• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Opieka nad osobami autystycznymi kosztuje Wlk. Brytanię ponad 27 mld GBP rocznie

  20.05.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Badania opisane w tym tygodniu w czasopiśmie Autism pokazują, że zapewnienie pomocy społecznej i opieki osobom cierpiącym na zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) kosztuje Wielką Brytanię rocznie ponad 27 mld GBP (30,7 mld EUR).

  Projekt badawczy prowadzony pod kierunkiem profesora Martina Knappa z London School of Economics został zaprezentowany w czasie warsztatów pt. "Autyzm i zatrudnienie", które odbyły się 18 maja w Goldsmiths College na Uniwersytecie Londyńskim. Warsztaty miały na celu dokonanie przeglądu bieżącej polityki badań nad ASD oraz niesienie pomocy osobom cierpiącym na ASD w znajdywaniu zatrudnienia i radzeniu sobie w środowisku pracy.

  Profesor Knapp ocenił również, że wsparcie dzieci z ASD kosztowało brytyjski, publiczny sektor opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa 2,7 mld GBP (3,1 mld EUR) rocznie, natomiast w stosunku do osób dorosłych koszt ten wyniósł 25 mld GBP (28,4 mld EUR). Koszt dla gospodarki generowany w ciągu całego życia przez osobę cierpiącą na autyzm wyliczono na 0,8 mln GBP (0,9 mln EUR) w przypadku pacjenta bez upośledzenia umysłowego oraz 1,2 mln GBP (1,4 mln EUR) w przypadku pacjenta z upośledzeniem umysłowym.

  Brytyjskie służby publiczne ponoszą większość kosztów związanych z opieką nad chorymi na autyzm. W przypadku dzieci z ASD, większość kosztów wiązała się z opieką społeczną, opieką zastępczą i edukacją specjalną. Jeśli chodzi o dorosłych koszty te wiązały się przede wszystkim z opieką szpitalną, mieszkaniami dla osób wymagających opieki oraz utraconą produktywnością w przypadkach, w których upośledzenie umysłowe uniemożliwiło pracę.

  Autorzy badania stwierdzili, że wysokie koszty opieki skłaniają do tego, by rozważyć wcześniejsze interwencje w życie chorych na ASD, aby podnieść jakość ich życia oraz zmniejszyć późniejsze wydatki. Wezwali również rząd brytyjski do przeglądu bieżącej polityki w zakresie wspierania niezależnego życia i pracy osób cierpiących na ASD.

  Naukowcy podkreślili, że efektywność i opłacalność interwencji wśród chorych na ASD wymaga dalszej oceny: "Zważywszy, że spektrum zaburzeń autystycznych obejmuje wiele chorób i szeroki zakres potrzeb, objawów i właściwości, prawdopodobnym wydaje się, że potrzebny będzie szeroki zakres interwencji behawioralnych - edukacyjnych i medycznych - aby zaspokoić niektóre albo wszystkie potrzeby indywidualne."

  W podsumowaniu napisali: "Koszty przedstawione w artykule z pewnością nie uzasadniają wczesnej interwencji z punktu widzenia ekonomicznego, jednak podkreślają potrzebę zajęcia się właśnie tym zagadnieniem. Jeżeli wczesna interwencja mogłaby z powodzeniem zmienić niektóre aspekty behawioralne, które powodują wzrost kosztów w dzieciństwie i w późniejszym okresie, mogłaby przynieść oszczędności oraz poprawę jakości życia."

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Autism:
  http://aut.sagepub.com/

  National Autistic Society:
  http://www.nas.org.uk

  Źródło danych: Autism
  Referencje dokumentu: Knapp, M et al. (2009) Economic cost of autism in the UK. Autism 13: 317-336. DOI: 10.1177/1362361309104246.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie istnieje od ponad czterdziestu lat. Zaspokaja potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży do okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jeśli jest niezbędna kontynuacja leczenia Szpitalu, możliwa jest opieka nad pacjentami do wieku 25 lat. Część swojej oferty Szpital kieruje również do pacjentów dorosłych. Dotyczy to przede wszystkim badań diagnostycznych, ale także porad specjalistycznych i rehabilitacji leczniczej. Zespół unikania patologicznego (ang. Pathological demand avoidance, PDA) – jedno ze słabiej znanych CZR stwierdzone przez Elizabeth Newson (Child Development Research Unit, University of Nottingham). Odznacza się bardzo dobrym rozwojem umiejętności społecznych (np. kontakt wzrokowy) i teorii umysłu (dzieci wcześnie i chętnie bawią się w udawanie), w przeciwieństwie do wielu innych zaburzeń ze spektrum autyzmu, częściej także występuje u kobiet. To właśnie wcześnie rozwinięta wyobraźnia jest tym, co różni te osoby od tych, którzy cierpią np. na autyzm dziecięcy czy zespół Aspergera. Świadczą o tym częste obsesyjne zainteresowania innymi ludźmi (zwykle jedną osobą), osoby te należą do jakby innego rodzaju spektrum autystycznego, "autyzmu imaginującego". Występuje także płytki afekt, impulsywność, często opóźnienie rozwoju mowy. Osoby te mają problem z poczuciem odpowiedzialności. Autyzm wysokofunkcjonujący (ang. High-functioning autism, HFA) - nieformalne określenie przypadków autyzmu, w których iloraz inteligencji przekracza 90, co sprawia że osoby nim dotknięte w miarę dobrze funkcjonują w społeczeństwie.

  Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim (upośledzenie umysłowe lekkie, dawniej debilizm – niestosowana z uwagi na negatywne znaczenie w języku potocznym) – poziom intelektualny osób dorosłych charakterystyczny dla 12. roku życia. Ta forma deficytu intelektualnego stanowi najwięcej rozpoznań. Osoby takie są samodzielne i zaradne społecznie, nie powinny jednak wykonywać zawodów wymagających podejmowania decyzji, ponieważ nie osiągnęły etapu myślenia abstrakcyjnego w rozwoju poznawczym. Życie rodzinne przebiega bez trudności. W socjalizacji mogą nabywać zaburzeń osobowościowych, ze względu na atmosferę otoczenia i stosunek innych. Obecnie istnieje tendencja do wprowadzania zajęć korekcyjnych, przy intensywniejszym treningu poznawczym w dłuższym czasie osoby z upośledzeniem w stopniu lekkim osiągają podobne wyniki co osoby z przeciętnym IQ. Do 12 roku życia brak różnic rozwojowych. Opieka – dawanie oparcia, wsparcia, zaspokajanie potrzeb (właściwości ludzkich, będących potrzebą), których jednostka nie umie, nie może lub nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić, żeby zachować równowagę biologiczną i psychiczną, przeżyć, zachować zdrowie, jakość życia, zapewnić prawidłowy rozwój (doprowadzić jednostkę do dojrzałości) i ciągłość gatunku.

  Mieszkanie chronione - w myśl polskiego prawa, forma pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego, mająca zapewnić osobom w nim zamieszkującym przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie lub zastąpić pobyt w placówce zapewniającą całodobową opiekę. Proces ten odbywać się winien pod opieką odpowiednich specjalistów, np. pracownika socjalnego. Koszty bezpośrednie – efekt podziału kosztów w układzie przedmiotowym. Koszty te możemy odnieść jednoznacznie do poszczególnych nośników kosztów. Musi istnieć możliwość ich przypisania do konkretnych nośników kosztów na podstawie pomiaru lub dokumentacji bez żadnych dodatkowych kalkulacji oraz jest to opłacalne. Najczęściej wyróżniamy tu koszty: wynagrodzeń pracowników bezpośrednio produkcyjnych wraz z narzutami, materiałów podstawowych oraz usług obcych takich jak obróbka obca. Najczęściej popełniane błędy w definicji kosztów bezpośrednich to określanie ich, że są to koszty bezpośrednio przypisane do nośników kosztów. Tautologia. Dyskusyjne jest również zaliczanie niektórych pozycji kosztów do tej kategorii. Na przykład:

  Misja Nadziei - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Misja Nadziei" - jest ekumeniczną organizacją charytatywną promującą i rozwijającą rodzinną opiekę zastępczą w Polsce. Głównym zadaniem, celem organizacji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na trudny los osieroconych i osamotnionych dzieci oraz podejmowanie partnerskich inicjatyw mających na celu niesienie konkretnej pomocy tym dzieciom poprzez darowanie im bezpiecznego miejsca i przyjaźni w rodzinach. Misja Nadziei jest członkiem Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej z siedzibą w Warszawie, oraz Aliansu Ewangelicznego. Organizacja została założona w 1997 roku, przez lidera ruchu społecznego na rzecz rodzinnej opieki zastępczej - Andrzeja Olszewskiego. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym (upośledzenie umysłowe znaczne, dawniej idiotyzm – niestosowana z uwagi na negatywne znaczenie w języku potocznym) – rozwój psychiczny osoby dorosłej na poziomie 6. roku życia. Około 4-5 roku życia zauważalne spóźnienie rozwoju psychofizycznego. Osoby te mogą opanować samoobsługę, przy stałej opiece mogą wyuczyć się czynności domowych, ale nie są zdolne do wyuczenia zawodu. Mogą podejmować prace niewymagające kwalifikacji.

  Profilaktyka społeczna – ogół działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi to znaczy zapobieganie tym wszystkim sytuacjom, które powodują wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społecznej, a więc i kompensacji społecznej.

  Analiza kosztów-efektywności stosowana jest w ocenie technologii medycznych i obejmuje identyfikację, pomiar oraz porównanie kosztów oraz wyników zdrowotnych dwóch lub więcej interwencji medycznych.

  Wskaźnik poziomu kosztów - określa udział kosztów w wartości sprzedanej produkcji, a w przedsiębiorstwie handlowym udział kosztów w stosunku do obrotu. Porównanie wskaźnika poziomu kosztów z kilku okresów daje rzeczywisty obraz gospodarności oraz wykorzystania czynników rzeczowych i siły roboczej w jednostce gospodarczej. Im niższy jest wskaźnik poziomu kosztów, tym korzystniej można oceniać efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa. Wskaźnik poziomu kosztów, jako stosunek poniesionych kosztów do wartości sprzedanej produkcji lub obrotu towarowego, może być przedstawiany w formie ułamka dziesiętnego lub w postaci procentowej. W praktyce częściej jednak stosuje się oznaczenie procentowe. System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.

  Dodano: 20.05.2009. 15:11  


  Najnowsze