• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy raport nt. choroby Alzheimera wskazuje na potrzebę wczesnej interwencji

  15.09.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Interwencje we wczesnym stadium choroby Alzheimera mogłyby być skuteczniejsze, jeżeli podejmowane byłyby jeszcze wcześniej - według nowego raportu na temat tego schorzenia, opublikowanego przez Alzheimer's Disease International (ADI), międzynarodową federację 76 towarzystw alzheimerowskich z całego świata, która pełni funkcję sprawozdawcy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

  Raport World Alzheimer Report 2011 "Benefits of Early Diagnosis and Intervention" (Korzyści wczesnej diagnostyki i interwencji) dąży do zachęcenia rządów do promowania wczesnego wykrywania przez lekarzy i personelu medycznego zajmującego się demencją. Raport koncentruje się również na korzyściach ekonomicznych, a zawarte w nim szacunki pokazują, że wczesna diagnostyka może zaoszczędzić ponad 7.000 EUR na pacjenta w krajach o wysokim poziomie dochodów.

  Naukowcy pracujący nad raportem pod kierunkiem zespołu z Instytutu Psychiatrii King's College London otrzymali zlecenie na wykonanie tych badań od ADI. Po raz pierwszy korpus prac stanowi wyczerpujący przegląd wszystkich danych na temat wczesnej diagnostyki i interwencji w przypadkach demencji.

  Na dzień dzisiejszy istnieje "luka terapeutyczna", gdyż większość pacjentów jest diagnozowana w późnym stadium choroby, co oznacza, że znaczna część czasu na leczenie została już utracona. To bardzo utrudnia dostęp pacjenta do cennych informacji, leczenia, opieki i wsparcia. Pojawia się również efekt domina, dotkliwy dla rodzin, opiekunów, społeczności i personelu medycznego.

  Naczelny autor raportu, profesor Martin Prince z King's College, zauważa: "Nie ma jednego sposobu na wypełnienie luki terapeutycznej na świecie. Niemniej nie ulega wątpliwości, że każdy kraj potrzebuje krajowej strategii poświęconej demencji, która to strategia promować będzie wczesną diagnostykę i stałą opiekę w następstwie tejże. Opieka podstawowa, diagnostyka specjalistyczna i centra terapeutyczne oraz usługi społecznościowe mają swoją rolę do odegrania w różnym stopniu w zależności od zasobów."

  Raport wskazuje, że trzy czwarte z szacowanych 36 mln osób na świecie dotkniętych demencją nie zostało zdiagnozowanych, a przez to nie korzysta z leczenia. W krajach o wysokim poziomie dochodów zaledwie od 20% do 50% przypadków demencji zostaje rozpoznanych i udokumentowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a w krajach o niskim lub średnim poziomie dochodów uważa się, że ten wskaźnik wynosi zaledwie 10%.

  Dlaczego zatem demencja stale jest obiektem zainteresowania? Naukowcy są przekonani, że brak diagnozowania choroby wynika z błędnego przekonania, że demencja jest normalną czy też naturalną częścią starzenia się i nic nie można zrobić, by ten proces odwrócić. Nowe odkrycia koncentrują się na interwencjach, które rzeczywiście wprowadzą nową jakość, co oznacza, że nigdy nie jest za wcześnie na rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, gdyż jest ono najskuteczniejsze w początkowych etapach choroby.

  Raport opisuje jak leki i interwencje psychologiczne w przypadku osób na wczesnym etapie demencji mogą poprawić procesy poznawcze, niezależność i jakość życia, podczas gdy wsparcie i konsultacje dla opiekunów mogą poprawić nastrój, zredukować napięcie i opóźnić umieszczanie chorych na demencję w zakładach.

  "Niezdiagnozowanie choroby Alzheimera w odpowiednim czasie to tragicznie utracona okazja na podniesienie jakości życia milionów ludzi" - mówi prezes ADI, dr Daisy Acosta. "Powiększa to jedynie i tak już ogromne obciążenia zdrowotne, społeczne i fiskalne."

  ADI jest przekonana, że każdy kraj powinien dysponować krajową strategią dotyczącą choroby Alzheimera i demencji, kładącą nacisk na wagę wczesnej diagnostyki i interwencji.

