• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych to milionowe oszczędności w budżecie UE

  25.06.2011. 08:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wydatki na leki w Europie stanowią trzeci w kolejności największy składnik kosztów w opiece zdrowotnej. Tymczasem połowa pacjentów nie przestrzega zaleceń terapeutycznych, co prowadzi do dodatkowych badań i hospitalizacji. Kwestia ta została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za "światowy problem o ogromnym znaczeniu". Prace nad europejską polityką na rzecz przestrzegania zaleceń lekarskich koordynują Polacy. 23 czerwca w Londynie eksperci z 10 krajów spotkali się w ramach finansowanego przez Unię Europejską Projektu ABC www.ABCproject.eu i dyskutowali m.in. o barierach w relacji lekarz-pacjent.

  Pomysłodawcą i dyrektorem naukowym projektu jest prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas, kierownik Pierwszego Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (UMŁ). Projekt "Ocena barier na drodze do przestrzegania zaleceń terapeutycznych" (ABC - Ascertaining Barriers for Compliance) realizuje międzynarodowe konsorcjum, badania obejmą 16 państw Unii Europejskiej. Projekt gromadzi najwybitniejszych europejskich naukowców w dziedzinie przestrzegania zaleceń terapeutycznych.

  "Wiemy, że istnieje wiele powodów, dla których ludzie nie przyjmują swoich leków tak jak powinni. Czasem ludzie nie są przekonani o skuteczności leku lub martwią się potencjalnymi działaniami niepożądanymi, których mogą doświadczyć. Dla innych konieczność przestrzegania skomplikowanego schematu przyjmowania leku (przyjmowanie wielu różnych tabletek lub przyjmowanie leku kilka razy dziennie) może sprawiać trudność w dostosowaniu lub zapamiętaniu" - mówi dr Wendy Clyne, kierownik Medicines Partnership Programme, Universytet Keele, Wielka Brytania, organizator zjazdu w Londynie.

  Dodaje, że kraje Unii Europejskiej potrzebują rekomendacji mówiących o tym, w jaki sposób usprawnić dialog pomiędzy chorymi a pracownikami ochrony zdrowia.

  "Jeżeli uda się wprowadzić rekomendacje w zakresie przestrzegania zaleceń terapeutycznych, może to przynieść miliardy oszczędzonych Euro. Niektóre leki mają efekt zapobiegawczy i mogą zmniejszyć ryzyko późniejszej choroby. Na przykład w przypadku leków na nadciśnienie i obniżających cholesterol, nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych oznacza utratę możliwości zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Często prowadzi to do dodatkowych zabiegów terapeutycznych, większej ilości badań i hospitalizacji, co zdecydowanie zwiększa koszty opieki zdrowotnej" - mówi prof. Przemysław Kardas, Kierownik Pierwszego Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

  Spotkanie ekspertów odbyło się w londyńskim Royal Society. Zgromadziło uczestników z 10 krajów: Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Austrii, Belgii, Niemiec, Litwy, Malty, Polski, Szwecji i Szwajcarii. Grupa ekspertów składała się z pracowników uczelni, przedstawicieli zdrowia instytucji medycznych, twórców polityki zdrowotnej, pracowników ochrony zdrowia, przedstawicieli przemysłu, pacjentów i organizacji opiekujących się pacjentami.

  Celem Projektu ABC jest stworzenie opartych na dowodach naukowych rekomendacji dla ustawodawców europejskich, którzy na ich podstawie będą mogli zmienić europejskie systemy opieki zdrowotnej tak, by poprawić przestrzeganie zaleceń terapeutycznych w całej Unii Europejskiej.

  W skład Konsorcjum Projektu ABC wchodzą naukowcy z pięciu krajów Unii Europejskiej: AARDEX Group Ltd ze Szwajcarii, Bangor Uniwersity (Walia), Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), Keele University (Anglia) oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Polska), który koordynuje projekt. Badają oni determinanty nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych, poszukują praktyk poprawiających przestrzeganie zaleceń i oceniają interwencje wzmacniające przestrzeganie zaleceń terapeutycznych.

