• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Papierosy są bardziej szkodliwe dla kobiet niż dla mężczyzn: badanie

  23.09.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nowe, finansowane ze środków UE badanie dowodzi, że wywołane paleniem uszkodzenia tętnic są poważniejsze u kobiet niż u mężczyzn. Stopień narażenia na dym tytoniowy w ciągu życia człowieka jest skorelowany z grubością ścian tętnic szyjnych zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, z tym że w przypadku kobiet skutki tego zjawiska mają dwojaki charakter. Odkrycia dokonano w ramach projektu IMPROVE ("Grubość błony tętnicy szyjnej (IMT) i progresja IMT jako predyktory zaburzeń naczyniowych u osób z grup wysokiego ryzyka"), dużego badania epidemiologicznego, które uzyskało 2,5 mln euro dofinansowania ze środków programu tematycznego "Jakość życia oraz zarządzanie żywymi zasobami" (JAKOŚĆ ŻYCIA) piątego programu ramowego UE (5PR).

  Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne poinformowało ostatnio, że naukowcy przebadali blisko 3 600 osób (1 694 mężczyzn 1 893 kobiety) z Francji, Włoch, Holandii, Finlandii i Szwecji i zastosowali zaawansowaną technologię ultradźwiękową w celu zmierzenia zgrubień i płytek w tętnicach, tj. arteriach dostarczających krew natlenioną do głowy i szyi.

  Badanie wykazało nie tylko, że skutki narażenia na działanie dymu tytoniowego, które jest powiązane z grubością błony tętnic szyjnych, są poważniejsze u kobiet, ale także że liczba wypalanych dziennie papierosów w trakcie progresji choroby pięciokrotnie silniej wpływa na kobiety niż na mężczyzn. Należy zaznaczyć, że zależności te nie są powiązane z innymi czynnikami, które mogłyby mieć wpływ na miażdżycę, takimi jak ciśnienie tętnicze, poziom cholesterolu, otyłość, wiek czy grupa społeczna.

  Komentując wyniki badania, prof. Elena Tremoli z Instytutu Farmakologii Uniwersytetu w Mediolanie, pełniąca funkcję dyrektora Ośrodka Kardiologicznego Monzino w Mediolanie, stwierdza: "Jest to bardzo wartościowe odkrycie, szczególnie w świetle tego, że prowadzone w ostatnich latach kampanie edukacyjne były mniej skuteczne pod względem zmniejszenia liczby palących wśród kobiet niż wśród mężczyzn".

  Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), pomimo że większość krajów europejskich (w tym Włochy i Finlandia) odnotowała znaczący spadek liczby palaczy wśród mężczyzn, liczba palących kobiet pozostaje od 30 lat niemal niezmieniona. W Hiszpanii i Francji liczba ta nawet jeszcze się zwiększyła.

  "Przyczyny silniejszego oddziaływania dymu tytoniowego na kobiety pozostają nieznane" - mówi lider projektu prof. Tremoli - "ale pewne wskazówki mogą kryć się w złożonej zależności między paleniem, zapaleniem i miażdżycą".

  Naukowcy pokazują, że oprócz palenia różnoraki wpływ na tętnice u obu płci mają także inne czynniki: jednym z nich jest edukacja. Badania dowodzą, że gorzej wykształceni mężczyźni mają grubsze tętnice, ale nie jest tak w przypadku kobiet.

  Oprócz tego, większy odsetek kobiet jest chronionych przed szkodliwymi skutkami zapalenia ogólnoustrojowego. Badanie IMPROVE dowiodło, że istotne znaczenie ma powiązanie pomiędzy pogrubieniem ścian tętnic a poziomem białka C-reaktywnego (CRP) i białych krwinek; te dwa wskaźniki procesu zapalnego są bardzo silne u mężczyzn, ale brak ich u kobiet.

