• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijni naukowcy analizują wagę noworodków

  16.03.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Kiedy w organizmie kobiety ciężarnej występuje podwyższony poziom polichlorowanych bifenyli (PCB), jej nowo narodzone dzieci będą prawdopodobnie miały niedowagę. Odkrycie to stanowi dorobek badań finansowanych ze środków unijnych, których wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Environmental Health Perspectives.

  Naukowcy z Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Słowacji i Wysp Owczych otrzymali wsparcie finansowe z dwóch projektów dofinansowanych z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Zespół objął badaniami 8.000 kobiet ciężarnych, których porody przypadły na lata 1990 - 2008 w całej Europie i poddał je kontroli pod kątem stężenia PCB we krwi.

  Naukowcy przeanalizowali próbki mleka matek i krwi pobranych od matek i/lub z pępowiny, aby przetestować je na obecność kongenera 153 PCB oraz dichlorodifenylodichloroetylenu (DDE), który jest produktem uwalnianym w wyniku rozkładu dichlorodifenylotrichloroetanu (DDT). Następnie porównano uzyskane wyniki z wagą noworodków.

  Badania uzyskały wsparcie na kwotę niemal 1 mln EUR z projektu ENRIECO (Zagrożenia środowiskowe dla zdrowia w europejskich kohortach urodzeniowych) oraz na kwotę niemal 3 mln EUR z projektu OBELIX (Sprzyjające otyłości środki chemiczne zakłócające wydzielanie wewnętrzne - związek prenatalnej ekspozycji z otyłością w późniejszym okresie życia). Projekty otrzymały środki odpowiednio z tematów "Środowisko" i "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" 7PR.

  Zakazane w większości krajów od kilku dekad ze względu na swoją toksyczność i zaklasyfikowanie do trwałych, organicznych substancji zanieczyszczających, PCB wykorzystywano wcześniej jako dielektryki i chłodziwa na przykład w transformatorach, kondensatorach i silnikach elektrycznych. Mimo to, z powodu swojej wysokiej stabilności i zdolności do gromadzenia się w tkance tłuszczowej ludzi i zwierząt, nadal są obecne w środowisku. W przypadku ludzi głównym źródłem PCB jest spożywanie tłustych ryb, ale są też i inne źródła. Nadal nie wiadomo, jaki wpływ mają niewielkie dawki na kobiety ciężarne.

  Wyniki wskazują na wyraźne powiązanie stężenia PCB z wagą noworodka. Matki, u których stężenie PCB w krwi pępowinowej wyniosło 1 mikrogram na litr rodziły dzieci lżejsze o 150 g od dzieci matek z niewykrywalnym stężeniem we krwi. Można to porównać z paleniem tytoniu: matki palące w czasie ciąży rodziły dzieci o podobnym spadku wagi urodzeniowej. W przypadku innej badanej substancji - DDE - nie stwierdzono wpływu na wagę urodzeniową.

  Naukowcy kontynuują analizę sposobu, w jaki wyższe stężenia PCB przekładają się na niższą wagę urodzeniową, gdyż możliwe jest, że PCB zakłócają równowagę hormonalną, a przez to rozwój płodu.

  Badania wykazują zatem, że ograniczenie zastosowania PCB było roztropnym działaniem, a stały monitoring obcych substancji w organizmie człowieka jest nieodzowny.

  Ostatecznym celem projektu ENRIECO jest pogłębienie naszej wiedzy na temat specyficznych relacji przyczynowych środowisko-zdrowie w kohortach ciążowych i urodzeniowych. Projekt wspiera wykorzystywanie bogatych zbiorów danych zgromadzonych w ramach wcześniejszych i obecnie realizowanych badań, dofinansowywanych ze środków Komisji Europejskiej i programów krajowych. Konkretne cele polegają na przygotowaniu spisów kohort urodzeniowych, zapewnieniu jakości i kompatybilności ekspozycji, danych na temat zdrowia i reakcji na ekspozycję, uzyskania dostępu do danych, budowaniu baz danych, przeprowadzaniu analiz, formułowaniu zaleceń dotyczących gromadzenia danych w przyszłości w celu przybliżenia powiązań środowisko-zdrowie i doskonalenia informacji na ich temat oraz upowszechnianiu informacji.

