• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowa szczepionka przeciw chorobie Alzheimera rozbudza nadzieje

  31.05.2013. 19:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Postępy poczynione w badaniach nad mózgiem na przestrzeni ostatnich lat są bezprecedensowe, a Europa przoduje w tych osiągnięciach naukowych. Aczkolwiek można zrobić więcej. Tak twierdzi organizacja Alzheimer's Disease International, która opublikowała raport poświęcony oddziaływaniu demencji na gospodarkę światową. Autorzy szacują, że gdyby opiekę nad osobami cierpiącymi na demencję potraktować jako kraj, to byłaby to 18. gospodarka na świecie, która uplasowałaby się między Turcją a Indonezją.

  Europejski projekt MIMOVAX daje ogromne nadzieje na znaczący przełom w badaniach naukowych nad tą przypadłością. Choroba Alzheimera (AD) to postępujące, degeneracyjne i nieodwracalne schorzenie mózgu, które doprowadza do upośledzenia umysłowego i dezorientacji. Zważywszy na brak skutecznej terapii, zespół MIMOVAX postanowił opracować szczepionkę, która może zapewnić bezpieczne i skuteczne leczenie, powstrzymując ostatecznie progresję tego wyniszczającego stanu.

  MIMOVAX to celowy projekt badawczy (STREP) poświęcony oddziaływaniu na skrócone peptydy Aá40/42 - otrzymywane z białka prekursorowego amyloidu (APP) - poprzez aktywną immunizację. Zespół położył nacisk na reakcje immunologiczne w walce z tymi lepiej oraz słabiej poznanymi białkami beta-amyloidowymi (BA), które uważa się za przyczynę choroby.

  Początkowym projektem trzyletnim (przedłużonym o kolejne 15 miesięcy w celu osiągnięcia celów klinicznych) kierowało przedsiębiorstwo austriackie AFFiRiS AG. W skład konsorcjum weszły trzy kolejne przedsiębiorstwa, dwa instytuty uniwersyteckie i klinika z 20 pacjentami. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 4,3 mln EUR, z czego 2,4 mln EUR pochodziło ze środków Komisji Europejskiej.

  W toku realizacji projektu MIMOVAX zidentyfikowano kilku kandydatów na szczepionki przeciw AD, którzy wykazywali zdolność do redukcji obciążenia płytkami amyloidowymi i łagodzenia patologicznych cech charakterystycznych dla AD w mózgu modeli zwierzęcych. Ponadto według zespołu naukowców szczepionka na bazie owych kandydatów poprawiła pamięć przestrzenną i zdolność uczenia się zwierząt transgenicznych, wykazując w ten sposób potencjał do zmiany progresji choroby w tych modelach. Przeprowadzone doświadczenia umożliwiły wskazanie szczepionki AD03 jako kandydata do testów klinicznych.

  Dr Markus Mandler, koordynator naukowy z ramienia AFFiRiS AG wyjaśnia: "Badania kliniczne z wykorzystaniem AD03 zostały przeprowadzone na 24 starszych pacjentach cierpiących na łagodną postać AD. W czasie 12 miesięcy analizowaliśmy bezpieczeństwo szczepionki i tolerancję na nią. Następnie obserwowaliśmy chorych przez kolejne 12 miesięcy, aby poznać ich zachowanie. Wyniki tych testów są obecnie analizowane, a ostateczne rezultaty powinniśmy poznać w ciągu kilku miesięcy".

  Dodaje: "Kiedy zapoznamy się z ostatecznymi wynikami, to zadecydujemy czy podejmować dalsze testy kliniczne, które ostatecznie przełożyłyby się na opracowania i dane do przedłożenia organom regulacyjnym w celu przeglądu i zatwierdzenia".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Szczepionka modelowa – szczepionka, która naśladuje skład jakościowo-ilościowy, sposób produkowania oraz parametry bezpieczeństwa szczepionki przeciwko grypie, która zostanie użyta w przyszłości w przypadku wystąpienia pandemii. Szczepionka modelowa zostaje więc opracowana z wyprzedzeniem w stosunku do wybuchu ewentualnej pandemii grypy. Niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) – każde zaburzenie stanu zdrowia, jakie występują po szczepieniu. Mogą one być wynikiem indywidualnej reakcji organizmu człowieka szczepionego na podanie szczepionki, błędu podania szczepionki, złej jej jakości bądź zjawisk od szczepienia niezależnych, a tylko przypadkowo pojawiających się po szczepieniu. Szczepionka – preparat pochodzenia biologicznego, zawierający antygen, który stymuluje układ odpornościowy organizmu do rozpoznawania go jako obcy, niszczenia i utworzenia pamięci poszczepiennej. Dzięki tej pamięci, w przypadku kolejnego kontaktu z antygenem (infekcji), odpowiedź immunologiczna wykształca się szybciej i jest silniej wyrażona (odporność wtórna), co ma uniemożliwić naturalny przebieg choroby, wraz z wykształceniem się typowych dla niej objawów klinicznych. W skład szczepionki może wchodzić żywy, o osłabionej zjadliwości (atenuowany) lub zabity drobnoustrój, a także inne fragmenty jego struktury czy metabolity. Szczepionka może być skierowana przeciwko jednemu czynnikowi chorobotwórczemu (szczepionka monowalentna) lub skojarzona przeciwko kilku czynnikom jednocześnie (poliwalentna).

