• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przetwarzanie siatkowe stawia czoło Alzheimerowi

  26.07.2010. 20:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Postępy technologiczne przeniosły świat medyczny na zupełnie nowy poziom, bowiem infrastruktura cyfrowa i najnowocześniejsze oprogramowanie zapewniają lekarzom i pacjentom odpowiednie narzędzia do diagnozowania i leczenia. Do dalszego postępu technologicznego przyczynia się projekt NEUGRID (Siatkowa infrastruktura internetowa do archiwizowania danych/komunikacji i zaawansowane aplikacje komputerowe w naukach medycznych), który otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 2,8 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Partnerzy NEUGRID, którzy rozpoczęli projekt w 2008 r. wprowadzają nowatorską i przyjazną dla użytkownika siatkową, internetową infrastrukturę badawczą, która zapewni neuronaukowcom w Europie wsparcie, jakiego potrzebują, aby stawić czoła zwyrodnieniowym chorobom mózgu, w tym chorobie Alzheimera.

  W skrócie, neuronaukowcy mogą korzystać z siatkowej, internetowej infrastruktury badawczej do identyfikowania markerów chorób neurozwyrodnieniowych na podstawie analizy obrazów 3D (trójwymiarowych) rezonansu magnetycznego mózgu, dzięki dostępowi do rozproszonych i siatkowych usług medycznych.

  Eksperci twierdzą, że przetwarzanie siatkowe ugruntowuje swoje miejsce w świecie medycznym. "Przetwarzanie siatkowe przyczynia się do tworzenia i doskonalenia narzędzi ułatwiających opracowywanie leków przeciw przewlekłym chorobom mózgu" - wyjaśnia kierownik projektu NEUGRID, dr Giovanni B. Frisoni, który jest wicedyrektorem naukowym Instytutu San Giovanni di Dio Fatebenefratelli w Brescii, Włochy, i kierownikiem laboratorium neuroobrazowania.

  Wypowiadając się na temat leczenia choroby Alzheimera, postępującej formy demencji, która niszczy komórki mózgowe i powoduje poważną utratę pamięci oraz problemy z myśleniem i zachowaniem, dr Frisoni stwierdził: "Nadal nie ma biomarkera, który pokazuje, czy dany lek działa czy nie. Przetwarzanie siatkowe może postawić sobie za cel opracowanie markerów opartych na obrazach, takich jak postępujące kurczenie się kory mózgowej w okresie starzenia się. Umożliwi to monitorowanie postępu choroby, a przez to skuteczności leku, znacznie zmniejszając liczbę pacjentów, którzy muszą być pod kontrolą w krótszych przedziałach czasu."

  Należy zaznaczyć, że partnerzy NEUGRID zapewniają ochronę danych i prywatności pacjentów, których informacje medyczne są wykorzystywane w ramach projektu. Partnerzy twierdzą, że dbają również o utrzymanie standardów etycznych i protokołów ochrony danych zgodnie z rozwijającymi się europejskimi standardami siatek w sektorze opieki zdrowotnej.

  W ciągu kolejnych 18 miesięcy partnerzy udostępnią klinicznym instytutom badawczym 3 kluczowe elementy swoich badań nad chorobą Alzheimera. Instytuty te będą miały również dostęp do obszernych baz danych na świecie.

  Zespół intensywnie pracuje nad pośrednią warstwą między interfejsem użytkownika a interfejsem siatki, aby rozszerzyć infrastrukturę na rozmaite potoki algorytmów. Naukowcy prowadzą również testy i walidacje infrastruktury prototypowej.

  Konsorcjum NEUGRID wzięło już udział w wielu warsztatach popularyzujących, konferencjach, kongresach i spotkaniach. Choć projekt zakończy się w styczniu 2011 r., partnerzy NEUGRID twierdzą, że planują opracowanie usług na potrzeby innych zastosowań medycznych. Projekt NEUGRID gromadzi ekspertów ze świata nauki i przemysłu z Francji, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polska Infrastruktura Gridowa PL-Grid, ogólnopolska infrastruktura obliczeniowa, zbudowana w latach 2009-2011, w ramach projektu naukowego PL-Grid - Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem jej budowy było umożliwienie przeprowadzania badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów komputerowych oraz zapewnienie wygodnego dostępu do zasobów komputerowych dla zespołów badawczych także spoza środowisk, w których działają centra Komputerów Dużej Mocy (KDM). SOLVIT – sieć internetowa, która służy zgłaszaniu problemów przedsiębiorców w sytuacjach nieprawidłowego postępowania władz administracyjnych w sprawach związanych z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej. System obsługiwany jest przez sieć współpracujących ze sobą Centrów Koordynacyjnych. Zgłaszane problemy powinny mieć charakter transgraniczny i nie mogą dotyczyć spraw, w których wszczęto już postępowanie sądowe. Infrastrukturę, która umożliwia funkcjonowanie systemu, zapewnia Komisja Europejska. Projekt "The Europlanet Research Infrastructure - ERI" (Infrastruktura Naukowa Europlanet) jest czteroletnim projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej pod patronatem Siódmego Programu Strukturalnego. Od stycznia 2009 ERI ułatwia dostęp do infrastruktury naukowej z zakresu planetologii zwiększając wydajność pracy naukowców poprzez możliwość wspólnego korzystania z danych.

