• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowe prognozowanie witalności - unijne badania nad długością życia

  21.02.2012. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Chociaż dla większości osób wiedza na temat długości życia wiąże się z pytaniami, na które lepiej nie znać odpowiedzi, to dla medycyny może mieć ona pozytywne implikacje. Naukowcy z Uniwersytetów w Glasgow i Exeter w Wlk. Brytanii opracowali być może nowy sposób na sprawdzenie, jak długo dana osoba będzie żyć, na podstawie analizy DNA.

  Odkrycia zespołu, opublikowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences of the United Stated of America, wskazują, że naukowcy mogą uzyskać istotną wskazówkę, co do długości życia na podstawie długości wyspecjalizowanych części DNA zwanych telomerami na wczesnym etapie życia. Telomery znajdują się na końcach chromosomów, które zawierają kompletny kod genetyczny. Działają w taki sam sposób, jak plastikowe skuwki na końcach sznurowadła - wyznaczają końce chromosomów i chronią je przed rozmaitymi procesami, które w innym przypadku spowodowałyby ich stopniowe ścieranie. Starcie telomeru może powodować nieprawidłową pracę komórek.

  Pomiary przeprowadzone przez zespół pozwoliły naukowcom wydedukować, że długość telomeru we wczesnym okresie życia jest ściśle skorelowana z długością całego życia.

  Zważywszy na fakt, że skuwki chroniące DNA występują zarówno u zwierząt, jak i roślin, zespół przyjrzał się długości telomerów w małych próbkach krwinek pobranych od grupy zeberek w różnym wieku, których długość życia waha się od zaledwie 210 dni do niemal 9 lat. Naukowcy analizowali długość telomerów w stadium pisklęcia i na rozmaitych, kolejnych etapach. Na podstawie uzyskanych wyników postawili hipotezy dotyczące również długości życia człowieka. Najlepszym wskaźnikiem długowieczności jest długość telomeru w wieku zaledwie 25 dni.

  W procesie istotne znaczenie ma pomiar długości telomerów u tych samych osobników począwszy od wczesnego okresu i potem kilkakrotnie w ciągu ich dalszego życia.

  Dr Britt Heidinger z Uniwersytetu w Glasgow, zauważa: "Mimo dużego zróżnicowania długości telomerów u poszczególnych osobników, te ptaki, które żyły najdłużej miały najdłuższe telomery na każdym etapie pomiaru."

  Aczkolwiek inne czynniki również mają znaczenie. Chociaż zmienność długości telomerów można częściowo przypisać czynnikom dziedzicznym, mogą one także różnić się ze względu na czynniki środowiskowe, takie jak ekspozycja na stres - co współpracująca nad badaniami profesor z Glasgow, Pat Monaghan, komentuje w sposób następujący: "Nasze badania wskazują na ogromną wagę procesów zachodzących na wczesnym etapie życia. Teraz musimy dowiedzieć się więcej na temat sposobu, w jaki warunki we wczesnym okresie życia mogą wpływać na schemat utraty telomerów, a także na temat relatywnego znaczenia czynników dziedzicznych i środowiskowych. Na to kładziemy główny nacisk w prowadzonych przez nas badaniach."

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) zapewniła wsparcie finansowe badań. Głównym celem ERBN jest sprzyjanie wysokiej jakości badaniom naukowym w Europie poprzez konkurencyjne finansowanie i wspieranie badań pionierskich inicjowanych przez badaczy we wszelkich dziedzinach naukowych w oparciu o doskonałość naukową.

  ERBN uzupełnia inne działania dofinansowujące w Europie, takie jak te na szczeblu krajowych agencji finansujących badania, i jest flagowym komponentem tematu "Pomysły" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Oczekiwana dalsza długość trwania życia – wielkość statystyczna stosowana w demografii i matematyce ubezpieczeń życiowych. Jest równa średniej liczbie lat życia, jaka pozostała osobnikowi w danym wieku i z danej grupy. W szczególnym przypadku przy wieku równym 0 (czyli dla noworodka) oczekiwana dalsza długość trwania życia jest równa średniej długości życia w danej populacji. Przedłużanie życia, znane też jako gerontologia eksperymentalna czy gerontologia biomedyczna, ma na celu spowolnienie lub odwrócenie procesów starzenia, aby wydłużyć zarówno maksymalną długość życia, jak i spodziewaną długość życia. Część badaczy, jak i osób zainteresowanych przedłużeniem własnego życia, uważa, że przyszłe osiągnięcia naukowe w dziedzinie regeneracji tkanek z pomocą komórek macierzystych, naprawy molekularnej, wymiany narządów (np. ksenotransplantacja) pozwolą ludziom na nieograniczoną długość życia i całkowite odmłodzenie i wyleczenie. Lista państw świata uszeregowana według oczekiwanej długości życia na podstawie The World Factbook i Banku Światowego na 2011 rok. Niektóre niesuwerenne jednostki także są włączane do listy.

