• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy twierdzą, że wiadomości SMS mogą pomóc palaczom zerwać z nałogiem

  13.07.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowy zespół naukowców, pracujący pod kierunkiem London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) w Wlk. Brytanii odkrył, że telefony komórkowe mogą pomóc osobom palącym pozbyć się nałogu. W jaki sposób? Wspierające i zachęcające wiadomości SMS wysyłane na telefon komórkowy pomogły w ciągu sześciu miesięcy dwa razy większej liczbie palaczy zerwać z nałogiem w porównaniu do grupy kontrolnej objętej testami. Wyniki testu TXT2STOP, zaprezentowane w czasopiśmie The Lancet, pokazują, że wiadomości SMS są innowacyjną i skuteczną metodą pomocy osobom palącym.

  Rada Badań Medycznych (MRC) w Wlk. Brytanii twierdzi, że ponad 5 mln osób umiera co roku z powodu palenia tytoniu. Chociaż ludzie dostrzegają szkody, jakie palenie tytoniu wyrządza w stanie zdrowia i organizmie, to tylko dwie trzecie palaczy jest skłonnych zerwać z nałogiem na dobre.

  Aby ocenić sukces stosowania wiadomości SMS w pomaganiu osobom palącym zerwać z nałogiem, naukowcy poddali ocenie 5.800 osób w ramach testu TXT2STOP. Konkretnie przeanalizowali długofalowe skutki specjalnie przygotowanych wiadomości SMS na podstawie testowania poziomu kotyniny (związku chemicznego występującego w tytoniu) w ślinie badanych, którzy oświadczyli, że rzucają palenie tytoniu na sześć miesięcy.

  Badani zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup: testowej lub kontrolnej. Pierwsza otrzymywała 5 wiadomości SMS dziennie w początkowym okresie 5 miesięcy, następnie 3 wiadomości SMS tygodniowo przez kolejnych 26 tygodni. Później badani otrzymywali wiadomości wysyłane za pośrednictwem spersonalizowanego systemu, umożliwiającego komunikację w trudnych okresach poprzez wysłanie słowa "głód" lub "słabość".

  Wkład w opracowanie wiadomości zachęcających badanych do wytrwania i skoncentrowania się na swoim dotychczasowym sukcesie wnieśli fachowcy, którzy pomagają osobom palącym zerwać z nałogiem oraz sami palacze. Oto kilka przykładów takich wiadomości: "Głód przechodzi średnio po pięciu minutach. Aby odwrócić uwagę, sącz powoli napój, aż ochota minie" albo "Nadszedł ten dzień! DZIEŃ ZERWANIA Z NAŁOGIEM - wyrzuć wszystkie swoje fajki. DZISIAJ zrywasz z nałogiem na dobre, stać cię na to!".

  Badani z grupy kontrolnej otrzymywali codziennie przez 14 dni wiadomości SMS z podziękowaniem za udział w teście. Wyniki wskazują, że nieprzerwana abstynencja (potwierdzona testami chemicznymi) po 6 miesiącach była znacznie wyższa w grupie TXT2STOP, w której sukces odniosło 10,7% uczestników wobec 4,9% w grupie kontrolnej. Naukowcy twierdzą, że test przebiegł pomyślnie we wszystkich grupach wiekowych i społecznych. "Otrzymywanie na telefon komórkowy wiadomości SMS wspierających w rzucaniu palenia tytoniu podwaja wskaźniki zerwania z nałogiem po sześciu miesiącach" - czytamy w artykule.

  Wypowiadając się na temat wyników badań, dr Caroline Free z LSHTM, która kierowała badaniami, stwierdziła: "Wiadomości SMS to bardzo wygodny sposób otrzymywania przez osoby palące wsparcia w zrywaniu z nałogiem. Badani opisywali TXT2STOP jako dodającego im otuchy 'przyjaciela' lub 'czuwającego nad nimi anioła'. Pomagał w powstrzymaniu się od zapalenia papierosa."

