• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt ABC - sposób na niepokornych pacjentów

  28.07.2010. 03:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Polacy koordynują prace nad europejską polityką na rzecz przestrzegania zaleceń lekarskich. Fakt, że pacjenci nie realizują recept, nie rozpoczynają, opóźniają lub przerywają leczenie, sami zmieniają częstość dawkowania i pomijają część kuracji, to poważny i wymierny problem dla kondycji całego współczesnego społeczeństwa.

  Unia Europejska wezwała naukowców, aby zmierzyli się z nim w 7 Programie Ramowym. Pomysłodawcą projektu ABC, mającego ocenić bariery w relacji lekarz-pacjent jest dr hab. n. med. Przemysław Kardas, kierownik Pierwszego Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (UMŁ).

  Jak tłumaczy w rozmowie z PAP dr Przemysław Kardas, straty wynikające z nieprzestrzegania zaleceń lekarskich są olbrzymie. Mogą one polegać na przedłużeniu choroby, powstaniu trwałych powikłań, konieczności hospitalizacji, nieplanowanych ciążach, a nawet zgonach. Konsekwencje zdrowotne przekładają się na zwiększone zapotrzebowania na świadczenia medyczne, a tym samym - na koszty związane z okresową lub trwałą utratą zdolności do pracy i obniżeniem jakości życia.

  "Koszty pośrednie trudno poddają się precyzyjnym obliczeniom, swego czasu oszacowano je w USA na 100 mld dolarów rocznie. Koszty świadczeń i leków, jakie ponosimy w naszym kraju z powodu niestosowania się pacjentów do zaleceń terapeutycznych, dadzą się ze sporą dokładnością oszacować na 6 mld zł rocznie. A jest to mniej więcej tyle, ile NFZ wydaje rocznie na całą podstawową opiekę zdrowotną" - stwierdza Kardas.

  Jego zdaniem, wiele wskazuje na to, że nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych jest jedną z ważniejszych przeszkód na drodze do poprawy zdrowotności społeczeństw zarówno krajów rozwiniętych, gdzie główną rolę odgrywają choroby cywilizacyjne, jak i rozwijających się, gdzie infekcje, na czele z HIV/AIDS, gruźlicą i malarią wymagają leczenia z precyzyjnym stosowaniem się do zaleceń terapeutycznych.

  Ekspert dodaje, że Światowa Organizacja Zdrowia właśnie temu zjawisku poświeciła swój niedawny raport. Podobnymi argumentami kierowała się też Komisja Europejska, kiedy zagadnienie nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych wpisała do listy tematów objętych 7. PR Badań i Rozwoju Technicznego.

  Projekt "Ocena barier na drodze do przestrzegania zaleceń terapeutycznych" (ABC - Ascertaining Barriers for Compliance) powstał w odpowiedzi na wezwanie Komisji Europejskiej. Realizuje go międzynarodowe konsorcjum badawcze. UMŁ stoi na czele grupy ekspertów z Bangor University z Walii, Keele University z Anglii, szkockego Aberdeen University oraz Katholieke Universiteit Leuven z Belgii. W pracach uczestniczy szwajcarska firma wyspecjalizowana w dziedzinie precyzyjnych pomiarów przestrzegania zaleceń terapeutycznych.

  Badania obejmą 16 państw Unii Europejskiej - oprócz biorących udział w projekcie bezpośrednio Polski, Belgii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, będą one również przeprowadzone w Austrii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Holandii, Portugalii i Hiszpanii. Naukowcy opracują europejskie wytyczne polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania nieprzestrzeganiu zaleceń terapeutycznych.

  Dr Kardas zapowiada, że będzie to kompletny zestaw zaleceń dla dla ministerstw, centralnych instytucji unijnych i Światowej Organizacji Zdrowia. Te instytucje będą zainteresowane wdrażaniem działań zmierzających do tego, żeby leki i leczenie przynosiły większe efekty, żeby za te same pieniądze uzyskać wyższy poziom zdrowia.

  "Z naszych wyników mogą też skorzystać instytucje ubezpieczeniowe, będą one dostępne dla wszystkich bezpłatnie, ponieważ prace są fundowane z pieniędzy publicznych. Poza zaleceniami dla centralnych organów administracji publicznej i instytucji prywatnych, zamierzamy również opracować gotowy pakiet zaleceń odnośnie tego, jak powinni być kształceni lekarze, pielęgniarki i farmaceuci. To właśnie oni, zwłaszcza pielęgniarki środowiskowo-rodzinne powinny być na tyle pomocne, żeby pacjent uzyskiwał z leczenia jak najwięcej" - podkreśla koordynator projektu.

  Jednym z celów Projektu ABC, poza znalezieniem najskuteczniejszych metod zaradczych, jest upowszechnienie wiedzy na temat tego problemu wśród pracowników europejskiej medycyny.

  Jak zauważa dr Kardas, rezygnacja z dobrodziejstw nowoczesnego leczenia, wydaje się wielu lekarzom postępowaniem nielogicznym. Medykom trudno jest zaakceptować fakt, że pacjenci nie stosują się do ich zaleceń, jakby nie szanowali ich autorytetu. W efekcie lekarze nie są świadomi rzeczywistej skali zjawiska. Naukowcy zamierzają przygotować gotowy zestaw pomocy dydaktycznych na potrzeby kształcenia pracowników medycznych w tym zakresie.