  Projekt OBELIX koncentruje się na badaniach nad otyłością dziecięcą, która osiąga na świecie rozmiary epidemiczne. Odpowiada na pilną potrzebę pogłębienia naszej wiedzy na temat roli kontaminantów spożywczych w otyłości.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji. Otyłość brzuszna – zwana inaczej "otyłością centralną", "otyłością typu jabłko", "otyłością trzewną", "otyłością wisceralną", "otyłością androidalną". Jest częściej spotykana u mężczyzn niż u kobiet. Jej powikłaniami mogą być: System informacji marketingowych (SIM) - sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół osób, urządzeń oraz procedur stworzonych w celu zapewnienia uporządkowanego dopływu trafnych informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. To metoda ciągłego planowania, zbierania i przechowywania oraz analizy danych. System informacji marketingowej ułatwia podejmowanie dwóch kategorii decyzji: programowanych i nieprogramowanych. SIM powinien być okresowo weryfikowany w celu oceny wartości dostarczonych informacji i sformułowania zapotrzebowania na nowe informacje. Wyniki badań marketingowych i informacje uzyskane z systemu informacji marketingowej są względem siebie komplementarne. Ze względu na potrzebę sprawnego przetwarzania dużej liczby danych, SIM funkcjonuje zazwyczaj przy wykorzystaniu techniki komputerowej.

  Waga samochodowa - waga dostosowana do pomiaru wagowego pojazdów. Wagi są zwykle montowane na stałe w miejscach, w których konieczne jest częste ich ważenie. W szczególności wykorzystuje się wagi do ważeń pojazdów ciężarowych w celu pobrania opłat, obliczania załadunku czy kontroli bezpieczeństwa dróg. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  EuroFIR (European Food Information Resorce - Europejskie Źródło Informacji o Składzie Żywności) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, które wspiera wykorzystanie istniejących oraz przyszłych źródeł danych dotyczących składu żywności poprzez współpracę i harmonizację jakości danych, ich funkcjonalności oraz spełnianie światowych standardów. Otyłość (łac. obesitas) – patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, przekraczające jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne, mogące prowadzić do niekorzystnych skutków dla zdrowia. Za otyłość uważa się stan, w którym tkanka tłuszczowa stanowi więcej niż 20% całkowitej masy ciała u mężczyzn oraz 25% u kobiet. Otyłości towarzyszy nadwaga, czyli nadmierna masa ciała powyżej masy optymalnej.

  Lipidogram – badanie dostarczające informacji na temat stężenia poszczególnych frakcji lipidowych w osoczu krwi żylnej oraz poziomu całkowitego cholesterolu, stężenia frakcji HDL i LDL, a także stężenia triglicerydów. Badanie wykonuje się na czczo (co najmniej osiem godzin przerwy w jedzeniu). Wskazane jest również stosowania niskotłuszczowej diety kilka dni przed badaniem. Kiła wrodzona – zakażenie krętkiem Treponema pallidum może nastąpić w każdym okresie ciąży, ale zmiany charakterystyczne dla kiły wrodzonej obserwuje się w przypadku zakażenia po 4 miesiącu ciąży, gdy zaczyna rozwijać się układ odpornościowy płodu. Wynika z tego, że patogeneza kiły wrodzonej zależna jest bardziej od odpowiedzi immunologicznej gospodarza niż od bezpośredniego szkodliwego wpływu T. pallidum. Ryzyko zakażenia płodu przez matkę chorą na kiłę wczesną wynosi 75–95% i zmniejsza się do około 35% jeżeli choroba trwa ponad 2 lata. Niewielkie ryzyko infekcji płodu dotyczy matek chorych na kiłę późną i utajoną. Natomiast zastosowanie odpowiedniego leczenia u matek przed 16 tygodniem ciąży powinno zapobiec zakażeniu płodu. Brak leczenia kiły u ciężarnej w 40% przypadków doprowadzi do śmierci płodu (częściej dochodzi do urodzeń martwych niż poronień), wcześniactwa, śmierci w okresie okołonoworodkowym lub rozwinięcia się objawów kiły wrodzonej. Przeprowadzone badania retrospektywne ujawniły, że u matek chorujących na kiłę ponad 2 lata 21% ciąż zakończyło się poronieniem lub urodzeniem martwego noworodka, 13% urodzeniem dziecka, która zmarło w pierwszych 2 miesiącach życia, 43% urodzeniem noworodka z cechami kiły wrodzonej a 23% urodzeniem zdrowego dziecka. Jak z powyższych danych wynika, najczęściej spotykaną sytuacją jest noworodek bez klinicznych cech choroby, ale z dodatnimi testami w kierunku kiły. W chwili obecnej uważa się, że wykonywanie testów w kierunku kiły we wczesnej ciąży jest uzasadnione ekonomicznie i zalecane wśród rutynowych badań w przebiegu ciąży. W grupach wysokiego ryzyka badania przesiewowe powinny być powtórzone także w III trymestrze ciąży jak i przy porodzie.

