• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy z całego świata w Warszawie podyskutują o lipidach

  17.08.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Blisko 200 uczonych z całego świata weźmie udział w międzynarodowej konferencji poświęconej badaniom nad lipidami. 52nd International Conference on the Bioscience of Lipids "Expanding the Horizons of Lipidomics" odbędzie się między 30 sierpnia a 3 września w Warszawie.

  Jak informuje prof. Ewa Świeżewska z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, 52 konferencja ICBL jest międzynarodowym zjazdem naukowym, które stanowi forum dla prezentacji najnowszych wyników i dyskusji wszystkich aspektów podstawowych badań naukowych dotyczących lipidów i powiązanych z tymi badaniami zastosowań praktycznych.

  "Powierzenie polskiemu środowisku naukowemu organizacji 52 ICBL jest sporym wyróżnieniem. Równocześnie będzie to pierwsza konferencja ICBL organizowana w naszej części Europy" - wyjaśnia prof. Świeżewska.

  W konferencjach ICBL uczestniczą najwybitniejsi specjaliści w dziedzinie badań nad lipidami. Prezentowane są najciekawsze wyniki badań, najnowsze kierunki nowych poszukiwań i nowe metody badawcze.

  Konferencja zapewnia możliwość dyskusji naukowych wybitnym specjalistom z dziedziny lipidologii, a dla młodych naukowców jest szansą bezpośrednich kontaktów i omówienia własnych wyników z najwybitniejszymi autorytetami naukowymi. "Nawiązanie takich kontaktów warunkuje planowanie współpracy naukowej i przygotowywanie wspólnych projektów grantowych" - zaznacza uczona.

  Jak tłumaczy, badania nad lipidami - składnikami wszystkich żywych komórek - prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych, uzupełniających się podejść eksperymentalnych (biochemia, biologia molekularna, biofizyka, medycyna). Wyniki tych badań są istotne nie tylko dla poszerzenia podstawowej wiedzy naukowej, ale także dla opracowywanych nowych terapii chorób człowieka.

  "Klasycznymi przykładami objawów wynikających z zaburzeń gospodarki lipidowej jest hipercholesterolemia uważana za główny czynnik ryzyka nadciśnienia, zawałów serca i udarów mózgu. Inne zaburzenie związane ściśle z gospodarką lipidową to tzw. syndrom metaboliczny X - zmiany prowadzące do cukrzycy, także choroby neurodegeneracyjne, lipidozy, czyli choroby lizosomalne spichszeniowe (np. choroba Tay-Sachsa, Niemanna-Picka)" - wyjaśnia prof. Świeżewska.

  ICBL powstała ponad 50 lat temu. Zjazdy ICBL są organizowane corocznie, w krajach europejskich i poza Europą. Liczba uczestników zjazdu wynosi zwykle od 200 do 250 osób ze wszystkich kontynentów. Uczestnicy mogą wziąć udział w specjalnym programie kulturalnym przygotowanym przez organizatorów. Informacje na temat ICBL, jego misji i struktury dostępne są na stronie: http://www.icbl.unibe.ch/.

