• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Startuje nowa, finansowana ze środków UE infrastruktura badawcza w dziedzinie biologii

  29.02.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Właśnie uruchomiono nową infrastrukturę badawczą w zakresie biologii strukturalnej, która powinna przynieść dalsze przełomowe odkrycia w naukach biomedycznych. Piętnaście czołowych europejskich instytutów badań z zakresu biologii strukturalnej połączyło siły, aby udostępnić badaczom z sektora akademickiego i komercyjnego najbardziej zaawansowane technologie.

  Prace przygotowawcze do stworzenia sieci o nazwie "Instruct" przeprowadzono przy wsparciu 4,5 mln euro ze środków tematu "Infrastruktury badawcze" siódmego programu ramowego (7PR). Jak dotąd do sieci dołączyły Czechy, Francja, Niemcy, Izrael, Włochy, Holandia, Portugalia i Zjednoczone Królestwo, a naukowcy z tych krajów mają już dostęp do wspólnych technologii.

  Projekt "Instruct" został formalnie zainaugurowany przez dyrektora generalnego ds. badań naukowych i innowacji Komisji Europejskiej, Roberta-Jana Smitsa, na specjalnej uroczystości, która odbyła się w Brukseli 23 lutego br. Sieć ma być dynamicznym centrum współpracy w zakresie biologii strukturalnej, oferującym zintegrowaną infrastrukturę najnowszych technologii, specjalistyczną wiedzę i pionierskie szkolenia. Chodzi o to, by w jednym punkcie zapewnić europejskim biologom dostęp do całej technologii i wiedzy, której potrzebują do rozwijania różnorodnych projektów badawczych.

  Dyrektor projektu "Instruct", prof. Dave Stuart z Uniwersytetu w Oxfordzie, komentuje: "Europejscy biolodzy nigdy dotąd nie dysponowali jednym punktem dostępu do technologii i wiedzy, potrzebnej do prowadzenia badań. Gromadząc w jednym miejscu różne dyscypliny, technologie i europejskich specjalistów w dziedzinie biologii, sieć "Instruct" ma szansę po raz pierwszy w historii urzeczywistnić wizję w pełni zintegrowanych badań biologicznych".

  Prof. Dino Moras, szef badań jednej z instytucji uczestniczących, Institut de Génétique et Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC-CERBM) ze Strasburga, mówi o korzyściach płynących z połączenia różnych dyscyplin biologii: "Biologia strukturalna znajduje się w krytycznym punkcie, gdzie ścisła integracja z biologią komórek powinna otworzyć nowe, ogromne możliwości leczenia chorób, od złośliwych nowotworów po zwykłe przeziębienie. Sieć będzie miała duży wpływ na odkrycia w dziedzinie medycyny w najbliższych dziesięcioleciach".

  Dostęp do technologii będzie prawdziwym impulsem dla naukowców i znajdzie odzwierciedlenie w jakości wyników badań. Przykłady takich technologii to przygotowywanie próbek do tomografii krioelektronowej przy użyciu trawienia jonowego w Instytucie Maxa Plancka w Martinsried (Niemcy), a także automatyczny system ekspresji genów ssaków znajdujący się na Uniwersytecie w Oxfordzie (Zjednoczone Królestwo).

  Oprócz 15 głównych instytucji partnerskich z Finlandii, Francji, Niemiec, Izraela, Włoszech, Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa istnieją także dodatkowe krajowe ośrodki stowarzyszone z siecią Instruct, w Czechach, Holandii, Portugalii i Szwecji. Uczestnictwo instytucji partnerskich z nowszych państw członkowskich, takich jak Czechy, dowodzi wysokiego poziomu tamtejszej infrastruktury w dziedzinie biologii strukturalnej. Stowarzyszony czeski ośrodek otrzymuje dofinansowanie z europejskich funduszy strukturalnych poprzez Środkowoeuropejski Instytut Technologiczny (CEITEC) oraz Centrum Biotechnologii i Biomedycyny Akademii Nauk Uniwersytetu Karola w Vestec (BIOCEV) w Czechach.

  Jednym z pierwszych naukowców, którzy wypróbowali sieć Instruct, jest dr Colin McVey z Universidade Nova de Lisboa w Portugalii, który zajmuje się immunologią strukturalną.

