• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prześwietlenia klatki piersiowej i zębów pozwalają na bardziej wiarygodną ocenę wieku

  23.11.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Badacze z Uniwersytetu w Granadzie (UGR) opracowali nowy system określania wieku żyjących osób na podstawie prześwietlenia klatki piersiowej i zębów. Nowa technika mogłaby pomóc w bardziej wiarygodnym określaniu wieku młodych imigrantów.

  W bieżącej praktyce medycyny prawnej lekarze badają na przykład stopień zrośnięcia nasady przymostkowej obojczyka - zaokrąglonego końca obojczyka, aby określić wiek osób poniżej 21 roku życia, albo połączenie rogu większego kości gnykowej, by określić wiek powyżej 30 lat.

  - W tym przypadku skoncentrowaliśmy się na kości gnykowej, nasadzie przymostkowej obojczyka i chrząstce pierwszego żebra, parametrach zwyrodnienia stawów obojczyka, niektórych nieprawidłowościach w obojczyku i wskaźnikach dotyczących warstwy korowej obojczyka - wyjaśnia dr Pedro Manuel Garamendi González, który prowadził badanie i przeanalizował 123 prześwietlenia klatki piersiowej w projekcji PA (tylno-przedniej) oraz ponad 740 cyfrowych zdjęć ortopantomograficznych (panoramicznych zdjęć rentgenowskich ukazujących całą szczękę).

  Wyniki sugerują, że obecne metody - chociaż szeroko stosowane i uznane przez międzynarodowe grupy badawcze, takie jak grupa badawcza ds. określania wieku w medycynie sądowej AGFAD w Niemczech - mają swoje ograniczenia i mogą być potrzebne nowe badania dotyczące analizy ramienia (stawów barkowo-obojczykowych) oraz żeber i mostka (stawów mostkowo-obojczykowych).

  "Nie jest możliwe określenie wieku badanego tylko na podstawie rogu większego kości gnykowej, ponieważ może on być połączony, ale nie musi", wskazują wyniki badania. Z drugiej strony dodatkowe kryteria, takie jak chrząstka pierwszego żebra, która łączy żebro z mostkiem, mogą zapewnić większą wiarygodność. Zasugerowano, że chrząstka żebrowa może być najważniejszym czynnikiem w określaniu wieku osób powyżej 21 roku życia.

  Wskutek narastających ruchów migracyjnych w wielu krajach Europy zaobserwowano napływ coraz większej liczby imigrantów, którzy nie mają oficjalnie udokumentowanej daty urodzenia. Wzrosło wobec tego zapotrzebowanie na określanie wieku metodami medycyny sądowej. Takie oceny w dużej mierze opierają się na procesach formowania kości, ponieważ niektóre struktury kostne nie są w pełni wykształcone w momencie urodzenia i dopiero zrastają się stopniowo w miarę dojrzewania człowieka.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wiek drzew – określa się na podstawie przeliczania słojów (przyrostów rocznych) drewna na pniakach (oraz dodaniu liczby lat niezbędnych do osiągnięcia przez młode drzewko wysokości pniaka) ściętych drzew lub na podstawie średniej liczby okółków gałęzi. Wyraźne okółki wytwarza drzewo tylko w młodości w okresie rocznego przyrostu na wysokość. Gdy te sposoby ustalenia wieku drzew nie mogą być wykorzystane, wówczas wiek drzew określa się szacunkowo – w przybliżeniu. Wiek drzewostanu określa się jako klasa wieku drzewostanu. Psychografia jest to metoda badania stylu życia ludności na podstawie sposobów spędzania wolnego czasu, zainteresowań (np. upodobania co do muzyki), osobowości. W badaniach dotyczących zachowań współczesnych konsumentów kryteria te coraz częściej zastępują tradycyjne już kategorie demograficzne (wieku, statusu społecznego, wykształcenia etc.). To pozwala na lepsze zbadanie zachowań rynkowych. Zamiast skupiać się na produkcie i szukać dla niego odpowiedniej grupy docelowej w wyraźnie zdefiniowanej grupie wiekowej i o określonej wysokości dochodów, bardziej efektywna okazuje się koncentracja na samym kliencie i jego upodobaniach. Ocena 360 stopni – "Wykorzystywana najczęściej nazwa to system oceny 360 stopni. Stosuje się jednak zamiennie również inne nazwy: ocena wieloźródłowa, ocena z wielu punktów widzenia, pełna informacja zwrotna, sprzężenie zwrotne 360 stopni. Ocena taka to pozyskiwanie informacji o pracowniku z więcej niż dwóch źródeł, w tym jednym źródłem jest samoocena dokonana przez ocenianego pracownika.". polega głównie na przeprowadzeniu ankiety wśród osób z otoczenia badanego pracownika. W skład tych osób wchodzą takie osoby jak szef, bezpośredni przełożeni, współpracownicy, równorzędni pracownicy, osoby, którymi zarządza badany pracownik, czy też klienci, dalsi współpracownicy i inne osoby, które chcemy zapytać o opinię na temat badanego pracownika. Zatem są to wszystkie osoby niejako „dookoła” badanego pracownika. Stąd też nazwa ocena 360 stopni. Często określa się ją również jako ankieta 360 stopni, albo 360 feedback. Czasem w ankiecie bierze udział mniejsza liczba osób i taka ankieta, czy też ocena jest określana jako ocena 270 stopni, albo ocena 180 stopni, w zależności od tego jaka grupa osób jest pomijana.

