie występują w tkance łącznej. Tkanka łączna to jeden z typów tkanek, który charaktryzuje się obfitą substancją pozakomórkową, która utrzymuje, spaja i ochrania narządy wewnętrzne. Dawna nazwa chorób tkanki łącznej – kolagenozy sugerowała, że choroby te dotyczą tylko kolagenu, natomiast w rzeczywistości obejmują one całą tkankę łączną. Do chorób tkanki łącznej należą:

  Mapowanie normalnych (ang. Normal Mapping lub Dot3 bump mapping) – jedna z wielu technik symulowania wypukłości na płaskich wielokątach, stosowana w grafice trójwymiarowej. Jest rozwinięciem koncepcji mapowania wypukłości (ang. Bump Mapping) oparacowanej przez Jamesa F. Blinna i opisanej w publikacji z 1978 roku. Podstawą działania mapowania normalnych jest zastąpienie wektorów normalnych opisanych przez geometrię, wektorami zapisanymi w specjalnej teksturze - mapie normalnych. Istnieje wiele podobnych technik symulowania wypukłości, jednak odwzorowanie normalnych jest obok parallax occlusion mappingu najczęściej stosowaną techniką we współczesnych grach komputerowych. Głównie za sprawą niewielkiej złożoności obliczeniowej, zależnej od ilości wierzchołków z których składa się model. Mapowanie normalnych pozwala w bardzo efektywny sposób, uzyskać wizualne złudzenie większej złożoności modelu trójwymiarowego niż jest w rzeczywistości. Dzięki temu liczba wielokątów potrzebnych do opisania takiego modelu może być znacznie ograniczona.

  Politerapia – terapia wielolekowa, kiedy pacjent przyjmuje dwa lub więcej środków farmakologicznych jednocześnie, najczęściej według zaleceń lekarza. Leczenie może dotyczyć jednej lub kilku chorób jednocześnie. Może to być kilka leków o różnym działaniu lub jeden lek (np. w tabletce lub syropie), który zawiera w sobie kilka różnych, ale dobranych właściwie do leczonej choroby substancji czynnych. Skład substancji tworzących np. tabletkę złożoną jest tak dobrany, aby ich efekt leczniczy uzupełniał się, a jednocześnie aby nie wchodziły one ze sobą w istotne interakcje lub działania przeciwstawne.

  Dodano: 18.01.2010. 15:12  


  Najnowsze