• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Majkowicz: Pacjent jest najważniejszym podmiotem w procesie leczenia

  10.09.2010. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W procesie leczenia niezmiernie istotne jest, obok perspektywy medycznej, nastawienie psychiczne pacjenta. Badania jakości życia obejmują całość problemów natury biologicznej, psychologicznej, ale także duchowej - zwłaszcza w sytuacji ekstremalnej, kiedy mamy do czynienia z chorobą, której nie można wyleczyć. Badania nad jakością życia dotyczą nie tylko pacjentów, ale także ich rodzin i samych lekarzy - tłumaczy w rozmowie z PAP prof. nadzw. dr hab. Mikołaj Majkowicz, kierownik Zakładu Badań nad Jakością Życia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

  Według eksperta, w nauczaniu uniwersyteckim i praktyce lekarskiej dominuje perspektywa medyczna. Lekarze oceniają "przypadki", decydują, jaką procedurę należy zastosować przy danych objawach. Pacjent musi się temu podporządkować.

  "Również oceniając efekty leczenia brało się dotąd pod uwagę jedynie wskaźniki natury biologicznej, korelujące ze zdrowiem, np. czas przeżycia pacjenta, szanse wyzdrowienia. Wprowadzenie pojęcia jakości życia dodaje nowe kryterium oceny efektywności leczenia" - powiedział PAP dr hab. Majkowicz.

  Jak wyjaśnił, parametry biologiczne mogą być niewystarczające. Np. uszkodzenie nogi uniemożliwiające sprawne poruszanie się jest niewątpliwie stanem nieprawidłowym. Jednak wpływ tego stanu na jakość życia może być różny u różnych osób. Dla osoby, która długie godziny lubi "przesiadywać" przy komputerze, ta dysfunkcja nie będzie miała istotnego znaczenia, natomiast u sportowca stan ten radykalnie obniża jego jakość życia.

  "My w medycynie ocenę jakości życia traktujemy jako funkcjonalny efekt choroby i jej leczenia odbierany, przeżywany przez pacjenta. Innymi słowy, na ocenę jakości życia pacjenta ma wpływ zarówno sama choroba z jej dolegliwościami i ograniczeniami, a także proces leczenia, który również niesie ze sobą różnorakie dolegliwości" - tłumaczył uczony.

  Dr hab. Majkowicz podał przykład chemioterapii, która leczy, ale też dostarcza wiele przykrych objawów. Pacjent dokonuje pewnego wartościowania i sam ocenia wpływ tych czynników związanych z chorobą i leczeniem. Ta ocena pacjenta ma zwykle charakter wielowymiarowy. Najczęściej wymienia się wymiar biologiczny, czyli doznawane dolegliwości bólowe, nudności i wymioty, zmęczenie, wymiar psychologiczny - w tym depresja i lęk oraz wymiar duchowy, m.in. poczucie sensu życia.

  Zaznaczył, że bardzo ważnym czynnikiem, z punktu widzenia badań nad jakością życia pacjenta, jest współdecydowanie o procesie leczenia. "Pacjent winien być w zrozumiałym dla niego języku informowany o swoim stanie, winno mu się przedstawić różne sposoby leczenia, jako warianty do wyboru. Jeśli pacjent zrozumie ten proces, jeśli zważy efekty leczenia, oceni je ze swego punktu widzenia, wówczas sukces terapeutyczny może być większy" - przekonuje dr hab. Majkowicz.

  Czy w naszych warunkach w publicznej służbie zdrowia są realne szanse na takie wdrożenie pacjenta w proces leczenia? Czy jest czas na tłumaczenie, dawanie wyboru, kiedy czeka kolejka, czy są środki, które pozwolą sfinansować opiekę psychologiczną nad pacjentami? Naukowiec przyznaje, że nie będzie łatwo.

  "To jest trudne - nie tylko ze względów organizacyjnych i braku możliwości finansowych, ale z powodu pewnych paradygmatów tkwiących w mentalności pracowników medycznych. Kształcenie lekarza nastawione jest na kwestie biologiczne, aczkolwiek dociera do świadomości personelu medycznego, że należy uwzględniać czynniki psychologiczne. W teorii zaczyna być to zrozumiałe - zaczynamy powoli odchodzić od paradygmatu biomedycznego a coraz częściej przyjmujemy paradygmat biopsychospołeczny. O tym się mówi, prowadzi się badania na ten temat, organizuje się konferencje. Natomiast przekładalność na praktykę jest wciąż mała" - ocenia uczony.

  Jego zdaniem, zastosowania praktyczne badań nad jakością życia najszybciej znalazły podatny grunt w psychoonkologii, gdzie sytuacja psychologiczna pacjentów jest najtrudniejsza. Poradnie psychoonkologiczne cieszą się dużym powodzeniem. Są tam zatrudniani psychoonkolodzy, profesjonalnie przygotowani do pracy z osobami ciężko i często nieuleczalnie chorymi, jak również z ich bliskimi.

  W strukturze uczelni, jak zauważa dr hab. Majkowicz, samodzielne zakłady prowadzące tego typu badania, to rzadkość. Trzeba jednak podkreślić, że wciąż rejestruje się wzrost liczby prac dotyczących oceny jakości życia. Jest to widoczne bazach publikacji, m.in. MEDLINE. Również w Polsce są prowadzone liczne badania nad jakością życia.

  Rzadko jednak spotyka się odrębne jednostki organizacyjne zajmujące się głównie badaniami nad jakością życia ludzi chorych na różne choroby. Od 4 lat taką jednostką organizacyjną jest Zakład Badań nad Jakością Życia na Wydziale Nauk o Zdrowiu GUMed.

