• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Hartman: spóźnione orzeczenie Trybunału UE ws. zarodków

  19.10.2011. 08:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, zakazujące patentowania embrionalnych komórek macierzystych, których pozyskanie wiąże się ze zniszczeniem embrionu, jest nieco spóźnione - powiedział PAP prof. Jan Hartman, filozof i bioetyk. 


  We wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że ludzkie embrionalne komórki macierzyste, których pozyskanie wiąże się ze zniszczeniem embrionu, nie mogą być opatentowane.

  Jeśli dla pozyskania komórek macierzystych embriony są niszczone, narusza to zasadę ochrony godności człowieka - zdecydowali sędziowie luksemburskiego Trybunału.

  W rozmowie z PAP prof. Jan Hartman, autor książki "Bioetyka dla lekarzy", podkreślił, że Trybunał poszedł na ustępstwa, szczególnie wobec Kościoła katolickiego. Tymczasem - jak zauważył - badania nad komórkami macierzyński mocno rozwinęły się w ostatnich latach.

  W jego opinii, dziś są już tak zaawansowane w wielu laboratoriach, w tym również europejskich, że może je pozyskać bez potrzeby niszczenia zarodków. Prowadzone są udane próby przekształcenia komórek somatycznych dorosłych osobników, np. skóry, w komórki macierzyste. W praktyce wykorzystuje się również komórki znajdujące się w krwi pępowinowej.

  Profesor dodał, że wtorkowe orzeczenie Trybunału traktuje jako jedynie etyczną deklarację. "W moim odczuciu jest ona sprzeczna z dość powszechną opinią popierającą badania nad komórkami macierzystymi dla celów terapeutycznych. Ja w każdym razie się z nią nie zgadzam" - podkreślił Hartman. 

  PAP - Nauka w Polsce

  zbw/ agt/ tot/ gma/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Orzeczenie w sprawie Cassis de Dijon – orzeczenie Trybunału Europejskiego zapadłe 20 lutego 1979 roku, zgodnie z którym ogólną zasadą jest, że towar legalnie wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w jednym państwie Unii Europejskiej powinien być dopuszczony na rynki pozostałych państw członkowskich. Zasada acte éclairé – zasada prawa wspólnotowego Unii Europejskiej, powiązana z zasadą pytań prejudycjalnych, która mówi, że jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał już wcześniej orzeczenie w sprawie wykładni danego przepisu prawa wspólnotowego, to ma ono zastosowanie również w późniejszych przypadkach i podnoszenie pytania prejudycjalnego w zakresie danego przepisu nie jest obowiązkowe, a poprzednie orzeczenie TSUE w tej sprawie jest wiążące. Orzeczenie wstępne, orzeczenie prejudycjalne – wydawane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odpowiedzi na kierowane do niego przez sądy krajowe pytanie prejudycjalne.

  Trybunał Sprawiedliwości (fr. Cour de justice, ang. the Court of Justice), w skrócie TS – jeden z trzech organów sądowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powołany na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w wersji nadanej przez Traktat lizboński 1 grudnia 2009 roku. Siedzibą Trybunału jest Luksemburg. Formuła Dassonville - podstawowa zasada handlowa, wygenerowana na podstawie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z 1974 roku, zakazująca podejmowania przez państwo kroków mogących służyć ilościowemu ograniczaniu importu.

  Forum prorogatum – doktryna przyjmująca, że zgoda państwa na poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądowe nie musi być wyrażona wyraźnie wprost, może wynikać z podjętych przez nie czynności procesowych. Doktryna ta była przyjęta w praktyce działania Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej. Stosowana jest także w praktyce Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał Obrachunkowy (fr. Cour des Comptes, ang. Court of Auditors), zwany też Europejskim Trybunałem Obrachunkowym (ETO), Trybunałem Rewizyjnym, Trybunałem Audytorów lub Trybunałem Rewidentów Księgowych – instytucja Unii Europejskiej kontrolująca wykonanie budżetu oraz wpływy i wydatki Wspólnot Europejskich. Działa od 18 października 1977. Powołany został na mocy tzw. II traktatu budżetowego z 22 lipca 1975 (wówczas jako organ wspólnotowy, jako instytucja funkcjonuje od Traktatu z Maastricht). Siedzibą Trybunału jest Luksemburg.

  Komórki iPS (ang. iPSC – induced pluripotent stem cells) – rodzaj pluripotencjalnych komórek macierzystych, które zostały sztucznie otrzymane z nie-pluripotentnych komórek (przeważnie komórek somatycznych dorosłego człowieka) przez wymuszenie ekspresji odpowiednich genów w tych komórkach. Rzecznik generalny (ang. Advocate General, fr. Avocat général) – wysoki urzędnik sądowy, wchodzący w skład Trybunału Sprawiedliwości. Głównym zadaniem rzeczników jest sporządzanie opinii w przedmiocie sposobu rozpoznawania sprawy jaka wpłynęła do Trybunał. Opinie rzeczników nie są wiążące dla sędziów Trybunału, ani dla sądów krajowych, niemniej często treść wyroku pokrywa się z treścią opinii.

  Bank komórek macierzystych (ang. Stem Cell Bank) – zakład biotechnologiczny zajmujący się przechowywaniem dorosłych komórek macierzystych pobieranych typowo z krwi pępowinowej.

  Dodano: 19.10.2011. 08:47  


  Najnowsze