• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe techniki obrazowania dla lepszego leczenia nowotworów wątroby

  09.02.2010. 14:20
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Naukowcy wielu specjalności, podobnie jak lekarze, łączą starania, aby zabiegi chirurgiczne były jak najmniej inwazyjne i dobrze zaplanowane. Nowoczesne metody obrazowania pozwalają na śledzenie aktualnego położenia narzędzi oraz ocenę tkanek. System, nad którym pracuje dr Dominik Roland Spinczyk z Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM ma wspomóc lokalizację, diagnostykę i niszczenie pierwotnych i przerzutowych guzów nowotworowych w wątrobie. Jego prace badawcze zostaną sfinansowane ze środków programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  "Diagnostyka i leczenie za pomocą technik chirurgii małoinwazyjnej stanowi wyzwanie współczesnej chirurgii" - mówi dr Spinczyk.

  Projekt będzie realizowany w Zabrzu przez interdyscyplinarny zespół składający się konstruktorów aparatury medycznej, matematyków i specjalistów przetwarzania obrazów, chirurgów oraz radiologów.

  Lider grupy tłumaczy, że zarówno w fazie diagnostycznej - przedoperacyjnej, jak również podczas zabiegu operacyjnego w coraz szerszym zakresie wykorzystuje się obrazowanie medyczne: tomografię komputerową, rezonans magnetyczny i ultrasonografię.

  "Podobnie jak w innych dziedzinach medycyny można obecnie zaobserwować wzajemne przenikanie się dyscyplin. Chirurg jest obecnie postrzegany jako lider, który kieruje interdyscyplinarnym zespołem. Naturalną koleją rzeczy jest włączenie do zespołu chirurga lekarzy radiologów, będących specjalistami w diagnostyce obrazowej" - ocenia doktor.

  Celem jego projektu jest opracowanie systemu planowania i wspomagania małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych, lokalizacji, diagnostyki i niszczenia pierwotnych i przerzutowych guzów nowotworowych w wątrobie z wykorzystaniem trójwymiarowego modelu anatomicznego umożliwiającego śledzenie aktualnego położenia narzędzi chirurgicznych.

  "Wprowadzenie nowych technik obrazowania we wszystkich etapach diagnostyki i terapii daje możliwość podniesienia jakości leczenia, poprzez skrócenie czasu interwencji, zmniejszenie obciążenia organizmu, a co za tym idzie minimalizację powikłań" - uważa naukowiec.

  Dodaje, że społeczność chirurgów jest zainteresowana wdrożeniem nowych technologii do codziennej praktyki klinicznej.

  W pierwszej edycji programu "Lider" zainicjowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrano 23 spośród 202 zgłoszonych wniosków. Laureaci wykazali, że są przygotowani do podjęcia samodzielnej pracy badawczej wraz z utworzonymi przez siebie zespołem nad projektem, który znajdzie zastosowanie w praktyce. Na jego realizację każdy z nich otrzyma nawet do 1 mln zł.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Radiologia - dziedzina medycyny oraz samodzielna specjalizacja lekarska zajmująca się obrazowaniem ciała człowieka, z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego (tradycyjna rentgenografia, tomografia komputerowa, angiografia), pola magnetycznego - tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego oraz ultradźwięków (ultrasonografia). Otrzymany w ten sposób obraz musi zostać jeszcze zinterpretowany przez radiologa, na podstawie czego powstaje dokładny opis zdjęcia ze wszystkimi spostrzeżeniami oraz diagnozą. Obecnie rozwija się również radiologia zabiegowa (interwencyjna, inwazyjna), której przedmiotem jest dokonywanie małoinwazyjnych zabiegów leczniczych np. angioplastyki, obliteracji guzów, celowanego podawania leków. Istotnym przełomem było wprowadzenie radiografii cyfrowej (DR, ang. digital radiology), tj. zastosowania w pełni cyfrowej linii diagnostycznej (obejmującej akwizycję obrazu, jego przetwarzanie i archiwizację, ang. PACS).

  Diagnostyka za pomocą obrazowania radiologicznego jest podstawową formą diagnozowania w dzisiejszych czasach. Wykorzystywana jest w każdym etapie leczenia chorego - od rozpoznania samej choroby, poprzez postępy w czasie leczenia, aż po wykrywanie powikłań. Należy jednak pamiętać, że niesie za sobą również niebezpieczeństwo w postaci promieniowania. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013.

