• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Połowa lekarzy pogotowia wypala się zawodowo

  13.12.2010. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jednego na każdych dwóch lekarzy pogotowia ratunkowego dotyka problem wypalenia zawodowego w trakcie kariery zawodowej - według sondażu przeprowadzonego wśród francuskich lekarzy, którego wyniki zostały opublikowane w internetowym czasopiśmie Emergency Medicine Journal. Badania zostały częściowo dofinansowane z projektu NEXT NURSES' EXIT STUDY (Utrzymywanie zdolności do pracy w pielęgniarstwie - analiza przedwczesnych odejść z pracy), który otrzymał ponad 2 mln EUR z tematu "Jakość życia i zarządzanie żywymi zasobami" Piątego Programu Ramowego (5PR) UE.

  Naukowcy poprosili ponad 3.000 etatowych lekarzy o wypełnienie internetowej ankiety w celu oceny warunków pracy, zadowolenia z pracy oraz zdrowia i dobrobytu. Wśród tej grupy znalazło się 538 specjalistów ratownictwa medycznego, a pozostali zostali losowo wybrani wg wieku, płci oraz regionalnego profilu lekarzy we Francji i ich rozmieszczenia według specjalizacji, tak aby zapewnić reprezentatywną próbę. Reprezentowane specjalizacje objęły intensywną opiekę i anestezjologię, medycynę, chirurgię, psychiatrię, geriatrię, radiologię, profilaktykę i farmację.

  Odpowiedzi pokazały, że prewalencja wypalenia jest wysoka: wśród lekarzy pogotowia ratunkowego zjawisko to zidentyfikowano u 50% w porównaniu do ponad 40% w całej reprezentatywnej próbie. Najwyższy wskaźnik wypalenia odnotowano w dwóch grupach wiekowych lekarzy pogotowia, od 35 do 44 oraz od 45 do 54 lat.

  Zachwiana równowaga między życiem zawodowym a osobistym oraz dysfunkcyjne zespoły to czynniki najściślej powiązane z wypaleniem zawodowym i obydwa z nich występowały częściej wśród lekarzy pogotowia ratunkowego niż wśród innych specjalizacji.

  Prawdopodobieństwo występowania napięć między życiem osobistym a zawodowym pojawiało się czterokrotnie częściej w odpowiedziach lekarzy cierpiących na wypalenie zawodowe, a w przypadku lekarzy pogotowia ratunkowego dotkniętych wypaleniem zawodowym wskaźnik ten wzrastał sześciokrotnie. Z kolei im większe napięcie, tym wyższy stopień wypalenia.

  Następnym czynnikiem jest zdezorganizowana praca zespołowa, która ponad dwukrotnie zwiększała ryzyko wypalenia zawodowego w reprezentatywnej próbie, podczas gdy wśród lekarzy pogotowia ratunkowego to ryzyko wzrastało ponad pięciokrotnie. Podobnie lekarze niezadowoleni ze swojej płacy w reprezentatywnej próbie deklarowali większe wypalenie zawodowe w porównaniu do swoich zadowolonych kolegów, a powiązanie to było nawet wyraźniejsze w przypadku ratowników medycznych.

  Mniej kobiet znalazło się wśród respondentów będących lekarzami pogotowia ratunkowego, a te, które się pojawiły, były młodsze od lekarzy z reprezentatywnej próby. Niemniej i tak więcej kobiet-lekarzy cierpiało na wypalenie zawodowe niż mężczyzn. U kobiet częściej stwierdzano wyższy wskaźnik wypalenia zawodowego w reprezentatywnej próbie niż u lekarzy pogotowia ratunkowego: 49,1% kobiet-lekarzy w porównaniu do 37,5% mężczyzn-lekarzy z reprezentatywnej próby oraz 65,5% kobiet w stosunku do 43,2% mężczyzn z grupy pogotowia ratunkowego.