  Strategia przedsiębiorstwa – to według Z. Pierścionka: „Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa”. Interpretując tę definicję można stwierdzić, że strategia jest zbiorem określonych zasad zarządzania stosowanych przez menedżerów przedsiębiorstw, które są stałe w pewnym okresie i prowadzą do osiągnięcia celu. Zasady te uwzględniają zarówno zasoby firmy jak i reakcje otoczenia. Immunizacja - polega na pobudzaniu mechanizmów odpornościowych organizmu do wywołania odpowiedzi immunologicznej, w wyniku działania antygenów. Możemy rozróżnić immunizację czynną i immunizację bierną. Czynna może przebiegać w sposób naturalny lub sztuczny. Sposób naturalny polega na przebyciu przez organizm choroby, natomiast sztuczny na otrzymaniu szczepionki. Immunizacja bierna ma miejsce wtedy, gdy organizm otrzymuje gotowe przeciwciała.W zależności od źródła przeciwciał, może to być immunizacja bierna dokonana w sposób sztuczny (np. surowica odpornościowa) lub w sposób naturalny (np. przeciwciała w siarze matki).

  MMR (ang. Measles-Mumps-Rubella, łac. Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum, pol. Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce żywa) – trójskładnikowa szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce wprowadzona do użytku po raz pierwszy w 1988 roku w Wielkiej Brytanii. W związku z tym, że Brytyjczycy zaobserwowali wzrost liczby zapaleń mózgu i opon mózgowych, który powiązano z zawartym w szczepionce szczepem wirusa świnki Urabe AM 9 wprowadzono szczepionkę drugiej generacji (MMR II) stosowaną do dziś. W Polsce dostępne są dwie szczepionki drugiej generacji typu MMR: [email protected] jest projektem internetowym zorganizowanym przez Stanford University w Stanach Zjednoczonych. Projekt ma na celu badanie procesów zwijania białek, koncentruje się na badaniu sposobu w jaki cząsteczka białka składa się w przestrzeni. Jest to o tyle ważne, że od tego kształtu zależą funkcje, jakie może ona pełnić w organizmie. Na skutek nieprawidłowego złożenia się cząstki, mogą powstawać białka wywołujące choroby takie jak: CJD, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, czy też słynne BSE, czyli "choroba szalonych krów".

  Szczepionka przeciw grypie – zmieniana co roku szczepionka, chroniąca przed wirusem grypy charakteryzującym się dużą zmiennością antygenową. Szczepionka przeciw grypie sezonowej zawiera trzy najczęściej występujące zabite szczepy wirusa: dwa typy wirusów A (H3N2 i H1N1) oraz jeden typ wirusa B. Sprawy Nauki - ogólnopolski, niezależny miesięcznik publicystyczno - informacyjny traktujący o nauce w Polsce, polityce naukowej, organizacji i finansowaniu badań, związkach nauki z gospodarką, ze sztuką oraz popularyzujący osiągnięcia polskich uczonych i ośrodków naukowych. Pełni też rolę forum dyskusyjnego dla środowiska naukowego w Polsce. Skierowany głównie do placówek naukowych oraz środowisk opiniotwórczych.

  Paszport do eksportu: Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu.

  Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia (ang. Acute Disseminated Encephalomyelitis ADEM) – autoimmunologiczna demielinizacyjna choroba mózgu bardzo podobna do stwardnienia rozsianego (SM), które zazwyczaj jest chroniczną nawracającą i cofającą się chorobą młodych dorosłych, podczas gdy ADEM jest zazwyczaj jednofazową chorobą dzieci. Nieprawidłowe wyniki badań immunoglobulin w płynie mózgowo-rdzeniowym są znacznie rzadsze w ADEM niż w SM. W ADEM występuje uszkodzenie mózgu, które jest rzadkie w stwardnieniu rozsianym. ADEM zwykle występuje po zakażeniu z gorączką albo szczepieniu. U części chorych z początkowym rozpoznaniem ADEM, diagnozuje się później jednak stwardnienie rozsiane. Śmiertelność wynosi 5% i większość przeżywających posiada co najmniej małą niepełnosprawność.

  Dodano: 31.05.2013. 19:37  


  Najnowsze