  Długowieczność – jest to pojęcie oznaczające długość życia człowieka, zwierzęcia, bądź drzewa wyższą od oczekiwanej. Wpływ na długowieczność mają różne czynniki. Głównie są to uwarunkowania genetyczne, styl życia, a także klimat danego kraju. Przypadkami skrajnej długowieczności są tzw. superstulatkowie, czyli osoby, które przekroczyły 110 lat. Efekt Glasgow (ang. Glasgow effect) – fenomen zaobserwowany na terenie miasta Glasgow polegający na nie dającym się wytłumaczyć złym stanie zdrowia jego mieszkańców oraz skróceniu ich przeciętnej długości życia w porównaniu do innych regionów i miast w Wielkiej Brytanii, a nawet w całej Europie. Zdaniem epidemiologów ubóstwo nie może być uznawane za jedyną przyczynę tego stanu rzeczy.

  Danaus plexippus – wędrowny motyl z rodziny Nymphalidae nazywany danaidem wędrownym, monarchem lub monarchą. Występuje na obszarze od Kanady po Argentynę, a także na Hawajach, w Indonezji, Australii i Europie. Długość od głowy do końca odwłoka: do 3 cm. Rozpiętość skrzydeł: maksymalnie 10 cm. Długość życia: 3–4 tygodnie, a pokolenia zimującego: 7–8 miesięcy. Romerolagus diazi jest drugim najmniejszym co do wielkości królikiem na świecie. Zamieszkuje góry w Meksyku. Ma małe zaokrąglone uszy, krótkie nogi i krótką sierść. Waży w przybliżeniu 390–600 g. Średnia długość życia wynosi 7-9 lat. Królik wulkanowy żyje w grupach od 2 do 5 osobników w norze. Prowadzi nocny tryb życia i przejawia największą aktywność zwłaszcza podczas zmierzchu i o świcie.

  Badania etnograficzne (grec. etno ← èthnes ‘lud, naród, warstwa społeczna’ + grec. gráphe ‘piszę’) – obserwacja zachowań danego społeczeństwa bądź grupy w jej środowisku naturalnym, rutynowym (praca, dom, szkoła itp.), sposobu życia i kultury; etnografia-opis życia ludzi. Analiza życia społecznego dążąca do detalicznego i szczegółowego opisu rzeczywistości społecznej.W orbicie zainteresowań badań etnograficznych mniejsze znaczenie ma wyjaśnianie. Badania powinny odbywać się przez ciągły czas- możliwie jak najdłuższy aby zatopić się w życie codzienne. Pamiętać należy, że nie należy skupiać się na jednostce. Inne nazwy to „antropologia społeczna” lub „metody terenowe” Do dziś etnografia zajmuje się poszerzaniem wiedzy na tematu ludowości oraz jej rozpowszechniania. Etnograf musi stać się refleksyjny na tyle na ile potrafi. Zaniedbywalne starzenie się — określenie stanu organizmu, w którym nie następuje proces starzenia się albo jest on zbyt wolny, aby dało się go stwierdzić. Organizmy, których starzenie się jest zaniedbywalne, nie mają maksymalnej długości życia, a ich zdolności reprodukcyjne nie maleją z czasem. Umierają one jedynie z przyczyn niezwiązanych ze starością (np. bycie zjedzonym, choroba lub wypadek). Prawdopodobieństwo śmierci u takich organizmów nie rośnie z czasem, w przeciwieństwie do organizmów starzejących się, u których gwałtownie rośnie w miarę zbliżania się do maksymalnej długości życia.

  Kollikodon ritchiei − rodzaj wymarłego stekowca, zamieszkującego we wczesnej kredzie Nową Południową Walię w Australii. Na podstawie mierzących ok. 5,5 mm długości i od 4 do 6 mm szerokości zębów trzonowych można przypuszczać, że Kollikodon mierzył ok. 1 m długości. Jeżeli było tak w rzeczywistości, był on jednym z największych ssaków mezozoiku. Być może prowadził wodny tryb życia, na co może wskazywać budowa zębów, służących do zgniatania skorupiaków. Na podstawie odkryć w Australii przypuszcza się, że żył ok. 100.000.000 lat temu.

  QALY (z ang. quality-adjusted life year) - liczba lat życia skorygowana jego jakością. Metoda ta stanowi jedną z prób analizy użyteczności procedur medycznych w systemie ochrony zdrowia.

  Myślenie polityczne - termin ten używany jest do określenia procesów myślowych tych sfer życia społecznego, które dotyczą życia politycznego. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Erasmusbrug – most wiszący typu wantowego o długości 802 m łączący północne i południowe dzielnice Rotterdamu, które oddziela od siebie rzeka Nowa Moza. Składa się z czterech części – najdłuższe przęsło mostu ma 284 metry długości a podtrzymujący go asymetryczny pylon w kształcie odwróconej litery "V" wznosi się na wysokość 139 metrów. W ogólną długość mostu wpisuje się także 89 metrowy most zwodzony – (największy i najcięższy tego typu most w Europie Zachodniej); rozwiązanie to pozwoliło na przepuszczanie statków, które są zbyt duże by mogły przepływać pod przęsłem głównym. Długość zredukowana – jeden z parametrów wahadła fizycznego. Jest to taka długość wahadła matematycznego, które wykonuje drgania o takim samym okresie jak dane wahadło fizyczne. Wartość długości zredukowanej wyraża się równaniem

  Dodano: 21.02.2012. 17:37  


  Najnowsze