  Tytuł – godność nadawana określonej osobie/grupie osób, podkreślająca jej: pozycję w hierarchii, pełnioną funkcję, czy też urząd, określony zawód, zdobyte wykształcenie, itd. Określony tytuł może być także nadany jako godność honorowa, nadawana w celu podkreślenia zasług, czynów danej osoby, lub też z innych pobudek. Tytuły mogą być kadencyjne, dożywotnie, lub też dziedziczne. Pełny zakres tytułów (tytulatura) podawane są w zależności od stosowanej praktyki względem danego tytułu. Od poprzedniego wieku zaczęto stopniowo upraszczać dane tytulatury oraz zmniejszać zakres ich stosowania, zgodnie z duchem egalitaryzmu. Wskaźnik bonitacji (ang. Site Index – SI) – wskaźnik określający potencjalne zdolności produkcyjne siedliska dla danego gatunku. Wskaźnik bonitacji określany jest najczęściej na podstawie wieku i wysokości górnej drzewostanu z wykorzystaniem modeli bonitacyjnych opisujących zmianę z wiekiem wysokości drzewostanu. Wartości wskaźnika bonitacji wyraża się w metrach. Bonitacja dla drzewostanu w określonym wieku o danej wysokości górnej wyliczana jest jako hipotetyczna wysokość górna oszacowana z modelu bonitacyjnego dla wieku bazowego, który jest najczęściej równy 100 lat. Bonitacja 27,2 m oznacza, że dany drzewostan w wieku 100 lat będzie miał lub miał wysokość równą 27,2 m. Na rycinie graficznie zaprezentowano określanie bonitacji drzewostanu sosnowego w wieku 32 lat o wysokości 14 m. Wysokość prognozowana według modelu bonitacyjnego dla 100 lat wynosi 27,2 m, co oznacza, że wskaźnik bonitacji jest równy 27,2 m.

  Nairi – asyryjska nazwa grupy plemion na terytorium starożytnego państwa Urartu. Określenie to funkcjonowało w XIII–XI wieku p.n.e. Niektóre obiekty geograficzne zachowały rdzeń "Nairi" także w późniejszych tekstach asyryjskich, na przykład jezioro Wan nazywane było "morzem krainy Nairi" – tâmtu ša mât Nairi. Niektórzy badacze pierwszej połowy XX wieku uznawali asyryjskie słowo "Nairi" za nazwę plemion huryckich. Tłumaczyłoby to pochodzenie Urartyjczyków od Hurytów. Badania lingwistyczne, prowadzone w drugiej połowie XX wieku, wykazały, że języki urartyjski i hurycki są ze sobą spokrewnione, co potwierdziło dotychczasową teorię. Niewielka ilość odkrytych źródel pisanych nie pozwala na jednoznaczne określenie składu etnicznego plemion Nairi oraz zasięgu terytorialnego obszaru, który zamieszkiwały. Cieniowanie płaskie (ang. flat shading) to technika tworzenia oświetlenia w trójwymiarowej grafice komputerowej. Polega ona na określaniu jasności każdej ściany modelowanej bryły, opierając się na kącie pomiędzy powierzchnią ściany a kierunkiem światła, uwzględniając kolor ściany i oświetlenia oraz intensywność światła.

