• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rehabilitacja domowa chorych na CVD

  24.07.2014. 11:37
  opublikowane przez: Redakcja

  Pacjenci cierpiący na choroby układu krążenia często mają przed sobą długie lata leczenia i są nakłaniani do radykalnej zmiany stylu życia. Jednak najtrudniejsza część procesu wiąże się prawdopodobnie z powrotem do domu, gdzie trudno jest wykorzenić stare nawyki. Nowa technologia oparta na zdalnych czujnikach może już niedługo znacznie ułatwić życie po wystąpieniu incydentu sercowo-naczyniowego.

  Choroby sercowo-naczyniowe (CVD) to prawdziwa plaga dla społeczeństwa. Nie dość, że rehabilitacja chorych jest trudna, to jeszcze obciążenia finansowe są przeogromne. Według szacunków WHO, koszty CVD w UE wynoszą co roku około 196 mld EUR. Mimo podejmowanych inwestycji publicznych, nadal doprowadzają do 46 razy większej liczby zgonów i 11 razy większych obciążeń chorobami niż AIDS, gruźlica i malaria łącznie. Rok rocznie w Europie CVD pochłaniają życie czterech milionów chorych.

  Aby cieszyć się dłuższym życiem i w ostatecznym rozrachunku zmniejszyć obciążenia zdrowotno-finansowe, jakie CVD nakłada na społeczeństwo, od chorych wymaga się rzucenia palenia, spożywania większej ilości owoców i warzyw oraz zintensyfikowania aktywności fizycznej, równolegle z kontynuowaniem politerapii i systematyczną kontrolą ciśnienia krwi. W szpitalu wszystko to jest wykonalne, ale staje się znacznie trudniejsze w domu, gdzie trening kardiologiczny nadal nie jest w pełni wykorzystywany.

  Zaczynem projektu HEARTWAYS (Advanced solutions for supporting cardiac patients in rehabilitation) była koncepcja, wedle której wdrożenie precyzyjnych pomiarów, zautomatyzowanych systemów konsultacyjnych i opcji treningu kardiologicznego w domu mogłoby, w przypadku niektórych pacjentów, pomóc obniżyć ryzyko ponownego wystąpienia ostrego incydentu sercowego. W ramach projektu, którego realizacja ma się zakończyć we wrześniu, opracowywane są zaawansowane czujniki do noszenia i inteligentne algorytmy mające wspomagać pacjentów kardiologicznych w rehabilitacji poza ośrodkami medycznymi.

  Juan Pablo Lázaro-Ramos, dyrektor ds. B+R w TSB w Hiszpanii i koordynator projektu, wyjaśnia, w jaki sposób nowa technologia wspomoże monitoring parametrów życiowych niezbędnych w diagnostyce i ocenie wydajności ćwiczeń i postępów, a także umożliwi zdalne i spersonalizowane wsparcie w ramach monitorowania większej liczby chorych bez uszczerbku dla jakości opieki.

  Jakie są główne cele projektu?

  Juan Pablo Lázaro-Ramos: Celem projektu HEARTWAYS jest opracowanie zaawansowanego, zdalnego i modułowego rozwiązania IT na potrzeby chorych cierpiących na chorobę sercowo-naczyniową, którzy rozpoczynają pozaszpitalny proces rehabilitacji - na przykład w domu.

  Technologia obejmuje: koszulki T-shirt z osadzonymi czujnikami monitorującymi częstość oddechu i tętno; EKG i pomiary za pomocą pulsoksymetru; akcelerometry na ramionach i nogach pacjenta do pomiaru wydajności ćwiczeń oraz inteligentne algorytmy. Gromadzimy dane na temat ćwiczeń, stylu życia, profilu pacjenta i historii klinicznej, które służą do oceny zagrożenia incydentami zdrowotnymi w przyszłości.

  Technologia skierowana jest oczywiście do profesjonalistów i ma ich wspomóc w obserwacji pacjentów, strategiach interwencyjnych i planach opieki klinicznej, ale na tym nie koniec. Pacjenci będą mieć dostęp do swoich danych osobowych za pośrednictwem mobilnej aplikacji, aby móc dostosowywać swój styl życia i sprawdzać skuteczność ćwiczeń fizycznych z dowolnego miejsca.

  Co nowego lub innowacyjnego wnosi opracowywana technologia?

  Technologia HEARTWAYS to pierwszy monitor sercowo-naczyniowy prognozujący ryzyko na podstawie spersonalizowanych danych. Innowacyjność zasadza się zarówno na poszczególnych technologiach, jak i systemie jako całości. Zgromadzenie wszystkich interesariuszy i rozwiązań wokół jednego systemu, z którego mają korzystać pacjenci i profesjonaliści, jest samo w sobie innowacyjne.

