• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy zabierają się za dekodowanie genomu raka

  19.04.2010. 16:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pionierski plan ogłoszony przez Międzynarodowe Konsorcjum Genomu Raka (ICGC) wyposaży naukowców w broń potrzebną do walki z nowotworem u ludzi. Dekodowanie obejmie genomy 25.000 próbek raka, a pozyskane dane zostaną zebrane i udostępnione wszystkim naukowcom zajmujących się onkologią. W artykule opublikowanym w czasopiśmie Nature naukowcy pracujący nad tą strategią podkreślają również znaczący wkład, jaki projekty unijne i zagraniczne wnoszą w działania na rzecz walki z nowotworami. Członkowie ICGC zaprezentują stan zaawansowania swoich projektów na dorocznej konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia badań nad rakiem, która odbędzie się w dniach 17-21 kwietnia 2010 r. w Waszyngtonie.

  Konsorcjum ICGC utworzone w 2008 r. ma ponad 200 członków, którzy chcą zapewnić spersonalizowaną opiekę medyczną osobom cierpiącym na raka. "Zważywszy na olbrzymie szanse na stosunkowo niedrogie sekwencjonowanie genomu, które pozwoli uzyskać przydatne pod względem klinicznym informacje, przewidujemy, że w niezbyt odległej przyszłości genomy nowotworów będą rutynowo poddawane sekwencjonowaniu w części lub całości jako element klinicznej oceny pacjenta z rakiem" - czytamy w artykule.

  Członkowie ICGC zwracają uwagę, że w ramach różnych projektów finansowanych przez UE i międzynarodowe instytucje zbadanych zostanie ponad 10.000 nowotworów pod kątem typu atakującego różne organy, w tym mózg, piersi, trzustkę i jajniki.

  UE przyznała 2 projektom badań nad rakiem łącznie kwotę 21 mln EUR, są to konkretnie projekt BASIS (Badania somatyczno-genetyczne raka piersi) oraz projekt CAGEKID (Genomika raka nerek). Projekty realizowane w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR) stworzą kompletne katalogi mutacji somatycznych 500 postaci raka piersi i zapewnią pierwszą, systematyczną analizę raka nerek, którego częstotliwość występowania zdecydowanie wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat. Bierze w nich udział 27 instytutów badawczych z 10 krajów europejskich i z USA.

  "To ostatnio podjęty krok w unijnych wysiłkach na rzecz walki z rakiem na bazie Siódmego Programu Ramowego Badań Naukowych i doskonały przykład potencjału polityki badawczej UE ukierunkowanej na ratowanie życia i poprawę jego jakości" - mówi w swoim oświadczeniu Unijna Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan-Quinn.

  "Stworzenie kompleksowych katalogów mutacji nowotworów człowieka będzie wymagać potężnego nakładu pracy i szeroko zakrojonej współpracy w nadchodzących latach" - wyjaśnia profesor Mike Stratton, współkierownik Projektu Genomu Raka w brytyjskim Wellcome Trust Sanger Institute, który zajmować się będzie dekodowaniem setek genomów raka piersi w ramach prac prowadzonych przez ICGC. "Dzięki wymianie pomysłów, zasobów i danych między dyscyplinami naukowymi a klinicznymi będziemy w stanie przełożyć postęp wiedzy na realne korzyści dla przyszłych pokoleń pacjentów."

  W wypowiedzi na temat prac prowadzonych przez ICGC, onkolog i laureat Nagrody Nobla w 2001 r. w dziedzinie fizjologii albo medycyny, sir Paul Nurse stwierdził: "Inicjatywa ICGC dogłębnie przebuduje naszą wiedzę na temat rozwoju nowotworów człowieka w całym spektrum ich typów. Projekt koordynowany na skalę światową i planowane udostępnienie danych ułatwią efektywne wykorzystanie zasobów i zapewnią możliwość szybkiego wykorzystania wygenerowanych informacji przez wszystkich naukowców zajmujących się onkologią."

  Członek ICGC, profesor Eric S. Lander z Broad Institute of Harvard oraz z Massachusetts Institute of Technology (MIT) w USA zauważył, że dane wyposażą naukowców w narzędzia, które są im potrzebne do określenia, w jaki sposób lepiej zapobiegać, wykrywać, diagnozować i leczyć tego typu choroby odpowiedzialne każdego roku za śmierć tak wielu ludzi.

  W 2007 r. rak zabił ponad 7,5 miliona osób na świecie, a w tym samym roku zdiagnozowano ponad 12 milionów nowych przypadków - według danych Amerykańskiego Towarzystwa Walki z Rakiem. Eksperci przewidują, że liczby te będą wzrastać w zawrotnym tempie do 2025 r., osiągając 17,5 miliona zgonów i 27 milionów nowych przypadków, jeśli brak będzie postępów w rozwoju wiedzy na temat nowotworów i sposobu ich kontrolowania. Naukowcy byli przekonani, że nowotwór to jedna choroba, ale teraz przekonują się, że jest on wynikiem mutacji genetycznych w komórkach, które zakłócają normalne funkcje i wywołują niekontrolowany rozwój.

