• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Profesorowie Łępkowski i Łukasiewicz wyróżnieni Wawrzynami Lekarskimi

  02.04.2012. 07:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Profesorowie Andrzej Łępkowski i Szczepan Łukasiewicz zostali uhonorowani Wawrzynami Lekarskimi - najwyższymi odznaczeniami przyznawanym przez śląski samorząd lekarski wybitnym przedstawicielom tego środowiska. 

  Uroczystość wręczenia Wawrzynów odbyła się w sobotę w Katowicach podczas XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

  Nagradzając wybitnych przedstawicieli świata medycyny śląscy lekarze chcą docenić nie tylko ich wiedzę i wieloletnią praktykę zawodową, ale także postawę życiową i etyczną. Wawrzyny Lekarskie otrzymują osoby, które nie tylko należą do najlepszych specjalistów w swych dziedzinach, ale są też nauczycielami i mistrzami dla kolejnych pokoleń lekarzy.

  Prof. Andrzej Łępkowski urodził się w Nowym Sączu, jednak swe życie zawodowe związał ze Śląskiem. Od 1952 r. do przejścia na emeryturę w 1992 r. pracował w klinicznych ośrodkach akademickich. Organizował m.in. III Katedrę i Klinikę Laryngologii w Katowicach-Ochojcu. W jego dorobku naukowym znajdują się pionierskie prace dotyczące urazu akustycznego. Jest miłośnikiem książek, tatrzańskich wędrówek, narciarstwa alpejskiego i tenisa.

  Prof. Szczepan Łukasiewicz jest specjalistą z zakresu chirurgii i organizacji ochrony zdrowia. Ukończył studia na Łódzkiej Akademii Medycznej. Od 50 lat pracuje na Śląsku, najpierw w szpitalach w Tarnowskich Górach i Mysłowicach, a później przez wiele lat w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach. Przed 14 lat był konsultantem wojewódzkim w zakresie chirurgii ogólnej. Jest autorem lub współautorem 70 prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą.

  Wawrzyny Lekarskie przyznawane są od 2007 r. W poprzednich latach odebrali je m.in. profesorowie Franciszek Kokot i Władysław Nasiłowski.

  Wręczenie odznaczeń nie było jedynym punktem zjazdu Śląskiej Izby Lekarskiej. Zgromadzeni dyskutowali m.in. o umowach na leki refundowane, o bardzo małej liczby miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy w trybie rezydenckim, a także o różnych formach zatrudnienia lekarzy i norm czasu pracy.

  PAP - Nauka w Polsce

  kon/ mhr/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kodeks Etyki Lekarskiej (w skrócie: KEL) – uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 grudnia 1991 z późniejszymi zmianami. Dokument, który ustanawia etyczne zasady postępowania lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, określający priorytety, jakim winni się oni kierować w pracy zawodowej, wskazujący zasady, jakie winni brać pod uwagę w stosunkach z pacjentami, z innymi lekarzami oraz resztą społeczeństwa. Był on dwukrotnie zmieniany przez kolejne Krajowe Zjazdy Lekarzy, a po każdej zmianie ujednolicany obwieszczeniami Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, które również wprowadzały zmiany do jego tekstu. Na podstawie art. 8 pkt 1 w zw. z art. 38 pkt 1 i art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), lekarze i lekarze dentyści podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi za postępowanie sprzeczne z postanowieniami KEL. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (skrót nazwy aktualnej: SUM, d. Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach) – publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym, kształcąca lekarzy różnych specjalności oraz szeroko pojętego personelu medycznego (farmaceutów, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, menedżerów ochrony zdrowia i in.), prowadząca działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną. Światowe Stowarzyszenie Lekarzy, ang. World Medical Association WMA – niezależna i największa organizacja lekarska na świecie, zrzeszająca krajowe organizacje lekarskie z ponad 100 państw świata. Założona 18 września 1947 roku przez przedstawicieli z 27 państw podczas pierwszego Zgromadzenia Ogólnego Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA) w Paryżu. Od 2007 roku Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (WMA) reprezentuje 102 Krajowe Stowarzyszenia Medyczne, skupiając ponad 10 milionów lekarzy.

