• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie implanty pozwolą odbudować twarz

  04.02.2010. 11:26
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Sztuczne narządy - implanty kości, stawów skroniowych i elementów twarzoczaszki zniszczonych przez nowotwory, w wyniku wypadków lub działań wojennych - zamierza produkować Adam Okoń, właściciel innowacyjnej firmy Ximplant z Warszawy. Technologia, rozwijana w ramach działalności badawczo-rozwojowej kliniki Blue Dental, powstała z połączenia pracy nad doktoratem w Akademii Medycznej w Warszawie oraz praktyki stomatologicznej.

  Dział naukowo-badawczy firmy prowadzi intensywne badania nad nowymi produktami. W porozumieniu z Politechniką Warszawską przeprowadził wstępne badania dotyczące implantów zębowych pokrytych nanowarstwami, które korzystnie zmieniają ich kolor. Wkrótce podjęte zostaną badania in vivo.

  W przyszłości Ximplant rozpocznie produkcję mechatronicznych implantów do przebudowy kości na podstawie projektów przygotowanych w ramach wcześniejszych prac naukowych. Jak wyjaśnia Adam Okoń, ze względu na mikroskopową wielkość wykorzystywanych w tych konstrukcjach elementów, produkcja będzie się odbywać przy użyciu technik zbliżonych do nanotechnologii (obrabiarki numeryczne o napędzie piezoelektrycznym).

  Ximplant to również pracownia planowania protetycznego przygotowująca szablony chirurgiczne do implantologii. Wykonuje ponadto usługi z zakresu elektroniki, mechaniki precyzyjnej i informatyki. Skonstruowane tu maszyny, sterowane numerycznie, pozwolą produkować wysokiej jakości implanty w bardzo niskiej cenie i sprzedawać je lekarzom w sieci franczyzowej.

  Adam Okoń zrezygnował z pracy naukowej w Akademii Medycznej i zajął się działalnością aplikacyjną w ramach działalności gospodarczej. Lekarz deklaruje jednak stałą współpracę ze środowiskiem naukowym. W planach ma założenie szkoły klinicznej, która będzie uczyła młodych lekarzy wszczepiać implanty i wykonywać skomplikowane zabiegi. Obecnie zapewnia szkolenia dla lekarzy, wsparcie merytoryczne i asystę w trudniejszych klinicznie przypadkach.

  Lekarz podkreśla, że jego pomysły nie są patentowane. Chce być liderem nowej technologii na zasadach otwartej licencji. Okoń jest przekonany, że stopień skomplikowania maszyn i produktów sprawi, że kontrahenci będą woleli zaopatrywać się u źródła, niż kopiować elementy techniczne i składniki. Uważa, że przeciętny lekarz nie będzie chciał prowadzić całej produkcji przemysłowej tylko będzie wolał kupić gotowe podzespoły i elementy, maszyny i przepisy.

  Jednocześnie Okoń dopuszcza możliwość rozwijania opracowanej przez siebie technologii przez innych badaczy. Jego zdaniem, jest to elementem tzw. "moralności biznesu" na rynku medycznym.

  "Wymyślić technologię, która mogłaby uratować radość życia tysiącom ludzi i trzymać ją pod kocem, aby sprzedawać tylko kilka sztuk? To nie jest mój scenariusz. Zamierzam stanowić punkt wsparcia dla osób, które będą chciały ją rozwijać" - stwierdza.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Powiększenie biustu jest zabiegiem chirurgicznym, który służy korekcji kobiecych piersi zarówno w zakresie ich wielkości jak i kształtu. Najczęściej w tym celu stosowane są implanty piersiowe lub własna (autogenna) tkanka tłuszczowa. Ze względu na rodzaj wypełnienia implanty dzieli się na wypełnione solą fizjologiczną i żelem silikonowym. Ze względu na kształt implanty dzieli się na okrągłe i anatomiczne. Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz z nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości. MMSE (ang. Mini–Mental State Examination, potocznie "mini–mental") – krótkie narzędzie przesiewowe do oceny otępień. Oryginalnie test powstał w 1975 roku jako krótkie narzędzie do oceny stanu poznawczego pacjentów. Może być stosowane przez lekarza, w odróżnieniu od specjalistycznych baterii testów neuropsychologicznych zarezerwowanych do użytku i interpretacji przez psychologa z odpowiednim przygotowaniem. Wykonanie badania tym testem trwa około 5 minut, co jest jego znaczną zaletą. Najczęściej używany jest w praktyce lekarza ogólnego, neurologa i psychiatry.

  Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej – na podstawie Ustawy z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej każda osoba fizyczna planująca rozpoczęcie działalności jest zobowiązana do jej zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Rzemiosło – zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wykonywania danej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na swój rachunek, przy zatrudnieniu niewielkiej liczby pracowników, których praca ma na celu wspieranie działalności rzemieślnika. O tym, czy dana działalność jest rzemiosłem decydują jej właściwości,charakter, niewielka skala i rozmiar oraz brak cechy uciążliwości środowiskowej oraz społecznej typowej dla działalności przemysłowej lub też produkcyjnej w znacznym rozmiarze. Jako przykład rzemiosła można podać artystyczny wyrób cegieł prowadzony w niewielkim rozmiarze, a jako działalność przemysłową- produkcję materiałów budowlanych w specjalnie przeznaczonych do tego urządzeniach prowadzona w znacznych rozmiarach w sposób zorganizowany i ciągły.

  Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO) – założona w 1994 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca badaczy opinii jako osoby indywidualne (w przeciwieństwie do Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku skupiającej pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku). PTBRiO reprezentuje interesy badaczy wobec instytucji publicznych i władz polskich oraz promuje i upowszechniania informacje dotyczące badania opinii i rynku. PTBRiO podejmuje różne działania mające na celu przestrzeganie standardów metodologicznych i etyki zawodu badacza, organizuje współpracę i wymianę informacji w środowisku badaczy rynku i opinii, opracowuje na prośbę ESOMAR coroczne raporty na temat rynku badawczego w Polsce, organizuje szkolenia, seminaria i konferencje. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK - toruński ośrodek badawczy, którego celem ma być badanie i rozwój nowoczesnych technologii. W zamyśle jego pomysłodawców ma się on przyczyniać do szybszego i sprawniejszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w regionie oraz do rozwijania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej, jak również ma być on łącznikiem świata nauki ze światem biznesu. Do końca 2012 roku ośrodek będzie wyposażany w specjalistyczną aparaturę. Centrum ma zacząć funkcjonować w 2013 roku.

  Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej powstał jako jeden z pierwszych czterech wydziałów Uczelni. W latach 1945 - 1966 funkcjonował pod nazwą Wydział Mechaniczny. Obecnie kadra naukowa wydziału liczy blisko 40 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 160 doktorów nauk technicznych. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących dziedzinach: materiałoznawstwo stali, stopów konstrukcyjnych i specjalnych, stali narzędziowych i spiekanych materiałów narzędziowych; technologie procesów materiałowych; mechanika, robotyka, mechatronika, mechanika płynów, biomechanika; maszyny robocze, drgania mechaniczne; dynamika, układy napędowe, układy wyciągowe; wirtualne modele w projektowaniu i eksploatacji maszyn, komputerowe wspomaganie procesów projektowania, konstruowania i eksploatacji maszyn, diagnostyka techniczna oraz metody i techniki ograniczania hałasu oraz drgań maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny prowadzi rozległą współpracę naukowo-dydaktyczną z ponad 150 uniwersytetami na wszystkich kontynentach, przy czym posiada jedną z największych wymian zagranicznych studentów (blisko 100 studentów i doktorantów rocznie wyjeżdża na zwykle jednosemestralne studia do prawie wszystkich krajów Europy, głównie w ramach programów CEEPUS i ERASMUS). Wydział Mechaniczny Technologiczny od wielu lat współpracuje z firmami i branżowymi ośrodkami naukowo-badawczymi działającymi w obszarze automatyki przemysłowej i robotyki, budowy maszyn, inżynierii materiałowej, spawalnictwa, odlewnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz inżynierii wytwarzania. Dotychczasowa współpraca z przemysłem obejmuje m.in.: - wykonywanie wspólnych prac badawczo-rozwojowych oraz projektów rozwojowych i celowych, - współuczestnictwo podmiotów gospodarczych w wyposażaniu laboratoriów dydaktycznych i badawczych Wydziału, - transfer nowoczesnych technologii ze sfery nauki do sfery przemysłowej i z przemysłu do dydaktyki, - organizację studiów podyplomowych dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, - wykonywanie ekspertyz i badań w laboratoriach naukowych Wydziału oraz wydawanie opinii na temat innowacyjności przedsięwzięć dla podmiotów gospodarczych, - wykonywanie wspólnych projektów w ramach prac przejściowych i dyplomowych, - organizację praktyk produkcyjnych. Produkcja - wszelka działalność ludzka, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych, przynoszących zyski producentowi i zaspokajająca potrzeby społeczne. Natomiast produkcja wyrobów jest to działalność polegająca na wydobywaniu surowców mineralnych bądź przetwarzaniu surowców i materiałów na wyroby gotowe.

  Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie celów praktycznych prac badawczo-rozwojowych, są realizowane w praktyce, np. przez uruchomienie nowych technologii lub modyfikacje technologii istniejących.

  Narzędzie – przedmiot lub urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać "gołymi rękami", lub ułatwia to, co może wykonać sam. Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt.

  SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów – szpital wybudowany w 1937 w Łodzi, którego działalność i tradycje są związane z działalnością wojskowej służby zdrowia, obecnie stanowiąc bazę dydaktyczną m.in. dla nauki studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i szkolenia lekarzy wojskowych w ramach Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi. Działalność pożytku publicznego – rodzaj działalności, prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873). Nie jest to działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010, Nr 107, poz. 679).

  Dodano: 04.02.2010. 11:26  


  Najnowsze