• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Otwarcie pierwszego Międzynarodowego Centrum Diagnostyki w Europie

  12.11.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Po raz pierwszy w Europie Londyńska Szkoła Higieny i Medycyny Tropikalnej uruchomiła w tym tygodniu globalne centrum współpracy badawczej - Międzynarodowe Centrum Diagnostyki (IDC). Ta rewolucyjna inicjatywa ma być centrum, forum i ośrodkiem szkoleniowym, zajmującym się priorytetami diagnostycznymi i wyzwaniami, przed jakimi stają obecnie naukowcy-diagnostycy.

  IDC będzie współpracować z partnerami z ponad 100 krajów w Afryce, Ameryce Południowej i Azji oraz podejmować innowacyjne badania nad opracowywaniem i wdrażaniem nowych testów diagnostycznych, które umożliwią szybsze, precyzyjniejsze i tańsze diagnozowanie chorych. Zwolennicy centrum są przekonani, że ma ono wyjątkowo dobrą pozycję, by ułatwić i przyspieszyć dostęp do wysokiej jakości diagnostyki w krajach rozwijających się, poprawić opiekę nad chorymi i wspomagać budowanie strategii zwalczania chorób.

  Rosanna Peeling, profesor i kierowniczka katedry Badań nad Diagnostyką w Londyńskiej Szkole Higieny i Medycyny Tropikalnej, w swoim przemówieniu wygłoszonym 8 listopada z okazji otwarcia IDC mówiła na temat przyszłości Centrum i jego potencjalnych atutów. "Nowa generacja testów diagnostycznych może uratować w ciągu kilku najbliższych lat miliony ludzi przed śmiertelnymi chorobami, takimi jak AIDS czy gruźlica. Z największą przyjemnością otwieram dzisiaj Międzynarodowe Centrum Diagnostyki, które ma zapewnić naszym pracom nowy impuls i stworzyć masę krytyczną wiedzy eksperckiej, aby uporać się z nierównością w dostępie do diagnostyki, redagować wytyczne postępowania z chorymi w oparciu o wyniki i umocnić system opieki zdrowotnej".

  Dr Peeling nie jest obca waga diagnostyki, gdyż pełniła ona rolę koordynatorki prac badawczych i kierowniczki badań nad diagnostyką w Specjalnym Programie UNICEF/UNDP/Banku Światowego/WHO Badań i Szkoleń w zakresie Chorób Tropikalnych (TDR) z siedzibą w Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie, Szwajcaria.

  Powołanie Centrum to również wyraz zdecydowanego wsparcia dla diagnostyki, która zdaniem niektórych jest niedoceniana w globalnym systemie ochrony zdrowia, gdyż nakłady finansowe koncentrują się zasadniczo na opracowywaniu i dostarczaniu interwencji terapeutycznych i szczepionek. Zwolennicy diagnostyki chętnie podkreślają, że najnowsze, znaczące postępy - zwłaszcza testy diagnostyczne point-of-care na malarię, HIV, syfilis oraz inne choroby zakaźne - mogą zdecydowanie poprawić jakość opieki klinicznej nad osobami, które nie mają dostępu do testów laboratoryjnych. Mogą również mieć dużą rolę do odegrania w doskonaleniu monitoringu chorób zakaźnych, zwłaszcza tych, które mają zostać wyeliminowane.

  Należy zauważyć, że brak norm jakościowych w zakresie ewaluacji i regulacji diagnostyki przyczynił się również do rozpowszechnienia się niskiej jakości testów diagnostycznych, które są sprzedawane i stosowane bez dowodów na skuteczność, co zniechęca przedsiębiorstwa posiadające dobrej jakości testy do konkurowania na tym samym rynku.

  Otwarcie IDC zapewnia zdaniem założycieli masę krytyczną naukowców zaangażowanych w zastosowanie interdyscyplinarnego i zintegrowanego podejścia do rozwiązywania tych problemów. Poprzez podejmowanie nowatorskich prac badawczo-rozwojowych w zakresie przystępnej diagnostyki wysokiej jakości, Centrum propagować będzie diagnostykę w globalnym systemie ochrony zdrowia. Będzie także pełnić kluczową rolę we wprowadzaniu w życie "Dekady Diagnostyki", pomagając krajom w osiąganiu Milenijnych Celów Rozwoju i ostatecznie w ratowaniu życia oraz umacnianiu systemów opieki zdrowotnej.