  Roman Maciuszkiewicz (ur. 1955 r. w Katowicach) – studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w 1980 r. Malarz, grafik, autor tekstów o sztuce publikowanych m.in. w „Opcjach”, „Exicie”, „Śląsku”, „Dysonansach”. Wykładowca (prof. UŚ) w Instytucie Sztuki, na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2002-09 wykładał w ASP w Katowicach. W latach 19932001 współredaktor „Opcji”. W 2010 r. opublikował zbór esejów pt. „Obrazy, intuicje, imaginacje” (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego). Autor 38 wystaw indywidualnych, brał udział w ok. 90 prezentacjach sztuki w kraju i za granicą. na których otrzymał nagrody i wyróżnienia. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach: Muzeum Śląskiego, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, BWA w Katowicach, Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Muzeum Historii Katowic, Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach oraz w kolekcjach prywatnych. Jest także autorem opowiadań publikowanych w pismach literackich: „Fraza”, „FA-art.”, „Dekada Literacka”, „Akant” oraz słuchowisk radiowych (Radio Katowice, 2001 r. – udział w II Festiwalu Teatru Radia i Telewizji, Sopot 2002; Radio Rzeszów – wyróżnienie w konkursie na słuchowisko, 2001 r.) Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – niezależny posiadający osobowość prawną organ Naczelnej Izby Lekarskiej (Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej), Okręgowej Izby Lekarskiej (Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej) prowadzący postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy za czyny sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej. Zgodnie z art. 31 Ustawy z dn. 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708): Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lekarzy wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej - ze skargi, zawiadomienia innych organów i instytucji lub z urzędu - w stosunku do lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem. Sprawuje również funkcję oskarżyciela przed właściwym sądem lekarskim.

  Andrzej Otton Szefer (właśc. Otton Andrzej Schäffer, ur. 1 listopada 1930 w Bitkowie w powiecie nadwórniańskim, zm. 3 października 1990 w Katowicach) – historyk, prof. dr hab., absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz historii Śląska okresu II wojny światowej. Dyrektor Biblioteki Śląskiej w latach 1972–1982, wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w latach 1968–1981. Członek Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Katowicach Instytutu Pamięci Narodowej, pracownik Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach. Autor wielu książek i opracowań historycznych. Biblioteka Śląska w Katowicach – biblioteka publiczna i wojewódzka o statusie naukowym, samorządowa jednostka kultury. Gromadzi, opracowuje i udostępnia różnorodne zbiory, ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa dotyczącego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz nauk społecznych i humanistycznych. Książnica śląska jest jedną z piętnastu bibliotek w Polsce, które mają prawo do egzemplarza obowiązkowego wszystkich publikacji ukazujących się w kraju. Dzięki temu jej księgozbiór jest na bieżąco uzupełniany o nowości wydawnicze i może służyć jako podstawa źródłowa do badań prowadzonych w ośrodkach akademickich.

  Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej – stowarzyszenie powstałe na początku kwietnia 2004 roku, z inicjatywy lekarzy tworzących Komitet Założycielski. Skupia wyłącznie lekarzy specjalistów seksuologii, oraz lekarzy innych specjalności o uznanym dorobku naukowym i zawodowym, którzy w swej codziennej pracy zajmują się pacjentami z problemami w życiu seksualnym. Pomnik Wojciecha Korfantego w Katowicach − odsłonięty 19 czerwca 1999 pomnik Wojciecha Korfantego znajdujący się na placu Sejmu Śląskiego, pomiędzy Śląskim Urzędem Wojewódzkim i Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Janusz Bohosiewicz (ur. w 1945 w Dynowie) – polski chirurg dziecięcy, profesor. Kierownik Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach oraz kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  Ewa Maria Małecka-Tendera (ur. 1949) – polska lekarka, specjalistka w zakresie pediatrii i endokrynologii, profesor nauk medycznych, rektor Śląskiej Akademii Medycznej, który jeszcze za jej kadencji zmienił nazwę na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

  Władysław Zieliński (ur. 17 grudnia 1939 w Słomnikach - zm. 16 listopada 1987 r. w Katowicach) - polski historyk specjalizujący się w dziejach najnowszych, w tym historii Śląska i biografistyce. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Stopień doktora nauk humanistycznych (1969) oraz doktora habilitowanego (1978) nauk humanistycznych uzyskał w Uniwersytecie Śląskim. Od 1964 pracował w Śląskim Instytucie Naukowym, gdzie zajmował kolejno stanowiska asystenta, adiunkta i docenta, dwukrotnie pełnił funkcję wicedyrektora. Usunięty z pracy w stanie wojennym (1982). Pracował ponadto w katowickim Oddziale Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Śląskim w Opolu. W latach 1984-1987 pełnił funkcję zastępca dyrektora do spraw naukowych Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich - Instytutu Pamięci Narodowej. Współtwórca i redaktor (wraz z Janem Kantyką) Śląskiego słownika biograficznego (wydano 3 tomy) oraz współwydawca Źródeł do dziejów powstań śląskich. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Dodano: 02.04.2012. 07:47  


  Najnowsze