  "W badaniach jakości życia interesuje nas nie tylko pacjent i jego rodzina, ale też druga strona czyli personel medyczny. Lekarz, który ma dobre samopoczucie i jego jakość życia jest wysoka, leczy skuteczniej niż lekarz wypalony, sfrustrowany i wyczerpany. W tej chwili realizujemy projekt statutowy rozpisany na 3 lata dotyczący holistycznego podejścia do chorych, z uwzględnieniem rodzin i lekarzy" - wylicza profesor GUMed.

  Podkreśla, że badania teoretyczne są ważne, ale najważniejsze jest przełożenie praktyczne. Jeśli będą powstawały takie poradnie jak np. poradnie psychoonkologiczne, wówczas znajdzie się możliwość efektywnego przenoszenia treści teoretycznych na zastosowania praktyczne.

  Jakości życia w chorobach przewlekłych poświęcona została konferencja organizowana 11 września w Gdańsku przez Zakład Badań nad Jakością GUMed i Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne.

  PAP - Nauka w Polsce, KOL

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Leczenie, terapia, kuracja – szereg czynności medycznych, z użyciem stosownych leków i aparatury, zmierzających do przywrócenia równowagi (homeostazy) organizmu dotkniętego chorobą lub kalectwem; postępowanie lekarskie, którego celem jest przywrócenie zdrowia choremu lub poprawa jego jakości życia. Wyróżniamy różne rodzaje leczenia: Znak jakości Q – krajowy certyfikat nadawany produktom przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Przyznanie certyfikatu Q oznacza, iż wyrób spełnia ponadpodstawowe wymagania a jego jakość jest porównywalna z jakością renomowanych producentów światowych. Dotyczy nie tylko jakości ale również bezpieczeństwa używania i ochrony środowiska. Towaroznawstwo - nauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość. Szerzej to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, czynnikach, zjawiskach i procesach rzutujących na jakość i wartość użytkową, o właściwym ukształtowaniu jakości wyrobów w sferach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej.

  Polityka jakości - część strategii organizacji dotycząca problematyki zarządzania jakością. Najczęściej przez "politykę jakości" rozumie się zwięźle zredagowany zbiór głównych tez związanych z zapewnieniem jakości i jako taki jest najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jakością. Jest to dokument zespołowo redagowany i rozwijany przez zarząd we współpracy z pełnomocnikiem systemu zarządzania jakością. Polityka jakości ukazuje w krótkiej formie zadania realizowane długoterminowo na strategicznym poziomie zarządzania w wieloletniej, często nawet 10-letniej perspektywie. Polityka jakości określa działanie, rozwój i doskonalenie systemu jakości. Sekcja 5.3 normy ISO 9001 definiuje politykę jakości, m.in. wymaga by polityka jakości była sformułowana pisemnie, zakomunikowana i zrozumiała dla każdego pracownika organizacji. Koło jakości (ang. quality circles) - grupa pracowników różnych szczebli hierarchicznych, których celem jest analizowanie procesów produkcyjnych ze względu na kryterium jakości; także cały proces grupowania - tworzenia ww. kół jako metody podnoszenia jakości w organizacji.

  Skala Lansky’ego – skala pediatryczna, pozwalająca określić stan ogólny i jakość życia pacjenta z chorobą nowotworową. Application Lifecycle Management (ALM, zarządzanie cyklem życia aplikacji) to ciągły proces zarządzania życiem wytwarzanego oprogramowania związany z 4 podstawowymi pojęciami: kod, proces, jakość, architektura.

  Pompa insulinowa – urządzenie do ciągłego podawania insuliny, ułatwiające kontrolę leczenia cukrzycy i poprawiające jakość życia chorego. Księga jakości jest drugim, co do ważności dokumentem systemu zarządzania jakością. W języku angielskim nazywana jest quality manual, co można by przetłumaczyć jako podręcznik jakości.

  Ochrona wód – badania i ocena jakości wód prowadzona jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w bloku stan i w podsystemie "Monitoring jakości wód". Według "Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2007-2009", w sieci krajowej monitoring wód realizowany jest w oparciu o sieć obserwacyjną, specjalnie dobraną i zapewniającą reprezentatywną ocenę jakości wód.

  Sprawiedliwość ekologiczna to koncepcja, będąca m.in. elementem zielonej polityki, która podkreśla równy dostęp ludzi niezależnie od narodowości, religii, rasy, statusu materialnego czy jakiegokolwiek innego czynnika do wysokiej jakości, czystego środowiska naturalnego. Uwzględnia ona także egalitarny dostęp do dóbr i usług wpływających na jakość życia, takich jak zdrowa żywność, zieleń miejska i tereny rekreacyjne, opieka zdrowotna czy edukacja.

  Jakość energii elektrycznej (parametry jakości energii elektrycznej) – to grupa wielkości charakteryzujących napięcie zasilające, których zapewnienie jest warunkiem poprawnej pracy zasilanych urządzeń elektrycznych. Klasyfikacja jakości wód – system podziału wód powierzchniowych i podziemnych na podstawie ich jakości, czyli szeroko rozumianego stanu ekologicznego. W krajach Unii Europejskiej stosowany jest system pięcioklasowy. Ocenę jakości przygotowuje się na podstawie różnego typu wskaźników jakości wód. Klasyfikacji wód dokonuje się poprzez porównanie miarodajnych stężeń zanieczyszczeń i struktury zasiedlających je biocenoz określonych wskaźnikami z normatywnymi stężeniami zanieczyszczeń i strukturą biocenoz referencyjnych określonymi w rozporządzeniach rządu lub ministra odpowiedniego do spraw ochrony środowiska. Oceny stanu wód dokonuje się dla celów naukowych i praktycznych, gdyż pewne zastosowania wody wymagają jej odpowiedniej jakości.

  e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego:

  Dodano: 10.09.2010. 00:40  


  Najnowsze