  Badacze chcą również podpowiedzieć pewne rozwiązania przemysłowi. Jak zaznacza dr Kardas, zalecenia projektu zmierzają bezpośrednio do tego, żeby pomóc pacjentom, ale przy okazji skorzysta też przemysł farmaceutyczny, bowiem pacjent, który bierze mniej leków, niż mu przepisano, zmniejsza zyski producentów.

  Pierwsze rezultaty prac naukowych w ramach projektu ABC zaprezentowano na 13 Europejskim Sympozjum na temat Przestrzegania Zaleceń Terapeutycznych w Bangor w Walii. Ogłoszono porozumienie w sprawie terminologii stosowanej w badaniach nad przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych.

  Wśród ponad 200 zidentyfikowanych czynników wpływających na nieprzestrzeganie zaleceń jest edukacja, odpowiednia treść i forma zaleceń lekarskich, niska cena leku, wygodna i zgodna z upodobaniami pacjenta forma leku, łatwe do użycia opakowanie, rzadkie dawkowanie leku i brak działań ubocznych, powiązanie przyjmowania leku z innymi czynnościami, a także nadzór lekarza i osób trzecich.

  "Brak jednolitej terminologii utrudniał porównanie skuteczności różnych metod zaradczych i wybór tych, które ze względu na swoją efektywność kosztową, warte są szerokiego zastosowania w Europie" - tłumaczy dr hab. Przemysław Kardas.

  Więcej informacji o projekcie www.ABCproject.eu .KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  tot/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych (synonim anglojęzycznych terminów compliance i adherence) – w medycynie, w szerszym znaczeniu, oznacza stopień, do jakiego zachowanie pacjenta (w zakresie przyjmowania leków, przestrzegania diety i dokonywania zmian w stylu życia) jest zgodne z zaleceniami medycznymi. W znaczeniu węższym, odnosi się do zgodnego z zaleceniami stosowania odpowiedniej dawki i czasu przyjęcia leków. Przeciwieństwo przestrzegania zaleceń terapeutycznych określane jest jako non-compliance. Komisja do Spraw Unii Europejskiej (skrót: SUE) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Ogólnie rzecz biorąc zajmuje się ona sprawami związanymi z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (UE). W szczególności zaś do jej zadań należy zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych UE, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska, jakie Rada Ministrów ma zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów. Politerapia – terapia wielolekowa, kiedy pacjent przyjmuje dwa lub więcej środków farmakologicznych jednocześnie, najczęściej według zaleceń lekarza. Leczenie może dotyczyć jednej lub kilku chorób jednocześnie. Może to być kilka leków o różnym działaniu lub jeden lek (np. w tabletce lub syropie), który zawiera w sobie kilka różnych, ale dobranych właściwie do leczonej choroby substancji czynnych. Skład substancji tworzących np. tabletkę złożoną jest tak dobrany, aby ich efekt leczniczy uzupełniał się, a jednocześnie aby nie wchodziły one ze sobą w istotne interakcje lub działania przeciwstawne.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Consilium de Emendanda Ecclesia - raport komisji kardynalskiej, powołanej w lipcu 1536 roku przez papieża Pawła III do przeanalizowania nadużyć w Kościele katolickim i przedstawienia zaleceń i środków zaradczych.

  Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego (International Ship and Port Facility Security Code)(ISPS) jest to zestaw przepisów i zaleceń, zmierzających do zwiększenia zabezpieczenia żeglugi przed terroryzmem. Codex Alimentarius (łac. książka żywności, kodeks żywności) – jest to zbiór przyjętych w skali międzynarodowej norm żywności, kodeksowych praktyk, zaleceń i wytycznych wykorzystywanych przez urzędowe służby kontroli, przemysł rolno-spożywczy oraz środowiska naukowe.

  Dyskusja wikiprojektu:Biografie: Poniżej zarys aktualnej wersji zaleceń dotyczących artykułu biograficznego.
  Zalecane jest na górze artykułu zamieszczenie zdjęcia lub innej ilustracji przedstawiającej portret opisywanej osoby. Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (EUMC, ang. European Union Military Committee) – organ Unii Europejskiej działający w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony od 9 kwietnia 2001 roku. W jego skład wchodzą szefowie obrony państw członkowskich, na co dzień reprezentowani w Brukseli przez swoich przedstawicieli. Wybrany na przewodniczącego może być tylko generał czterogwiazdkowy. Jest nim obecnie Francuz Patrick de Rousiers. Organ ten udziela zaleceń Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa oraz zapewnia kierownictwo nad Sztabem Wojskowym Unii Europejskiej.

  Good Agricultural Practice (GAP) (z (ang. dobra praktyka rolnicza) – zbiór praktyk pozwalających wyprodukować bezpieczną żywność przy użyciu wszelkich dostępnych metod i środków. Na mocy zaleceń unijnych w Polsce została wprowadzona obowiązkowo dla rolników ubiegających się o wsparcie finansowe jako Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza (skrót ZDPR).

  Kalendarz szczepień to zbiór zaleceń specjalistów chorób zakaźnych. Jest ustalany przez Główny Inspektorat Sanitarny, a zatwierdzany przez Ministerstwo Zdrowia. Publikowany jako Program Szczepień Ochronnych, zawiera następujące pozycje:

  Dodano: 28.07.2010. 03:18  


  Najnowsze