  Profesor Max Parmar z MRC zauważa: "Palenie tytoniu zabija ponad 5 mln osób rocznie, a 2 osoby palące na 3 stwierdziły w jakimś momencie, że chcą przestać palić. Dzięki przeprowadzaniu tego typu wielkoskalowych testów, sprawdzających czy wiadomości SMS mogą pomóc ludziom naprawdę uwolnić się od swojego uzależnienia, badania te wykazały, że wiadomości tekstowe mogą być potężnym narzędziem w pomaganiu ludziom rozstać się z papierosami na dobre. MRC walczy z problemem palenia tytoniu od ponad pół wieku, zobowiązując się do finansowania badań, które mają potencjał, by zmienić życie tak wielu ludzi."

  Wkład w badania wnieśli eksperci z Uniwersytetu Auckland w Nowej Zelandii i George Institute for Global Health przy Uniwersytecie w Sydney w Australii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przedświadomość (niem. das Vorbewusste) – termin wprowadzony do psychoanalizy przez Zygmunta Freuda jako określenie granicznej sfery psychiki między świadomością a nieświadomością. Obejmuje ona treści nie będące obecnie w polu świadomości (treści stłumione – w przeciwieństwie do treści wypartych, należących do sfery nieświadomości), lecz które mogą być łatwo aktywizowane i powrócić do świadomości. Trans – jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości. Stan umysłu charakteryzujący się zmienioną świadomością, co oznacza również zmienioną wrażliwość na bodźce. Trans może wywoływać stan obniżonej lub podwyższonej świadomości. Osoby pogrążone w transie mogą wykonywać określone czynności podświadomie, w sposób niekontrolowany przez świadomość. Komutacja wiadomości - wiadomości zawierają adres stacji docelowej, przy czym wiadomości te mogą być przechowywane przez pewien czas, jeżeli jest to niezbędne, w węzłach sieci, zanim zostaną dalej przesłane. Kanały są zajmowane tylko w czasie rzeczywistego przesyłania wiadomości między sąsiednimi węzłami. Polepsza to w porównaniu z komutacją łączy, efektywność wykorzystania sieci telekomunikacyjnej, kosztem wprowadzenia większych i nierównomiernych opóźnień.

  Nieświadomość indywidualna (nieświadomość osobnicza) – nieświadoma sfera życia psychicznego człowieka. Zawiera procesy psychiczne, które odbywają się poza świadomością człowieka. Bazą (fundamentem) dla nieświadomości indywidualnej jest znacznie obszerniejsza nieświadomość zbiorowa. Archetyp ( z gr. arche – "początek", typos – "typ" ) – pierwotny wzorzec (pierwowzór) postaci, zdarzenia, motywu lub schematu. Najbardziej znany w definicji psychoanalitycznej, gdzie archetypy oznaczają elementy strukturalne nieświadomości wspólne wszystkim ludziom na świecie. Archetypy występują w nieświadomości zbiorowej i nieświadomości indywidualnej. Są wielkościami dynamicznymi: zdolne są do przemian i rozwoju.

  Message-ID to niepowtarzalny identyfikator wiadomości poczty elektronicznej lub postu na grupie dyskusyjnej. Umożliwia on szybkie przekazywanie adresów np. ciekawych wiadomości dostępnych w Usenecie, jest również wykorzystywany do grupowania wiadomości w wątki. Message-ID danej wiadomości możemy poznać, analizując jej nagłówek. Przykładowe pole nagłówka wygląda tak: Kod uwierzytelniania wiadomości (ang. MAC – Message Authentication Code, także MIC – Message Integrity Code) – w kryptografii jest to jednokierunkowa funkcja wykorzystująca klucz tajny w celu wytworzenia skrótu wiadomości. Kody uwierzytelniania wiadomości wykorzystywane są do uwierzytelnienia danych oraz zapewnienia ich integralności. Od klasycznych funkcji jednokierunkowych odróżnia je to, że poprawność wiadomości mogą sprawdzić tylko osoby dysponujące kluczem tajnym.

  Nieświadomość - pojęcie zaczerpnięte z psychoanalizy, określające jeden z obszarów aparatu psychicznego (obok przedświadomości i świadomości). Wątek – zbiór wiadomości wysłanych do jednej grupy dyskusyjnej, stanowiących rozwinięcie wiadomości pierwotnej, najczęściej połączonych tym samym tematem (ang. subject).

