• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Systematyczne zażywanie aspiryny może przynieść więcej szkody niż pożytku

  02.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Czy jedna aspiryna dziennie pozwoli nam cieszyć się dobrym zdrowiem? Wyniki nowych badań, które są częścią finansowanego ze środków unijnych programu BIOMED (Biomedycyna i zdrowie) pokazują, że nie zawsze. Naukowcy odkryli, że choć systematyczne zażywanie aspiryny może obniżyć o około 12% prawdopodobieństwo zawału serca lub udaru bez następstwa śmierci, to zwiększa jednocześnie o 33% ryzyko wystąpienia krwawienia wewnętrznego u osób bez historii związanej z tym choroby (profilaktyka pierwotna). Wyniki opublikowano w magazynie The Lancet.

  Profesor Colin Baigent z jednostki badań klinicznych oraz jednostki badań epidemiologicznych Uniwersytetu Oksfordzkiego w Wielkiej Brytanii, kierował badaniami, w ramach których stwierdzono, że ogólne wytyczne zalecające zdrowym osobom systematyczne zażywanie aspiryny nie mają uzasadnienia.

  "Bezpieczeństwo leków tym bardziej nabiera znaczenia, jeśli wydawane są zalecenia dla milionów zdrowych osób" - czytamy w jego wypowiedzi zacytowanej w The Daily Mail. Jeśli chodzi o zdrowych ludzi, brak wystarczających dowodów na to, że korzyści z długofalowego zażywania aspiryny przeważają w wystarczającym stopniu nad zagrożeniami - dodał.

  "Obecne wytyczne w dużej mierze pomijają różnice w poziomie zagrożenia krwawieniem i zalecają powszechne zażywanie aspiryny w ramach profilaktyki pierwotnej osobom zagrożonym umiarkowanym ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej" - czytamy w artykule. "Z uwagi na fakt, że wiek jest głównym czynnikiem determinującym ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej, zaleca się również rozpoczęcie dziennego zażywania aspiryny, samej lub w połączeniu z innymi lekami, wszystkim osobom powyżej pewnego wieku."

  Naukowcy, członkowie ATT (Antithrombotic Trialists' Collaboration), przeanalizowali dane ponad 95.000 uczestników 6 randomizowanych badań klinicznych poświęconych profilaktyce pierwotnej z użyciem aspiryny.

  Na podstawie wyników stwierdzono, że ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń naczyniowych spadło w każdym roku z 0,57% do 0,51% dzięki przyjmowaniu aspiryny, ale ryzyko poważnych krwotoków wzrosło w każdym roku z 0,07% do 0,10%. Zdaniem naukowców oznacza to, że aspiryna nie jest tak naprawdę niezawodnym sposobem na profilaktykę pierwotną.

  "W przypadku pacjentów znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka, ponieważ wystąpiła już u nich okluzyjna choroba naczyń wieńcowych, długoterminowa terapia przeciwpłytkowa (np. z użyciem aspiryny) zmniejsza coroczne ryzyko poważnych zdarzeń wieńcowych o około jedną czwartą" - czytamy w artykule. "Taki spadek odpowiada w liczbach bezwzględnych zmniejszeniu liczby zdarzeń bez następstw śmiertelnych o około 10-20 na 1.000 przypadków rocznie oraz - co prawda mniejszej ale nadal wyraźnej - redukcji liczby zgonów z powodu zdarzeń wieńcowych."

  Na podstawie badań profilaktyki wtórnej, które objęły pacjentów zażywających aspirynę, aby zapobiegać kolejnemu atakowi, naukowcy odkryli, że aspiryna zmniejsza ryzyko poważnych zdarzeń wieńcowych o około 20%. Spadek ryzyka był podobny u kobiet i mężczyzn w obydwu próbach badawczych.

  Alternatywą dla profilaktyki pierwotnej - twierdzą naukowcy - jest opóźnienie rozpoczęcia długoterminowego leczenia aspiryną do momentu wystąpienia pewnych oznak okluzyjnej choroby naczyń wieńcowych, która atakuje tętnice i prowadzi do ich niewydolności dystalnej oraz niedokrwienia.

  "Główną wadą takiego opóźnienia jest to, że pierwsze oznaki choroby mogą mieć następstwa prowadzące do niepełnosprawności lub śmierci, z kolei główną zaletą jest możliwość uniknięcia dziesiątek lat nieznacznie podwyższonego ryzyka krwotoku mózgowego lub poważnego krwawienia zewnątrzczaszkowego" - pokazują wyniki badań.