  Londyńska Szkoła Higieny i Medycyny Tropikalnej ma już na swoim koncie wiele sukcesów w obszarze diagnostyki, między innymi zainicjowanie prac nad oceną opłacalności i przydatności nielaboratoryjnych, szybkich testów diagnostycznych (RDT) na malarię oraz udział w niedawno prowadzonych badaniach z partnerami z Malawi nad samodzielnymi testami na HIV, które położyły solidne podwaliny pod wprowadzenie testów do samodzielnego użytku w populacjach o wysokiej prewalencji HIV. Placówka wzięła również udział w niedawno prowadzonych badaniach nad nowymi RDT na syfilis, w wyniku których 100% krajów objętych badaniami zmienia politykę i zaleca szybkie, prenatalne badania przesiewowe, ratując tysiące istnień ludzkich.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie istnieje od ponad czterdziestu lat. Zaspokaja potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży do okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jeśli jest niezbędna kontynuacja leczenia Szpitalu, możliwa jest opieka nad pacjentami do wieku 25 lat. Część swojej oferty Szpital kieruje również do pacjentów dorosłych. Dotyczy to przede wszystkim badań diagnostycznych, ale także porad specjalistycznych i rehabilitacji leczniczej. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji (DCR) – szpital specjalistyczny w Kamiennej Górze, zajmujący się leczeniem schorzeń narządu ruchu. W szpitalu funkcjonują oddziały: chirurgii urazowo-ortopedycznej, anestezjologii, dwa rehabilitacyjne,rehabilitacji neurologicznej, reumatologiczny oraz opiekuńczo-leczniczy. Ich działalność wspomagają: blok operacyjny, komórki diagnostyki medycznej (pracownia diagnostyki laboratoryjnej, pracownia diagnostyki obrazkowej, pracownia USG). W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej działają też poradnie: chirurgii urazowo-ortopedycznej, preluksacyjna, leczenia bólu oraz reumatologiczna. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Lokalne Centrum Sterowania (LCS) – miejsce, w którym system komputerowy pod nadzorem dyżurnych ruchu steruje ruchem kolejowym na określonym odcinku linii kolejowej. LCS-y pełnią funkcję nastawni zdalnego sterowania ruchem kolejowym na wydzielonym odcinku linii kolejowej lub stacji. LCS ma możliwość centralizacji sterowania ruchem wielu posterunków – zarówno bocznicowych, jak i odstępowych oraz zapowiadawczych, tj. stacji i posterunków odgałęźnych. Kolejną istotną zaletą jest centralizacja diagnostyki technicznej w Centrum Utrzymania i Diagnostyki (CUiD). Duże znaczenie mają również oszczędności etatów personelu obsługi (dyżurnych ruchu, nastawniczych, zwrotniczych i dróżników przejazdowych). Mówiąc w skrócie, LCS pozwala prowadzić ciągły nadzór w czasie rzeczywistym nad ruchem pociągów z jednego miejsca obsługi (nastawni), zlokalizowanej w dowolnym miejscu danego okręgu sterowania lub poza okręgami sterowania, w Centrum Obszarowym. Włodzimierz Kluciński (ur. 12 października 1947 w Żyrardowie) – polski lekarz weterynarii, były rektor SGGW oraz dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Obecnie profesor nauk weterynaryjnych, kierownik Zakładu Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej i Klinicznej Katedry Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, przewodniczący Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, przewodniczący Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, kierownik specjalizacji lekarsko-weterynaryjnej Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna.

  Znak jakości Q – krajowy certyfikat nadawany produktom przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Przyznanie certyfikatu Q oznacza, iż wyrób spełnia ponadpodstawowe wymagania a jego jakość jest porównywalna z jakością renomowanych producentów światowych. Dotyczy nie tylko jakości ale również bezpieczeństwa używania i ochrony środowiska. Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej PŁ (CDTL PŁ) jest pozawydziałową, samofinansującą się jednostką Politechniki Łódzkiej powołaną do życia w 1994 roku w celu badania oddziaływania światła laserów na organizm ludzki oraz wdrażania nowych metod leczenia z zastosowaniem technik laserowych.

