• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy rzucają światło na tajemnicę syntezy osłonki mielinowej

  15.12.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Zbiór procesów związany z białkami na początkowych etapach przemiany glukozy na kwasy tłuszczowe odgrywa główną rolę w prawidłowym tworzeniu i nakładaniu osłonki mielinowej - jak pokazują wyniki nowych badań. Odkrycia stanowią dorobek finansowanych ze środków unijnych projektów AXON SUPPORT i NEUROMICS, które uzyskały odpowiednio 1,3 mln EUR i 1 mln EUR wsparcia. Wyniki opublikowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) pokazują, jak za pomocą promieni rentgenowskich odkryto sposób wpływania mutacji na strukturę mieliny - a jest to obszar badań o kluczowym znaczeniu dla zaburzeń neurologicznych.

  Naukowcy z Boston College w USA we współpracy z kolegami z Holandii, Japonii, Szwajcarii i Włoch przeanalizowali, w jaki sposób skład lipidów mieliny wpływa na jej strukturę i stabilność. Prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego organizmu uzależnione jest od osłonek mielinowych, które otaczają aksony neuronów.

  "Powstawanie mieliny wymaga ogromnego nasilenia syntezy błony komórek glejowych. Wykazujemy tutaj, że intensywna faza syntezy lipidów mieliny jest regulowana przez białko SCAP (cleavage activation protein) wiążące element regulujący sterole (SREBP), będące aktywatorem SREBP" - napisali autorzy raportu z badań.

  Profesor Daniel Kirschner z Boston College powiedział: "Mielina to stos błon izolujących akson, który zapewnia szybkie przewodzenie nerwowe. W przypadku ubytku mieliny, błoniasta izolacja staje się nieszczelna i nerwy przestają przewodzić. Jeżeli mieliny brakuje całkowicie na części aksonu, wówczas przewodzenie nerwowe zostaje zablokowane."

  Zespół wykorzystał dyfrakcję rentgenowską, aby przyjrzeć się dynamicznemu budowaniu błony w próbkach całych nerwów pozyskanych od myszy zmodyfikowanych w taki sposób, aby naśladować choroby związane z mieliną. Według profesora Kirschnera, porównując dyfrakcję rentgenowską z innymi technikami mikroskopowymi zespół odkrył, że ta pierwsza dostarcza szybkich, czystych i jasnych wyników na temat intermodalnej integralności strukturalnej mieliny.

  "Byliśmy w stanie stwierdzić, że upakowanie błon było nieprawidłowe, co mogło wpływać na elektrofizyczne właściwości mieliny" - stwierdza biolog z Boston College. "Zaobserwowaliśmy również, że upakowanie lipidów w warstwach bimolekularnych mieliny było bardziej zaburzone w wykorzystanych próbkach myszy transgenicznych."

  Naukowcy dodają, że inne typy badań mikroskopowych powodują zmiany chemiczne w analizowanej tkance. Odczynniki mogą zmienić strukturę molekularną, a czas potrzebny na przygotowanie i analizę próbek również może spowodować przeoczenie dynamicznych interakcji mieliny.

  "Dyfrakcja rentgenowska nie wymaga obróbki chemicznej a badanie można zakończyć mniej więcej w godzinę" - zauważa naukowiec. "Zalety dyfrakcji rentgenowskiej polegają na tym, że możemy badać i analizować całe kawałki tkanki i pozyskiwać informacje na temat wpływu mutacji na naturalną strukturę mieliny oraz jej stabilność."

  Przez około cztery lata zespół naukowców wykorzystywał myszy zmodyfikowane genetycznie w celu badania roli degeneracji mieliny w różnych chorobach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

  Projekt AXON SUPPORT (Komunikacja aksonowo-jądrowa w zdrowiu i chorobie) został dofinansowany z tematu "Nowe i pojawiające się nauki i technologie" (NEST) Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE. Projekt NEUROMICS (Funkcjonalna genomika mózgu) został dofinansowany z programu Działania Marie Curie - szkolenia dla początkujących naukowców 6PR.

  rdo: CORDIS

  informacji: PNAS: http://www.pnas.org/ Teksty pokrewne: 29553 Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: PNAS
  Referencje dokumentu: Verheijen, M.H.G., et al. (2009) SCAP is required for timely and proper myelin membrane synthesis. PNAS, publikacja z 30 listopada. DOI: 10.1073/pnas.0905633106.
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe RCN: 31582   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) – czasopismo naukowe United States National Academy of Sciences publikujące głównie prace biomedyczne, rzadziej z zakresu fizyki, matematyki i nauk społecznych. Wydanie drukowane jest tygodnikiem. Wersja internetowa PNAS-u codziennie zawiera nowe artykuły. Pierwsze wydanie ukazało się w 1915 r. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia. Wikipedystka:Jestemzhongkongu/brudnopis: Stephen Smale wymyślił strukturę podkowy w trakcie badań nad wymuszonym oscylatorem van der Pola. Uzyskał wówczas modelowy układ o podobnej geometrii, ale prostszym równaniu. Dzięki podkowie Smale był w stanie badać chaotyczne zachowania układów dynamicznych. Później używał jej do objaśniania wysnutych przez niego wniosków. Jego badania zapoczątkowały lawinę pomysłów dotyczących teorii układów dynamicznych, które, gdyby nie odwzorowanie podkową, uważane obecnie za ikonę teorii chaosu, nie miałyby racji bytu.

  Inicjatywa CIVITAS II obejmująca swoim zakresem lata 20052009 powstała w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej – „Integrowanie i wzmacnianie obszaru badań europejskich”. Nazwę CIVITAS utworzono od pierwszych liter słów: CIty, VITAlity, Sustainability (miasto, witalność, stabilność). CIVITAS II jest kontynuacją działań, zainaugurowanej na początku 2002 roku w ramach V Ramowego Programu Badawczego, inicjatywy CIVITAS I (20022005), w której brało udział 19 miast zgrupowanych wokół 4 projektów demonstracyjnych. Natomiast W CIVITAS II w 4 nowatorskich projektach uczestniczy 17 metropolii z różnych państw. Do 4 projektów organizowanych w ramach programu CIVITAS II należą: Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań.

  Projekt poznania ludzkiego cognomu (ang. Human Cognome Project) – zespół projektów badawczych mających na celu rozszyfrowanie działania ludzkiego mózgu. Nazwa cognom bierze się od łacińskiego cogito (myślę) i nawiązuje do nazwy genom. Cognom oznacza zespół cech określających sposób myślenia człowieka. Podstawowym założeniem projektu jest próba zrozumienia mózgu ludzkiego jako bardzo skomplikowanej maszyny. Naukowcy chcą odszyfrować sposób działania naszego umysłu podobnie, jak to się udało w Projekcie poznania ludzkiego genomu. Badania rynku to zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Celem badań rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży itp. Badania rynku są częścią badań marketingowych. Prowadzenie badań rynku zarówno polepsza pozycje konkurencyjną przedsiębiorstwa jak i jest zalecane przez normy ISO 9000.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Dodano: 15.12.2009. 15:12  


  Najnowsze