  "Zdolność identyfikacji zmian genetycznych w nowotworze przełoży się na nowe sposoby opracowywania terapii ukierunkowanych na podstawowe mechanizmy komórkowe raka oraz wskaże terapie odpowiednie dla poszczególnych pacjentów" - wyjaśnia profesor Lander. "Wchodzimy w epokę, w której zalecona metoda leczenia onkologicznego powinna opierać się na genetyce nowotworu obecnego u danego pacjenta."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca. Rak gruczołu sutkowego (rak piersi, łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami w stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka. Spirogerman (spirogermanium, S 99 A, SPG, Spiro-32) – syntetyczny, organiczny związek germanu hamujący syntezę DNA, RNA i białek, mający więc potencjalne działanie przeciwnowotworowe. Zakończone zostały badania kliniczne II fazy dotyczące zastosowania związku w chemioterapii nowotworów narządów płciowych kobiet, glejaków, zaawansowanego raka gruczołowego sutka, raka płuc innego niż drobnokomórkowy, przerzutów raka płuc, przerzutów czerniaka złośliwego, zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, przerzutowych nowotworów przewodu pokarmowego, chłoniaków i przerzutów albo wznowy raka żołądka. Jak dotąd, nie rozpoczęto żadnego badania klinicznego III fazy. Innymi możliwymi zastosowaniami spirogermanium są leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby Chagasa. Lek wywołuje odwracalne objawy neurotoksyczne i pneumotoksyczne i podawany jest dożylnie.

  Polski Komitet do Zwalczania Raka – medyczna organizacja pozarządowa zajmująca się organizacją profilaktyki i leczenia nowotworów. Należy do Stowarzyszenia Europejskich Lig Zwalczania Raka. Powstał 6 lutego 1906 roku z inicjatywy Mikołaja Rejchmana i Józefa Jaworskiego. 6 czerwca 1921 w Warszawie został powołany na nowo pod obecną nazwą. Ponownie działalność Komitetu wznowiono w 1982 roku, z inicjatywy prof. Zbigniewa Wronkowskiego. Światowy Dzień Walki z Rakiem lub Światowy Dzień Raka (ang. World Cancer Day) – święto ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku w Paryżu. Na spotkaniu przyjęto Kartę Paryską, w myśl której rządy krajów świata, które ją podpisały, zobowiązały się do stworzenia programów zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych.

  Beata Maria Utracka-Hutka (ur. 9 lutego 1949, zm. 23 sierpnia 2007) – polski lekarz onkologii, od 1994 r., doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie chemioterapii i radioterapii, członkini wielu krajowych i zagranicznych grup badawczych, od 1999 r., Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej na Śląsku. Autorka artykułów naukowych z dziedziny raka piersi, jajnika, oraz genetycznych uwarunkowań nowotworów, publikowanych w krajowej prasie medycznej, oraz referatów i odczytów naukowych. Rak mózgu – nieprawidłowe pojęcie, mające określać nowotworowy guz mózgu. Błąd polega na tym, że określenie rak w medycynie jest zarezerwowane dla nowotworów złośliwych wywodzących się z komórek nabłonkowych. W mózgu takich komórek jest stosunkowo mało. W obrębie ośrodkowego układu nerwowego, występuje rzadki rak splotu naczyniówkowego, wywodzący się z komórek produkujących płyn mózgowo-rdzeniowy. W mózgu mogą być również obecne przerzuty raków innych narządów (głównie raka płuc i raka piersi).

  Rak szyjki macicy (łac. carcinoma cervicis uteri, ang. cervical cancer) – pierwotny nowotwór złośliwy szyjki macicy. Inwazyjnego raka szyjki macicy poprzedza stan zwany wewnątrznabłonkową neoplazją szyjki macicy (ang. cervical intraepithelial neoplasia, CIN, dawniej określany jako dysplazja szyjki macicy albo rak przedinwazyjny). CIN może ulegać progresji do raka inwazyjnego, sama nie stanowiąc zagrożenia dla zdrowia kobiety; stąd tak istotne jest wczesne wykrycie tych zmian w badaniu cytologicznym rozmazu z pochwowej części szyjki macicy. Zakażenie ludzkim wirusem brodawczaka (HPV) jest koniecznie do rozwinięcia się raka szyjki macicy prawie we wszystkich przypadkach. Dwa typy wirusa: 16 i 18 są odpowiedzialne za około 70% przypadków raka szyjki macicy. Londyński Instytut Badawczy (ang. The Cancer Research UK London Research Institute) – instytucja prowadząca badania w zakresie biologii raka. Należy do Cancer Research UK – organizacji zajmującej się badaniami nad rakiem.

  Międzynarodowa Agencja Badania Raka lub Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem lub Międzynarodowa Agencja Badań nad Nowotworami (IARC z ang. International Agency for Research on Cancer) – agenda WHO mieszcząca się w Lyonie we Francji i zajmująca się klasyfikacją czynników i substancji rakotwórczych.

  Przestrzeń przednagłośniowa, przestrzeń Boyeta - jest to przestrzeń wyróżniana przez anatomów i otolaryngologów ważna ze względu na znaczenie rokownicze w przypadku szerzenia się raka krtani, raka gardła dolnego czy raka nasady języka. Ma ona kształt trójkątny lub lejkowaty.

  Dodano: 19.04.2010. 16:12  


  Najnowsze