  Diseases Database to baza danych medycznych o darmowym, nieograniczonym dostępie, zawierająca informacje dotyczące chorób, ich objawów i leczenia. Wykorzystuje Unified Medical Language System (UMLS). Autostrada morska (ang. Motorways of the Sea – MoS) – według definicji zawartej w decyzji 884/2004/WE (art. 12a) transeuropejska sieć autostrad morskich obejmuje wyposażenie i infrastrukturę co najmniej dwóch portów znajdujących się w dwóch różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W jej skład wchodzą następujące elementy: wyposażenie portowe, elektroniczne systemy zarządzania logistycznego, procedury bezpieczeństwa oraz procedury administracyjne i celne oraz infrastruktura bezpośredniego dostępu naziemnego i morskiego, włącznie ze środkami zapewniającymi żeglugę przez okres całego roku, w szczególności poprzez udostępnienie sprzętu pogłębiającego i umożliwienie dostępu do portu w zimie dzięki lodołamaczom.

  RINGrid jest akronimem, który oznacza "Remote Instrumentation In Next-generation GRIDs" (ang. Zdalny dostęp do urządzeń naukowych w gridach następnej generacji). Prezentuje architekturę, która integruje urządzenia naukowe z e-Infrastrukturą. Projekt z jednej strony łączy obecny state-of-the-art oraz technologie najbliższej przyszłości, a z drugiej dostarcza koncepcyjny model architektury złożony z brakujących elementów wspartych przez środowisko gridowe. RINGrid jest projektem sponsorowanym przez Unię Europejską w ramach Szóstego Programu Ramowego pod numerem 031891. Radiologia - dziedzina medycyny oraz samodzielna specjalizacja lekarska zajmująca się obrazowaniem ciała człowieka, z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego (tradycyjna rentgenografia, tomografia komputerowa, angiografia), pola magnetycznego - tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego oraz ultradźwięków (ultrasonografia). Otrzymany w ten sposób obraz musi zostać jeszcze zinterpretowany przez radiologa, na podstawie czego powstaje dokładny opis zdjęcia ze wszystkimi spostrzeżeniami oraz diagnozą. Obecnie rozwija się również radiologia zabiegowa (interwencyjna, inwazyjna), której przedmiotem jest dokonywanie małoinwazyjnych zabiegów leczniczych np. angioplastyki, obliteracji guzów, celowanego podawania leków. Istotnym przełomem było wprowadzenie radiografii cyfrowej (DR, ang. digital radiology), tj. zastosowania w pełni cyfrowej linii diagnostycznej (obejmującej akwizycję obrazu, jego przetwarzanie i archiwizację, ang. PACS).

  Diagnostyka za pomocą obrazowania radiologicznego jest podstawową formą diagnozowania w dzisiejszych czasach. Wykorzystywana jest w każdym etapie leczenia chorego - od rozpoznania samej choroby, poprzez postępy w czasie leczenia, aż po wykrywanie powikłań. Należy jednak pamiętać, że niesie za sobą również niebezpieczeństwo w postaci promieniowania.

  BigTable – nierelacyjna, skompresowana baza danych o wysokiej wydajności stworzona przez Google. BigTable działa na infrastrukturze Google i nie jest dostępna poza nią, ale Google udostępnia ją w ramach usługi Google App Engine. Małgorzata Frontczak-Baniewicz (ur. 1960) – polska badaczka, zajmująca się neurobiologią i patomorfologią. Należy do Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich. Rozprawę doktorską pt. Reakcja naczyń kapilarnych na doświadczalne ogniskowe uszkodzenie mózgu szczura, obroniła w 1999 roku w Instytucie Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Habilitację (nauki medyczne, biologia medyczna, specjalność biologia komórki i neurobiologia) otrzymała w 2011 roku na podstawie pracy Złącze nerwowo-naczyniowe w uszkodzeniu i przebudowie kory mózgowej szczura po urazie chirurgicznym. Zatrudniona w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, jako pełniąca obowiązki kierownika Zakładu Ultrastruktury Komórki. Publikowała między innymi na temat choroby Alzheimera, uszkodzeń mózgu. Zajmowała się też nanorurkami. Pracuje na uczelni Collegium Varsoviense.

  Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) – termin prawniczy, który w prawie polskim został wprowadzony przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Oznacza osobę nadzorująca z upoważnienia administratora danych osobowych przestrzeganie stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych w sposób odpowiedni do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Wedle interpretacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych administratorem bezpieczeństwa informacji może być wyłącznie osoba fizyczna.

  Afazja postępująca niefluentna (postępująca afazja bez płynności mowy, ang. progressive nonfluent aphasia, PNFA) – zespół objawów obserwowany w otępieniu czołowo-skroniowym i uważany za podtyp tej choroby neurodegeneracyjnej. Charakteryzuje się zaburzeniami językowymi, błędami fonologicznymi i gramatycznymi (agramatyzmy, parafrazje). Badania obrazowe sugerują, że obraz kliniczny związany jest ze zmianami w obszarze przedniej części lewej wyspy i dolnej części płata czołowego.

  Przetwarzanie danych osobowych to termin prawny, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) (ustawodawca posłużył się określeniem przetwarzanie danych). Przetwarzanie oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Centrum Danych (ang. Data Center) – budynek lub pomieszczenie przeznaczone do przechowywania działającej infrastruktury informatycznej: serwerów, urządzeń przechowywania danych (storage) oraz infrastruktury sieciowej.

  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Dodano: 26.07.2010. 20:12  


  Najnowsze