• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe prawodawstwo unijne przynosi nadzieję pacjentom po przeszczepie

  01.07.2010. 20:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Unia Europejska przyjęła nowe przepisy, które mają podnieść jakość życia osób oczekujących na przeszczep narządu. W ciągu ostatnich z górą 50 lat tysiącom osób na całym świecie przywrócono życie, dzięki postępom w medycynie transplantacyjnej.

  Jednakże popyt na narządy dawców znacznie przewyższa podaż i tak obecnie około 56.000 pacjentów w UE znajduje się na listach oczekujących na przeszczep, a codziennie 12 osób umiera w oczekiwaniu na nowy organ.

  Nowa dyrektywa UE ma na celu zwiększenie szans chorego na otrzymanie nowego narządu (zwłaszcza kiedy wymagana zgodność jest rzadka) i bezpieczeństwa transplantacji w UE.

  Środki przewidziane w dyrektywie, które mają zwiększyć szanse na otrzymanie organu obejmują wprowadzenie warunków jakości i bezpieczeństwa, normalizację gromadzonych parametrów narządów, ustalenie mechanizmu przekazywania tych informacji oraz stworzenie mechanizmu wymiany międzynarodowej narządów, aby zapewnić ich identyfikowalność i raportowanie poważnych zdarzeń niepożądanych.

  Dyrektywa powinna również zapewnić pacjentom po przeszczepie szerszą ochronę. Tutaj prawodawstwo wymaga, aby państwa członkowskie wprowadziły ramy jakości i bezpieczeństwa w celu kontrolowania wyników, opracowały system monitorowania narządów zapewniający anonimowość dawcy i biorcy oraz podjęły kroki w celu gromadzenia informacji na temat "poważnych zdarzeń niepożądanych", mających związek z pobieraniem, testowaniem i transportem narządów.

  Ponadto państwa członkowskie muszą opracować system autoryzacji pobierania narządów oraz programy transplantacyjne oparte na wspólnych kryteriach jakości i bezpieczeństwa. Ten system zapewni specjalistom z sektora publicznego i opieki zdrowotnej dostęp do pełnej listy autoryzowanych ośrodków w całej UE.

  Wreszcie państwa członkowskie są zobowiązane do zadbania o to, by dawstwo narządów było bezpłatne i dobrowolne. Rządy mają dwa lata na wdrożenie nowych zasad.

  Nowe ustawodawstwo zostało przyjęte zaledwie kilka tygodni po publikacji nowego sondażu Eurobarometru na temat dawstwa narządów i transplantacji. Niestety wyniki badania sugerują, że gotowość Europejczyków do oddania własnego narządu lub wyrażenia zgody na pobranie organu od zmarłego krewnego nie zmienia się zbytnio.

  Według wyników Eurobarometru 55% respondentów powiedziało, że są gotowi udostępnić własne narządy po śmierci, podczas gdy w sondażu przeprowadzonym w 2006 r. ten wskaźnik wyniósł 56%. Ponad jedna czwarta osób (27%) jest przeciwna oddaniu własnych narządów. Nieco ponad połowa osób (53%) powiedziała, że jest gotowa wyrazić zgodę na pobranie narządów do przeszczepu od bliskiego członka rodziny.

  Istnieje duże zróżnicowanie między poszczególnymi państwami członkowskimi, a najwyższe wskaźniki gotowości do oddania organów odnotowano w Szwecji (83%), na Malcie (77%) oraz w Belgii i Finlandii (po 72%). Według wyników sondażu istnieje ścisła korelacja między omówieniem kwestii dawstwa z członkami rodziny a gotowością do oddania organów.

  "Nic dziwnego, że kiedy poziom dyskusji "stabilizował się" między 2006 r. a 2009 r. podobnie rzecz się miała z gotowością do wyrażenia zgody na oddanie własnych narządów" - czytamy w podsumowaniu raportu.