  52 konferencję ICBL organizują instytucje naukowe ulokowane w Kampusie Ochota w Warszawie: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego z udziałem Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Międzynarodowa Kampania na rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych, (en: International Campaign to Ban Landmines; ICBL) – organizacja międzynarodowa walcząca o wyeliminowanie min przeciwpiechotnych. Została założona w 1992. Jody Williams (ur. 9 października 1950 w Brattleboro, Vermont) – amerykańska działaczka społeczna, koordynatorka prac Międzynarodowej Kampanii na Rzecz Walki z Minami Przeciwpiechotnymi (International Campaign to Ban Landmines, ICBL). Wraz z tym ruchem wyróżniona Pokojową Nagrodą Nobla w 1997. Współpracowała także z innymi organizacjami humanitarnymi oraz edukacyjnymi, m.in. w Nikaragui, Hondurasie i Salwadorze. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (IBB PAN) został utworzony w 1957 roku. Prowadzone są w nim różnorodne badania z zakresu biologii molekularnej, biochemii, biofizyki, genomiki, proteomiki, transkryptomiki. Medycyna ewolucyjna – opiera się na zastosowaniu teorii ewolucji (Karol Darwin) w celu wyjaśnieniu zjawisk towarzyszących chorobie oraz stosowaniu odpowiednich terapii z naciskiem na usunięcie przyczyn choroby, a nie tylko zwalczania ich objawów. Drugim obszarem jest nowoczesna edukacja medyczna. Naukowcy zajmujący się medycyną ewolucyjną uważają, że biologia ewolucyjna nie powinna być tylko uzupełniającym tematem zajęć w szkołach medycznych, ale powinna być nauczana jako podstawowy model wszystkich nauk medycznych (w oparciu o nowoczesną wiedzę z zakresu biochemii, biologii, biofizyki, ewolucji, psychologii).

  Biologia strukturalna – dziedzina biologii znajdująca się na pograniczu biologii molekularnej, biochemii oraz biofizyki, zajmująca się badaniem przestrzennej struktury dużych biocząsteczek, takich jak białka i kwasy nukleinowe. Badania te mają podstawowe znaczenie dla wyjaśnienia mechanizmu większości procesów zachodzących w komórce takich jak oddychanie komórkowe czy obróbka informacji genetycznej, ponieważ zaangażowane są w nie cząsteczki białek, których funkcja jest ściśle powiązana z ich budową. Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Janusz Marek Bujnicki (ur. 1975) – profesor nauk biologicznych, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; kierownik grupy badawczej w Laboratorium Bioinformatyki Pracowni Bioinformatyki Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii UAM w Poznaniu; członek Akademii Młodych Uczonych PAN; członek Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN i Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, członek-założyciel i wiceprezes (2008–2010) a następnie prezes (2011–2013) Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego; członek zarządu Society of Bioinformatics in Northern Europe, SocBiN; członek panelu Life, Environmental and Geo Sciences (LEGS) organizacji Science Europe; członek komitetu naukowego inicjatywy Innovative Medicines Initiative; redaktor wykonawczy, a wcześniej członek rady redakcyjnej czasopisma „Nucleic Acids Research”, zastępca redaktora sekcji w czasopiśmie "BMC Bioinformatics"; członek rady redakcyjnej czasopism „Journal of Applied Genetics”, „Database", „Journal of Nucleic Acids”; redaktor serii „Nucleic Acids and Molecular Biology”. Pierwszy polski laureat grantu w dziedzinie nauk biologicznych przyznawanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), zwycięzca pierwszej edycji plebiscytu "Polacy z Werwą" w kategorii Nauka.

  Plakat naukowy (żargonowo poster) – forma prezentacji naukowej, dla odróżnienia od plakatu reklamowego zachowuje w kręgach naukowych żargonową nazwę wywodzącą się z języka angielskiego – poster. Forma prezentacji graficznej, powstała w II połowie XX w. Spopularyzowała się na dużych konferencjach naukowych, obecnie jedna z popularniejszych form prezentowania wyników badań w trakcie konferencji naukowych.

  Izraelski Instytut Badań nad Biologią (hebr. המכון למחקר ביולוגי בישראל) w Ness Ziona jest rządowym instytutem naukowym w Izraelu, rozwijajacym technologie w dziedzinie medycyny, biologii i środowiska. Zatrudnia około 350 pracowników, w tym 150 naukowców. Ściśle współpracuje z licznymi uniwersytetami, realizuje rządowe oraz międzynarodowe projekty badawcze. Wyniki badań często są publikowane w krajowych i międzynarodowych publikacjach naukowych.

  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – skrupulatne, precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Medycyna oparta na faktach umożliwia więc klinicystom korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych.

  Dodano: 17.08.2011. 00:19  


  Najnowsze