• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pijatyki i ich negatywny wpływ na pamięć

  03.06.2011. 11:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy spożycie alkoholu wpływa na naszą zdolność przyswajania informacji werbalnych? W toku nowych badań odnaleziono powiązanie między upijaniem się a słabszą deklaratywną pamięcią werbalną - formą pamięci długotrwałej. Badania, których wyniki zostały zaprezentowane w czasopiśmie Alcoholism: Clinical & Experimental Research, pokazują że hipokamp jest szczególnie wrażliwy na neurotoksyczne działanie alkoholu w czasie swojego rozwoju.

  Eksperci twierdzą, że hipokamp ma kluczowe znaczenie dla uczenia się i pamięci. Naukowcy z Hiszpanii i USA zajmujący się badaniem intensywnego spożywania alkoholu wśród studentów stwierdzili, że popijawy odbijają się niekorzystnie na deklaratywnej pamięci werbalnej.

  "W krajach Europy Północnej istnieje silna tradycja spożywania alkoholu w formie sporadycznych pijatyk" - zauważa dr María Parada z Universidade de Santiago de Compostela w Hiszpanii, naczelna autorka artykułu. "Dla porównania kraje śródziemnomorskie, takie jak Hiszpania, charakteryzowały się tradycyjnie bardziej systematycznym spożyciem małych dawek alkoholu. W ostatnich latach model upijania się na umór młodych ludzi stał się bardziej rozpowszechniony w Europie, stąd coraz większe zaniepokojenie tym problemem."

  Dr Marina Rodríguez Álvarez z Universidade de Santiago de Compostela podkreśla znaczenie badań nad oddziaływaniem alkoholu na hipokamp. Wyniki testów ze zwierzętami wskazują, że ten region wydaje się być szczególnie wrażliwy na neurotoksyczne działanie alkoholu. Warto zaznaczyć, że istnieje ścisłe powiązanie między tym organem a pamięcią i uczeniem się.

  "Inaczej mówiąc picie na umór może wpływać na pamięć młodego człowieka, a przez to na jego codzienne życie" - mówi dr Álvarez.

  Dr Parada dodaje: "Nasze zainteresowanie badaniem schematów picia na umór na pamięć deklaratywną wynika z dobrze ustalonej roli hipokampu - małej struktury mózgu w kształcie konika morskiego zlokalizowanej w przyśrodkowej części półkuli mózgu - w tej funkcji kognitywnej. Zarówno wyniki badań na zwierzętach, jak i niektóre badania neuroobrazowania wykazały, że hipokamp jest szczególnie wrażliwy na oddziaływanie alkoholu, a zatem zadaliśmy sobie pytanie, czy zależne od hipokampu uczenie się i pamięć mogą znajdować się pod wpływem epizodycznego opilstwa."

  Naukowcy zbadali 122 studentów z Hiszpanii w wieku od 18 do 20 lat, którzy zostali podzieleni na 2 grupy: upijających się i nieupijających się.

  "Nasze główne odkrycie to wyraźne powiązanie między upijaniem się na umór a niższą zdolnością przyswajania nowych informacji werbalnych przez zdrowych studentów, nawet po sprawdzeniu innych możliwych zmiennych pobocznych, takich jak poziom intelektualny, historia zaburzeń neurologicznych czy psychopatologicznych, stosowanie innych leków czy historia alkoholizmu w rodzinie" - mówi dr Parada. "Prowadzimy obecnie badania obserwacyjne tych młodych ludzi i zbieramy informacje na temat ich osiągnięć akademickich, a zatem mamy nadzieję na udzielenie bardziej zdecydowanej odpowiedzi na to pytanie w najbliższej przyszłości."

  Dr Álvarez dodaje: "Wyniki powinny być uwzględnione przez rodziców, klinicystów, administratorów uczelni wyższych i instytucje publiczne, ponieważ zdecydowanie należy zająć się tym wszystkim, co wiąże się z rozwojem mózgu u naszych nastolatków i młodych ludzi."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Hipokamp (łac. hippocampus, dawna nazwa: Róg Amona Cornu Ammonis) – element układu limbicznego odpowiedzialny głównie za pamięć; nieduża struktura umieszczona w płacie skroniowym kory mózgowej kresomózgowia. Hipokamp odgrywa ważną rolę w przenoszeniu (konsolidacji) informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej oraz orientacji przestrzennej. Stwierdzono doświadczalnie, że uszkodzenie hipokampu w znacznym stopniu upośledza u zwierząt zdolności uczenia się. Człowiek i inne ssaki posiadają dwa hipokampy, po jednym na każdą połowę mózgu. Pamięć deklaratywna – jeden z rodzajów pamięci długotrwałej, wyróżniany obok pamięci niedeklaratywnej. W literaturze przedmiotu obecne jest także pojęcie "pamięć jawna" lub "pamięć świadoma", jako synonim pamięci deklaratywnej. Dzieje się tak, ponieważ dane z pamięci deklaratywnej mogą być stosunkowo łatwo wydobyte i uświadomione w odróżnieniu od danych gromadzonych przez pamięć niedeklaratywną ("pamięć nieświadomą" lub "pamięć niejawną"). Pamięć niedeklaratywna - rodzaj pamięci zaproponowanej przez Larry Squire w 1986 r. Pamięć niedeklaratywna gromadzi wiedzę o tym jak wykonywać czynności. Jeżdżenie na rowerze, taniec, chodzenie, mówienie itp. wymagają zapamiętania wielu doświadczeń i informacji - przechowywane są one właśnie w systemie pamięci niedeklaratywnej. Ten rodzaj pamięci różni się istotnie od pamięci deklaratywnej, która przechowuje informacje językowe i abstrakcyjne.