  "Niezmiernie się cieszę, że mój wniosek został przyjęty przez sieć Instruct", mówi dr McVey. "Możliwość korzystania z najlepszych technologii w Europie za pośrednictwem pojedynczej aplikacji przyniesie ogromne korzyści mnie i innym europejskim naukowcom. Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie prac z pomocą ekspertów i na możliwość rozwijania badań".

  Aktualnie sieć Instruct obejmuje internetową społeczność ponad 500 naukowców z 25 krajów, przy czym każdy użytkownik ma możliwość dopasowania swojego profilu do własnych zainteresowań i priorytetów. Sieć udostępnia pojedynczą, przyjazną dla użytkowników aplikację, pozwalającą na uzyskanie dostępu do wszystkich technologii dostępnych w ośrodkach partnerskich Instruct.

  Stephen Cusack, szef stacji terenowej Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) w Grenoble (Francja), wzywa naukowców do przyłączenia się do sieci Instruct: "Strona internetowa Instruct to serce sieci, oferujące możliwość rozpatrywania wniosków badawczych, bazę danych technologii, fora, wspólne przestrzenie robocze i inne funkcje. Ponadto na stronie znajdziemy wiele przydatnych materiałów, takich jak kalendarz wydarzeń, ogłoszenia o pracy czy informacje na temat finansowania. Zapraszamy naukowców wszystkich dyscyplin do rejestrowania się na stronie http://www.structuralbiology.eu i korzystania z sieci Instruct".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  LODMAN – miejska sieć komputerowa w Łodzi. Jest to szkieletowa sieć dalekiego zasięgu, łącząca sieci lokalne większości łódzkich uczelni, instytutów naukowych i ważniejszych urzędów, realizująca dostęp do Internetu dla tych instytucji. LODMAN jest także instytucją rejestrującą dla domen lodz.pl, sieradz.pl, plock.pl, zgierz.pl, pabianice.pl, skierniewice.pl, oraz zajmuje się eksploatacją systemu rozproszonej bazy danych Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej, która m.in. udostępnia w internecie zasoby katalogowe 10 największych bibliotek naukowych w Łodzi. Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST) – projekt realizowany przez województwo łódzkie, polegający na utworzeniu, głównie w technologii światłowodowej, sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa łódzkiego. W ramach projektu skonstruowana ma zostać sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz punktami dystrybucyjnymi. Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (KSIB) – polska organizacja gromadząca dane przyrodnicze. Działa od 2003 w ramach międzynarodowego systemu GBIF, w którym Polska ma status członka stowarzyszonego. KSIB to sieć naukowa skupiająca większość wiodących polskich ośrodków naukowych, w tym 21 instytucji członkowskich (samodzielne instytuty naukowe oraz uczelnie) oraz współpracujące z siecią 4 instytucje i jedną organizację pozarządową. Pracami Sieci kieruje Rada Koordynacyjna. Węzeł koordynujący pracę sieci mieści się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  Izraelski Instytut Badań nad Biologią (hebr. המכון למחקר ביולוגי בישראל) w Ness Ziona jest rządowym instytutem naukowym w Izraelu, rozwijajacym technologie w dziedzinie medycyny, biologii i środowiska. Zatrudnia około 350 pracowników, w tym 150 naukowców. Ściśle współpracuje z licznymi uniwersytetami, realizuje rządowe oraz międzynarodowe projekty badawcze. Wyniki badań często są publikowane w krajowych i międzynarodowych publikacjach naukowych. Projekt "The Europlanet Research Infrastructure - ERI" (Infrastruktura Naukowa Europlanet) jest czteroletnim projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej pod patronatem Siódmego Programu Strukturalnego. Od stycznia 2009 ERI ułatwia dostęp do infrastruktury naukowej z zakresu planetologii zwiększając wydajność pracy naukowców poprzez możliwość wspólnego korzystania z danych.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Komunikacja elektroenergetyczną siecią rozdzielczą – pojęcie używane w odniesieniu do zbioru technologii umożliwiających transmisję danych przez sieć elektroenergetyczną (według PN-EN 50090-1 "transmisję liniami zasilającymi"). Ze względu na równoczesny i różnokierunkowy rozwój technologii używane są często równoważne nazwy:

  Komunikacja elektroenergetyczną siecią rozdzielczą – pojęcie używane w odniesieniu do zbioru technologii umożliwiających transmisję danych przez sieć elektroenergetyczną (według PN-EN 50090-1 "transmisję liniami zasilającymi"). Ze względów na równoczesny i różnokierunkowy rozwój technologii używane są często równoważne nazwy: Sieć złożona to graf o nietrywialnych właściwościach topologicznych. Przykłady takich sieci to: WWW, Internet, sieć współpracy pomiędzy aktorami, sieć współpracy pomiędzy naukowcami, sieć kontaktów seksualnych. W badaniach nad sieciami złożonymi uczestniczą naukowcy z wielu dziedzin, m.in.: matematyki, fizyki, biologii, informatyki, socjologii, epidemiologii.

  Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych - powstałe w 1996 r. stowarzyszenie, którego głównym celem jest gromadzenie i upowszechnianie wiedzy edukacyjnej, zwłaszcza z zakresu najnowszych technologii i mediów edukacyjnych oraz inspirowanie i prowadzenie badań naukowych, kształcenie i doradztwo w dziedzinie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej.

  Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów.

  Carrier Ethernet to wykorzystanie znormalizowanego standardu Ethernet, wykorzystywanego szczególnie w sieciach lokalnych LAN, do budowy rozległych sieci WAN, służących do realizowania usług dla klientów lub do agregacji dotychczas stosowanych technologii dostępowych. RailNetEurope (RNE) – stowarzyszenie utworzone w 2004 przez większość europejskich zarządców infrastruktury kolejowej celem umożliwienia szybkiego i łatwego dostępu do europejskiej sieci kolejowej, jak również w celu zwiększenia jakości i efektywności międzynarodowego ruchu kolejowego. 38 członków RailNetEurope z 27 państw wspólnie harmonizują warunki i procedury w zakresie zarządzania międzynarodową infrastrukturą kolejową. Wspólne biuro stowarzyszenia mieści się w Wiedniu.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Fusionopolis (chin. upr. 启汇城) kompleks instytucji naukowo badawczych mieszczący się w Singapurze skupiających w jednym miejscu firmy z branży zaawansowanych technologii, agencje rządowe oraz inne jednostki badawcze, a także zapewniające odpowiednią infrastrukturę umożliwiająca sprawne ich funkcjonowanie.

  HiPeRLAN Typ 2 (ang. High Performance Radio Local Area Network), europejski standard transmisji radiowej w sieciach lokalnych następca standardu HiPeRLAN. Standard ten został opracowany przez ETSI. Zapewnia dużą prędkość i mechanizmy transmisji, umożliwiające zastosowanie go w aplikacjach multimedialnych. Podobnie jak standard IEEE 802.11, także HiPeRLAN 2 przewiduje możliwość tworzenia zarówno sieci stałych, będących rozszerzeniem sieci przewodowej, jak i sieci tymczasowych. Uzyskane już połączenie typu CBR lub VBR nie zostanie zakłócone z powodu obciążenia sieci ruchem od innych użytkowników. Dzięki temu sieć może służyć do prowadzenia rozmów telefonicznych oraz wideokonferencji, nie tracąc możliwości pełnego wykorzystania dostępnej przepustowości ABR. Sieć jest również szybka i pozwala na komfortowe używanie większości dostępnych dzisiaj programów komputerowych. Sieć szkieletowa (ang. backbone network) – sieć telekomunikacyjna, w tym sieć komputerowa, przez którą przesyłana jest największa liczba informacji. Łączy zwykle mniejsze sieci (sieci lokalne), grupy robocze, przełączniki, sieci rozległe. Urządzenia wchodzące w strukturę sieci szkieletowej z reguły odpowiedzialne są za funkcjonowanie całej sieci na określonym obszarze.

  Instytut Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki Maxa Plancka (ang. Max Planck Institute for Molecular Cell Biology and Genetics, niem. Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik) (MPI-CBG) – instytut naukowo-badawczy w dziedzinie biologii molekularnej, biochemii, genetyki oraz biologii komórki oraz rozwoju należący do Towarzystwa Maxa Plancka, zlokalizowany w Dreźnie w Niemczech.

  Dodano: 29.02.2012. 17:17  


  Najnowsze