• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt CAALYX przenosi innowacje medyczne na wyższy poziom

  13.01.2010. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Zmiany społeczne i rosnąca populacja osób starszych wymagają innowacyjnych rozwiązań. Do akcji wkracza więc finansowany ze środków unijnych projekt CAALYX (Eksperyment wspomagania pełnego, aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie), którego partnerom udało się opracować prototyp układu obejmującego system monitoringu domowego, mobilny system monitoringu zewnętrznego oraz ośrodek opieki. System ten przyniesie korzyści szczególnie osobom starszym i chorym, mieszkającym w domu. Zespół CAALYX już uruchomił dwa projekty kontynuujące, aby wspomóc wprowadzanie technologii na rynek. Projekt CAALYX uzyskał dofinansowanie na kwotę ponad 1,8 mln EUR z Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

  Mieć baczenie na osoby potrzebujące, zwłaszcza starsze, oraz zapewnić zindywidualizowaną opiekę i przyjazną dla użytkownika technologię - oto cele zespołu CAALYX.

  "W naszych starzejących się społeczeństwach zasadnicze znaczenie ma zapewnienie rozwiązań, które umożliwią wydłużenie czasu, w jakim ludzie mogą pozostawać w znajomym otoczeniu, zanim będą musieli przenieść się do ośrodka opieki" - wyjaśnia Manuel Escriche z Telefónica Investigación y Desarrollo w Hiszpanii, koordynatora projektu CAALYX. "Opracowany przez nas prototyp składa się z systemu monitoringu domowego, mobilnego systemu monitoringu zewnętrznego i ośrodka opieki."

  System mobilny jest w stanie monitorować pięć różnych sygnałów życiowych i może wykrywać upadki. Dane są przekazywane do ośrodka opieki, gdzie mają do nich dostęp lekarze, opiekunowie i członkowie rodziny, odpowiednio do indywidualnych okoliczności.

  Technologia GPS (Global Positioning System) jest wykorzystywana do ułatwienia lokalizacji starszych osób w nagłych wypadkach. Partnerzy podkreślają, że wiele funkcji rozwiązania AAL (Wspomaganie aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie), opracowanego w ramach projektu, jest nietypowych dla tego typu systemów. Wszystkie informacje na temat pacjenta są kodowane, dlatego pomimo stałego monitoringu zachowana jest prywatność.

  "Na przykład w normalnych, codziennych okolicznościach nie każdy ma dostęp do danych z systemu lokalizowania GPS" - mówi Escriche. "Dane są udostępniane wyłącznie w razie zagrożenia zdrowia lub życia, aby umożliwić szybkie odnalezienie osoby."

  Inną, wyjątkową funkcją prototypu CAALYX jest - zdaniem koordynatora projektu - jego duża użyteczność. "Rozwiązania takie jak to nie powinny, na tyle na ile to możliwe, wymagać żadnych wyjaśnień. Musimy również uwzględnić fakt, że wiele osób starszych nie jest w stanie używać palców tak jak ludzie młodzi" - dodaje Escriche. "To utrudnia na przykład korzystanie z urządzeń z małymi przyciskami."

  Aby poradzić sobie z tym problemem, partnerzy CAALYX postanowili wykorzystać telewizję jako interfejs komunikacyjny do wideokonferencji z personelem medycznym i członkami rodziny, a pilotem do sterowania domowym systemem jest dostosowana wersja konsoli Nintendo Wii.

  System umożliwia lekarzom określenie, które sygnały życiowe powinny być mierzone oraz identyfikację "odpowiednich progów alarmowych" - mówi Escriche. Progi są zapisywane w smartphonach opracowanych przez Instytut Systemów Komputerowych i Inżynierii Komputerowej z Porto (INESC Porto) w Portugalii.

