• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowatorskie rozwiązanie w walce z chorobą mózgu

  02.04.2014. 15:27
  opublikowane przez: Redakcja

  W jaki sposób komory ciśnieniowe mogą pomóc w walce z szybko narastającym problemem schorzeń degeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera? To jedno z zagadnień, które będzie przedmiotem prac prowadzonych w ramach nowego projektu, dofinansowanego przez NMI3.

  W ramach projektu niemieckie Centrum naukowo-badawcze w Julich (JCNS) zamierza zaprojektować nową komorę ciśnieniową do prowadzenia badań w kilku dziedzinach naukowych.

  Komory ciśnieniowe można najlepiej zdefiniować jako urządzenia do pomiaru ciśnienia w masie gleby lub naporu gleby na sztywną ścianę.

  To cenne przyrządy do rozpraszania neutronów, gdyż umożliwiają analizę próbek we wstępnie wybranych warunkach ciśnieniowych, kiedy są bardziej stabilne.

  Nowymi pracami badawczymi, finansowanymi z budżetu Siódmego programu ramowego UE, pokieruje Henrich Frielinghaus - lider pomiarów kinetycznych/dynamicznych w centrum oraz Marie-Sousai Appavou, również z JCNS.

  Obydwaj będą odpowiedzialni za opracowanie niemagnetycznej komory ciśnieniowej, która będzie w stanie poradzić sobie z dużymi przekrojowymi wiązkami wchodzącymi oraz z dużymi kątami wyjścia.

  Appavou, naukowiec-specjalista ds. oprzyrządowania w centrum w pobliżu Monachium, objaśnił znaczenie tych przyrządów.

  Zauważył, że komory ciśnieniowe już przyczyniają się do postępu w wielu dziedzinach naukowych. Na przykład schorzenia takie jak choroba Alzheimera są powodowane przez nieprawidłowo pofałdowane białka.

  Dzięki badaniom prowadzonym z wykorzystaniem komór ciśnieniowych, można sterylizować owoce morza w Japonii, a także soki owocowe i smoothies we Francji czy USA, oraz inne produkty w coraz większej liczbie krajów. Kolejną możliwością w przyszłości będzie prowadzenie badań nad ciśnieniem, aby znaleźć nowe sposoby oczyszczania wody w następstwie wycieku ropy naftowej.

  &#132Dzięki badaniom nad ciśnieniem, naukowcy mogą znajdywać nowe, rozwojowe ścieżki, a zdobyta w ten sposób wiedza może pomóc w opóźnianiu pojawiania się schorzeń, takich jak choroba Alzheimera, w przyszłości&#148.

  Dodał: &#132Kiedy przygotowywaliśmy program, szybko zorientowaliśmy się, że istnieje ogromne zapotrzebowanie w dziedzinie badań nad materią miękką.

  Największym wyzwaniem będą najprawdopodobniej fizyczne ograniczenia w budowie komory ciśnieniowej. Wszystkie znane materiały mają naturalne granice naprężeń, a zatem nieodzowna jest potężna wiedza specjalistyczna i dyskusje&#148.

  JCNS opracowuje i obsługuje przyrządy do rozpraszania neutronów w jednym z najlepszych na świecie źródeł neutronów. Prowadzone przez centrum badania koncentrują się na &#132skorelowanych układach elektronowych i nanomagnetyzmie&#148 oraz na &#132materii miękkiej i biofizyce&#148. W tych dziedzinach wiedzy eksperckiej, centrum oferuje fachowe wsparcie przy wykorzystaniu światowej klasy przyrządów w specjalistycznym środowisku demonstracyjnym oraz laboratorium pomocnicze dostępne dla zewnętrznych użytkowników.

  NMI3, które wspiera nowy projekt, to europejskie konsorcjum 18 organizacji partnerskich z 12 krajów, obejmujące wszystkie główne obiekty zajmujące się rozpraszaniem neutronów i spektroskopią mezonów.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  [email protected] jest projektem internetowym zorganizowanym przez Stanford University w Stanach Zjednoczonych. Projekt ma na celu badanie procesów zwijania białek, koncentruje się na badaniu sposobu w jaki cząsteczka białka składa się w przestrzeni. Jest to o tyle ważne, że od tego kształtu zależą funkcje, jakie może ona pełnić w organizmie. Na skutek nieprawidłowego złożenia się cząstki, mogą powstawać białka wywołujące choroby takie jak: CJD, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, czy też słynne BSE, czyli "choroba szalonych krów". Historia badań nad przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – przewlekła obturacyjna choroba płuc jest poważnym problemem medycznych. Jest to choroba przewlekła i nieuleczalna. Szacuje się, że ponad 10% osób w wieku >40 lat jest dotkniętych tą chorobą. Jest ona związana głównie z paleniem tytoniu, ale inne czynniki, w tym również genetyczne, biorą w udział w patogenezie. Poniżej przedstawiono zarys badań, które na przestrzeni lat doprowadziły do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów POChP. Komora bezodbiciowa (termin niezalecany komora bezechowa) – pomieszczenie ekranowane elektromagnetycznie, którego ściany, sufit i podłoga pokryte są materiałem pochłaniającym energię elektromagnetyczną, wykorzystywane do pomiarów pola elektromagnetycznego i badań odporności na pole elektromagnetyczne (kompatybilność elektromagnetyczna). Zadaniem takiej komory jest symulacja wolnej przestrzeni z tą różnicą, że temperatura szumowa ścian komory jest określona oraz że komora izoluje całkowicie od zewnętrznych pól elektromagnetycznych.

  Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory (arytmogenna dysplazja prawej komory, ang. arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, ARVC, arrhythmogenic rightventricular dysplasia, ARVD) – rzadki, genetycznie uwarunkowany typ kardiomiopatii o niejasnej etiologii, przebiegający ze zwyrodnieniem tłuszczowym mięśnia sercowego i rozstrzenią prawej komory. Choroba ta wiąże się ze skłonnością do potencjalnie groźnych dla życia arytmii komorowych. Ciałka wtrętowe (wtręty cytoplazmatyczne, ziarnistości) (inclusiones cytoplasmaticae) – skupiska różnych substancji występujących w cytoplazmie komórki. Mogą mieć charakter chorobotwórczy, przez odkładanie nierozpuszczalnych białek powodujących m.in. chorobę Alzheimera oraz schorzenia prionowe. Terminem tym określa się także substancje zapasowe bakterii w formie intruzji przede wszystkim takich substancji jak: kwas polibetahydroksymasłowy, polifosforany nieorganiczne czy też cząsteczki tłuszczów oraz polisacharydów. U bakterii siarkowych występują wtręty zawierające koloidalną zawiesinę siarki.

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego (ang. Polish Centre of Mediterranean Archaeology, w skrócie PCMA) - samodzielna placówka badawcza Uniwersytetu Warszawskiego. Pod obecną nazwą istnieje od 1990 roku. Do głównych celów Centrum należy organizacja oraz koordynacja badań archeologicznych, konserwatorskich i rekonstrukcyjnych w północno-wschodniej Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz na Cyprze. Prace Centrum są prowadzone na stanowiskach obejmujących szeroki horyzont czasowy, od czasów prehistorycznych, poprzez wszystkie okresy historyczne starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich, aż po późny antyk i arabskie wczesne średniowiecze. Oprócz prowadzenia badań terenowych do zadań Centrum należy kompleksowa dokumentacja znalezisk, publikacja wyników badań. Centrum zarządza Stacją Badawczą w Kairze. Choroba Naxos (ang. Naxos disease, mal de Naxos) – choroba genetyczna o dziedziczeniu autosomalnym recesywnym, powodująca arytmogenną dysplazję prawej komory i objawy ze strony skóry i jej przydatków: rogowiec dłoni i stóp oraz niezwykłe, wełniste włosy.

  Komory (Związek Komorów) są niewielkim wyspiarskim państwem położonym na Oceanie Indyjskim w pobliżu wschodnich wybrzeży Afryki. Wyspy leżą w północnej części Kanału Mozambickiego. Do roku 1975 Komory podlegały Francji jako kolonia. Po uzyskaniu niepodległości kraj ten stał się federacyjną republiką islamską, gdzie islam jest religią państwową. Komora rękawicowa (zwana też dry boxem (dryboxem) lub glove boxem (gloveboxem)) - sprzęt laboratoryjny służący do pracy w kontrolowanej atmosferze. Składa się ze szczelnej komory z przezroczystą ścianą, do której przymocowane są gumowe rękawice. W bocznej ścianie komory znajduje się śluza (częściej dwie śluzy: duża i mała) umożliwiająca transport materiałów do środka komory bez zanieczyszczania atmosfery wewnątrz.

  Urządzenie inteligentne jest wyposażone w sztuczną inteligencję - algorytmy wykorzystujące np.: zasady heurystyczne (praktyczne), sieci neuronowe, systemy ekspertowe, itp. Urządzenia inteligentne umieją zdobywać wiedzę bezpośrednio od projektanta lub pośrednio poprzez rozkazy, przykłady, obserwację oraz przez wykorzystanie analogii, następnie korzystać z tej wiedzy. Urządzenia inteligentne nazywamy urządzeniami wirtualnymi (virtual instruments), np. wirtualne przyrządy pomiarowe albo wirtualne regulatory, zwane też przyrządami softwarowymi (programowymi).

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Komora grupowa KG-12 – Komora Grupowa dla 12 żołnierzy. Jest to przyrząd w kształcie małego, prostokątnego namiotu na metalowych podstawach służący do sprawdzania szczelności i dopasowania masek przeciwgazowych. Sprawdzenie odbywa się poprzez włożenie głowy (w masce przeciwgazowej) przez kołnierz do środka komory aż od ramion. Inwazja na Anjouan - to atak kierowany przez Komory, przy pomocy sił zbrojnych Unii Afrykańskiej i Francji na część państwa Komory, wyspę Anjouan. Powodem ataku było przeprowadzenie wyborów lokalnych na zbuntowanej wyspie pomimo zakazu komorskiego rządu federalnego i Unii Afrykańskiej.

  Dodano: 02.04.2014. 15:27  


  Najnowsze