• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rektorzy uczelni medycznych nadal negatywnie o projekcie ustawy

  15.10.2010. 10:34
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rektorzy uczelni medycznych, którzy przed tygodniem skrytykowali ministerialny projekt ustawy o działalności leczniczej, nadal - mimo wprowadzonych w projekcie zmian - negatywnie oceniają wiele jego zapisów.

  Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, prof. Ewa Małecka-Tendera, oceniła w czwartek, że w zamieszczonym na stronie resortu zdrowia projekcie, datowanym na 13 października, ministerstwo nadal nie uwzględniło krytycznych uwag rektorów.

  Chodzi w szczególności o utrzymanie zapisów dotyczących przekształcenia szpitala klinicznego w spółkę. Konsekwencją tego jest utrzymanie przez resort propozycji, polegającej na zobowiązaniu uczelni medycznych do pokrywania ujemnych wyników finansowych szpitali klinicznych lub ich tzw. zobowiązań wymagalnych.

  "Zapisy te oznaczają, że z dotacji na działalność dydaktyczną i naukową uczelnie będą finansować ujemne wyniki szpitali lub ich zobowiązania. Działania te grożą naruszeniem przez rektorów dyscypliny finansów publicznych" - uważa prof. Małecka-Tendera.

  Sytuacja jest dla rektorów tym bardziej niepokojąca, że z danych wynika, iż np. jedna z uczelni musiałaby przeznaczyć 103 proc. swoich rocznych przychodów na pokrycie zobowiązań szpitali, które nadzoruje, a inne odpowiednio 72 i 52 proc. przychodów.

  W projekcie nie uwzględniono też uwag rektorów odnośnie obligatoryjnego rozdziału funkcji kierownika kliniki i ordynatora oddziału; rektorzy proponowali, by proponowany rozdział tych funkcji stosować fakultatywnie, decyzją rektora, podejmowaną w porozumieniu z kierownikiem zakładu. Resort nie zmienił jednak swoich propozycji.

  "W efekcie oddziałem będzie kierował ordynator lub tzw. lekarz kierujący, a kliniką posadowioną na tym oddziale - profesor czy doktor habilitowany, czyli samodzielny pracownik naukowy uczelni" - wyjaśniła rektor.

  Rektorzy zaprotestowali także przeciwko nadaniu dyrektorowi szpitala wyłącznego prawa do ustalania w regulaminie organizacyjnym (bez udziału rektora) sposobu prowadzenia badań naukowych i prac naukowo-badawczych lub realizacji celów naukowych i dydaktycznych, a także uczestniczenia w kształceniu i przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego.

  Według prof. Małeckiej-Tendery, postulaty rektorów uwzględnione w zmienionym projekcie ustawy tak naprawdę nie będą miały większego znaczenia, bo wobec przekształcenia szpitali w spółki przestaną być istotne. Usunięto np. zapis dotyczący konieczności uzyskania zgody ministra zdrowia na zatrudnienie dyrektora szpitala oraz zapis wymieniający przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę z osobą zatrudnioną na stanowisku dyrektora.

  "Niemniej przestaje to mieć jakiekolwiek znaczenie w związku z brakiem zmian w zakresie przekształceń szpitali klinicznych w spółki. W przypadku przekształcenia szpitala w spółkę, rektor uczelni nie będzie powoływał i odwoływał dyrektora, gdyż spółką zarządza prezes" - powiedziała profesor.

  Jej zdaniem, także usunięcie zapisu, że dyrektor szpitala będzie przedstawiał uczelni kosztorys rozliczeń z tytułu udostępniania szpitali na prowadzenie działalności naukowej i leczniczej, daje pozorny efekt. "Nadal bowiem nie wskazano, jak będą realizowane zadania dydaktyczne i naukowe, jeżeli dotacji przekazywanej przez Ministerstwo Zdrowia nie wystarczy na pokrycie kwot, jakie przedstawią prezesi przekształconych w spółki szpitali klinicznych" - oceniła.

  W Polsce jest 41 szpitali klinicznych. Najbardziej zadłużone są placówki w Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie, Krakowie i Łodzi. Według rektorów, propozycje nowej ustawy mogą doprowadzić do paraliżu finansowego uczelni medycznych.MAB

  PAP - Nauka w Polsce

  lun/ hes/ jra/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) - dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich zawodowych szkół wyższych. Została powołana 15 grudnia 2005 na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku. Drugą obok KRZaSP przewidzianą w ustawie konferencją rektorów jest Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, reprezentująca uczelnie mające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Wiesław Banyś (ur. 30 sierpnia 1951 roku w Olkuszu) – profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych (filologii romańskiej), od 2008 roku rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) – dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnienia równorzędnego. Została powołana 7 czerwca 1997 r. Obecnie Konferencję tworzy 105 rektorów szkół wyższych. Drugą obok KRASP przewidzianą w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. konferencją rektorów jest Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, reprezentująca uczelnie zawodowe.

  Szkolnictwo wyższe w Polsce: W roku 2011/12 w Polsce istniało 460 uczelni, w tym: 19 uniwersytetów, 25 uczelni technicznych, 7 uczelni rolniczych, 77 uczelni ekonomicznych, 17 uczelni pedagogicznych, 9 uczelni medycznych, 2 uczelnie morskie, 6 akademii wychowania fizycznego, 23 uczelnie artystyczne, 14 uczelni teologicznych, 7 uczelni resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych oraz 254 pozostałe placówki. Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych (KRUN) - była dobrowolnym zrzeszeniem polskich niepublicznych szkół wyższych, reprezentowanych przez rektorów. Została powołana w 1994 roku z inicjatywy dra inż Mirosława Zdanowskiego. W latach 1997-2000 funkcję przewodniczącego sprawował dr Krzysztof Pawłowski, a w kolejnych dwóch kadencjach, do 2005 roku, prof. dr hab. Józef Szabłowski.

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) to polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie: Ważną rolę w funkcjonowaniu Uczelni spełnia Senat, którego członkowie wybierani są z grona pracowników Uczelni: profesorów, doktorów i pozostałych pracowników. W Senacie swoich przedstawicieli ma również założyciel uczelni. Zgodnie ze Statutem Uczelni przewodniczącym Senatu jest rektor, którego powołuje i odwołuje Założyciel, po zasięgnięciu opinii Senatu.

  Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) – powołana 16 lutego 1989 roku przez rektorów Uniwersytetów na zjeździe w Krakowie. Wykaz uczelni niepublicznych działających na podstawie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" wpisanych do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych oraz uczelni kościelnych, których status reguluje szereg innych ustaw i które nie podlegają nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (oznaczonych *).

  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.

  Dodano: 15.10.2010. 10:34  


  Najnowsze