• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Andrzej Skowroński członkiem korespondentem PAN

  08.06.2010. 15:13
  opublikowane przez: Przemysaw Szydzik

  Prof. Andrzej Skowroński z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK został wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk w Wydziale III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych.

  Tym samym prof. Skowroński znalazł się w elitarnym gronie wybitnych przedstawicieli nauk matematycznych, fizycznych i chemicznych skupiającym zaledwie kilkudziesięciu polskich naukowców. Warto też dodać, że prof. Skowroński jest obecnie jedynym członkiem PAN zatrudnionym na UMK.

  Prof. A. Skowroński urodził się 26 grudnia 1950 roku w Człuchowie. Ukończył studia magisterskie (specjalność matematyka teoretyczna) w roku 1973 w Instytucie Matematyki UMK. W roku 1976 uzyskał stopień doktora nauk matematycznych na podstawie rozprawy doktorskiej "Kategorie abelowych algebr Hopfa nad ciałem" (promotorem rozprawy był prof. dr hab. Daniel Simson), nagrodzonej Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku 1981 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej "Nierozkładalne abelowe algebry Hopfa", nagrodzonej Nagrodą Sekretarza Naukowego PAN. W roku 1990 uzyskał tytuł profesora w dziedzinie nauk matematycznych. Od 1992 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK.

  Prof. A. Skowroński jest jednym z najwybitniejszych na świecie specjalistów w teorii reprezentacji algebr. Jest autorem i współautorem 5 książek, w tym obszernej 3-tomowej monografii "Elements of the representation theory of associative algebras" napisanej wspólnie z prof. Danielem Simsonem z UMK wydanej przez Cambridge University Press, która weszła już do literatury światowej jako fundamentalna pozycja w zakresie teorii reprezentacji oraz ponad 200 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach matematycznych o wysokiej randze. O międzynarodowym uznaniu jego wyników naukowych świadczą: ogromna liczba cytowań, współpraca naukowa z czołowymi specjalistami w zakresie algebry, bardzo częste wizyty naukowe w wiodących światowych ośrodkach matematycznych (np. Berkeley i Santa Barbara w USA, Sao Paulo i Rio de Janeiro w Brazylii, Tokio, Kyoto, Nagoya i Osaka w Japonii, Oxford i Londyn w Wlk. Brytanii, Paryż i Strasburg we Francji, Bielefeld, Bonn i Berlin w Niemczech, Trondheim i Oslo w Norwegii i wiele innych).

  Prof. Skowroński ma duże osiągnięcia dydaktyczne, szczególnie w kształceniu młodej kadry naukowej. Wypromował dotychczas 10 doktorów, z których 3 posiada już stopnie naukowe doktora habilitowanego.

  Za swoje osiągnięcia naukowe prof. A. Skowroński był często nagradzany i wyróżniany. Między innymi był wielokrotnie laureatem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz JM Rektora UMK. Był również laureatem prestiżowej nagrody głównej im. Wacława Sierpińskiego przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Matematyczne. W 1999 r. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała mu trzyletnie Subsydium Profesorskie w zakresie nauk ścisłych, w ramach Programu Mistrz. Prof. Skowroński był też stypendystą Fundacji im. Aleksandra Humboldta w Niemczech.

  W latach 1982—1991 prof. Skowroński pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki UMK, od 1995 r. jest kierownikiem Katedry Algebry i Geometrii Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Był również organizatorem i współorganizatorem wielu poważnych międzynarodowych konferencji naukowych w Polsce (Toruń, Centrum Banacha w Warszawie) oraz na świecie (m.in. w Grecji, Francji, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Niemczech).

  Źródło: http://www.aktualnosci.umk.pl/?dzial=Aktualnosci&id=20100604120934

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Na Wydziale zatrudnionych jest około 200 osób, w tym 56 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 75 nauczycieli akademickich w stopniu doktora lub magistra. Rada Naukowa Instytutu Fizyki posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych, natomiast Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii. Marek Kuczma (ur. 10 października 1935 w Katowicach, zm. 13 czerwca 1991 tamże) – polski matematyk; profesor. W 1956 na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił pracę magisterską i uzyskał tytuł zawodowy magistra. W 1961 doktorant magister M. Kuczma uzyskał stopień naukowy doktora za dysertację pt. O pewnym równaniu funkcyjnym pierwszego rzędu (promotorem był prof. Stanisław Gołąb). Dwa lata później habilitował się na podstawie rozprawy O równaniu Schrödera. Od 1969 profesor matematyki. Wypromował trzynaścioro doktorów nauk matematycznych. Autor trzech monografii matematycznych: Instytut Historii Nauki im. Ludwika I Aleksandra Birkenmajerów PAN jest placówką Polskiej Akademii Nauk założoną w 1954 r. Prowadzi badania w zakresie historii nauki, zarówno nauk społecznych, jak i nauk ścisłych i przyrodniczych oraz historii techniki, a także w zakresie dziejów oświaty i wychowania. Instytut składa się z dwóch zakładów: Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Społecznych, Dziejów Oświaty i Historii Organizacji Nauki oraz Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Ścisłych i Techniki, Historii Medycyny, Historii Chemii i Farmacji oraz Historii Nauk Matematycznych. Instytut posiada własną bibliotekę naukową oraz własne wydawnictwo. Rada Naukowa Instytutu, której przewodniczącym jest Andrzej Kajetan Wróblewski, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Siedzibą Instytutu jest Pałac Staszica w Warszawie. Od 2011 r. Instytut otrzymał imię Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów.