  "Należy jednak wspomnieć, że kobiety, które palą, tracą ochronę przed szkodliwymi skutkami zapalenia" - tłumaczą włoscy badacze. "W szczególności, jeśli podzielimy populację kobiet zgodnie z nawykami w zakresie palenia tytoniu, widzimy, że w grupie kobiet palących, a szczególnie dużo palących, zależność między CRP i pogrubieniem ścian tętnic jest podobna jak w przypadku mężczyzn" - dodaje prof. Tremoli.

  "Wszyscy wiemy, że kobiety są naturalnie chronione przed chorobami układu krążenia, szczególnie w okresie przed menopauzą, a to odwraca uwagę lekarzy i naukowców od tych schorzeń u kobiet. Same kobiety często myślą, że są mniej podatne na czynniki ryzyka chorób układu krążenia, takie jak nadciśnienie i wysoki poziom cholesterolu, dieta bogata w tłuszcze nasycone czy, w końcu, dym tytoniowy. Nasze badanie pokazuje, że przynajmniej w przypadku ostatniego z czynników, nie jest to prawda".

  Warto zauważyć, że mimo iż projekt IMPROVE zakończył się w 2007 r., a różnice płci i palenie tytoniu nie były jego głównymi celami, to omawiane badanie jest dobrym przykładem tego, że ważne wyniki i interesujące dane z badań naukowych mogą pojawić się dopiero po trzech, a nawet pięciu latach po zamknięciu projektu oraz że w przypadku wielu badań naukowcy finalizują rezultaty i publikują prace jeszcze długo po oficjalnej dacie zakończenia projektów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pożądanie – stan silnego pragnienia posiadania czegoś lub odbycia stosunku płciowego. Występuje najczęściej pod wpływem bodźców wzrokowych (w przypadku mężczyzn), bądź też słuchowych (kobiety). Choć nie jest to regułą; jest wielka różnorodność i ilość impulsów, czy też sytuacji mogących wywołać pożądanie. U mężczyzn objawia się ono wzwodem prącia i obfitym ślinieniem, u kobiet jest to wzwód łechtaczki, sutków, wilgoć w ustach, a także w pochwie. U niektórych osób pożądanie (seksualne lub inne) może być niezwykle silne, może to prowadzić do aktów przemocy, ale bywa też motorem ambicji, zwłaszcza męskiej, co związane jest z wysokim poziomem testosteronu w organizmie. Kubańska Federacja Kobiet hisz. Federación de Mujeres Cubanas (FMC) – kubańska organizacja społeczno-polityczna założona w 1960 r., mająca 73710 placówek w całym kraju. Do FMC należy 85% kobiet w wieku powyżej 14 roku życia. Federacja ma bliskie powiązania z wieloma ministerstwami i przez tę organizację głos kobiet w walce o pełne prawa może zostać usłyszany. W dzisiejszej Kubie 44,5% członków związków zawodowych, 64% prawników, 49% sędziów i 47% sędziów Sądu Najwyższego to kobiety. 45,2% deputowanych do parlamentu to kobiety – to trzeci na świecie odsetek kobiet uczestniczących w życiu publicznym. Choroba Bürgera, zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (łac. Thrombangiitis obliterans) – odcinkowe, wieloogniskowe zapalenie małych i średnich tętnic i żył o postępującym przebiegu. Występuje najczęściej u młodych mężczyzn palących papierosy, szczególnie w krajach śródziemnomorskich. Choroby Bürgera nie należy mylić z miażdżycą zarostową kończyn dolnych, która jest osobną jednostką nozologiczną, o odmiennej etiologii, epidemiologii, patologii, symptomatyce oraz leczeniu.