  Objawy nieswoiste (wieloznaczne) - objawy, które nie są przypisane na stałe danej chorobie. Występując w obrębie licznych jednostek nozologicznych nie przesądzają o rozpoznaniu choroby, ale ukierunkowują postępowanie lekarskie podczas diagnostyki i różnicowania. Primus Nominatus (łac.) Nominowany Najdoskonalszym - certyfikat jakości wydawany przez kapitułę nagrody przy Branżowym Centrum Badań i Certyfikacji (BCBC), które jest jednostką partnerską znanej na całym świecie niemieckiej jednostki certyfikującej jakość TÜV Rheinland. W zakresie jakości i zarządzania BCBC współpracuje z akredytowanymi jednostkami certyfikującymi, uczelniami wyższymi, jednostkami administracyjnymi na terenie całego kraju.

  Technik elektroradiologii - osoba należąca do średniego personelu medycznego w placówkach opieki zdrowotnej, posiadająca wiedzę na temat określonych metod diagnostycznych z zakresu radiologii (wykorzystujących promieniowanie X, promieniowanie gamma, pole magnetyczne, ultradźwięki), diagnostyki elektromedycznej (np. odbiór i przetwarzanie sygnałów bioelektrycznych) oraz wiedzę na temat metod radioterapeutycznych.

  Medycyna rodzinna – dział medycyny zajmujący się kwestiami zagwarantowania wszystkim członkom rodziny, będącej pod opieką lekarza rodzinnego, kompleksowej opieki medycznej. Lekarz rodzinny jest zwykle pierwszym ogniwem w systemie, zapewniając tak zwaną podstawową opiekę zdrowotną. W swojej codziennej pracy współpracuje z lekarzami specjalistami (konsultantami), a także kieruje pacjentów do diagnostyki i leczenia w placówkach specjalistycznych.

  Czynnik bioleczniczy – drobnoustroje, które przyspieszają wyleczenie lub zapobiegają powikłaniom wskazanej choroby u człowieka. Skuteczność czynników bioleczniczych została dowiedziona naukowo, z udziałem dużych grup pacjentów, randomizowanych badań, testów z użyciem placebo oraz podwójnej ślepej próby. Inaczej wygląda to w przypadku probiotyków, których skuteczność leczenia chorób nie została potwierdzona naukowo (lub została potwierdzona jedynie in vitro), częściowo z powodu nie wykonania jeszcze odpowiedniej ilości testów u człowieka. Probiotyki mogą, ale nie muszą, być także czynnikami bioleczniczymi, jednak ich użycie bez badań klinicznych jest dyskusyjne. Spożywanie probiotyków wpływa jednak korzystne – między innymi z powodu immunomodulacji – na stan zdrowia organizmu, ale nie powoduje wyleczenia z żadnej choroby. Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii – wojskowy ośrodek naukowy specjalizujący się w wykrywaniu i oznaczaniu patogenów biologicznych, zwłaszcza nietypowych lub niezwykle niebezpiecznych. Siedziba Ośrodka znajduje się w Puławach.

  Transaction Processing Performance Council (TPC) jest organizacją typu non-profit założoną w 1985 w celu zdefiniowania testów wydajnościowych w dziedzinie przetwarzania danych. Organizacja ta publikuje wyniki testów, które dzięki dobrze zdefiniowanej metodyce są uważane za obiektywne i weryfikowalne. Wyniki testów TPC są powszechnie stosowane dla porównywania wydajności systemów przetwarzania danych. Specyficzną cechą tych testów jest podawanie wyników, nie tylko w ilości transakcji w jednostce czasu, ale też obliczanie kosztu pojedynczych transakcji bazując na cenie katalogowej użytego systemu. Testy wydajnościowe TPC są stale rozwijane by uzyskać wyniki w sytuacjach zbliżonych do tych, w jakich pracują systemy podczas komercyjnego stosowania przez organizacje zajmujące się przetwarzaniem danych. Stąd na przykład wprowadzenie testów w podziale według kategorii "wielkość bazy danych", gdy eksperci stwierdzili, że liczba rekordów w bazie danych może istotnie wpływać na uzyskiwane wyniki wydajnościowe. Faradyzacja to zastosowanie prądu faradycznego - małej częstotliwości <1000 Hz do zabiegów terapeutycznych - celem wzmocnienia mięśni lub do diagnostyki.

  Dodano: 12.11.2012. 17:17  


  Najnowsze