• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Popularna w całej Europie medycyna komplementarna

  28.12.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w kilku krajach europejskich wskazały na wysokie zapotrzebowanie na medycynę komplementarną i alternatywną (CAM), gdyż coraz większą liczba obywateli poszukuje takiej pomocy w związku ze schorzeniami, z którymi w ich odczuciu nie radzi sobie tradycyjna terapia. Aż połowa ankietowanych korzysta z alternatywnej opieki zdrowotnej. Komisja Europejska szacuje, że wydatki konsumentów na CAM sięgają obecnie 100 mln EUR. Na dzień dzisiejszy zarejestrowanych jest ponad 150.000 lekarzy z dodatkowym certyfikatem CAM. Niemniej, jeżeli chodzi o poradę w sprawie CAM, to ustalono, że w krajach takich jak Irlandia, Izrael, Norwegia, Turcja i Wlk. Brytania obywatele zwracają się o opinię raczej do swoich przyjaciół i rodziny niż do profesjonalistów.

  Wymiana informacji w sieciach społecznościowych jest postrzegana jako istotny element stosowania CAM, zwłaszcza że osobiste doświadczenia obywateli wydają się mieć wpływ na rozpoczęcie i później ponowne wykorzystanie medycyny alternatywnej. Do takiego wniosku prowadzą wyniki jednej z prac badawczych przeprowadzonych w dziewięciu krajach europejskich. Trend postaw wobec CAM kształtowany przez osobiste doświadczenie zaobserwowano również w profesjach biomedycznych i wśród adeptów takich specjalizacji.

  W Europie jest ponad 180.000 zarejestrowanych i certyfikowanych, niemedycznych specjalistów CAM. To daje 65 świadczeniodawców CAM na 100.000 mieszkańców w porównaniu do 95 lekarzy medycyny ogólnej na 100.000 mieszkańców w UE. Aczkolwiek przepisy i edukacja w zakresie CAM są odmienne w każdym z 39 badanych krajów europejskich.

  Wypowiadając się na konferencji zamykającej Europejską sieć badawczą nad medycyną komplementarną i alternatywną (CAMbrella), profesor Vinjar Fonnebo, dyrektor Instytutu Norweskiego Badań nad CAM przy Uniwersytecie w Troms?, stwierdził: "Obecny chaos regulacyjny i edukacyjny w zakresie świadczeń CAM uniemożliwia zapewnienie przez profesjonalistów z branży opieki medycznej bezpieczeństwa pacjentom i klientom".

  Ten komentarz został wygłoszony po trzech latach badań, których wyniki pokazały, że CAM to zaniedbany obszar badań i wiedzy, inny w każdym kraju. Ujawniono w szczególności, że Europa pozostaje w tyle za Ameryką Północą, Azją i Australią pod względem podejścia do CAM. To podkreśla potrzebę centralizacji i koordynacji działań w celu pogłębienia wiedzy w tej dziedzinie. Ponadto naukowcy podkreślili w czasie konferencji potrzebę skoordynowanego podejścia europejskiego poprzez zaprezentowanie strategii europejskich badań nad CAM.

  Profesor Jarle Aarbakke, rektor Uniwersytetu w Troms?, jest przekonany, że kluczem są badania naukowe: "CAM nie jest częścią medycyny, która jest wykładana i nauczana na europejskich uczelniach, jest niemniej wykorzystywana przez dużą liczbę pacjentów i świadczeniodawców w całej Europie, zatem [lepiej byłoby] gdybyśmy wiedzieli o niej więcej".