  Narkoza świadoma ("niezamierzona świadomość śródoperacyjna", Anesthesia awareness, świadomość znieczulenia) – zjawisko występujące podczas znieczulenia ogólnego (zwanego popularnie narkozą), kiedy pacjent nie dostał wystarczającej dawki leku znieczulającego, a w związku z tym zachowuje świadomość podczas operacji.

  Entropia metryczna – entropia (teoria informacji) znormalizowana przez długość wiadomości. Pozwala zmierzyć losowość informacji, ponieważ entropia Shannona wzrasta liniowo ze wzrostem długości wiadomości. Normalizacja przez długość wiadomości daje tą samą informację, ale jest niezależna od długości wiadomości.

  Flood (ang. potop, powódź) – w informatyce wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości, lub pustych lub zniekształconych (zwykle celowo) pakietów bez wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu. Floodowanie (ang. flooding) może występować w programach komunikacyjnych używanych przez ludzi, jak i też na poziomie protokołów sieciowych. Photo messaging - przesyłanie wiadomości w formie fotografii; polega na zrobieniu fotografii za pomocą aparatu fotograficznego wbudowanego w telefon komórkowy i przetransmitowaniu go do innej osoby. Gdy odbiorca wiadomości nie dysponuje telefonem zdolnym do wyświetlania fotografii, jest kierowany do strony internetowej, na której może zobaczyć przesłane ilustracje. Telefony obsługujące photo messaging mogą też zwykle rejestrować ścieżkę dźwiękową.

  Stan minimalnej świadomości – stan neurologiczny, w którym istnieje możliwość prostego kontaktu słownego, gestownego lub mimicznego z chorym, dzięki zachowaniu przez niego minimum świadomości dotyczącej jego własnej osoby i otoczenia. Stan minimalnej świadomości wymaga różnicowania z przetrwałym stanem wegetatywnym oraz mutyzmem akinetycznym, w których nie ma możliwości nawiązania z chorym żadnego kontaktu. Kodowanie – w kryptografii jest metodą przeobrażenia jawnej formy wiadomości w formę ukrytą w celu uniemożliwienia dostępu do przekazywanych informacji osobom niepowołanym. Zwykle do tego celu używana jest książka kodowa zawierająca listę powszechnych słów lub wyrażeń wraz z odpowiadającymi im słowami kodowymi. Zakodowaną wiadomość określa się czasami mianem tekstu kodowego, podczas gdy pierwotną wiadomość nazywa się zazwyczaj tekstem jawnym.

  Kontrola parzystości – metoda wykrywania przekłamań w transmitowanych wiadomościach. Polega na dodawaniu do wysyłanej wiadomości bitu kontrolnego. W zależności od przyjętej konwencji bit ten nazywany jest bitem parzystości lub bitem nieparzystości. Kontrola parzystości opiera się na parzystości sumy bitów wiadomości, której nie należy mylić z parzystością wiadomości potraktowanej jako liczba dwójkowa. Tę drugą parzystość można odczytać wprost z najmłodszego bitu wiadomości. FUT (Followup To) -- pole w nagłówku wiadomości wysłanej na grupę dyskusyjną zawierające informację o tym, że odpowiedź na tę wiadomość zostanie przekierowana w inne miejsce. Np:

  Odmienne stany świadomości (ang. Altered States of Consciousness) – także: zmienione stany świadomości stany świadomości człowieka inne niż normalny stan czuwania. Ich geneza jest różnorodna: od chorób somatycznych i psychicznych, przez bodźce środowiskowe, aż po celowe wywoływanie za pomocą środków fizycznych i psychologicznych. Samo pojęcie wprowadził Arnold Ludwig do opisu niezwykłych, aczkolwiek nie patologicznych stanów świadomości. Rozpropagował ją następnie Charles Tart. Dotąd nie istnieje jednak spójna, powszechnie akceptowana definicja odmiennych stanów świadomości. Współcześnie stanowią dziedzinę badawczą dla psychologii, psychiatrii, antropologii, medycyny i religioznawstwa. Są także inspiracją dla twórców literatury, zob. Leszek Wierzchowski Dziwne stany świadomości, Kraków 2003 r.

  Dodano: 13.07.2011. 16:49  


  Najnowsze