  Jan Antoni Kubarski (ur. 1950 w Łodzi, zm. 8 czerwca 2013 w Łodzi) – polski matematyk, prof. dr hab. nauk matematycznych, specjalista w zakresie geometrii, geometrii różniczkowej i topologii różniczkowej, profesor nadzwyczajny oraz prodziekan ds. nauki Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Artur Wejkszner (ur. 1971) – polski politolog, dr hab. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w Zakładzie Studiów Strategicznych oraz adiunkt Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, gdzie uzyskał stopień doktora naukowego za pracę „Wolność w polskiej myśli politycznej”, której promotorem był prof. Jacek Sobczak. Za pozycję „Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie salafickiego ruchu globalnego dżihadu” uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o polityce.

  Anatolij Timofiejewicz Fomienko, Анатолий Тимофеевич Фоменко (ur. 13 marca 1945), członek Rosyjskiej Akademii Nauk, doktor nauk fizyko-matematycznych, profesorem na Uniwersytecie Moskiewskim. Laureat państwowej nagrody Federacji Rosyjskiej 1996 roku (w dziedzinie matematyki). Autor ponad 190 prac naukowych, 25 monografii i 8 podręczników matematycznych, specjalista w dziedzinie geometrii i topologii. Anatolij Fomienko znany jest jako twórca teorii nowa chronologia. Andrzej Skowroński (ur. 26 grudnia 1950 w Człuchowie) - polski matematyk, specjalizujący się w algebrze dyskretnej i komputerowej, geometrii algebr i modułów oraz teorii reprezentacji algebr i grup.

  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych. prof.zw.dr hab.inż. Bogdan Mizieliński - urodził się 4 marca 1938r. W Warszawie. Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej ukończył w 1965 roku. Rozpoczyna karierę naukową uzyskując kolejno: w 1975r – tytuł doktora, w 1984r – doktora habilitowanego a w 2001 tytuł profesora i w 2007r profesora zwyczajnego PW.

  Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (WSTiE) – niepubliczna wyższa uczelnia z siedzibą w zamku suskim zwanym Małym Wawelem. Powstała w 2001 roku i prowadzi studia na trzech wydziałach: Turystyki i Rekreacji, Informatyki oraz Nauk Społecznych, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Janusz Sondel, kanclerzem Maria Grzechynka. Wśród kadry dydaktyczno-naukowej są m.in. prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński, prof. dr hab. Jan Rusek, prof. dr hab. Andrzej Pankowicz (do 2011 roku, zmarł).

  prof. dr hab inż. Marek Kuna-Broniowski (ur. 1948) – polski naukowiec, profesor doktor habilitowany nauk rolniczych. 2 kwietnia 1980 roku uzyskał stopień doktora w zakresie nauk technicznych rozprawą doktorską Wpływ rozkładu dwuwymiarowego pola elektromagnetycznego na charakterystyki mechaniczne silników asynchronicznych o wirniku cylindrycznym na Politechnice Szczecińskiej. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej uzyskał 17 czerwca 1999 roku rozprawą habilitacyjną Nowe metody prognozowania i wczesnego wykrywania chorób roślin na Akademii Rolniczej w Lublinie. 18 kwietnia 2005 roku decyzją Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora doktora habilitowanego. Mąż Izabeli Kuny-Broniowskiej, z którą ma troje dzieci: Kamila, Damiana i Agnieszkę.

  Marek Cybulski (ur. 1948 w Łodzi) – polski historyk języka, profesor zwyczajny, w latach 1990-1993 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 1996-2002 dziekana Wydziału Filologicznego UŁ, od r. 2000 jest kierownikiem Katedry Historii Języka Polskiego UŁ. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w r. 1978, pod promotorstwem prof. Karola Dejny, na podstawie rozprawy pt. "Język ksiąg radzieckich i ławniczych Sandomierza z lat 1543-1767", stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polonistycznego i słowiańskiego w r. 1987, na podstawie książki pt. "Język piętnastowiecznej części Psałterza floriańskiego. Ortografia, fonetyka, fleksja", tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych został mu nadany w r. 1994. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Dodano: 08.06.2010. 15:13  


  Najnowsze