  Pamięć epizodyczna - system pamięci długotrwałej, inaczej pamięć zdarzeń. Przechowuje epizody, czyli ślady pamięciowe na temat zdarzeń, posiadających swoją lokalizację przestrzenną i czasową. W tym systemie pamięci przechowywane są także informacje na temat wzajemnych relacji między zdarzeniami. Pamięć jest to jedna z funkcji ludzkiego umysłu, zdolność poznawcza do przechowywania, magazynowania i odtwarzania informacji o doświadczeniach. Pamięć jest przedmiotem badań psychologii kognitywnej.

  Pamięć sensoryczna, pamięć ultrakrótka, USTM (Ultra-Short Term Memory), rejestr sensoryczny, pamięć zmysłów - jeden z trzech podstawowych systemów pamięci człowieka obok pamięci krótkotrwałej i pamięci długotrwałej. Charakteryzuje się tym, że: Pamięć semantyczna – rodzaj pamięci służący do łączenia w grupy informacji o podobnym charakterze. Przypuszczalnie powstała na drodze ewolucji pamięć semantyczna – skojarzeniowa. Działa ona prawdopodobnie w ten sposób, że w mózgu tworzone są zbiory informacji o podobnym charakterze, opatrzone pewnymi etykietami. W zamierzchłych czasach etykiety te niekoniecznie były wyrazami, lecz wraz z upowszechnieniem się języka mówionego słowa szybko nadały się do roli kluczy w pamięci semantycznej. Tak więc pamięć ta w dużej mierze powiązana jest z językiem oraz procesem kojarzenia różnych faktów. Nie ma w niej żadnych reguł co do tego, jak grupowane są poszczególne informacje i ulega ona ciągłemu procesowi nauki.

  Pamięć ejdetyczna (gr. είδος - to, co jest widziane), pamięć fotograficzna, wyobraźnia ejdetyczna to zdolność odtwarzania złożonych obrazów, dźwięków i innych obiektów z bardzo dużą dokładnością, którą według niektórych badań dysponują nieliczne osoby. Pamięć ejdetyczna była badana przez takich psychologów jak Erich Jaensch i Aleksander Łuria, opisywana przez Habera. Pamięć i Sprawiedliwość – półrocznik naukowy przygotowywany przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, przeznaczony dla środowiska historycznego, prezentujący wyniki prac badawczych nad historią najnowszą.

  Pamięć magnetostrykcyjna to rodzaj pamięci operacyjnej, odmiana pamięci na akustycznych liniach opóźniających. Nazwa pochodzi od zasady działania przetworników elektroakustycznych.

  Pamięć proceduralna (ruchowa) - rodzaj pamięci u człowieka. Informacje do tej pamięci nabywane są poprzez bezpośrednie spostrzeganie, doświadczanie oraz dostrajanie do wymagań otoczenia.

  Użycie alkoholu – w polskim prawie stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: Botellón - zwyczaj spożywania alkoholu w miejscach publicznych, takich jak parki, skwery i plaże. Zwyczaj ten ma swoje korzenie w Hiszpanii. Nazwa Botellón pochodzi od hiszpańskiego słowa la botella (butelka) i oznacza dużą butelkę. W Botellón uczestniczą zazwyczaj młodzi ludzie, którzy spotykają się aby porozmawiać, spożywać alkohol i posłuchać muzyki. Na południu Hiszpanii szczególnie charakterystyczne jest, że takie - w dużej mierze - spontaniczne spotkania łączą pokolenia młodszych i dużo starszych, a nawet całych rodzin. Alkohol kupowany jest w supermarketach ze względu na niskie koszty. Podobnie z napojami i lodem do drinków i wina, który jest tam dostępny w supermarketach i specjalnych sklepach. Zwyczaj spożywania alkoholu w miejscach publicznych ma także zwolenników w innych krajach, jednak nie wszędzie prawo pozwala na taki proceder.

  Jednostka zarządzania pamięcią (skr. MMU od ang. Memory Management Unit) – zestaw układów realizujących dostęp do pamięci fizycznej żądanej przez CPU. Wśród zadań tych układów znajdują się funkcje translacji pamięci wirtualnej do pamięci fizycznej, ochronę pamięci, obsługę pamięci podręcznej, zarządzanie szynami danych oraz, w prostszych (szczególnie 8-bitowych) systemach, przełączanie banków pamięci. Pamięć krótkotrwała (ang. short-term memory, STM) – Jej nazwa wywodzi się z klasycznej już magazynowej teorii pamięci, która dzieli system pamięci człowieka na trzy magazyny różniące się czasem przechowywania informacji (pamięć ultrakrótkotrwałą, krótkotrwałą oraz długotrwałą pamięć). Przechowuje niewielkie ilości informacji przez krótki okres (bez dokonywania powtórek wewnętrznych czas ten szacuje się na kilka do kilkunastu sekund).

  Standardowa dawka alkoholu, standardowa porcja alkoholu, standardowa jednostka alkoholu (SJA) – 10 g (lub 12,5 ml) czystego alkoholu etylowego (etanolu).

  Dodano: 03.06.2011. 11:37  


  Najnowsze