  Do znaczących innowacji zaliczyć należy także specjalne rękawice z pulsometrem i innymi czujnikami oraz stworzenie inteligentnego oprogramowania pośredniczącego do wieloparametrowej analizy, które łączy informacje pochodzące z różnych źródeł we wspólne ramy komunikacyjne. System pozostawia otwartą drogę dla dodatkowych systemów informacyjnych i czujników, umożliwiając integrację z istniejącymi systemami IT klienta w przyszłości.

  Ogólnie rzecz biorąc HEARTWAYS umożliwi lekarzom opiekującym się chorymi na CVD przepisywanie technologii do średniego i długofalowego procesu rehabilitacji, co do tej pory było niemożliwe.

  W jaki sposób poprawi ona życie pacjentów?

  Nasza technologia jest skuteczna, bezpieczna i niedroga. Umożliwia cierpiącym na CVD pozostawanie bliżej rodziny, ponowne wtopienie się w społeczeństwo i obniżenie stresu związanego z terapią, a także ograniczenie zapotrzebowania na pomoc psychologiczną.

  Nadto pozwala skrócić okres hospitalizacji i obniżyć zagrożenie ostrymi incydentami, co również umożliwia uzyskanie znaczących oszczędności.

  Jakie główne trudności napotkaliście i jak je rozwiązaliście?

  Stanęliśmy w obliczu czterech wyzwań, z których każde związane było z jedną z opracowanych technologii.

  Pierwsza trudność do pokonania, to opracowanie algorytmów do przeprowadzania spersonalizowanych ocen ryzyka pod kątem nowych, ostrych incydentów sercowych w krótkim terminie. Następnie musieliśmy znaleźć sposób na wyprodukowanie użytecznych i przystępnych cenowo czujników, zdając sobie sprawę, że jak dotąd była to jedna z głównych wad technologii.

  Kolejną trudnością było zadbanie o dostępność aplikacji mobilnej dla wszystkich pacjentów, jej intuicyjność i zintegrowanie z rutyną dnia codziennego.

  Ostatnia, choć przez to nie mniej ważna, polegała na wprowadzeniu naszej technologii na rynek tradycyjnie niechętny przepisywaniu technologii na receptę ze względu na brak dowodów. HEARTWAYS zgromadzi własny materiał dowodowy na podstawie badań klinicznych, które pozwolą zmierzyć oszczędności ekonomiczne i poprawę stanu klinicznego korzystających z niej chorych.

  Jakie są kolejne etapy projektu i plany po jego zakończeniu?

  Już niedługo rozpoczniemy badania kliniczne z udziałem 30 użytkowników w dwóch szpitalach w Walencji (Hiszpania), aby przeprowadzić walidację protokołów klinicznych leżących u podstaw procesu wsparcia.

  Musimy przeprowadzić walidację ogólnej formuły w różnych krajach (Chorwacja, Włochy i Portugalia) pod kątem użyteczności, akceptowalności i oczekiwań z perspektywy użytkownika końcowego i rynku. Następnie musimy przedstawić plan eksploatacji produktu na rynku publicznym (w ramach publicznych systemów opieki zdrowotnej) i na rynku prywatnym (w klinikach i ośrodkach rehabilitacyjnych, u prywatnych dostawców usług opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczeń).

  Kiedy spodziewacie się, że technologie będzie dostępna dla pacjentów?

  Badania kliniczne rozpoczynają się w lipcu 2014 r. i potrwają do kwietnia 2015 r. Jeżeli wskaźniki oszczędności ekonomicznych i poprawy pod względem ryzyka i przypadków nawrotów choroby okażą się pozytywne, badania będą kontynuowane w szpitalach już korzystających z technologii, która powinna zostać udostępniona użytkownikom i pacjentom pod koniec 2015 r. lub na początku 2016 r., zwłaszcza w sektorze publicznym. Poszukiwanie klientów na rynku rozpoczęło się w tym roku i możliwe, że pierwsi prywatni użytkownicy mogą zacząć korzystać z systemu w ostatnim kwartale tego roku, po zakończeniu procesu certyfikacji urządzenia.

  W razie powodzenia, co HEARTWAYS może oznaczać pod względem korzyści ekonomicznych dla społeczeństwa?

  Dowiedziono, że trening kardiologiczny wpływa dobroczynnie na pacjentów. Może doprowadzić do 25% obniżenia umieralności z powodu chorób sercowo-naczyniowych w ciągu trzech lat, poprawić czynniki psychologiczne i jakość życia, stworzyć zachęty do zdrowszego stylu życia oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo incydentów sercowych i ponownych hospitalizacji w przyszłości.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego: Społeczeństwo pierwotne (ang. primitive society) - termin stosowany w odniesieniu zarówno do najdawniejszych społeczeństw, jak i do społeczeństw o prostej technologii, istniejących współcześnie. Jako narzędzie opisu społeczeństw przeszłości jest ono oceniane negatywnie, gdyż żadne z nich nie jest pozostałością wcześniejszego stadium ewolucyjnego, każde ma swą własną historię i drogę rozwoju. Ponadto improwizacja na podstawie materiałów pozostałych z przeszłości nie jest rzeczą łatwą i wymaga wielkiej przenikliwości. e-zdrowie- narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia.