  Ślepota barw – zwana też zaburzeniem rozpoznawania barw (często ogólnie i mylnie nazywana daltonizmem), u ludzi jest niezdolnością do spostrzegania różnic pomiędzy niektórymi lub wszystkimi barwami, które normalnie są dostrzegane przez inne osoby. Ślepota barw jest zazwyczaj wadą wrodzoną, uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną recesywnie w sprzężeniu z chromosomem X. Z tego też powodu znacznie częściej dotyczy mężczyzn (ok. 1,5%) niż kobiet (ok. 0,5%). Ponieważ mężczyźni nie przekazują swojego chromosomu X swoim męskim potomkom, zatem mężczyzna ze ślepotą barw nie przekaże jej swojemu synowi. Kobieta, mając dwa chromosomy X może być nosicielką genu ślepoty barw nawet o tym nie wiedząc. Jeżeli po stronie rodziny matki jest mężczyzna, który ma ślepotę barw, to jest duża szansa, że jej dziecko odziedziczy jego gen. Przyczyni się to do ślepoty barw zazwyczaj w przypadku, gdy dziecko będzie płci męskiej. W bardzo rzadkich przypadkach matka sama będzie miała tę wadę. Oznaczać to będzie, że posiada dwa „ślepe na barwy” chromosomy X. Fakt, że gen ślepoty barw jest w chromosomie X, jest przyczyną, że prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby u mężczyzn jest od 10 do 20 razy większe niż u kobiet. Liga Kobiet Polskich – Liga Kobiet Polskich jest stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety bez względu na światopogląd, przekonanie czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych chcące działać na rzecz kobiet i ich rodzin( § 1 Statutu LKP). Została oficjalnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2001 roku, ale odwołuje się do tradycji Ligi Kobiet Polskich założonej w 1913 roku.

  Owłosienie ciała – potoczne określenie dojrzałych włosów na ciele człowieka, rozwijających się w okresie dojrzewania i po nim, w odróżnieniu od włosów na głowie i mało widocznych włosów meszkowych. Rozwój owłosienia zależy przede wszystkim od poziomu androgenówhormonów płciowych występujących u mężczyzn, a także w małym stopniu u kobiet. Różnica poziomu androgenów jest przyczyną większego owłosienia u mężczyzn i mniejszego u kobiet, co jest jedną z cech dymorfizmu płciowego u ludzi. Specyficzne owłosienie ciała, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn jest trzeciorzędową cechą płciową. Otyłość brzuszna – zwana inaczej "otyłością centralną", "otyłością typu jabłko", "otyłością trzewną", "otyłością wisceralną", "otyłością androidalną". Jest częściej spotykana u mężczyzn niż u kobiet. Jej powikłaniami mogą być:

  Kobiety w muzyce – przedmiot badań historii kobiet i muzykologii genderowej, zwracający uwagę na relacje między społeczną sytuacją kobiet a ich udziałem i rolą w kulturze muzycznej. Opisując historię muzyki, zwraca specjalną uwagę na role, jakie pełniły w niej kobiety i w ten sposób poszerza obraz historii muzyki, stworzony przez tradycyjną muzykologię, zajmującą się głównie twórczością zawodowych kompozytorów. Do kluczowych zagadnień należy zebranie dokumentacji i próba wyjaśnienia następujących zjawisk: Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca.

  Wskaźnik maskulinizacji, współczynnik maskulinizacji – wskaźnik demograficzny określający, ilu mężczyzn w danym społeczeństwie przypada na określoną liczbę kobiet - czyli najczęściej określa liczbę mężczyzn na 100 kobiet.

  Gender mainstreaming – strategia polityczna na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Polega na włączeniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w główny nurt polityki.

  Lesbofobia obejmuje różne formy negatywnego nastawienia względem lesbijek jako jednostek, par oraz jako grupy społecznej. Może ono obejmować uprzedzenie, dyskryminację oraz nadużycia połączone z nastawieniami i uczuciami od pogardy do wrogości. W związku z tym, lesbofobia jest seksizmem w stosunku do kobiet, krzyżującym się z homofobią. Cynthia Petersen, profesor prawa na Uniwersytecie Ottawy, zdefiniowała lesbofobię włączając w to także "strach kobiety przed miłością do drugiej kobiety, oraz strach mężczyzn (włączając w to także mężczyzn homoseksualnych) o to, że kobiety ich nie kochają".

  Dodano: 23.09.2011. 15:49  


  Najnowsze