  Kolejne spotkanie odbędzie się w grudniu w Parlamencie Europejskim, gdzie zaprezentowane zostaną ostateczne wyniki Projektu ABC. Więcej informacji o projekcie oraz wywiady z prof. Kardasem w serwisie Nauka w Polsce można znaleźć tutaj.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ krf/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych (synonim anglojęzycznych terminów compliance i adherence) – w medycynie, w szerszym znaczeniu, oznacza stopień, do jakiego zachowanie pacjenta (w zakresie przyjmowania leków, przestrzegania diety i dokonywania zmian w stylu życia) jest zgodne z zaleceniami medycznymi. W znaczeniu węższym, odnosi się do zgodnego z zaleceniami stosowania odpowiedniej dawki i czasu przyjęcia leków. Przeciwieństwo przestrzegania zaleceń terapeutycznych określane jest jako non-compliance. Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (EUMC, ang. European Union Military Committee) – organ Unii Europejskiej działający w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony od 9 kwietnia 2001 roku. W jego skład wchodzą szefowie obrony państw członkowskich, na co dzień reprezentowani w Brukseli przez swoich przedstawicieli. Wybrany na przewodniczącego może być tylko generał czterogwiazdkowy. Jest nim obecnie Francuz Patrick de Rousiers. Organ ten udziela zaleceń Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa oraz zapewnia kierownictwo nad Sztabem Wojskowym Unii Europejskiej. Komisja do Spraw Unii Europejskiej (skrót: SUE) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Ogólnie rzecz biorąc zajmuje się ona sprawami związanymi z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (UE). W szczególności zaś do jej zadań należy zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych UE, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska, jakie Rada Ministrów ma zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów.

  Grupa Sanofi - jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie, zajmująca się badaniami, rozwojem, produkcją i sprzedażą innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, skoncentrowana na potrzebach pacjentów. Główne działania Grupy Sanofi koncentrują się na dostarczaniu leków innowacyjnych oraz generycznych, szczepionek, leków bez recepty (OTC), konsumenckich produktów ochrony zdrowia (Consumer Healthcare) oraz preparatów weterynaryjnych. Politerapia – terapia wielolekowa, kiedy pacjent przyjmuje dwa lub więcej środków farmakologicznych jednocześnie, najczęściej według zaleceń lekarza. Leczenie może dotyczyć jednej lub kilku chorób jednocześnie. Może to być kilka leków o różnym działaniu lub jeden lek (np. w tabletce lub syropie), który zawiera w sobie kilka różnych, ale dobranych właściwie do leczonej choroby substancji czynnych. Skład substancji tworzących np. tabletkę złożoną jest tak dobrany, aby ich efekt leczniczy uzupełniał się, a jednocześnie aby nie wchodziły one ze sobą w istotne interakcje lub działania przeciwstawne.

  Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski. Zdrowie-UE – oficjalny portal Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów Unii Europejskiej umożliwiający dostęp do informacji dotyczących zdrowia obywateli Unii Europejskiej.

  Europejska Agencja Obrony (ang. European Defence Agency, EDA) – jedna z agencji Unii Europejskiej, która została powołana do życia przez tzw. wspólne działanie Rady Unii Europejskiej 12 lipca 2004 roku (2004/551/WPZiB), by działać na rzecz poprawy zdolności obronnych Unii Europejskiej, wspierać badania, koordynować zamówienia rządów krajów członkowskich w zakresie uzbrojenia i przemysłu obronnego UE. e-zdrowie- narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia.

  System terapeutyczny – urządzenie lub postać leku dozująca substancję leczniczą do krwiobiegu, z określoną szybkością przez określony czas. Szybkość uwalniania leku z systemów terapeutycznych, w przeciwieństwie do wszystkich innych postaci leku, jest stała, przez cały czas działania systemu, a więc niezależna od ilości pozostającej w nim substancji leczniczej. Głównym celem stosowania leków w tej postaci jest zapewnianie przez możliwie długi czas, stałego stężenia substancji leczniczej w miejscu jej działania.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Kalendarz szczepień to zbiór zaleceń specjalistów chorób zakaźnych. Jest ustalany przez Główny Inspektorat Sanitarny, a zatwierdzany przez Ministerstwo Zdrowia. Publikowany jako Program Szczepień Ochronnych, zawiera następujące pozycje:

  Dodano: 25.06.2011. 08:04  


  Najnowsze