  Wypaleni zawodowo lekarze pogotowia ratunkowego zazwyczaj prowadzili mniej aktywne życie społeczne, palili więcej tytoniu, mieli mniej zdrową dietę i pomijali posiłki w ciągu dnia częściej niż lekarze z całej grupy badanych. Wyższe wskaźniki wypalenia zawodowego były również powiązane z mniejszą ilością czasu poświęcaną na dalszy rozwój zawodowy. Wyniki pokazały, że 17% lekarzy z całej próby badanych zamierzało opuścić branżę medyczną, przy czym odsetek ten wzrastał do ponad 21% wśród lekarzy pogotowia ratunkowego. W sumie wypalenie zawodowe zwiększało ponad dwukrotnie ryzyko całkowitego porzucenia zawodu przez lekarzy.

  Naukowcy stwierdzili, że te wyniki mają istotne znaczenie, ponieważ Francja staje w obliczu niedoboru lekarzy z powodu starzejącej się populacji oraz braku proporcjonalnego wzrostu w przygotowaniu zawodowym lekarzy. Z kolei lekarze pogotowia ratunkowego tworzą pierwszą linię obrony systemu opieki medycznej. Zdaniem naukowców, aby zapobiegać przedwczesnemu odchodzeniu z pracy francuskich lekarzy, należy poprawić równowagę między życiem zawodowym a życiem rodzinnym. Wezwali również do wprowadzenia zawodowych procesów współpracy oraz interdyscyplinarnej pracy zespołowej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej – stowarzyszenie powstałe na początku kwietnia 2004 roku, z inicjatywy lekarzy tworzących Komitet Założycielski. Skupia wyłącznie lekarzy specjalistów seksuologii, oraz lekarzy innych specjalności o uznanym dorobku naukowym i zawodowym, którzy w swej codziennej pracy zajmują się pacjentami z problemami w życiu seksualnym. Światowe Stowarzyszenie Lekarzy, ang. World Medical Association WMA – niezależna i największa organizacja lekarska na świecie, zrzeszająca krajowe organizacje lekarskie z ponad 100 państw świata. Założona 18 września 1947 roku przez przedstawicieli z 27 państw podczas pierwszego Zgromadzenia Ogólnego Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA) w Paryżu. Od 2007 roku Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (WMA) reprezentuje 102 Krajowe Stowarzyszenia Medyczne, skupiając ponad 10 milionów lekarzy. Kodeks Etyki Lekarskiej (w skrócie: KEL) – uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 grudnia 1991 z późniejszymi zmianami. Dokument, który ustanawia etyczne zasady postępowania lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, określający priorytety, jakim winni się oni kierować w pracy zawodowej, wskazujący zasady, jakie winni brać pod uwagę w stosunkach z pacjentami, z innymi lekarzami oraz resztą społeczeństwa. Był on dwukrotnie zmieniany przez kolejne Krajowe Zjazdy Lekarzy, a po każdej zmianie ujednolicany obwieszczeniami Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, które również wprowadzały zmiany do jego tekstu. Na podstawie art. 8 pkt 1 w zw. z art. 38 pkt 1 i art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), lekarze i lekarze dentyści podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi za postępowanie sprzeczne z postanowieniami KEL.

  Stowarzyszenie Lekarzy Kolejowych R.P., jedna z działających w okresie międzywojennym w środowisku pracowników kolejowych organizacji związkowych, powstała w 1929 jako Zrzeszenie Lekarzy Kolejowych. Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach - oddział Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonujący w Suwałkach przy ul. Wojczyńskiego 2a, ok. 3 km. od centrum miasta. Placówka służby ratownictwa medycznego, wykonującej w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Kierownikiem jest rat.med. Zbigniew Dąbrowski.

  Wtórny zespół stresu pourazowego (STSD – secondary traumatic stress disorder) – zaburzenie nerwicowe charakteryzujące się objawami takimi samymi jak w przypadku zespołu stresu pourazowego, ale różniące się od niego etiologią. Przyczyną lęku w STSD nie jest bezpośredni kontakt z traumatycznymi wydarzeniami (jak ma to miejsce w PTSD) a jedynie bycie świadkiem wydarzeń trudnych dla innych ludzi. Zaburzenie to występuje najczęściej wśród osób, które z racji swojej pracy mają kontakt z traumatycznymi dla innych ludzi wydarzeniami (np. wśród policjantów, lekarzy pogotowia czy strażaków). Lekarski staż podyplomowy – rodzaj stażu zawodowego, odbywanego przez lekarzy i lekarzy dentystów po zakończeniu studiów.