  Choroba Alzheimera to najpowszechniejsza przyczyna demencji. Według danych ADI przewiduje się niemal podwajanie się liczby osób cierpiących na demencję co 20 lat - z 36 mln w 2010 r. do 115 mln w 2050 r. - co oznacza, że potrzeba wczesnej interwencji nigdy nie była większa.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Stereognozja – termin neurologiczny określający zdolność do rozpoznawania przedmiotów wyłącznie za pomocą dotyku. Stwierdzono, że u ludzi chorych na chorobę Alzheimera stereognozja znacznie pogarsza się, w przeciwieństwie do innych typów demencji, gdzie to zjawisko nie jest obserwowane. Upośledzenie stereognozji, jednakże bez uchwytnych zaburzeń czucia powierzchownego nazywane jest stereoagnozją. Świadczy o uszkodzeniu kory płata ciemieniowego. Stereoanastezja to z kolei niemożność rozpoznania rozmiarów oraz kształtów przedmiotu za pomocą dotyku. e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego: Skatolia - zaburzenie psychiczne polegające na rozsmarowywaniu swoich fekaliów na ciele i otoczeniu. Skatolię, czyli aktywne rozsmarowywanie fekaliów, odróżnia się od nietrzymania moczu i kału, i w efekcie pobrudzenia się nimi, co jest zachowaniem biernym. Skatolia może być objawem towarzyszącym innym zaburzeniom, jak demencja, niepełnosprawność intelektualna czy skryte zachowania agresywne. Towarzyszyć może także, wraz z innymi objawami, chorobie Alzheimera. Według niektórych, głównym powodem skatolii są zaparcia i skatolia ustępuje wraz z nim, jednak według przeciwnego punktu widzenia skatolia to forma okazywania protestu. Według podsumowania zebranych danych, takie jasne rozróżnienia nie są jeszcze możliwe i problem jest bardziej złożony.

  Choroba Alzheimera (AD) – najczęstsza postać otępienia, nieuleczalna i postępująca choroba neurodegeneracyjna, prowadząca do śmierci pacjenta. Opisał ją po raz pierwszy niemiecki neuropatolog Alois Alzheimer w 1906, od nazwiska którego ją nazwano. Najczęściej spotyka się ją u osób po 65. roku życia, aczkolwiek rzadziej pojawia się też wcześniej. W 2006 na świecie cierpiało na nią około 26,6 miliona osób. Przewiduje się, że w 2050 dotknie ona jednej osoby na 85 ludzi. Denville Hall – dom emerytalny dla aktorów, mieszczący się w Northwood w Anglii. Dom jest przeznaczony dla osób powyżej 70. roku życia i oferuje mieszkanie, opiekę pielęgniarską, rekonwalescencję, opiekę nad rezydentami z demencją oraz nieuleczalnie chorymi, a także fizjoterapię. Dom oferuje pobyty zarówno krótko- jak i długoterminowe.

  Gaetano Perusini (ur. 1879 w Udine, zm. 8 grudnia 1915 w Cormons) – włoski lekarz neurolog, uczeń i współpracownik Aloisa Alzheimera. Autor jednego z pierwszych opisów choroby, nazwanej później chorobą Alzheimera. Prewencja rentowa - działanie prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mające na celu leczenie ludzi pobierających od dłuższego czasu (min. 30 dni) zasiłek dla bezrobotnych i mających realną szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Najczęściej są to ludzie cierpiący na choroby układu krążenia lub schorzenia układu ruchu. ZUS ma za zadanie wspierać ubezpieczonych, aby zminimalizować wydatki na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. W tym orzeka, a następnie kieruje na rehabilitację leczniczą i pokrywa część kosztów tej rehabilitacji. Zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest również przeprowadzanie badań na temat przyczyn inwalidztwa (wynikłego z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych) oraz finansowe wspieranie badań naukowych dotyczących tych kwestii.