  Teleradioterapia – jedna z technik leczenia w radioterapii za pomocą promieniowania jonizującego, w metodzie tej źródło promieniowania umieszczone jest w pewnej odległości od tkanek. Polega na napromienianiu wiązkami zewnętrznymi określonej objętości tkanek, obejmującej guz nowotworowy z adekwatnym marginesem tkanek oraz, w razie potrzeby, regionalne węzły chłonne. Objętość napromieniania powinna być określona jak najbardziej precyzyjnie, tak aby możliwe było podanie jednorazowej dużej dawki przy maksymalnej ochronie tkanek prawidłowych, zwłaszcza tzw. narządów krytycznych. Służy temu proces planowania leczenia przy użyciu TK lub MRI. Stosowana jest w onkologii do leczenia chorób nowotworowych oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym, np. w przerzutach nowotworowych do kości. Rafał Józef Czerwiakowski (ur. 24 października 1743, zm. 5 sierpnia 1816) – polski anatom, chirurg, położnik, twórca pierwszej w Polsce katedry chirurgii. W czasie powstania kościuszkowskiego pełnił funkcję naczelnego chirurga wojsk polskich. Był pierwszym w Polsce organizatorem kształcenia chirurgów. Był wynalazcą kilku narzędzi chirurgicznych np. gnipsu (noża zakończonego główką używanego do rozcinania ran) i wyciągu do leczenia złamań kości. Nazwany "ojcem chirurgii polskiej".

  Zespół w zarządzaniu to grupa osób mająca wspólny cel. W większości firm cel jest określony i powinien być dostrzegany przez wszystkich członków zespołu a nie tylko przez lidera. W zespole powinien być dobry lider. Jest on warunkiem zmierzania zespołu w określonym kierunku. Aby zespół działał sprawnie wszyscy jego członkowie muszą mieć wolę współpracy, dobrze się komunikować i posiadać podział zadań. Ten powinien być staranny i przemyślany. Ponadto dobry zespół powinien charakteryzować się poprawnymi relacjami – w pozytywnej atmosferze, otwartości i bez większych konfliktów. Poprawne relacje w zespole wpływają również na wewnętrzną motywację jego członków. Wielorzędowa tomografia komputerowa (ang. Multi-Slice Computed Tomography, MSCT, Multi-row-Detector Computed Tomography, MDCT) – wprowadzona do diagnostyki medycznej w 1999 roku technika oparta na technologii tomografii komputerowej, jednakże w odróżnieniu od niej, oparta na znacznym zwiększeniu liczby elementów odbierających obraz (obecnie do 64, a firma TOSHIBA prowadzi badania nad tomografem 256-rzędowym), jak również wykorzystująca do badania 2 lampy rentgenowskie . Pozwala to na skrócenie czasu badania, zmniejszenie dawki promieniowania a jednocześnie uzyskanie dużo większej ilości danych, pozwalających na dokładniejsze obrazowanie badanych narządów.

  Biopsja piersi (właśc. biopsja gruczołu sutkowego) – procedura diagnostyczna polegająca na aspiracji płynu z komórkami lub wycięciu fragmentu tkanki piersi pacjentki. Pobrany materiał bada się mikroskopowo pod kątem występowania zmian świadczących o patologii (w szczeg. rozroście nowotworowym). Dostępne są trzy techniki zabiegowe: aspiracyjna biopsja cienkoigłowa (FNAB), biopsja gruboigłowa (CNB; czasem z wykorzystaniem aparatury VAB, tzw. biopsja mammotomiczna a. biopsja MMT) oraz otwarta biopsja chirurgiczna (OSB). Przeprowadzenie zabiegu znacząco ułatwiają obrazowe metody lokalizacji zmian: ultrasonografia, stereotaksja lub rezonans magnetyczny. Ryzyko powikłań jest niskie, a pełen powrót do zdrowia po zabiegu następuje w okresie 1–2 dni. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, MRI (ang. magnetic resonance imaging) – nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów wnętrza obiektów. Ma zastosowanie w medycynie, gdzie jest jedną z podstawowych technik diagnostyki obrazowej (tomografii) oraz w badaniach naukowych.

  Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji (DCR) – szpital specjalistyczny w Kamiennej Górze, zajmujący się leczeniem schorzeń narządu ruchu. W szpitalu funkcjonują oddziały: chirurgii urazowo-ortopedycznej, anestezjologii, dwa rehabilitacyjne,rehabilitacji neurologicznej, reumatologiczny oraz opiekuńczo-leczniczy. Ich działalność wspomagają: blok operacyjny, komórki diagnostyki medycznej (pracownia diagnostyki laboratoryjnej, pracownia diagnostyki obrazkowej, pracownia USG). W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej działają też poradnie: chirurgii urazowo-ortopedycznej, preluksacyjna, leczenia bólu oraz reumatologiczna.

  Teleoperacja, telechirurgia, zdalna chirugia - rodzaj operacji, przeprowadzanej przy pomocy robota chirurgicznego, sterowanego przez chirurga zdalnie. Dziedzina ta jest specjalistyczną formą telemedycyny. Łączy w sobie elementy chirurgii, telekomunikacji, informatyki oraz robotyki. W odróżnieniu od chirurgii zrobotyzowanej, telechirurgia pozwala na przeprowadzenie operacji, w której fizyczna odległość między pacjentem a lekarzem przestaje być istotna. Zadania chirurgiczne są wykonywane bezpośrednio przez robota medycznego, wyposażonego w odpowiednie narzędzia chirurgiczne. Robotem za pomocą konsoli sterowania zawierającej manipulatory kieruje lekarz, znajdujący się w innej lokalizacji. Ruchy manipulatorów przesyłane są za pomocą bezpiecznego połączenia telekomunikacyjnego do urządzenia na sali operacyjnej, które zamienia je na precyzyjne akcje narzędzi chirurgicznych. Chirurg przez cały czas trwania operacji otrzymuje sygnał audiowizualny wraz z pomiarami czujników w które wyposażony jest robot.

  Big Bang (koreański: 빅뱅, japoński:ビッグバン) - koreański zespół muzyczny utworzony przez YG Entertainment w sierpniu 2006 roku. Jego historia została opowiedziana w telewizyjnym dokumencie Big Bang Documentary. Początkowo grupa miała sześciu członków (Jang Hyun-seung), ale aktualnie do zespołu należą G-Dragon (lider), T.O.P, Taeyang, Daesung i Seungri. Big Bang od razu odnalazł swój własny styl muzyczny i image oraz jest najczęściej oglądanym w Internecie koreańskim zespołem. Ich muzyka to połączenie hip hopu i r&b z elementami elektroniki. Członkowie uczestniczą w pisaniu i tworzeniu ich własnej muzyki, a w szczególności lider G-Dragon, który zdobył szacunek reszty grupy i pochwałę od specjalistów przemysłu muzycznego. Big Bang (koreański: 빅뱅, japoński:ビッグバン) - koreański zespół muzyczny utworzony przez YG Entertainment w 2006 roku. Jego historia została opowiedziana w telewizyjnym dokumencie Big Bang Documentary. Początkowo grupa miała sześciu członków (Jang Hyun-seung), ale aktualnie do zespołu należą G-Dragon (lider), T.O.P, Taeyang, Daesung i Seungri. Big Bang od razu odnalazł swój własny styl muzyczny i image oraz jest najczęściej oglądanym w Internecie koreańskim zespołem. Ich muzyka to połączenie hip hopu i r&b z elementami elektroniki. Członkowie uczestniczą w pisaniu i tworzeniu ich własnej muzyki, a w szczególności lider G-Dragon, który zdobył szacunek reszty grupy i pochwałę od specjalistów przemysłu muzycznego.

  Diagnostyka obrazowa (obrazowanie medyczne, obrazowanie radiologiczne) – dział diagnostyki medycznej zajmujący się obrazowaniem zmian fizjologicznych oraz patologicznych zachodzących w ciele ludzkim za pomocą różnego rodzaju oddziaływań fizycznych. Znajduje się ona na pograniczu radiologii oraz medycyny nuklearnej.

  Dodano: 09.02.2010. 14:20  


  Najnowsze