  Deklaracja Helsińska – zbiór zasad utworzonych przez Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (ang. World Medical Association), dotyczących przeprowadzania badań medycznych z udziałem ludzi. Krzysztof Bukiel (ur. 20 lutego 1962 w Szczecinie) – polski lekarz, działacz związkowy, publicysta, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL).

  e-Dentico – czasopismo naukowe skierowane do osób związanych zawodowo ze stomatologią (lekarzy dentystów, asystentek i higienistek stomatologicznych oraz studentów stomatologii), ukazujące się nieprzerwanie od roku 2004, początkowo jako kwartalnik, a od 2011 roku jako dwumiesięcznik. Od roku 2007 czasopismo dwujęzyczne – artykuły medyczne publikowane są w dwóch sąsiadujących wersjach językowych - polskiej i angielskiej. W 2004 roku, jako pierwsze pismo branżowe, "e-Dentico" wprowadziło program edukacyjny, umożliwiający prenumeratorom zdobywanie punktów edukacyjnych, do których pozyskiwania zobowiązuje lekarzy rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia lekarzy i lekarzy dentystów.

  Réseau Sentinelles (Sieć Wartowników) – organizacja 1323 lekarzy wolontariuszy podstawowej opieki zdrowotnej działających w metropolitalnej Francji (2,2% wszystkich lekarzy ogólnych w tej części Francji). Celem organizacji jest monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w kraju realizowane poprzez kontrolę siedmiu wskaźników związanych z chorobami zakaźnymi i trzech związanych z chorobami przewlekłymi.

  Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich – organizacja zrzeszająca katolickich lekarzy powstała w 1994. Celem stowarzyszenia jest promowanie wartości chrześcijańskich w środowisku medycznym i nauczania Kościoła katolickiego w zakresie bioetyki. Funkcję prezesa pełni dr n. med. Wanda Terlecka. Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty – rodzaj stażu zawodowego w Polsce, odbywanego przez lekarzy i lekarzy dentystów po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów na kierunku lekarskim / lekarsko-dentystycznym. Odbycie stażu podyplomowego oraz pozytywne zdanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego są warunkami koniecznymi w celu uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

  Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) – działa w systemie ratownictwa medycznego i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Głównym zadaniem CPR jest przyjmowanie (numery telefonów 999, 998 i 112), analizowanie i wysyłanie przez dyspozytorów w miejsca zagrożeń odpowiednich służb. W CPR najczęściej działają razem służby dyspozytorskie straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Naczelna Izba Lekarska, NIL — samorząd lekarski zrzeszający i reprezentujący lekarzy w tym lekarzy dentystów (daw. lekarzy stomatologów). Zajmuje się nadzorem nad należytym wykonaniem zawodów lekarza. Działa ona w Polsce od roku 1921. Obecnie obowiązująca ustawa regulująca jej działanie to ustawa z 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (zastąpiła ona ustawę z 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich).

  Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) - związek zawodowy zrzeszający lekarzy. Jego obecnym szefem jest Krzysztof Bukiel. Serial medyczny jest seryjną dramatyczną produkcją telewizyjną, w której wydarzenia koncentrują się na szpitalu, personelu karetki pogotowia lub innego środowiska medycznego. W Stanach Zjednoczonych większość seriali medycznych trwa około 45 minut i najczęściej akcja rozgrywa się w szpitalu. Większość aktualnie emitowanych seriali wykracza poza wydarzenia odnoszące się do zawodów postaci i pokazuje niektóre aspekty ich życia osobistego. Może to być np. wątek romansu między dwojgiem lekarzy. Popularnymi przykładami seriali medycznych są Ostry dyżur, Szpital Dobrej Nadziei, Dr House, St. Elsewhere, Chirurdzy oraz Bez skazy.

  Dodano: 13.12.2010. 17:37  


  Najnowsze