  Wreszcie, dzięki nowej technologii opracowanej przez irlandzki Uniwersytet w Limerick, system CAALYX monitoruje ruchy, wykrywa upadki i zapewnia możliwie najszybsze wysłanie pomocy medycznej do użytkownika. Docelowo partnerzy CAALYX dążą do dalszego udoskonalenia swojej technologii i wprowadzenia produktów na rynek.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym. Open Global File System (w skrócie OpenGFS, OGFS) jest systemem plików z właściwościami dziennika (journaling), który umożliwia jednoczesny dostęp do wspólnej przestrzeni dyskowej przez wiele węzłów. OpenGFS koordynuje dostępem do urządzeń dyskowych tak aby węzły nie mogły zapisywać jednocześnie w tych samych obszarach urządzenia, jednocześnie zapewniając możliwość równoczesnego odczytu. Węzły maja bezpośredni dostęp do dysków co umożliwia zmniejszenie przeciążenia sieci. Memexp zastąpiono modułem OpenDLM (ang. Distributed Lock Manager). Poprzednia wersja memexp wymagała sporych zasobów obliczeniowych. System OGFS umożliwia rozrastanie się systemów plików oraz dołączanie nowych dysków twardych (poprzez osobny LVM - Logical Volume Manager). Uszkodzenia węzłów obsługiwane są przy pomocy odzyskiwania rejestru i izolowania uszkodzonego węzła. OpenGFS jest lokalnym systemem plików, który można rozszerzyć na rozproszony system plików. Można tak powiedzieć, gdyż OpenGFS wymaga, aby wszystkie nośniki danych (dyski, macierze dyskowe) na których będzie operował OpenGFS były widoczne jako jedno urządzenie, które można adresować w sposób ciągły (bez żadnych luk). Dostępność (ang. accessibility) jest szerokim pojęciem używanym do opisania stopnia w jakim dany system może być używany przez możliwie dużą grupę ludzi. W przeciwieństwie do użyteczności jako "łatwości użycia" czy ergonomii użytkowania, dostępność oznacza "możliwość skorzystania" z funkcji lub właściwości danego systemu.

  Stratyfikacja (przez socjologów nazywana "stratyfikacją społeczną"), inaczej "uwarstwienie społeczne" - pojęcie wyrażające fakt, że wszelka społeczność składa się z poziomów pozostających ze sobą w relacjach nadrzędności i podporządkowania. Mierzona jest dostępnością do pięciu podstawowych zasobów społecznych, jakimi są: władza, pieniądze, prestiż, wykształcenie oraz zdrowie. Mówiąc prościej, stratyfikacja oznacza, że każde społeczeństwo ma pewien system rang: pewne warstwy stoją wyżej, inne zaś niżej. Ich suma stanowi system stratyfikacyjny danego społeczeństwa. Historia zna cztery podstawowe systemy stratyfikacji społeczeństw ludzkich: niewolnictwo, system kastowy, system stanowy i system klasowy. System Center Opalis – platforma z rodziny Microsoft System Center, służąca do zarządzania procesami i zadaniami oraz wymianą danych pomiędzy różnymi produktami System Center. Jest to rozwiązanie umożliwiające automatyzację procesów IT oraz rozwiązań klasy Run Book Automation (RBA). Narzędzia tego typu służą m.in. do precyzyjnego definiowania, tworzenia i zarządzania przepływami informacji w obrębie organizacji.

  System społeczny oznacza całokształt wzorców, funkcji i społecznie akceptowanych sposobów zachowania, obowiązujących w danym społeczeństwie czy też w danej grupie ludzkiej. Według J. Stępnia SYSTEM SPOŁECZNY to wzajemnie ze sobą powiązane elementy rzeczywistości społecznej. Jest ujmowany w kategoriach działań, w które angażują się jednostki lub grupy jednostek w obrębie danego środowiska społecznego. Digitariat – w społeczeństwie informacyjnym kategoria osób lub klasa społeczna znajdująca się na szczycie hierarchii społecznej (ponad cogitariatem i proletariatem). Tworzona jest przez ludzi, którzy mają dostęp do technologii informacyjnych oraz możliwość przetwarzania danych znajdujących się w cyberprzestrzeni oraz umiejąca dokonywać selekcji danych.

  Geoxa - Rodzina oprogramowania pozwalającego w pełni wykorzystać najistotniejsze cechy systemów GIS (Geographic Information System) zwany również jako System Informacji Geograficznej (SIG), System Informacji Przestrzennej (SIP) oraz System Informacji o Terenie (SIT). Dzięki oprogramowaniu zarówno pozyskiwanie informacji z istniejących już baz przestrzennych jak i tworzenie ich od podstaw jest niezwykle łatwe. Duża łatwości obsługi przy zachowaniu wszystkich najpotrzebniejszych funkcji sprawia, że rozwiązania oparte na oprogramowaniu Geoxa są idealne w dziedzinach zajmujących się zjawiskami lub obiektami występującymi przestrzennie. Oprogramowanie z rodziny Geoxa doskonale sprawdza się również w administracji państwowej (miasta, gminy, powiaty) pomagając w planowaniu przestrzennym. Dla lepszego dopasowania funkcji oprogramowania do potrzeb występuje ono w trzech wersjach: System kontroli dostępu jest to zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie użytkownikom (całkowite lub określonym czasie) dostępu do sektorów (stref) tego systemu. Identyfikowanie użytkowników przez system kontroli dostępu zależny jest od zastosowanego typu urządzenia identyfikującego. Mogą to być:

  Encrypting File System (EFS) – system szyfrowania plików, wprowadzony dla systemu plików NTFS w wersji 3.0 przez firmę Microsoft dla systemów Windows. EFS umożliwia szyfrowanie plików z poziomu systemu aby zapewnić ochronę poufnych danych przed atakami osób, które mają fizyczny dostęp do komputera.

  Choroby społeczne - różnego typu schorzenia przewlekłe, szeroko rozpowszechnione w społeczności. Występujące u ponad 10% społeczeństwa. Ograniczają możliwość wykonywania podstawowych zadań życiowych np. pracy. Wymagają długiej regularnej opieki lekarskiej, są trudno wyleczalne, stanowią problem dla całego społeczeństwa. Dzięki zaliczeniu ich do tej grupy chorób, łatwiejsze jest rozpoznawanie ich i szybki dostęp do leków. Najczęściej występującymi chorobami społecznymi są: nadciśnienie i cukrzyca.

  System kontroli dostępu (ang. access control) - skrót ACC, nazywane również systemem kontroli przejścia lub sterowania dostępem, ze względu na swoje funkcje ochrony podczas funkcjonowania obiektu bez konieczności angażowania systemu alarmowego lub innych technik zabezpieczeń elektronicznych. Kontrolę dostępu można określić jako system, który ma za zadanie ograniczenie i uporządkowanie ruchu osób (lub pojazdów) na danym terenie lub w obiekcie w oparciu o odpowiednio skonfigurowaną bazę danych oraz archiwizację zdarzeń z tym związanych. Prospector – system ekspertowy wykorzystywany do wspomagania prac geologów. Prace nad systemem rozpoczęły się w 1974 i były kontynuowane do 1983 roku. System ten został opracowany przez grupę naukowców ze Stanford Research Institute. Napisano go w języku Interlisp (dialekt języka Lisp). Podstawowym sposobem reprezentacji wiedzy były reguły. Jego baza wiedzy liczyła około 1000 reguł. Prawdopodobnie największym osiągnięciem systemu Prospector było odkrycie dużych złóż molibdenu. Ten fakt potwierdzał praktyczną skuteczność technologii systemów ekspertowych w rozwiązywaniu specjalistycznych problemów. System nie stał się systemem w pełni komercyjnym, osiągnął status prototypu produkcyjnego.

  System czasu rzeczywistego (ang. real-time system), to urządzenie techniczne, którego wynik i efekt działania jest zależny od chwili wypracowania tego wyniku. Istnieje wiele różnych definicji naukowych takiego systemu. Ich wspólną cechą jest zwrócenie uwagi na równoległość w czasie zmian w środowisku oraz obliczeń realizowanych na podstawie stanu środowiska. Z tego wyścigu dwóch stanów: zewnętrznego i wewnętrznego, wynikają kryteria ograniczające czas wypracowywania wyniku. Dewiacja społeczna, patologia społeczna – odchylenie od reguł działania społecznego, postępowanie niezgodne z normami, a także z wartościami przyjętymi w społeczeństwie lub w grupie społecznej. Zachowania dewiacyjne nie są jednoznacznie interpretowane i ich określenie jest zależne od przyjętych systemów normatywnych w danym społeczeństwie. W niektórych ujęciach teoretycznych definiowane jest relatywistycznie jako zachowanie, które zostało przez społeczność zdefiniowane jako dewiacyjne. Pojęcie to upowszechniło się najpierw w socjologii amerykańskiej, dla odróżnienia od określenia patologii.

  Proces – uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie. Nośnikiem każdego procesu jest zawsze w efekcie jakiś system fizyczny. Każdy kolejny stan/zmiana systemu spowodowana jest przez stan/zmianę poprzednią albo przez oddziaływanie zewnętrzne na system.

  Dodano: 13.01.2010. 15:12  


  Najnowsze