  Rezydent – świadczeniobiorca (pacjent) leczony ponad rok w oddziale psychiatrycznym (ogólnym lub dla przewlekle chorych). W medycynie oraz psychologii klinicznej katamneza (badanie katamnestyczne) dotyczy:
  1. historii choroby (zaburzenia) pacjenta od chwili zapadnięcia na nią.
  2. badanie skuteczności i dalszych losów przeprowadzonego leczenia dokonywane po opuszczeniu placówki opieki zdrowotnej/zakończeniu kontaktu.

  Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego to grupa objawów i danych z wywiadów, których obecność zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Akinetopsja, znana też jako ślepota ruchu – niezwykle rzadka choroba neuropsychologiczna, w której pacjent nie jest w stanie widzieć poruszających się rzeczy, mimo że bez problemu widzi statyczne przedmioty, w związku z czym świat dla chorych na akinetopsję staje się pozbawiony ruchu. Większość tego co wiadomo o tej chorobie pochodzi z przypadku jednego pacjenta, zwanego LM. LM była 43-letnią kobietą, przyjęta do szpitala w październiku 1978 r. z bólami i zawrotami głowy. Obecnie nie ma skutecznej metody leczenia akinetopsji.

  Globalizacja – ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodowego; kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych oraz wzrost znaczenia organizacji ponad- i międzynarodowych, w szczególności ponadnarodowych korporacji. Geneza tego procesu lokowana jest w epoce odkryć geograficznych, dokonywanych przez Europejczyków od XV wieku, a rozpatrywany w nauce jest on dopiero od lat 80. XX wieku, mimo, że kwestia tworzenia porządku ponadnarodowego podejmowana była już na początku wieku XIX. Globalizacja jako realne zjawisko przez część naukowców jest postrzegana sceptycznie. Jest ona również postrzegana jako zjawisko powodujące wzrost nowych, nieprzewidywalnych form ryzyka oraz wzrost nierówności społecznych w skali globu czy też w skali poszczególnych społeczeństw. Skutki tych procesów nie są do końca rozpoznane, mogą prowadzić zarówno do większej homogenizacji kultury, jak i do jej kreolizacji i zwiększenia różnorodności kulturowej. Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania).

  Wydajność procesu technologicznego – stosunek ilości produktu, który jest otrzymywany w jednostce czasu w konkretnych warunkach technologicznych, do ilości, która teoretycznie może być otrzymana w tym czasie. Jedną z miar wydajności procesu jest też materiałochłonność (wydajność materiałowa):

  Międzynarodowa Liga Przeciwpadaczkowa (ang. International League Against Epilepsy, ILAE) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, zainteresowanych działaniami na rzecz poprawy jakości życia chorych na padaczkę. Celem ILAE jest „zapewnienie pracownikom służby zdrowia, pacjentom i ich opiekunom, rządom i społeczeństwom na całym świecie środków niezbędnych do zrozumienia, diagnozowania i leczenia osób z padaczką”. ILAE publikuje między innymi standardy opieki nad chorymi z padaczką i klasyfikacje napadów padaczkowych (pierwsza w 1960, ostatnia modyfikacja w 1981). W 2010 przedstawiono propozycję nowej klasyfikacji.

  Monitor badań klinicznych (ang. Clinical Research Associate, CRA) – pracownik firmy sponsorującej badanie kliniczne lub jego przedstawiciel np. firma CRO (Contract Research Organization), którego głównym zadaniem jest monitorowanie badania. Monitor badań klinicznych jest odpowiedzialny za ocenę zgodności prowadzonego badania klinicznego z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, zapewnienie przestrzegania protokołu badania, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu w tym prawidłowe raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, wyjazdy monitorujące do ośrodków badawczych, weryfikowanie danych wpisanych do Karty Obserwacji Klinicznej z historią choroby pacjenów, kontrolę gospodarki badanym produktem, raportowaniem po każdej wizycie monitorującej faktycznego stanu badania w poszczególnych ośrodkach badawczych, rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i Komisji Bioetycznej oraz rutynowymi kontaktami z zespołem badawczym każdego ośrodka uczestniczącego w badaniu. Jakość uzyskiwanych danych przez ośrodki badawcze jest na bieżąco kontrolowana przez Monitora Badań Klinicznych, jest to pierwsza osoba weryfikująca wiarygodność danych. GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Dodano: 24.07.2014. 11:37  


  Najnowsze