  Waga jest rzetelna jeżeli wynik ważenia nie zależy od tego na której szalce ważono dane ciało. Warunkiem rzetelności wagi jest równość ramion pod względem długości i ciężaru oraz równoległość krawędzi pryzmatów na których opiera się belka wagi oraz zawieszone szalki.

  Prewencja rentowa - działanie prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mające na celu leczenie ludzi pobierających od dłuższego czasu (min. 30 dni) zasiłek dla bezrobotnych i mających realną szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Najczęściej są to ludzie cierpiący na choroby układu krążenia lub schorzenia układu ruchu. ZUS ma za zadanie wspierać ubezpieczonych, aby zminimalizować wydatki na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. W tym orzeka, a następnie kieruje na rehabilitację leczniczą i pokrywa część kosztów tej rehabilitacji. Zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest również przeprowadzanie badań na temat przyczyn inwalidztwa (wynikłego z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych) oraz finansowe wspieranie badań naukowych dotyczących tych kwestii.

  Czułość wagi to kąt a o jaki odchyli się wskazówka wagi od położenia równowagi (położenia zerowego), gdy różnica między obciążeniem szalek jest jednostkowa (najczęściej 1 mg). Przy dokładnym ważeniu zależy nam, aby niewielka zmiana obciążenia wywołała możliwie duże wychylenie wskazówki. Standardy zapachowej jakości powietrza – wartości określające poziom uciążliwości niepożądanych zapachów powietrza atmosferycznego, który nie powinien być przekraczany w danym miejscu. Ochrona zapachowej jakości powietrza jest elementem opieki zdrowotnej, zgodnie z definicją zdrowia, sformułowaną przez WHO w roku 1948 – odrzucającą postrzeganie zdrowia i choroby wyłącznie w kategoriach biologiczno-medycznych, a przywiązującą wagę do wymiaru psychicznego i społecznego (w kolejnych latach wprowadzono bardziej rozbudowane pojęcie „dobrostanu”).

  Zdrowie środowiskowe − według WHO to dziedzina zdrowia publicznego zajmująca się aspektami zdrowia człowieka, które są determinowane przez czynniki biologiczne, chemiczne, fizyczne oraz teorią i praktyką z zakresu oceny, eliminacji i zapobiegania obecności w środowisku tych czynników, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie ludzi. Dieta odchudzająca, własc. dieta redukująca – zestaw zaleceń dietetycznych, zazwyczaj w postaci jadłospisów, których celem jest zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, np. w leczeniu otyłości lub dla poprawy wyglądu.

  Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta). Monitor badań klinicznych (ang. Clinical Research Associate, CRA) – pracownik firmy sponsorującej badanie kliniczne lub jego przedstawiciel np. firma CRO (Contract Research Organization), którego głównym zadaniem jest monitorowanie badania. Monitor badań klinicznych jest odpowiedzialny za ocenę zgodności prowadzonego badania klinicznego z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, zapewnienie przestrzegania protokołu badania, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu w tym prawidłowe raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, wyjazdy monitorujące do ośrodków badawczych, weryfikowanie danych wpisanych do Karty Obserwacji Klinicznej z historią choroby pacjenów, kontrolę gospodarki badanym produktem, raportowaniem po każdej wizycie monitorującej faktycznego stanu badania w poszczególnych ośrodkach badawczych, rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i Komisji Bioetycznej oraz rutynowymi kontaktami z zespołem badawczym każdego ośrodka uczestniczącego w badaniu. Jakość uzyskiwanych danych przez ośrodki badawcze jest na bieżąco kontrolowana przez Monitora Badań Klinicznych, jest to pierwsza osoba weryfikująca wiarygodność danych.

  Wspólnotowy System Szybkiej Informacji (RAPEX) – stworzony w 1984 system, działający na obszarze Jednolitego Rynku Unii Europejskiej, którego celem jest szybka wymiana informacji między Komisją Europejską a państwami członkowskimi UE na temat produktów nieżywnościowych mogących stanowić zagrożenie dla konsumentów, a także na temat środków podjętych przez poszczególne państwa wspólnoty, mających na celu wyeliminowanie zagrożenia dla konsumentów przez ograniczenie lub zakaz wprowadzania danego produktu na rynek. Wymiana informacji następuje za pośrednictwem Narodowych Punktów Kontaktowych (ang. National Contact Points).

  Dodano: 16.03.2012. 16:37  


  Najnowsze