  Dalsze badania już w toku - jak oświadczył zespół.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  The Lancet:
  http://www.thelancet.com

  Uniwersytet Oksfordzki:
  http://www.ox.ac.uk

  Źródło danych: The Lancet
  Referencje dokumentu: Baigent, C., et al. (2009) Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials. The Lancet 373:1849-60. DOI: 10.1016/S0140-6736(09)60557-2.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ryzyko rezydualne – ryzyko lub niebezpieczeństwo zdarzenia, zjawiska lub okoliczności, które po zastosowaniu wszelkich możliwych, bądź częściowych środków kontroli oraz najlepszych praktyk w postępowaniu z nim nadal pozostaje. Nawet jeśli wszystkie teoretycznie możliwe środki bezpieczeństwa zostaną zastosowane. Jest to ryzyko jakie pozostaje po przeprowadzeniu przez kierownictwo firmy lub innej organizacji działań zmierzających do zminimalizowania wpływu (skutków) oraz prawdopodobieństwa wystąpienia niepomyślnych zdarzeń, włączając działania kontrolne podjęte w odpowiedzi na ryzyko. Ryzyko bankowe – ryzyko wynikające z zagrożenia nieosiągnięcia przez bank zamierzonego celu. Ryzyko bankowe jest równoznaczne z prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzeń oddziałujących negatywnie na sytuację banku i perspektywy jego rozwoju. ECA (Ephedrine, Caffeine, Aspiryn) - połączenie efedryny, kofeiny i aspiryny – silny środek termogeniczny, używany w celu utraty tkanki tłuszczowej. Przyjmowanie dawek powyżej 60 mg efedryny i 600 mg kofeiny może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie, ze skutkiem śmiertelnym włącznie.

  Kiła wrodzona – zakażenie krętkiem Treponema pallidum może nastąpić w każdym okresie ciąży, ale zmiany charakterystyczne dla kiły wrodzonej obserwuje się w przypadku zakażenia po 4 miesiącu ciąży, gdy zaczyna rozwijać się układ odpornościowy płodu. Wynika z tego, że patogeneza kiły wrodzonej zależna jest bardziej od odpowiedzi immunologicznej gospodarza niż od bezpośredniego szkodliwego wpływu T. pallidum. Ryzyko zakażenia płodu przez matkę chorą na kiłę wczesną wynosi 75–95% i zmniejsza się do około 35% jeżeli choroba trwa ponad 2 lata. Niewielkie ryzyko infekcji płodu dotyczy matek chorych na kiłę późną i utajoną. Natomiast zastosowanie odpowiedniego leczenia u matek przed 16 tygodniem ciąży powinno zapobiec zakażeniu płodu. Brak leczenia kiły u ciężarnej w 40% przypadków doprowadzi do śmierci płodu (częściej dochodzi do urodzeń martwych niż poronień), wcześniactwa, śmierci w okresie okołonoworodkowym lub rozwinięcia się objawów kiły wrodzonej. Przeprowadzone badania retrospektywne ujawniły, że u matek chorujących na kiłę ponad 2 lata 21% ciąż zakończyło się poronieniem lub urodzeniem martwego noworodka, 13% urodzeniem dziecka, która zmarło w pierwszych 2 miesiącach życia, 43% urodzeniem noworodka z cechami kiły wrodzonej a 23% urodzeniem zdrowego dziecka. Jak z powyższych danych wynika, najczęściej spotykaną sytuacją jest noworodek bez klinicznych cech choroby, ale z dodatnimi testami w kierunku kiły. W chwili obecnej uważa się, że wykonywanie testów w kierunku kiły we wczesnej ciąży jest uzasadnione ekonomicznie i zalecane wśród rutynowych badań w przebiegu ciąży. W grupach wysokiego ryzyka badania przesiewowe powinny być powtórzone także w III trymestrze ciąży jak i przy porodzie. Celem analizy ryzyka jest określenie i oszacowanie prawdopodobieństwa oraz skutków wystąpienia danego (niepożądanego) zdarzenia.

  Ryzyko operacyjne jest rodzajem ryzyka związanego z realizacją swoich funkcji przez przedsiębiorstwo. Jest to szerokie pojęcie obejmujące między innymi ryzyko nadużyć finansowych, ryzyko prawne, fizyczne lub zagrożenia dla środowiska. Pojęcie ryzyka operacyjnego jest najczęściej związane z zarządzaniem ryzykiem programowym instytucji finansowych, które muszą być dostosowane do zaleceń Nowej umowy kapitałowej, znanej jako Bazylea II. W postanowieniach Bazylei II, zarządzanie ryzykiem rozdzielono na ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne. W wielu przypadkach ryzyko kredytowe oraz ryzyko rynkowe jest obsługiwane przez wydziały finansowe spółek z tego względu, że zarządzanie ryzykiem operacyjnym może być koordynowane centralnie, lecz najczęściej zarządzanie wdrażane jest przez różne jednostki operacyjne. Nitroaspiryna – organiczny związek chemiczny, pochodna aspiryny zawierająca grupę azotanową w postaci estru (wbrew nazwie potocznej, nitroaspiryna nie jest nitrozwiązkiem).