  Profesor Benno Brinkhaus, który prowadził konferencję, podsumował: "Jeżeli CAM ma być wykorzystywana jako element rozwiązania problemów opieki zdrowotnej, w obliczu których staniemy w 2020 r., decydujące znaczenie ma uzyskanie wiarygodnych informacji o jej kosztach, bezpieczeństwie i skuteczności w realnym kontekście. Wizja CAMbrella to podstawa oparta na dowodach, która umożliwia europejskim obywatelom i decydentom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących CAM".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – skrupulatne, precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Medycyna oparta na faktach umożliwia więc klinicystom korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych. Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – postępowanie kliniczne oparte na najlepszych dostępnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  REDIAL (Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina) (Europejska Sieć Informacji i Dokumentacji nt. Ameryki Łacińskiej) jest stowarzyszeniem skupiającym ośrodki dokumentacyjne, badawcze i biblioteki europejskie specjalizujące się w tematyce latynoamerykańskiej. Stanowi płaszczyznę wymiany informacji, doświadczeń a także promocji europejskich badań latynoamerykańskich i samej Ameryki Łacińskiej, głównie z zakresu nauk humanistycznych (również o podejściu interdyscyplinarnym). Efektem prac prowadzonych w ramach organizacji jest portal [REDIAL], dzięki któremu można pozyskać dostęp do opisanych poniżej źródeł informacji. Tieto (wcześniej TietoEnator) jest międzynarodową firmą wytwarzającą oprogramowanie. Jest aktywna w około 30 krajach, aktualnie zatrudnia ponad 18 000 pracowników z branży informatycznej, głównie inżynierów oprogramowania. Należy do największych firm europejskich tworzących oprogramowanie na zlecenie. Tieto, oprócz rynku oprogramowania, działa na rynku outsourcingu, świadcząc usługi firmom w zakresie obsługi sieci komputerowych, serwerów, baz danych, bezpieczeństwa informacji, itd. Głównym rynkiem operacji firmy jest bankowość, opieka zdrowotna, telekomunikacja i multimedia oraz energetyka. Firma TietoEnator powstała z połączenia dwóch skandynawskich firm: Tieto Corp. z Finlandii i Enator AB ze Szwecji, 7 lipca 1999. Po połączeniu firma rozpoczęła swoją ekspansję na Europę, głównie poprzez przejęcia mniejszych firm z branży, czym zdobywała sobie większy rynek i zmniejszała liczbę konkurentów.

  Badania eksperymentalne – obok badań obserwacyjnych należą do podstawowych lub stosowanych badań naukowych, których celem jest ustalenie związków między badaną interwencją kliniczną a miarami ilościowymi, wybranymi do opisu próby badanej (najczęściej ocena skuteczności i bezpieczeństwa badanej interwencji). Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ang. European Consumer Centres Network ECC-Net) jest siecią UE współfinansowaną przez Komisję Europejską, państwa członkowskie, Norwegię i Islandię. Składa się z 29 centrów, po jednym w każdym z 27 państw członkowskich UE oraz w Islandii i Norwegii. Ośrodki pracują razem w celu zapewnienia konsumentom informacji na temat transgranicznych zakupów towarów i usług. Ponadto stanowią one pomoc w polubownym rozwiązywaniu sporów transgranicznych.

  Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji bezpośredniego, nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik Medyczny podczas udzielania pomocy korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu (sam jednak nie jest funkcjonariuszem publicznym) . Abstrakt – streszczenie publikacji naukowej lub książki, w którym w formie maksymalnie skondensowanej z jak największą liczbą słów kluczowych, zawarte są podstawowe informacje o tezie artykułu, metodyce przeprowadzonych badań, najważniejszych wynikach oraz wnioskach. Jest publikacją pojawiającą się okresowo w celu skrótowego przedstawienia wyników badań w jakiejś dziedzinie nauki w jednym lub kilku krajach. Abstrakt liczy zwykle od 150 do 600 słów.

  Izraelski Instytut Badań nad Biologią (hebr. המכון למחקר ביולוגי בישראל) w Ness Ziona jest rządowym instytutem naukowym w Izraelu, rozwijajacym technologie w dziedzinie medycyny, biologii i środowiska. Zatrudnia około 350 pracowników, w tym 150 naukowców. Ściśle współpracuje z licznymi uniwersytetami, realizuje rządowe oraz międzynarodowe projekty badawcze. Wyniki badań często są publikowane w krajowych i międzynarodowych publikacjach naukowych.

  Nagroda Laskera – amerykańska nagroda naukowa za badania w dziedzinie medycyny. Nagroda ta jest przyznawana od 1946 żyjącym badaczom przez fundację Lasker Foundation, założoną przez pioniera reklamy Alberta Laskera i jego żonę Mary Woodward Lasker (później znaczącą aktywistkę w dziedzinie badań medycznych). Nagrody cieszą się znacznym prestiżem i czasem są nazywane amerykańskim Noblem. Do roku 2005, 71 z laureatów zdobyło później Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny.

  Dodano: 28.12.2012. 16:17  


  Najnowsze