• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tomografia dla okulistyki i nie tylko

  15.02.2010. 15:56
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Tomografia optyczna stosowana w okulistyce pozwoli na bezkontaktowe wykrywanie zmian aktywności neuronalnej siatkówki w procesach chorobowych. Może pomóc we wczesnym diagnozowaniu chorób i monitorowaniu ich postępów oraz w ocenie skuteczności leczenia. Takie metody badania aktywności tkanek nerwowych rozwija dr Iwona Maria Gorczyńska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jej projekt badawczy zostanie sfinansowany ze środków programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  Projekt dotyczy obrazowania czynności tkanek nerwowych za pomocą fourierowskiej tomografii optycznej OCT (ang. Optical Coherence Tomography - OCT). Dr Gorczyńska planuje rozwój metod oraz konstrukcję urządzeń pozwalających na rejestrację aktywności neuronów w modelu owadzim oraz wykrywanie procesów czynnościowych w siatkówce oka.
  "Tomografia optyczna OCT jest techniką bezinwazyjnego i bezdotykowego obrazowania obiektów częściowo przezroczystych dla światła z zakresu bliskiej podczerwieni, z mikronową rozdzielczością" - tłumaczy badaczka. Dodaje, że dwuwymiarowe obrazy oraz trójwymiarowe reprezentacje wewnętrznej budowy są uzyskiwane poprzez poprzeczne skanowanie obiektu wiązką światła.

  Jak wyjaśnia dr Gorczyńska, metodę stosuje się w obrazowaniu tkanek biologicznych. W diagnostyce wykorzystuje się ją w strukturalnym obrazowaniu siatkówki oka. Oprócz badania morfologii obiektów biologicznych istnieje możliwość wykorzystania technik OCT do analizy czynności tkanek, w szczególności tkanek nerwowych.

  Naukowiec planuje skonstruować mikroskop optyczny z wykorzystaniem lasera strojonego oraz technik reflektometrycznych i fazoczułych oraz tomograf optyczny do okulistycznych badań czynnościowych. Zamierza także opracować metody pozwalających na analizę aktywności siatkówki oka ludzkiego.

  "W przyszłości technika czynnościowej mikroskopii OCT może znaleźć bezpośrednie zastosowanie w badaniach neurologicznych jako metoda uzupełniająca elektrofizjologię. Jedną z aplikacji może być obrazowanie komórek lub tkanek nerwowych w modelach zwierzęcych" - uzupełnia dr Gorczyńska.

  Jej zdaniem, bezkontaktowe, wysokorozdzielcze obrazowanie aktywności neuronowej może pomóc w badaniach dotyczących funkcjonowania układów nerwowych, wpływu substancji chemicznych na neurotransmisję, wykrywania zmian wywołanych uszkodzeniami lub rozwojem chorób, a także w opracowywaniu nowych terapii.

  W pierwszej edycji programu "Lider" zainicjowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrano 23 spośród 202 zgłoszonych wniosków. Laureaci wykazali, że są przygotowani do podjęcia samodzielnej pracy badawczej wraz z utworzonymi przez siebie zespołem nad projektem, który znajdzie zastosowanie w praktyce. Na jego realizację każdy z nich otrzyma nawet do 1 mln zł.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Tomografia Optyczna z użyciem światła częściowo spójnego (ang. Optical Coherence Tomography – OCT) jest metodą odbioru i przetwarzania sygnału optycznego. Przechwytuje ona trójwymiarowe obrazy z rozdzielczością rzędu do mikrometrów, uzyskiwane z optycznie rozpraszających ośrodków (np. tkanek biologicznych). OCT jest techniką interferometryczną, korzystającą głównie ze światła o długości fali bliskiej falom podczerwonym. Tomografia Optyczna z użyciem światła częściowo spójnego (ang. Optical Coherence Tomography - OCT) jest metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie wysokiej rozdzielczości podpowierzchniowych obrazów materiałów przepuszczających światło. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, MRI (ang. magnetic resonance imaging) – nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów wnętrza obiektów. Ma zastosowanie w medycynie, gdzie jest jedną z podstawowych technik diagnostyki obrazowej (tomografii) oraz w badaniach naukowych.

  Teleradioterapia – jedna z technik leczenia w radioterapii za pomocą promieniowania jonizującego, w metodzie tej źródło promieniowania umieszczone jest w pewnej odległości od tkanek. Polega na napromienianiu wiązkami zewnętrznymi określonej objętości tkanek, obejmującej guz nowotworowy z adekwatnym marginesem tkanek oraz, w razie potrzeby, regionalne węzły chłonne. Objętość napromieniania powinna być określona jak najbardziej precyzyjnie, tak aby możliwe było podanie jednorazowej dużej dawki przy maksymalnej ochronie tkanek prawidłowych, zwłaszcza tzw. narządów krytycznych. Służy temu proces planowania leczenia przy użyciu TK lub MRI. Stosowana jest w onkologii do leczenia chorób nowotworowych oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym, np. w przerzutach nowotworowych do kości. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Metoda mielogenetyczna Flechsiga (niem. myelogenetische Methode) – metoda badań neuroanatomicznych wprowadzona przez Paula Flechsiga, oparta na zjawisku sekwencyjnego rozwoju otoczki rdzennej (mielinowej) włókien nerwowych, tzw. procesie mielogenezy (mielinizacji lub mielinogenezy). Odpowiednie barwienie preparatów pozwala w tej metodzie na rozróżnienie dróg nerwowych uzyskujących osłonkę mielinową w różnych okresach rozwoju. Endodoncja - dział stomatologii zachowawczej zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób miazgi zęba oraz rozpoznawaniem i leczeniem chorób tkanek okołowierzchołkowych. Podstawową metodą leczenia jest tu leczenie kanałowe. Wykonuje się je za pomocą bardzo cienkich (od 0,06 do 0,40 mm) narzędzi piłująco-penetrujących. W nowoczesnej endodoncji do kontroli leczenia wykorzystuje się mikroskopy operacyjne oraz endometry. Mikroskopy endodontyczne umożliwiają operatorowi wgląd do wnętrza komory zęba i kanałów, endometry zaś to elektroniczne urządzenia dające możliwość dokładnego pomiaru głębokości kanału zębowego. Następnie kanały wypełniane są za pomocą gutaperki oraz tzw. sealerów czyli uszczelniaczy. Równolegle w leczeniu z mikroskopem i endometrem stosowana jest diagnostyka RTG.

  Napad padaczkowy – skutek gwałtownych wyładowań bioelektrycznych grupy komórek nerwowych, które aktywują określone układy strukturalno-czynnościowe mózgu, czego objawem jest zaburzenie ich czynności. Metoda Marchiego – metoda barwienia stosowana w neurohistologii, uwidaczniająca produkty degeneracji Wallera przeciętych włókien nerwowych. W metodzie tej stosuje się kwas osmowy. Metoda Marchiego była pierwszą z metod uwidaczniających degenerujące włókna nerwowe – później wprowadzono metody Nauty-Gygaxa i Finka-Heimera.

  Dodano: 15.02.2010. 15:56  


  Najnowsze