  Kiła wrodzona – zakażenie krętkiem Treponema pallidum może nastąpić w każdym okresie ciąży, ale zmiany charakterystyczne dla kiły wrodzonej obserwuje się w przypadku zakażenia po 4 miesiącu ciąży, gdy zaczyna rozwijać się układ odpornościowy płodu. Wynika z tego, że patogeneza kiły wrodzonej zależna jest bardziej od odpowiedzi immunologicznej gospodarza niż od bezpośredniego szkodliwego wpływu T. pallidum. Ryzyko zakażenia płodu przez matkę chorą na kiłę wczesną wynosi 75–95% i zmniejsza się do około 35% jeżeli choroba trwa ponad 2 lata. Niewielkie ryzyko infekcji płodu dotyczy matek chorych na kiłę późną i utajoną. Natomiast zastosowanie odpowiedniego leczenia u matek przed 16 tygodniem ciąży powinno zapobiec zakażeniu płodu. Brak leczenia kiły u ciężarnej w 40% przypadków doprowadzi do śmierci płodu (częściej dochodzi do urodzeń martwych niż poronień), wcześniactwa, śmierci w okresie okołonoworodkowym lub rozwinięcia się objawów kiły wrodzonej. Przeprowadzone badania retrospektywne ujawniły, że u matek chorujących na kiłę ponad 2 lata 21% ciąż zakończyło się poronieniem lub urodzeniem martwego noworodka, 13% urodzeniem dziecka, która zmarło w pierwszych 2 miesiącach życia, 43% urodzeniem noworodka z cechami kiły wrodzonej a 23% urodzeniem zdrowego dziecka. Jak z powyższych danych wynika, najczęściej spotykaną sytuacją jest noworodek bez klinicznych cech choroby, ale z dodatnimi testami w kierunku kiły. W chwili obecnej uważa się, że wykonywanie testów w kierunku kiły we wczesnej ciąży jest uzasadnione ekonomicznie i zalecane wśród rutynowych badań w przebiegu ciąży. W grupach wysokiego ryzyka badania przesiewowe powinny być powtórzone także w III trymestrze ciąży jak i przy porodzie. Raport z Belmont – Raport Państwowej Komisji dla Ochrony Ludzkich Uczestników Badań Biomedycznych i Behawioralnych powołanej w czerwcu 1974 roku przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Komisja została powołana pod wpływem ujawniane szokujących informacji na temat prowadzenia badań na ludziach przez amerykańskich lekarzy m.in. badania w Tuskegee nad nieleczonym syfilisem.Raport zatytułowany „Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research” (zwany też krótko Raportem z Belmontu biorący swoją nazwę od ośrodka Belmont Conference Center w którym go zredagowano) nakreśla 3 podstawowe zasady etyki badań klinicznych: szacunek dla pacjentów, dobroczynność i sprawiedliwość. Raport zawiera również praktyczne postulaty takie jak: świadoma, dobrowolnie udzielona i zrozumiała dla pacjenta zgoda na udział w badaniu, wyważenie właściwych z punktu widzenia jednostki (pacjenta) proporcji pomiędzy korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w badaniu a ryzykiem z nim związanym, a także sprawiedliwy dobór grup pacjentów.

  Starzenie się – zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres środowiskowy, które pojawia się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastające zdolności organizmu do samonaprawy. Starzenie się powoduje utratę równowagi wewnętrznej organizmu, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. Prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, zwiększa podatność na choroby (np. choroby krążenia, Alzheimera, nowotwory), wreszcie prowadzi do śmierci.

  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie istnieje od ponad czterdziestu lat. Zaspokaja potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży do okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jeśli jest niezbędna kontynuacja leczenia Szpitalu, możliwa jest opieka nad pacjentami do wieku 25 lat. Część swojej oferty Szpital kieruje również do pacjentów dorosłych. Dotyczy to przede wszystkim badań diagnostycznych, ale także porad specjalistycznych i rehabilitacji leczniczej.

  Standardy zapachowej jakości powietrza – wartości określające poziom uciążliwości niepożądanych zapachów powietrza atmosferycznego, który nie powinien być przekraczany w danym miejscu. Ochrona zapachowej jakości powietrza jest elementem opieki zdrowotnej, zgodnie z definicją zdrowia, sformułowaną przez WHO w roku 1948 – odrzucającą postrzeganie zdrowia i choroby wyłącznie w kategoriach biologiczno-medycznych, a przywiązującą wagę do wymiaru psychicznego i społecznego (w kolejnych latach wprowadzono bardziej rozbudowane pojęcie „dobrostanu”). Medycyna paliatywna (łac. pallium – płaszcz) – dział medycyny, a także specjalność lekarska, która obejmuje leczenie i opiekę nad nieuleczalnie chorymi, którzy znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby. Celem działań medycyny paliatywnej nie jest zatrzymanie procesu chorobowego oraz jego wyleczenie, ale poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby. Uzyskuje się to przez:

  Diagnostyka kliniczna - nauka której celem jest poznanie metod klinicznych i laboratoryjnych, stosowanych w badaniu i rozpoznaniu chorób wewnętrznych np. schorzenia wątroby, nerek, płuc (choroby narządowe), niewydolność krążenia (choroby układowe) itd.

  Dodano: 15.09.2011. 16:49  


  Najnowsze