  Architektura romańska rozwijała się w X-XIII wieku w nowo powstających, samodzielnych krajach Europy. Termin "romańska" został wprowadzony dopiero w XIX wieku, naprzód w filologii dla określenia grupy języków wywodzących się z łaciny, później dla sztuki i architektury powstałej po ponownym zainteresowaniu się sztuką starożytnego Rzymu. Okres trwania architektury romańskiej jest umowny i przyjmowany różnie w poszczególnych państwach. Najtrudniej jest określić moment przejścia od architektury wczesnego chrześcijaństwa do romańskiej we Włoszech. Przyjmuje się, że pod tym względem Francja i Niemcy wyprzedziły Włochy. Tak samo mało precyzyjnie określa się moment zakończenia epoki romańskiej. Najwcześniej, bo już w połowie XII wieku, od tego stylu odeszli budowniczowie we Francji, w innych krajach Europy okres romański trwał jeszcze przez prawie cały wiek. Klasa wieku drzewostanu - umowny okres, zwykle 20-letni, umożliwiający zbiorcze grupowanie drzewostanów według ich wieku. Przeciętny wiek każdego drzewostanu określa się na podstawie wieku obliczonego (oszacowanego) dla kilkunastu drzew panujących danego gatunku. W praktyce leśnej wprowadzono pojęcie klas i podklas wieku, przyjmując następujące oznaczenia:

  Parafrenia (ang. paraphrenia) – termin wprowadzony do psychiatrii przez Karla Ludwiga Kahlbauma w 1863 roku na określenie chorób psychicznych, charakteryzujących się występowaniem w określonym wieku: w młodości (paraphrenia hebetica s. hebephrenia) lub wieku starczym (paraphrenia senilis). W 1913 roku Emil Kraepelin użył terminu parafrenii na określenie jednostki chorobowej zbliżonej obrazem klinicznym do schizofrenii, ale odbiegającym od niej przebiegiem.

  Rower turystyczny to określenie funkcjonujące w latach siedemdziesiątych do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku dotyczące kilku typów rowerów produkowanych w Polce przez zakłady Romet. Mianem roweru turystycznego określano głównie następujące modele:

  Wiek względny - wiek obiektów geologicznych (skał, deformacji tektonicznych) oraz zdarzeń w odniesieniu do innych obiektów geologicznych. Określanie wieku względnego ustala tylko, które elementy i zdarzenia są starsze, a które młodsze, bez podawania wieku w latach. Pierśnica – miara stosowana w opisie drzew uzyskiwana w wyniku pomiaru drzewa na wysokości 1,3 metra nad poziomem gruntu (czyli na wysokości klatki piersiowej przeciętnego dorosłego człowieka – stąd nazwa). W naukach leśnych i dendrometrii pomiar dotyczy średnicy pnia i dostarcza jednego z głównych parametrów (obok wysokości pnia) służących do określania miąższości drzewa. W praktyce leśnej, pierśnica służy również do określania wyrażonego w m³ zapasu masy drzew na jednostce powierzchni. W ochronie przyrody w pierśnicy mierzy się zwykle obwód pnia (tzw. obwód pierśnicowy), który należy do podstawowych kryteriów kwalifikujących drzewa do ochrony w formie pomników przyrody.

  Bostońskie małżeństwo – związek dwóch niezamężnych kobiet wywodzących się ze średniej klasy. Określenie to zaczęło funkcjonować na przełomie wieków (XIX/XX) w USA, i określało praktykę istniejącą od wieku XIX. Echo serca płodu jest rodzajem badania echokardiograficznego wykonywanego kobietom ciężarnym. Badanie obejmuje ocenę anatomii klatki piersiowej i serca płodu oraz jego funkcjonowania. Podczas tego badania można zdiagnozować nieprawidłowości budowy (wady serca) oraz zaburzenia rytmu i funkcji serca. Informacje uzyskane w czasie badania płodu mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o dalszym przebiegu ciąży oraz miejscu i czasie porodu. Dzieci z rozpoznanymi wadami serca powinny się rodzić w wysokospecjalistycznych ośrodkach posiadających odpowiednie doświadczenie i warunki do opieki.

  Mięśnie podżebrowe (łac. musculi subcostales) - drobne, bardzo zmienne pęczki mięśniowe o trójkątnym kształcie, zazwyczaj dobrze wykształcone tylko w dolnej części klatki piersiowej. Należą do mięśni głębokich klatki. Glukozamina (łac. Glucosaminum) – organiczny związek chemiczny pochodzenia naturalnego. Przypuszczano, że przyczynia się ona do odbudowy chrząstki stawowej i może wywierać wpływ na zmniejszanie odczuwania bólu oraz sprawniejsze funkcjonowanie stawów. Preparaty siarczanu glukozaminy wykorzystywane są przy wspomaganiu leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. W roku 2001 opublikowano badanie wskazujące, że lecznicze działanie glukozaminy nie jest pewne. Metaanaliza opublikowana w 2010 roku stwierdza, że w porównaniu z placebo, glukozamina, a także chondroityna i ich połączenie nie zmniejszają bólu stawów i nie mają wpływu na zwężenie szpary stawowej. We wnioskach z badania zaleca się odstąpienie od refundacji leczenia glukozoaminą i zaprzestanie przepisywania tego związku przez lekarzy.

  Dodano: 23.11.2011. 17:26  


  Najnowsze