  Przetoki tętnic wieńcowych (malformacje tętniczo-żylne naczyń wieńcowych, ang. coronary arterial fistulas, CAF) – rzadkie nieprawidłowości krążenia wieńcowego, polegające na występowaniu połączenia między tętnicami wieńcowymi a jamami serca albo dużymi naczyniami. Większość przetok tętnic wieńcowych jest wrodzonych, chociaż mogą być również pochodzenia jatrogennego. Nutrigenomika - dział nauki zajmujący się badaniem wpływu składników żywności na regulację ekspresji genów, które mogą warunkować m.in. występowanie stanu zdrowia lub choroby . Jednym z celów nutrigenomiki jest opracowanie indywidualnej diety zmniejszającej ryzyko wystąpienia choroby i poprawiającej stan zdrowia poszczególnych osób i społeczeństw . Termin nutrigenomika często jest mylony z terminem nutrigenetyka.

  Współczynnik zapadalności to miara prawdopodobieństwa zachorowania osób zdrowych na daną chorobę w określonym przedziale czasowym. Jego licznikiem jest liczba nowych zachorowań na daną chorobę w określonym czasie, a mianownikiem sumaryczny osoboczas narażenia na ryzyko, czyli liczba osób wolnych od choroby, ale narażonych na ryzyko jej wystąpienia w tym samym przedziale czasu. W populacji dynamicznej mianownik określa przeciętną wielkość populacji, często ocenianą pośrodku okresu obserwacji.

  Koronarografia – angiografia tętnic wieńcowych. Badanie polegające na podaniu do tętnic wieńcowych kontrastu, umożliwiającego uwidocznienie ich za pomocą promieniowania rentgenowskiego, stosowane szeroko w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Jest podstawowym badaniem służącym do kwalifikacji pacjentów do wszczepiania pomostów omijających oraz do zabiegów PCI.

  Koronaroplastyka - technika przezskórnych interwencji w tętnicach wieńcowych serca. Służy jako zabiegowa metoda leczenia choroby niedokrwiennej serca. Jest podstawowym sposobem leczenia ostrego zawału mięśnia sercowego. Ryzyko względne (ang. RR, relative risk) – iloraz prawdopodobieństwa wystąpienia danego skutku w grupie eksperymentalnej, w której zastosowano określoną interwencję (np. zabieg chirurgiczny lub terapia farmakologiczna badanym lekiem) i tego prawdopodobieństwa w grupie kontrolnej. Ryzyko względne (stosunek wskaźników hazardu) odnosi się do związków przyczynowo-skutkowych i oznacza część ryzyka pozostałą po interwencji.

  Monitor badań klinicznych (ang. Clinical Research Associate, CRA) – pracownik firmy sponsorującej badanie kliniczne lub jego przedstawiciel np. firma CRO (Contract Research Organization), którego głównym zadaniem jest monitorowanie badania. Monitor badań klinicznych jest odpowiedzialny za ocenę zgodności prowadzonego badania klinicznego z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, zapewnienie przestrzegania protokołu badania, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu w tym prawidłowe raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, wyjazdy monitorujące do ośrodków badawczych, weryfikowanie danych wpisanych do Karty Obserwacji Klinicznej z historią choroby pacjenów, kontrolę gospodarki badanym produktem, raportowaniem po każdej wizycie monitorującej faktycznego stanu badania w poszczególnych ośrodkach badawczych, rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i Komisji Bioetycznej oraz rutynowymi kontaktami z zespołem badawczym każdego ośrodka uczestniczącego w badaniu. Jakość uzyskiwanych danych przez ośrodki badawcze jest na bieżąco kontrolowana przez Monitora Badań Klinicznych, jest to pierwsza osoba weryfikująca wiarygodność danych. Straty nadzwyczajne – skutki finansowe zdarzeń niepowtarzalnych, trudnych do przewidzenia, niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności.

  Dywersyfikacja ryzyka - to zróżnicowanie prowadzonej działalności, mające na celu rozproszenie związanego z nią ryzyka.

  Dodano: 02.06.2009. 15:11  


  Najnowsze