  Pośród innych czynników wpływających na gotowość do oddania narządów znajduje się poziom wykształcenia, wiek (osoby powyżej 55 roku życia wykazują mniejszą gotowość) i trudności finansowe.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Układ narządów, system organów – zespół połączonych funkcjonalnie narządów wyspecjalizowanych w wykonywaniu skomplikowanych czynności fizjologicznych koniecznych dla zachowania homeostazy. Układy narządów tworzą organizm. Przeszczepianie narządów, transplantacja (z łac. transplantare – szczepić i plantare – sadzić) – przeszczepienie narządu w całości lub części, tkanki lub komórek z jednego ciała na inne (lub w obrębie jednego ciała). Przeszczepianiem narządów zajmuje się medyczna dziedzina naukowa nazywana transplantologią. Odznaka "Dawcy Przeszczepu" – odznaka resortowa wprowadzona 29 sierpnia 2008 r. przez ministra zdrowia w celu uhonorowania osób, które poświęciły swój czas i zdrowie dla ratowania życia innych osób poprzez dobrowolne oddanie narządu, szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek do transplantacji. Odznaka ma dwa stopnie:

  Narzędziownia lub narzędziarnia - budynek lub część hali zakładu przemysłowego, wydzielone jako odrębny dział, służący jako magazyn, wypożyczalnia oraz miejsce na wykonywanie wszelkich prac służących utrzymaniu narzędzi i przyrządów technicznych (np. pomiarowych) we właściwym stanie technicznym. Ponadto narzędziownia służy jako miejsce wykonywania narzędzi na potrzeby produkcji lub ich modyfikowanie i przystosowanie na potrzeby procesu technologicznego. W narzędziowni dokonuje się również napraw i konserwacji narzędzi i przyrządów. Triada Przeżyciowa - to wspólna nazwa dla trzech, najważniejszych układów narządów w organizmie człowieka, niezbędnych do życia.

  Układ kostny, kościec – układ narządów stanowiący szkielet wewnętrzny kręgowców, składający się z kości i chrząstek. Stanowi element narządu ruchu oraz stanowi osłonę dla niektórych narządów. Hak chirurgiczny - narzędzie chirurgiczne służące do odciągania brzegów tkanek podczas operacji. Służy on do odsłaniania głębiej położonych tkanek i narządów oraz do podtrzymywania różnych narządów podczas przeprowadzania operacji.

  Eurotransplant (Eurotransplant International Foundation) – związek państw dzielących wspólną listę transplantacji narządów i poszukiwania narządów do transplantacji na terenie państw członkowskich Eurotransplantu, ściśle współpracujących ze sobą. Fundację Eurotransplant założył prof. Jon J. van Rood w 1967 roku w Lejdzie w Holandii. Państwami członkowskimi Eurotransplantu są Kraje Beneluksu, Niemcy, Austria, Słowenia i Chorwacja. Narząd Sachsa – wyspecjalizowany, parzysty narząd elektryczny wspomagający funkcje głównego narządu elektrycznego u węgorza elektrycznego (Electrophorus electricus). Powstaje z przekształconych włókien mięśniowych jako pierwszy z trzech narządów elektrycznych występujących u tego gatunku. Główny narząd wykształca się jako drugi, a na końcu powstaje narząd Huntera. Narząd Sachsa jest zbudowany z wielu szeregów elektrocytów, stale emituje słabe impulsy o częstotliwości zależnej od stanu emocjonalnego ryby – od kilkunastu do kilkudziesięciu Hz. Jest umiejscowiony za narządem głównym, w tyle ogonowej części ciała. Służy do komunikacji wewnątrzgatunkowej i elektrolokacji. Prawdopodobnie ma duże znaczenie przy wyszukiwaniu i wyborze partnera do rozrodu.

  Dawca narządów, dawca organów lub ogólnie dawca – żywy człowiek albo zwłoki ludzkie, od których pobiera się komórki, tkanki lub narządy.

  Skolopofor, skolopidium – podstawowa jednostka funkcjonalna narządów tympanalnych i narządów chordotonalnych występujących u owadów. Zbudowany jest z trzech komórek – jednej nerwowej i dwóch okrywających. Rejestruje mechaniczne bodźce zmysłowe.

  Narzędzia wnękowe - są to narzędzia kamienne formowane retuszem wnękowym. Narzędzia tego typu mogą posiadać od jednej do kilku wnęk co jest podstawą dla typologii tych narzędzi. Zasada koncentracji jest to skupienie się narządów wewnętrznych lub zewnętrznych w jeden doskonalszy narząd, celem wzmocnienia funkcji tego narządu, np. skupienie się węzłów nerwowych u stawonogów.

  Dodano: 01.07.2010. 20:12  


  Najnowsze